آمار

۴۷- حاوی عناوین، مشخصات و آدرس بیش از ۱۷۲ مجله آماری معتبر است.

www.statsci.org/jourlist.html –

۴۸- متن کاملی مقالات

www.citeseer.nj.nec.com –

۴۹- عناوین و مشخصات بسیاری از گروه های آماری دانشگاههای معتبر، انجمنهای علمی آمار، موسسات تحقیقاتی آماری دنیا

 www.stat.ufl.edu/vilib/ststistics –

۵۰-  انجمن ریاضی آمریکا

www.ams.org/mathscinet

۵۱- خلاصه ومتن مقالات

www.sciencedirect.com –

۵۲-  انجمن آمار استرالیا

www.ststSOC. Orgau –

۵۳-  انجمن آمار انگلیسی

www.rss.org.uk –

۵۴-  انجمن آمار ژاپن

www.jss.org.jp –

۵۵- انجمن آمار سوئیس

www.statch –

۵۶-  انجمن آمار ایران

 www.irstatin –

۵۷- انیستیتوی بین المللی آمار

www.cbsni/isi –

۵۸-  دایره المعارف

En.wikipedia.org

www.curvefit.com

www.regression.com

www.timeseries.com

www.statistics.com

 www.statistician.com

 www.bayesian.org

 www.matStat.com

www.dissertationsolutions.com