مواد و روشها

 الگوریتم رقابت استعماری(ICA)1

مطابق شکل شماره ۱ کشور امپریالیست کشور مستعمره را در راستای محورهای فرهنگ و زبان به سمت خود جذب میکند. همانگونه که در شکل شماره ۱ نشان داده شده است، کشور مستعمره، به انـدازهx واحـد در جهـت خـط واصل مستعمره به استعمارگر، حرکت کرده و به موقعیت جدید، کشانده میشود.رقابت استعماری به این صورت است که مستعمرههای هر امپراطوری به سمت استعمارگر خود حرکـت مـی-کنند و استعمارگران نیز سعی در افزایش هرچه بیشتر تعداد مستعمرههای خود دارنـد.در نزدیـک شـدن مسـتعمره هـا بـه استعمارگر، سه رویداد زیر ممکن است رخ دهد:

مستعمره ممکن است به موقعیتی با هزینه کمتر از استعمارگر برسد، در اینصورت مستعمره جایگزین استعمارگر شده و در تکرارهای بعد مستعمرات به سمت استعمارگر جدید حرکت میکنند. (شکل (( c) 2

مستعمره ممکن است به موقعیتی برسد که نسبت به استعمارگرش و بقیه استعمارگران غیر مغلوب باشد. در چنین شرایطی مستعمره به صورت استعمارگر جدید شناخته شده و امپراطوری خود را تشکیل میدهد. (شکل (( c) 2 مستعمره همچنان مغلوب استعمارگر خود باقی میماند.

سه رویداد فوق در قسمت cدر شکل (۲) نمایش داده شده است.[۸]

 

قدرت کل هر امپراطوری، به هر دو بخش تشکیل دهنده آن یعنی کشور امپریالیست (به عنوان هسته مرکزی) و مستعمرات آن بستگی دارد. در حالت ریاضی، این وابستگی با تعریف قدرت امپراطوری بـه صـورت مجمـوع قـدرت کشور امپریالیست، به اضافه درصدی از میانگین قدرت مستعمرات آن، مدل شده است. [۹]

با شکل گیری امپراطوری های اولیه، رقابت امپریالیستی میان آن ها شـروع مـی شـود. هـر امپراطـوری ای کـه نتوانـد در رقابت استعماری، موفق عمل کرده و بر قدرت خود بیفزاید (و یا حداقل از کـاهش نفـوذش جلـوگیری کنـد) از صـحنه رقابت استعماری، حذف خواهد شد.این حذف شدن به صورت تدریجی صورت می پذیرد. بدین ترتیب کـه در تکـرار الگوریتم، یکی یا چندتا از ضعیف ترین مستعمرات ضعیف ترین امپراطوری را برداشته و برای تصاحب این مسـتعمرات، رقابتی را میان کلیه امپراطوریها ایجاد میکنیم. مستعمرات مذکور لزوما توسط قوی ترین امپراطوری، تصاحب نخواهند شد، بلکه امپراطوریهای قویتر، احتمال تصاحب بیشتری دارند. بنابراین بقای یک امپراطوری، وابسـته بـه قـدرت آن در جذب مستعمرات امپراطوری هـای رقیـب و بـه سـیطره درآوردن آنهـا خواهـد بـود. در نتیجـه، در جریـان رقابـتهـای امپریالیستی، به تدریج بر قدرت امپراطوریهای بزرگتر افزوده شده و امپراطوریهای ضـعیف تـر، حـذف خواهنـد شـد. همچنین پارامتر دیگری به نام “انقلاب” باعث می شود، هنگامی کـه کشـوری رشـد و پیشـرفتی نـدارد، موقعیـت آن بـه صورت تصادفی تغییر نماید، که این عملگر سبب می شود تا الگوریتم در بهینههای محلی گرفتار نشود.