آدرس سایت دانشگاه های ایران

۱۰۴۶- دانشگاه صنعتی شریف

http://www.sharif.ac.ir – –

۱۰۴۷-دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir –

۱۰۴۸-دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir

۱۰۴۹– دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 http://www.aku.ac.ir

۱۰۵۰ – دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.tums.ac.ir

۱ ۵ ۱۰ – دانشگاه شیراز

http://www.shirazu.ac.ir

۱۰۵۲ – دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um…ac.ir

۱۰۵۳ – دانشگاه تبریز

http://www.tabriz.ac.ir  –

۱۰۵۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

۱۰۵۵ – دانشگاه اصفهان

http://www.iu.ac.ir

۱۰۵۶ – دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

۱۰۵۷ – دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://www.aums.ac.ir  

۱۰۵۸دانشگاه الزهرا

http://www.azzzhra.ac.ir  

۱۰۵۹ دانشگاه بوعلی سینا

http://www.basu.ac.ir  

۱۰۶۰- دانشگاه گیلان

http://www.gu.ac.ir  

۱۰۶۱- دانشگاه علوم و فنون

http://www.iust.ac.ir  

۱۰۶۲- دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.iut.ac.ir

۱۰۶۳ – دانشگاه خواجه نصیر طوسی

http://www.kintu.ac.ir

۱۰۶۴ – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

۱۰۶۵ دانشگاه صنعت نفت

http://www.put.ac.ir

۱۰۶۶ دانشگاه یزد

http://bremen.de – alszfn.uni-adibnia/uniyazd.html  

۱۰۶۷ دانشگاه تربیت مدرسی

http://www.modares.ac.ir  

۱۰۶۸دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir  

۱۰۶۹دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

http://www.hums.ac.ir  

۷۰۱۰ دانشگاه امام صادق

http://www.isuniv.ac.ir

۱۰۷۱ – دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

۱۰۷۲ – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.hums.ac.ir

۱۰۷۳ – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

۰۷۴ ۱ – دانشگاه کاشان

http://213.176.1.179  

۱۰۷۵دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir  

۱۰۷۶ دانشگاه سمنان

 

http://213.173.1.38

۱۰۷۷ – دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://213.173.1.38 a VA

۱۰۷۸- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

۱۰۷۹ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

۱۰۸۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

۱۰۸۱پژوهشکده علوم پزشکی ایران

http://www.ams.ac.ir