مهندسی پزشکی

۶۰۴- اگر در زمینه بیومکانیک به دنبال اطلاعات هستید میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنید

http://www.per.ualberta.ca/biomechanics/

۶۰۵- انجمن مهندسین پزشکی را میتوانید در آدرس زیر بیابید. در این سایت می توانید فرم عضویت را تکمیل کرده و به عضویت این انجمن درآید.

http://www.mecca.org/BME/BMES/society/index.htm

۶۰۶- انجمن مهندسین حفظ سلامتی در آمریکا یک سایت در اینترنت برپا کرده اند که با مراجعه به آدرس زیر قابل دستیابی است.

http://www.ashe.org/

۶۰۷- ماهنامه ABME که اطلاعات فراوانی در زمینة مهندسی پزشکی عرضه میکند در آدرس زیر قابل دسترسی است

. http://www.nsf.bioeng.washington.edu/ABME/annals.html

۶۰۸- ماهنامة مهندسی کلینیکی با مراجعه به آدرس زیر قابل استفاده است.

About IUPESM

۶۰۹- انجمن مواد بیولوژی که در زمینة تجهیزات و مواد بیولوژیکی تحقیق میکند در آدرس زیر قابل دسترسی است.

http://www.biomaterials.org/

۶۱۰ – آزمایشگاه بیومکانیک در دانشگاه جان هاپکینز بسیاری از نتایج فعالیت های خود را در آدرس زیر عرضه کرده است.

http://www.biomech.jhu.edu/

۶۱۱- اگر به آدرس زیر مراجعه کنید میتوانید از فعالیت های انجمن مهندسین پزشکی ایرلند اطلاع حاصل نمایید.

http://www.ihca.net/beai/

۶۱۲- مرکز جهانی بیوتکنولوژی با بیش از ۸۵۰۰۰۰ عضو را میتواند با مراجعه به آدرس زیر یافته و از منابع اطلاعاتی آن استفاده نمایید.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

۶۱۳- شبکه مهندسین پزشکی یک سایت در آدرس زیر برای ارتباط این مهندسین در سرتاسر جهان به راه انداخته است.

http://www.ecn.purtue.edu/BME/