مجلات مهندسی

۵۰۲- یک مجلة بین المللی که درباره مهندسی پزشکی مطلب ارائه می کند، در آدرس زیر قابل استفاده است.

http://www.nsr.bioeng.washikgton.edu/ABMEannals.html

۵۰۳- برای مهندسین یک فرصت مناسب ایجاد شده است تا آنچه را که طراحی کردهاند در وب با کمک اپتهای جاوا بسازند و آزمایش کنند.

 http://www.library.advanced.org/11686.

۵۰۴- مجله ای که به صورت چهار ماهه منتشر می شود و بیشتر شامل اطلاعات ارائه شده توسط IEE است را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید

. http://www.cera2.com/index.htm

۵۰۵- مجلة بین المللی دانشجویان مهندسی، اطلاعات فروانی در زمینة مسائل مربوط به تحصیلات مهندسی در سطح جهان را در اختیار میگذارد.

http://www.ijee.dit.ie

۵۰۶- مجله مهندسین ماهواره های کوچک برای مهندسین مرتبط با این رشته، اطلاعات فراوانی را عرضه میکند.

http://www.ee surrey.ac.uk/EE/CSER/UOSAT/IJSSElijsse.html

۵۰۷- گروه های خبری و مباحثه در زمینه مهندسی که توسط گروه MDIG ایجاد شده با مراجعه به آدرس زیر قابل دستیابی است.

 http://www.waterwr.usgs.gov/mine/index.html

۵۰۸- مجله ای بسیار جالب و پرمحتوا درباره ایمنی در مهندسی برق و صنایع در آدرس زیر قابل دستیابی است.

 http://www.ce-mag.com/

۵۰۹- مجله ای برای مهندسین حرفهای که سیستم های پروژههای بزرگ را طراحی میکنند در آدرس زیر قابل دستیابی است.

http://www.vsemag.com/