کشاورزی

 

۶۱۴ – اطلاعات کشاورزی

www.agrisurf.com

۶۱۵ – پایگاه کتابشناختی کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا

www.nal.usda.gov/ag98

۶۱۶-پایگاه اینترنتی مجلات کشاورزی ایران

www.iranagriculture.com

۶۱۷ – چکیده های انتشارات

www.cabi.org/catalog/journals/ABSJOUR/Absjour.htm

۶۱۸ – خبرنامه الکترونیکی

www.cabi.org/whatsnew/whatsnew.htm

۶۱۹-راهنمای منابع اطلاعاتی کشاورزی کانادا

www.agr.ca/agriweb

۶۲۰ – فرهنگ بیوتکنولوژی و علوم زیستی

www.lifenthu.edu.tw-g364204/diet-search.html

۶۲۱ – فرهنگ رایگان محیط زیست

www.environment about.com/news issues/environment/library

۶۲۲ – گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی

www.egiar.org

۶۲۳ – منابع اطلاعات و کتابشناسی در بیوتکنولوژی کشاورزی

www.nal.usda.gov/bic/biblios

۶۲۴ – موتور کاوش کشاورزی برای بازیابی اطلاعات و

www.agriinfo.com

۶۲۵ – موتور کاوش و راهنمای کشاورزی در شبکه جهانی وب

www.agriinfo.com

۶۲۶- موتروکاوش کشاورزی برای بازیابی اطلاعات

www.joefarmer.com

۶۲۷ – نخستین سایت مجلات کشاورزی ایران

www.iranagrimagazine.com

۶۲۸ – راهنماي نهادها و وزارت خانه های کشاورزی جهان

www.nalusda.gov/res/govern.htm

۶۲۹ – نرم افزارهای کامپیوتری دامپروری

www.ansiokstate.edu/library/software.html

۶۳۰ – سایت مرکز اطلاع رسانی شبکه کشاورزی

WWW.AGNIC.ORG

۶۳۱-کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا

www.nalusda.gov

۶۳۲- سایت وب وزارت کشاورزی آمریکا

www.usda.gov

۶۳۳- اطلاعات کتابشناختی افزودنیهای غذایی

www.odp.od.nih.gov/Osd/databases/libids.html

۶۳۴ – پایگاه اطلاعات تحقیقات کشاورزی آمریکا

www.agros.usda.gov

۶۳۵- سایت انجمن جنگلبانان آمریکا

www.safnet.org/index.html

۶۳۶ – اتحادیه بین المللی سازمان های تحقیقاتی جنگلداری

www.iu Fro. boku.ac.at

۶۳۷- آرشیو تصاویر دام، مرتع و کشتزار

www.farmphoto.com

۶۳۸- موتور کاوش و راهنمایی الکترونیکی ماکیان

www.poultrynet.gatech.edu

۶۳۹ – نشریات، کتاب ها و مقالات دامپروری

www.medvet.umontreal.ca/bibilovetjr.html

۶۴۰ – تغذیه مرغ و مباحث مرتبط با آن

www.lionsgrip.com/intro.html

۶۴۱ – سایت پرورش دام دانشگاه اوکلاهاما در آمریکا

www.ansi.okstate.edu/breeds

۶۴۲-پایگاه اطلاعاتی ویروس های حیوانی

www.bioinfo.emet.in/www.slavis/avis.html

۶۴۳-پایگاه اطلاعات دارویی حیوانات

www.vetamed.vt.edu/fda/advencednad/nada.cfm

۶۴۴ – پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی

www.nal.usda.gorlag.98

۶۴۵- مجلات رایگان دامپزشکی

www.neuroVet.org

۶۴۶ – سایت مقالات تمام متن دامپزشکی

www.priory.co.uk/vetprof.htm

۶۴۷-پایگاه کتابشناختی مقالات مجلات دامپزشکی

www.medvetumontreal.co/biblio/reach.htm

۶۴۸ – اطلاعات تشخیص بیماری ها در حوزه دامپزشکی

www.vet.conell.edu/cornsultan/consult.asp

۶۴۹ – راهنمای جامع منابع اطلاعاتی دامپزشکی

www.netvet wustl.edu

۶۵۰- تصاویر حیوانات

www.netvet wustidedu/pix.htm

۶۵۱- فرهنگ اصطلاحات دامپزشکی

www.peteducation.com/trms-abbrev-msmts/dictionary.htm

۶۵۲ – دایره المعارف دامپزشکی

www.vetcentric.com/refrence/eneye.cfm

۶۵۳ – همایش های دامپزشکی و علوم حیوانی

www.duke.usask-ca-ladd vetconf.htm

۶۵۴- با مراجعه به Ag Central کشاورزان می توانید از وضعیت بازار محصولات کشاورزی مطلع می شوید.

http://www.ag.central.com/

۶۵۵- لیستی شامل بیش از ۴۰۰۰ سایت مربوط به کشاورزی با امکان استفاده از یک موتور جستجو در آدرس زیر قرار گرفته است.

 http://www.nitns.net/showcase/phasslinicity.af.htm

۶۵۶- برای یافتن اخبار درباره مسائلی کشاورزی میتوانید به Ag Domain مراجعه کنید.

http://www.agdomain.com/

۶۵۷-کشاورزان و مزرعه داران می توانند برای یافتن موضوعات و مسائل در آدرس زیر استفاده کنند.Agri Surf مورد نیاز خود از

http://www.agrisurf.com/

۶۵۸یک کشاورز خوب هنگامی موفق است که به نکات اقتصادی در تولید نیز توجه کند.

http://www.129.118.69.35/aecor/

۶۵۹ شبکه مرکزی اطلاعات کشاورزی شامل جزئیات فراوان و دسترسی به بانکهای اطلاعات مرتبط را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://www.agnic.org/

۶۶۰ برای یافتن اطلاعات و اخبار جدید درباره روشهای کشاورزی و بسیاری مسائل دیگر ازFBاستفاده کنید.

http://www.fb.com/

۶۶۱- یک مرجع خوب که قابل استفاده برای دانش آموزان و علاقمندان در زمینة کشاورزی در آدرس زیر قرار گرفته است

. http://www.4ncsu.edu/-leung/nrrips.html

۶۶۲گروه EcoNet که برای حفظ جنگلها تلاش میکنند، شرح فعالیت های خود را در آدرس زیر برای استفادة عموم عرضه می کنند.

http://www.igc.org/gc/econet/

۶۶۳مرجع کاملی از منابع مختلف مربوط به جنگل ها را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

 http://www.metafi/pp/JSaa/doc/forestry-resources.html

۶۶۴ کتابخانه ای از منابع مربوط به جنگل و نگهداری از آن را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

http://www.villb.org/Agricture.html

۶۶۵حشرات مختلفی که در درختان رشد و تکثیر میکنند با مراجعه به BUGWOOD| بهتر بشناسید.

http://www.bugwoog.caes.uga.edu/

۶۶۶موسسه غذا و جنگل (FAO) اطلاعات فراوانی را در زمینه جنگلها در اینترنت ارائه میکند

http://www.fao.org/

۶۶۷- جزئیات فراوانی درباره روشهای نگهداری از جنگل و استفاده از منابع آن را با مراجعه به Forestry.com میتوانید بیابید.

http://www.forestry.com/

۶۶۸ در ناحیه نیوبرانسویک کانادا، بازیابی و ابقاء جنگلها به صورت یک صنعت شناخته شده در آمده است.

http://www.nbfoewstry.com/