علوم زيستی

۷۵۱ – کلیه گرایش های زیست شناسی

www.plos.org

۷۵۲- تکوینی

www.embo.org

۷۵۳- گرایش های مختلف علوم پزشکی

www.med bioworld.com

۷۵۴- گرایشهای مختلف زیست شناسی

www.biologydaily.com

۷۵۵- گرایشهای مختلف زیست شناسی

www.lycos.com

۷۵۶- نور و بیولوژی

www.pnas.com

 ۷۵۷گرایش های مختلف زیست شناسی

www.biolveprod.com

www.vbe.com

WWW.npg.nature.com

www.asch.org

۷۵۸کتب و مقالات چاپ شده در انتشارات Elsevier

www.sciencedirect.com

۷۵۹-کلیه گرایشهای بیولوژی

www.pubmed.com

۷۶۰- فیزیولوژی

www.megabilogy.htm

۷۶۱- کتابخانه دانشگاه استنفورد

www.highwire Stanforg.edu

۷۶۲- موتور جستجوگر علمی در شاخه های مختلف

www.proguest.umi.com/login

۷۶۳- فورد بیولوژی

www.neuroguide.com

۷۶۴- ژورنال پزشکی آزاد

www.Free medical journals.com

۷۶۵- علوم سلولی و ملکولی

www.DELLSalive.com

۷۶۶- کتب و مقالات انتشار یافته در انتشارات John Wiley

www3.inter science wiely.com

www.freemedical journels.com

www.neuroguide.com

۷۶۷-کلیه گرایش های زیست شناسی

www.biologg-pages.info

www.nubg.org/bscisin.html

۷۶۸- کتب بیولوژی

www.virtuallibrary

www.bgbm.org

۷۶۹- موتور جستجوگر علمی در زمینه های مختلف علوم

www.scholar.google.com

۷۷۰- انجمن پزشکی آمریکا در آدرس زیر اقدام به ارائه اطلس بدن آدمی کرده است. استفاده اطلاعات این سایت بسیار آموزنده جالب میباشد.

http://www.ama-assn.org/insight/egn hith/atlas.htm

۷۷۱ اگر به آدرس زیر مراجعه کنید، خواهید توانست از امکانات یک اطلس بدن و تصاویر جالبی در این زمینه استفاده نمایید.

http://www.mir.mustl.edu/visible-humansatlas. HTML

۷۷۲اطلس کامل بدن را میتوانید در آدرس زیر بیابید. در این سایت با کلیک کردن بر روی هر نقطه از بدن میتوانید جزئیات بیشتری درباره آن نقطه را به دست آورید.

http://www.cid.ch/DAVID/Mainmenu.html  

۷۷۳شبکه رفتار شناسی و ژنتیک در استرالیا را میتوانید در آدرس زیر بیابید

. http://www.zero.com.au/agen/body- index.html

۷۷۴ فهرستی از بانک اطلاعاتی مدلهای ارگانیسم ها و انواع بیماری ها را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://www.bio.bni.gov/htmls/big)bio.html

۷۷۵ اگر به آدرس زیر مراجعه کنید میتوانید گرافیک های کامپیوتری را بیابید.

http://www.Knowledgebydesing.com/timc/timc.html

۷۷۶ یک مرکز تحقیقات درباره DNA در آدرس زیر قابل دسترسی است.

http://www.sb.com/rd/dna.htm

۷۷۷ بولتن داروهای پزشکی که توسط PIA منتشر می شود حاوی جدیدترین اطلاعات دارویی میباشد.

http://www.pharminfo.com/pubs/msb/msbmnu.html

۷۷۸- برای یافتن اطلاعات مختلف در زمینة داروها میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.who.int/dap/emd.html

۷۷۹ اگر در رشتة فیزیولوژی تحصیل می کنید، مطالب بسیار خوبی در این زمینه را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://ajpadvan-physiology.org

۷۸۰-برای به دست آوردن اطلاعات فراوان در زمینه فیزیولوژیکی سلولی میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.apcell physiology.org

۷۸۱کلوپ فیزیولوژی ستها به شما اطلاعات زیادی از جمله کتابهای معتبر، منابع مرتبط وابزارهای آموزشی را خواهد داد.

http://www.ditsports.com/epc