همانطور که در مقدمه بخش اول آمد پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پژوهشی است.شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزالی، شما به معرفی موضوعیکه برای پایان نامه خود انتخاب کردهاید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پژوهشهایی که در گذشتهدراین باره صورت گرفته و نتایجی که فکر می کنید، از تحقیق خواهید گرفت، میپردازید. همچنینروش یا روش هایی را که در پژوهشی از آنها بهره خواهید گرفت بیان می کنید. برای شروع پروپوزال نویسی ابتدا باید به طور پیشفرض چارچوب کلی پروپوزال را مشخص کرد.

یک پروپوزال به طور کلی شامل

 الف) بیان مساله

ب) مقدمه

ج) اهمیت موضوع، ضرورت تحقیق

د) سوالات و فرضیات تحقیق

ه) اهداف تحقیق

 و) ادبیات موضوع

ز)مدل تحقیق

ح) روش تجزیه و تحلیل

ط) روش تحقیق

ی) تعریف عملیاتی متغیرها

ک) جامعه، نمونه

ل) محدودیتهای تحقیق

می شود که در ذیل به شرح مفیدی از هرکدام خواهیم پرداخت.

الف) بیان مساله

در بیان مساله بعد از توضیح مختصری درباره موضوع به چرایی و دلیل انجام کار یا شرح کلی مشکل موجود و تبعات ناشی از عدم انجام تحقیق مورد نظر و کاری که در تحقیق برای رفع مشکل درصدد انجامش هستیم، میپردازیم. ابعاد مساله را در این بخش تعیین کرده تا امکان انسجام تحقیق فراهم شود. توجه داشته باشید که سوال اصلی تحقیق در بیان مساله آورده شود.

نکته:

۱- باید توضیح مختصری از هر کدام از متغیرهای تحقیق و روابط آنان که در مدل وجود دارد در بیان مساله اورده شود.

۲- بیان مساله در عرف از یک پاراگراف شروع میشود و گاهی اوقات تا دو صفحه هم ادامه پیدا می کند.

۳- حتما در قسمت بیان مساله پروپوزال منبع نویسی داخل متن انجام شود.

ب) مقدمه

در مقدمه یک تحقیق زمینه چینی برای ورود به بحث و بعد از آن تبعات مثبت انجام پژوهش بیان می شود. هدف از مقدمه، روشن کردن مسائل زیر است:

*معرفی موضوع پایان نامه

*ارائه زمینه و سابقه موضوع

*جمله کليدی

*شرح کلی پایان نامه

مقدمه دو بخش اصلی دارد.۱) بخشی که از مطالب کلی درباره موضوع، آغاز و به تدریج به مطلب جزئی ختم میشود و ۲) بخشی که شامل موضوع پایاننامه یعنی جمله کلیدی است. معمولاً آخرین جمله مقدمه را به جمله کلیدی اختصاص میدهند. این جمله نشان میدهد نویسنده در پی اثبات یا شرح چه موضوعی است. توجه به این مساله نویسنده را از حاشیه رفتن و طرح مباحث زائد برحذر می دارد.