استانداردهای معروف در حوزه چکیده نویسی

 در این قسمت، به تعدادی از استانداردهای معروف در حوزه چکیده نویسی اشاره میشود:

استاندارد ایزو ۲۱۴ : دکومانتاسیون – چکیده هایی برای انتشارات و دکومانتاسیون

 این استاندارد که در سال ۱۹۷۶ به دو زبان انگلیسی و فرانسه منتشر شد،رهنمودهایی برای تهیه چکیدههای مدارک ارائه می کند. این استاندارد برای چکیده های آماده شده توسط نویسندگان مدارک دست اول و انتشارات آنها به کار میرود زیرا چنین چکیده هایی هم برای خوانندگان این مدارک مفید هستند و هم با کمترین تغییرات در خدمات و انتشارات دست دوم قابل تکثیر هستند. رهنمودهای اصلی همچنین برای آماده سازی چکیده ها به وسیله اشخاصی به غیر از نویسندگان سودمند هستند (ایزو ۲۱۴، ۱۹۷۶).

استاندارد ایزو ۵۱۲۲ : دکومانتاسیون – کار برگه های چکیده در انتشارات ادواری

این استاندارد در سال ۱۹۷۹ به دو زبان انگلیسی و فرانسه تدوین شد، و قواعدی برای ارائه یک کار برگه چکیده در یک نشریه یا انتشارات ادواری دیگر تعیین می کند. چنین کار برگه های چکیده، توصیف دقیقی از هر مقاله فراهم می کند و موارد ضروری برای کار چکیده نویسی را ارائه میدهد. این استاندارد اطلاعاتی در زمینه متن، ظاهر فیزیکی و زبان(های) کار برگه یک چکیده ارائه می دهد، همچنین یک نمونه از هر کار برگه چکیده را به زبان انگلیسی نشان میدهد (ایزو

  استاندارد انسیا نیز و زد۳۹/۱۴

این استاندارد در سال ۱۹۹۷ تدوین شد و با توصیف اجزاء چکیده، شکل ها و سبک های مناسب در تهیه چکیدههای سودمند به نویسندگان و ویراستاران کمک می کند. این استاندارد دارای مثالهای بسیاری است و علاوه بر ارائه آموزشی ها، نحوه کار با موارد خاصی را نیز نشان میدهد (انسی / نیزو، ۱۹۹۷)