عموما واژه هايپرترميا به درجه حرارت بالاتر از حد نرمال بدن گفته مي شود که مي تواند به علت بيماري باشد ، اما هايپرترمي مي تواند به يک روش درماني اشاره کند که در آن از گرما به صورت کنترل شده و دقيق جهت درمان سرطان استفاده مي شود . در درمان سارکوم اندام ، استفاده از هايپرترمي همراه با راديو تراپي يا شيمي درماني توانسته احتمال حفظ اندام را بالا ببرد [١]و[٢] . درجه حرارت بالا نه تنها مي تواند باعث مرگ سلول هاي سرطاني شود ، بلکه باعث حساسيت بيشتر به راديوتراپي و شيمي درماني نيز مي شود . در اين روش دماي بافت مورد نظر بين oc٤٥-٤١ بالا مي رود . از آنجاييکه درجه حرارت بالا مي تواند به سلول هاي نرمال نيز آسيب رساند ، استفاده از ابزارهايي که حرارت را با دقت و کنترل بيشتر بالا مي برند ، اهميت دارد[٣] و[٤] و[٥] . يکي از وسايلي که براي افزايش دماي بافت سرطاني مورد استفاده قرار مي گيرد ، آنتن است .

فرکانس MHZ٤٣٤ ( باند ISM در اروپا که براي صنعت ، علوم و پزشکي اختصاص داده شده است )، فرکانسي مناسب براي گرم کردن تومورهاي سرطاني است [٦]. بدن انسان به طور ذاتي در برابر توليد ميدان هاي الکترومغناطيسي داخلي توسط منابع خارجي مقاومت مي کند. اين مقاومت ناشي از خواص الکتريکي بدن و دو مشخصه اساسي مرتبط با رفتار ميدان الکترومغناطيسي است . خواص الکتريکي بدن در فرکانس MHZ٤٣٤ در جدول (١) نشان داده شده است [٧] . مشخصه اول اين است که نفوذ ميدان هاي الکترومغناطيسي به درون جسم با افزايش فرکانس کاهش مي يابد و دوم اينکه ميدان هاي الکترومغناطيسي عملا نمي توانند در منطقه اي تقريبا کوچکتر از يک طول موج متمرکز شوند .

 براي حل مشکل اول ما از فرکانس ۴۳۴MHZ استفاده کرده ايم تا بتوانيم عمق نفوذ موج الکترومغناطيسي به درون بدن را بيشتر کنيم و براي حل مشکل دوم از آنتن هاي آرايه اي استفاده کرده ايم . آنتن هاي آرايه اي داراي اين خاصيت هستند که مي توانيم با استفاده از آن ها امواجي با بيم هاي بسيار باريک توليد کنيم .