منابع

ارزشی که از منابع و مآخذ مختلف جمع آوری و در مقدمه و بحث مقاله دست آمده استفاده شده است، باید به صورت فهرستی کامل در انتهای مقاله ذکرشود. نویسندگان بهتر است تنها از مقالات منتشر شده به روز و دارای اهمیت که امکان دسترسی به آنها از طریق کتابخانه وجود دارد (در فهرست کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعات علمی مختلف) در مقاله خود استفاده و در بخش منابع ذکر نمایند. خلاصه های مقالات، پایاننامه ها یا منابع ثانویه دیگر می تواند به وسیله مؤلف به دقت مورد برر”مسی قرار گرفته و در بخش منابع همانند سایر منابع دیگر آورده شوند.

استناد به دادههای چاپ (منابعی که به دفتر مجلات ادورای ارسال شده اما هنوز مورد قبول واقع نشده است به عنوان منابع منتشر نشده تلقی می شوند)، مقالات در حال چاپ و موارد ثانویه دیگر در بخش منابع یا متون استناد شده قابل قبول نیست. اگر این منابع مهم و اساسی بودند، برای مثال برخی گفتگوهای شخصی و یا اطلاعاتی که هنوز انتشار نیافته اند یابد در متن به عنوان منابع در حاشیه یا در پرانتز یا در پاورقی در متن (طبق دستورالعمل ارائه شده برای نویسندگان) اضافه شود. برای مثال میتوان نام ۲٫ R D Jackson, Personal Communication oak منبع و تاریخ آنرا روشهای نوشتن منبع در مجلات ادواری مختلف، متفاوت است و هر کدام در نحوه ارجاع دهی سبک خاصی را دنبال میکنند. فردی با مطالعه ۵۲ مجله ادواری علمی، مشاهده نمود

حداقل ۳۳ روش متفاوت برای منبع نویسی وجود دارد. بنابراین هنگام نگارش مقاله باید سبک آماده سازی منبع براساس دستورالعمل راهنمایی برای نویسندگان مد نظر قرار گیرد. برای مثال بعضی از مجلات ادواری عنوانهای مقالات را چاپ می کنند و برخی دیگر بخش های دیگر را نیز چاپ می کنند. در هر صورت فهرست منابع باید کاملی، منظم، صحیح، دقیق و قابل استفاده باشد. نحوه نگارش منابع در فهرست منابع با توجه به نوع آن (کتاب، مقاله، سالنامه، روزنامه و…) و روش توصیه شده توسط سردبیر مجله اندکی تفاوت دارد.

بنابراین نویسنده باید براساس دستورالعمل مورد نظر مجله انتخاب شده که در صفحه اطلاعات برای نویسندگان وجود دارد با دقت تمام به جزئیات ذکر شده در آن توجه نموده و مقاله خود را آماده نماید. اگر نحوه نوشتن منابع با دستور العمل مجله مطابقت نداشته باشد، ویراستار ممکن است این نشانه را برای عدم پذیرش و یا به عنوان بیدقتی نویسنده تلقی کند. برای ادرسی دادن و نشان دادن منابع مورد استفاده در راه های بدست آوردن منابع تن سه راه کلی به یکی از سه صورت زیر وجود دارد:

الف – به وسیله اعدادی که در پرانتز پا کروشه، مثل (۹) یا ۹۱) قرار داده شده است (ترتیب شماره الفبایی”)

ب – به وسیله نوشتن اعداد به صورت بالاوند”مثل ۱ (ترتیب نقل در متن ). مثال در متن In 1986, Schmitt developed a…..

مثال در منابع

  1. Schmitt, L.A. (1986). Symposium summary and concluding remarks….