آشنایی با اصلاحات فاصله های سه پونت و دو پونت!

پس از خط فاصله جز بند علامت دیگری نمی آید، و اگر معترضهٔ میان دو خط فاصله علامت تعجب یا سؤال بخواهد ، یش، از خط فاصله گذاشته میشود :

ابر کشتی غرق شود – که خدا چنین نخواهد ! – کار ان مرد ساخته است حمله هاد. که از مکالمهٔ مسا نفر است ،و بصورت معماری دو نهر است هایی که از سر سطر شروع می شود

بسته به وضع هواست

با چه وسیله خواهیم رفت ؟

آیا فردا خواهیم رفت ؟

خط فاصله بجای کلمهٔ « تا » میان دو عدد یا دو کلمه گذاشته می شود، مثال صفحات ۳-۷ تیر – شهریور ۱۳۳۹ ( خط فاصلهٔ ۳ پونت ) . اول خرداد ۱۳۳۷ – سوم تمبر ۱۳۳۸ از لوقا ۳ : ۷ – ۵ : ۲ (۶ دو نت ) . اوں حرداد ۱۲۲۷ – سوم تیر نجيل لو ۵ : ۲ (۶ پونت ) .

واقعهٔ زمانی را که متعلق به دو سال متوالی است باین صورت نمایش میدهند :

۱۳۳۷/ ۱۳۳۸ سال ۳۸۴/۳۸۵ قبل از میلاد – و نیز تطابق دوسال میلادی و هجری قمری را بهمین صورت می نمایند: ۱۳۳۹/ ۱۹۶۰

پس از فاصله کوتـاه ازدوم فقط دورقم اول دست راست بنویسید، مگر اینکه در رقم اول دست راست عدد اول صفر باشد ، که آن وقت تمام عدد نوشته می شود:

۹۵-۱۹۸۰                         ۱۹۰۰-۱۹۰۳

۷۳-۱۷۰                           ۱۶-۱۱۳

۵-۱۹۰۴                           ۳۲۴-۳۷۸

پس از تاریخی که دنباله  آن هنوز ادامه دارد ، و نیز بجای حروف ساقط شده، خط فاصله ی ۱۲ پونت بگذاریم:

۱۸۸۶-ر-داشتم که امروز آنجا بودم دو کلمه که با هم ترکیب شده ومعنی خاصی پیدا کرده است ، برلین ترکیب در زبان فارسی مانوس نیست با خط فاصلهٔ بسیار کوتاه ( w چونمت ) از یکدیگر حدامی شو ذل دی بماند ، و نیز دنبال کلماتی که قسمتی از آنها لار خط فاصلهٔ s .اخ م خر سطر میماند خط فاصلهٔ کوتاهی میاید، مثال : . و این سبات نقاشی، ایرانی، – هندی یادگار آن زمان است. . و این سباستانهای ایرانی – هندی باد داران رمان است. . ممکن است خط فاصلهٔ معمولی ( ۶ پونت ) را « خط یافت » نامید ؟

فاصله های ۳ پونت و دو پونت را « خط نیم » و « خط ثلث» مینامند.