مهندسی

۴۸۰- سایت وب مرکز تحقیقات و مهندسی فضایی دانشگاه ویسکانسین در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.ssec.wisc.edu/

۴۸۱-انجمن بین المللی مهندسی اپتیک یک سایت وب در آدرس زیر ایجاد کرده است

http://www.spie.org/

۴۸۲- آکادمی ملی مهندسی سایت وب خود را در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.nae.edu/

۴۸۳- یک منبع بسیار عالی برای مهندسین در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.futureengineers.com/

۴۸۴- سایت وب انستیتو مهندسین شیمی در آمریکا در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.acivhe.org/

۴۸۵- سایت وب انجمن تحصیلات مهندسی آمریکا در آدرس زیر واقع شده است.

http://www.asee.org/

۴۸۶- یک مرجع اطلاعات مهندسی در آفریقاي جنوبی را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

http://www.tecnet.co.za/

۴۸۷- انجمن بین المللی مهندسین مواد سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.asm-intl.org

۴۸۸-کتابخانه مجازی ادینبورگ فهرستی از منابع مهندسی را در آدرس زیر عرضه میکند.

http://www.eevi.ac.uk/

۴۸۹- مهندسین و دانشجویان رشته مهندسی الکترونیک می توانید از آرشیو مدارهای الکترونیکی قرار گرفته در آدرس زیر استفاده کنند.

http://www.ee.wadhington.edu/circuits-archive

۴۹۰- فهرست منابع مهندسی، صنایع، مهندسین و موارد مختلف دیگر در زمینه مهندسی در انگلستان را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

 http://www.engineering-uk.co.uk

۴۹۱- سرویس اطلاع رسانی مهندسی مواد در انگلستان خدمات خود را در سایت زیر عرضه میکند.

http://www.emas.co.uk/

درآدرس زیر قرارگرفته است. PTS سایت وب شرکت مهندسی .۴۹۲-

http://www.proshows.com

۴۹۳- انجمن مهندسان مکانیک یک سایت وب رادر آدرس زیر قرار داده است.

http://www.asme.org/

۴۹۴- سایت وب شرکت برونر که در زمینه مهندسی مکانیک خدمات مختلفی را به صنایع آلومینیوم عرضه میکند، آدرس زیر قرار دارد.

http://www.broner.co.uk

۴۹۵- انستیتو مهندسی صنایع ( ITE) سایت وب خود را در آدرس زیر ایجاد کرده است.

http://www.iienet.org/

۴۹۶- سایت وب شرکت مهندسی نمکو در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.nemcoengineering.com/

۴۹۷- مجله انگلیسی&works    Plant در زمینه مهندسی را میتوانید در آدرس زیر مطالعه نمایید.

http://www.inisecom.co.uk/pwe/

۴۹۸- یک فهرست قابل جستجو از مهندسین، شرکت های مهندسی و صنایع در انگلستان را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

http://www.engineers-online.co.uk/

۴۹۹- هرآنچه در زمینه مهندسی به دنبال آن هستید با مراجعه به آدرس زیر در دسترسی شمااست.

http://www.i-engineering.com/

۵۰۰- در آدرس زیر اطلاعات فراوانی در زمینه ابزارآلات و تجهیزات مهندسی کسب خواهید کرد.

http://www.ni-com/

۵۰۱- انجمن مهندسین نفت یک سایت وب در آدرس زیر قرار داده است.

 http://www.spe.org