از سوی دیگر، اگر کسی در نمایهٔ آثار تخیلی – مثلاً فیلم ها – زیر اصطلاح کشاورزی نگاه کند مطمئناً به اطلاعاتی دربارهٔ کشاورزی دست نخواهد یافت. بنابراین، فرد چرا زیر این  اصطلاح را بررسی میکند؟ در این زمینه چند احتمال وجود دارد:

۱. آگاهی از اینکه در زمینهٔ کشاورزی چند فیلم وجود دارد،

۲. بررسی گرایشات موجود در فیلم ها در یک دوره زمانی مشخص،

۳. تعیین عنوان یک فیلم خاص در جایی که فرد فقط می تواند به یاد آورد که فیلم در یک مزرعه یا یک جامعه کشاورزی اتفاق افتاده است.

دلیل دوم بر استفاده تحقیقاتی دلالت دارد. اولین مورد، نوعی استفاده تولیدی دارد (مثلاً تهیه کنندگان فیلم یا برنامه های تلویزیونی درصددند تا بدانند که سایر تهیه کنندگان، یک حادثه، محل وقوع، شخص، فعالیت یا حرفه را چگونه نمایش داده و ارائه کرده اند). مورد سوم استفاده عام تری دارد. به هرحال، این پرسش نوع پرسشی است که فرد باید دریافت پاسخ بخش مرجع یک کتابخانه عمومی انتظار داشته باشد. با طرح سؤالاتی از این نوع، نمایه سازی موضوعي فیلم های آیندهنگر توجیه پذیر می شود حتی اگر نتوان فیلم ها را واقعاً دربارهٔ محتوای موضوعی دانست که اصطلاحات نمایه ای بر آنها اشاره دارند. میتوان بحث کاملاً مشابهی را برای دسترسی موضوعی ” به داستان ها مطرح کرد. کتاب به ۲۰,۰۰ فرسخ زیر دریا چیز زیادی درباره زیردریایی بر دانش ما نمی افزاید. بعید است کسی بتواند منطقا این داستان را درباره زیردریاییها قلمداد کند. با این وجود، نمایه سازی موضوعی داستانها ارزشمند است. ممکن است فردی بخواهد بداند که چه نوع داستانهایی در زیردریایی ها اتفاق افتاده اند؟” ، “چند داستان در زیردریایی ها اتفاق افتاده اند؟”، “اولین داستانی که در زیردریایی اتفاق افتاده کدام بوده است؟” یا در کدام داستان کلاسیک، ابداع زیردریایی ها پیشبینی شده بود؟”

نمایهٔ آثار تخیلی این مسائل بیانگر این نکته نیستند که فیلم ها و داستانها بی محتوا هستند و دربارهٔ چیزی بحث نمیکنند. فیلم پاتون” دقیقاً دربارهٔ پاتون ها است. این فیلم درباره پاتون ها است اگرچه دقت تاریخی ناچيز است. اغلب بینندگان موافق خواهند بود که فیلم، بلند پروازی پاتون ها را به نمایش می گذارد. چه این مسئله باعث شود که فیلم را دربارهٔ بلندپروازی بدانیم و چه خود را توجیح کنیم که فیلم درباره این موضوع است، اما این تصور، با نمایه سازی این فیلم زیر اصطلاح بلند پروازی تفاوت بسیار دارد. در فیلم، تانک جنگی نیز به تصویر کشیده شده است. آیا این مسئله می تواند باعث شود که آن را درباره تانک جنگی بدانیم ؟ آیا فیلم درباره موضوعی کلی یا راهبردهای جنگی است؟ آیا به صرف اینکه بخش هایی از فیلم در کشورهای فرانسه و انگلیس تهیه شده می توان آن را دربارهٔ این دو کشور دانست؟