الزامات در سطوح اجرایی و عملکردي

نظام اجرایی برنامهریزي درسی باید با نظام تهیه و تدوین آن یک کاسه شود. بدین معنا که برنامهریزان درسی منطقهاي مسوولیت اجرا را نیز وظیفه خود داشته باشند و براي آن برنامه- ریزي کنند. در این صورت ضرورت دیگري در جهت ایجاد عدم تمرکز قابل توجه میشود و آن این که نظام استخدام، نگهداري و یا خاتمه خدمت مجریان(مدیران، معلمان و …) نیز باید به صورت غیر متمرکز درآید تا عامل کنترل کنندهاي براي حفظ کیفیت برنامه و اجراي آن و یا ارتقاي کیفیت در اختیار مسئولان منطقهاي و محلی قرار گیرد.

سایر الزامات عملکردي نیز عبارتند از :

  • شناسایی امکانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل در مناطق آموزشی.
  • بررسی نیازها.
  • تهیه برنامههاي اجرایی براي بهرهگیري از امکانات و استعدادهاي بالقوه و تبدیل آنها به امکانات و استعدادهاي بالفعل.
  • زمینه سازي یا فرهنگسازي براي جلب و جذب مشارکت افراد مستعد و توانمند.
  • مشخص کردن هدفهاي غایی و نهایی:

الف- هدفهاي غایی ومبتنی بر فلسفه آموزش و پرورش.

ب- هدفهاي میانی(متناسب با دورههاي تحصیلی).

ج- هدفهاي کلی موضوعات درسی.

  • تعیین استانداردهاي برنامهریزي (شرایط مشارکت در فرایند برنامهریزي و اصول لازم).
  • تعیین استانداردهاي تهیه و تدوین برنامهریزي درسی.

چارچوب برنامه ها.

راهنماي تهیه برنامه:     

   روشها.

سازماندهی.

  • تعیین ملاكها و معیارهاي ارزشیابی برنامههاي درسی و چگونگی اجراي آنها.
  • تعیین ملاكها و معیارهاي سنجش توانمنديهاي معلمان براي اجراي درست برنامه.