تربیت بدنی

۳۲۸- برنامه تمرین و تغذیه

www.Musclegaintip.com

۳۲۹- برنامه های تمرینی و آمادگی جسمانی

www.FitnessOnline.com

۳۳۰- برنامه های تمرینی و آمادگی جسمانی

www.Funkicks.com

 

۳۳۱- سیستم بدنسازی جدید

www.Fdietshop.com

 

۳۳۲- وزنه تمرینی

www.FilnessOnline.com

www.Don’t betrapped.com

 

۳۳۳- تغذیه ورزشی

www.Muselesurf.com

۳۳۴- راهنماي ورزشی و آمادگی جسمانی

 

www.Muselemaster.com

۳۳۵- وسایلی ورزشی

www.Fogdoy.com

۳۳۶- همه چیز درباره آمادگی جسمانی

www.giobal-fitnees.com

۳۳۷- وسیله های ورزشی برای آمادگی جسمانی

www.mcsponts.com

-۳۳۸ طرح درس تربیت بدنی

www.ping.be/sportsmedial/lesson.htm

۳۳۹- معلمین تربیت بدنی

www.school discovers.com/schrock guide/health/fithess.htm

۳۴۰- سازمان ایفرد

www.Aahperd.org

۳۴۱- سازمانNYS

www.nySahperd.org

۳۴۲-پایگاهی خوب براي تربیت بدنی

www.Pecentral.org

 

۳۴۳- ورزش

 

www.UniversitySport. Oryonz

۳۴۴- فدراسیون ورزشی دانشگاه جهانی

www.fisu.net

 

۳۴۵-اریک

www..Accesseric.org

 

۳۴۶– ژورنال آمادگی جسمانی

www.Lww.com/fit

 

www.coil.com/grohol

۳۴۷ – بریتانیا

www.Eblast.com

 

www.sport. Ussa. Edu

www.sportal.com

۳۴۸-اخبار ورزشی

www.sportingnews.com

www.sport time.com

۳۴۹-مرکز روانشناسی

www.coil.com/grohol

۳۵۰-بریتانیا

www.eblast.com

۳۵۱- عکس ورزشی

 www.Multimedia.Lycos.com

۳۵۲- مدیریت ورزشی

 www.Ruf Riee. Edu

۳۵۳- ورزش زنان

 www.Caaws. Cal

۳۵۴-انستیتو کوپر

 www.Cooperints.org

۳۵۵ – ورزشی بچه ها

 www.Weneedpe.com www.Sportsnetwork.com

۳۵۶- اطلاعات ورزش و کنگره های ورزشی

 www.Sportiguest.com

۳۵۷- تنیس روی میز

 www.Tibhar.com www.ssaonline.com

۳۵۸- انتشارات هیومن کینتیک

 www.Humankineties.com

۳۵۹ – مجله اسپورت مدیسین

www.physsportsmed.com

۳۶۰- علوم ورزشی

www.Sportsei.org

۳۶۱- موتور جستجو در اینترنت

www.Google.com

۳۶۲ – موتور جستجو در اینترنت

www.Mamma.com

www.Sprtmanager.com

۳۶۴- سایت المپیک

 www.Olympic.org

۳۶۵- سایت المپیک

  www.Oranna.com

۳۶۶- سایت المپیک

 www.Aafia.com

۳۶۷- تکنولوژی اطلاعات ورزشی

www.Fitinfotech.com

۳۶۸- مدیریت ورزشی

 www.Nassm.Hikinube.ca

۳۶۹- جامه شناسی و روانشناسی ورزشیپ

 www.PsychSociety.com.au

۳۷۰- پایگاهی برای معلمین تربیت بدنی

 www.HCcanet.org

 

۳۷۱- تاریخ تربیت بدنی

 www.Hicoksports.cim/histori/

۳۷۲- فیزیولوژی ورزشی

www.Pponline.co.uk

۳۷۳- همه چیز در مورد بدمینتون

www.LearningBadminton. Fsnet,Couk

۳۷۴- آموزش فوتبال

www.Soccerclinincs.com

۳۷۵ – ورزشی و تربیت بدنی در انگلستان

www.Keepfit.com

۳۷۶- ورزش و تربیت بدنی در انگلستان

www.Local-transport. Detryov.uk

۳۷۷- ورزش و تربیت بدنی در انگلستان

www.Sportsaid. Org.uk

۳۷۸- ورزش و تربیت بدنی در انگلستان

www.Sportenyland.org.uk

۳۷۹- ورزش و تربیت بدنی در انگلستان

www.Pacegroupexecise.com

۳۸۰- برنامه های تمرینی برای قلب و عروق

www.Fantasyfit.com

۳۸۱- ویژه مربیان آمادگی جسمانی

www.Walk farther.com

۳۸۲- کاهش درد پا و معجزه راهپیمایی

www.Walk farther.com

۳۸۳- تمرینات بدنسازی

www.Abcbodybuilding.com

۳۸۴- کاهش وزن

www.Wieyhtwatcher.com

۳۸۵- برنامه های تمرینی در خانه

www.Bounceforjoy.com

۳۸۶- آمار ورزشی

www.turboStant S.COm

۳۸۷-مدیریت ورزشی

www.ausleisure.com.an

۳۸۸- موتور جستجو

www.Megaspider.com

۳۸۹- تدریس تربیت بدنی

www.Teachphysed.com

۳۹۰- نرم افزار ورزشی

www.pesoftware.com

۳۹۱- آکادمی بین المللی ورزشی

www.iast.net

۳۹۲- محاسبات آمادگی جسمانی

www.Exra.Net

۳۹۳- موتور جستجو

www.SaS.com

www.Msrti.org

۳۹۴- فدراسیون جهانی غواصی

www.Cmas.Org –

۳۹۵- کتاب رایگان

www.Mcp.com www.Sport.com

۳۹۶- مقالات ورزشی و علمی

WWW.T-mag.com

۳۹۷- مقالات علمی رشته های ورزشی

www.Guprdvaining.com