ضروری است که چنین سیستمهایی بتوانند هم به صورت مستقل از اصطلاحات وارد شده بهره گیران و هم از طریق آن اصطلاحات، جستجوهای لازم را انجام دهند. ما می توانیم دو نوع جستجو را انتظار داشته باشیم: یکی اینکه در میان اصطلاحاتی جستجو کند که فهرست نویسان اختصاص داده اند، و دیگری آنکه هم در اصطلاحاتتِ تخصیصی فهرست نویسان و هم در اصطلاحات تخصیصی بهره گیران جستجو نماید. سیستم هایی شبیه به این سیستم خواهند توانست به عنوان راهنمایی برای فهرست نویسان نیز عمل کنند. فرد می تواند سیستمی را تصور کند که در آن یک فهرست نویس، به طور منظم اصطلاحات تخصیصی بهره گیران را بررسی کرده و آنها را به اصطلاحات رسمی و پذیرفته شده سازمانی  ارتقاء میدهد (دراینجا است که به هر دو روش نیز قابل بازیابی خواهند بود) با گسترش چنین سیستمی، ممکن است بهره گیران آینده بخواهند کاوش های خود را به اصطلاحاتی محدودکنند که افرادر مورد اعتماد آنها اختصاص داده اند (شاید به این دلیل که در حوزه موضوعی واحدی هستند با شاید به این دلیل که آنها اصطلاحات موثقی تری را اختصاص می دهند).

درنتیجه، این سیستمها، هم ویژگی “مالکیت قابل جستجو برای هر اصطلاح اختصاص یافته و هم سطحی از اعتماد را ایجاد خواهد کرد که بهره گیر خواهد توانست آن را بر یک گروه از مالکیت ها اعمال کند. طراحی سیستم هایی شبیه به این سیستم طوری است که نسبت په محلودہ خصوصی اختصاص دهندگان اصطلاح نیز حساس است. بهره گیرانی که سطوح اعتماد برای اختصاص دهندگان اصطلاح تنظیم میکنند، ممکن است از طریق پرونده های تجربه موضوعی و موقعیتی، با از طریق یافتن میزانو همبستگی بین سایر اختصاص دهندگان اصطلاح و روش خود فرد دراختصاص اصطلاح به سایر تصاویر، افرادِ ختصاص دهنده اصطلاح راشناسا یی کنند (ص۲۴-۲۵)

ازمطالب ارایه شده میتوان نتیجه گرفت که رشد و توسعه منابع اطلاعاتی قابل دسترس ازطریق شبکه باعث شده است تا فعالیت های تحلیلی موضوعی که دراین کتاب مورد بحث قرار گرفتند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یابند. بعلاوه، به نظر میرسد که افراد بیشتر ووبیشتری درگیر انجام این وظیفه خواهند شد مطمنا توسعه روش های نمایه سازی و چکیده نویسی خودکار ادامه خواهد یافت .به هرحال همانطور که لنکستر و اسمیت (۱۹۹۸) در بررسی خود دربارهٔ این موضوع اشاره کردهاند، تا زمانی که ماشینها بتوانند به اندازهای هوشمند شوند که کاملا جایگزین انسانها در انجام این فعالیتهای مهم شوند – اگر درواقع هرگز بتوانند راهی بس طولانی در پیش دارد.