ازلحاظ حجم

چکیده از لحاظ حجم به سه دسته تقسیم می شود: تلگرافی ، عنوانی ، معمولی

چکیده تلگرافی

حری، این نوع چکیده را این گونه تعریف می کند: چکیده ای است بسیار فشرده، کوتاه و با حداقل عناصر جمله ای (حری، ۱۳۸۱)

این نوع چکیده معمولا از چکیده راهنما یا تمام نما تهیه میشود و کلمه های دستوری مانند حروف اضافه، اسم های اشاره و… حذف می شود.

 

| چکیده عنوانی

حری، معتقد است: چکیده عنوانی، عمدتاً شکل عبارتی دارد و گاه حتی جانشین عنوان می شود و این عنوان بیشتر مبین موضوع نوشته است تا مطالب مندرج در آن. از این رو راهنمایی برای محتوای مقاله نیست. این عنوان را نویسنده، خود به نوشته می دهد. مثلاً موضوع مدرکی کشورهای تولیدکننده نفت است. نویسنده عنوان جنگ خلیج فارس را انتخاب کرده است و حال آنکه جنگی در کار نیست، بلکه اختلاف کشورهای تولیدکننده نفت درباره قیمت آن مد نظر است (حری۱۳۸۱)

چکیده معمولی

چکیده ای است که تابع سیاست سازمان تولیدکننده (پایگاه اطلاعاتی، مجله، سازمان و غیره) است و هیچ استاندارد از قبل تعیین شده ای برای حجم وجود ندارد، حجم تابع قراردادهایی است که در سازمان ها براساسی سیاست ها و اهداف صورت می گیرد. ما معمولا با این نوع چکیده ها سروکار داریم. هنر چکیده نویسی آن است که در فضایی که تعیین شده با حفظ جامعیت و فضای تعیین شده چکیده تهیه گردد.

برای مثال فصلنامه کتاب (زمستان ۱۳۸۴)، تعداد کلمات چکیده را ۱۰۰ تا . .۱۲۰ کلمه در نظر گرفته است

مثال:

کنترل کیفیت فرایند نمایه سازی

دکتر سیروس علیدوستی، حسن عصاره، زهرا کاظم پور

چکیده کنترل کیفیت آمار مشتمل بر ساز و کارهایی هست که بر پایه داده های

جمع آوری و نمونههای گرفته شده کیفیت محصول را بیان می کند و با به کار بستن ابزارهای آماری سعی در حفظ هر چه بیشتر کیفیت خروجی دارد. یکی از حوزه های اطلاع رسانی که کاربرد کنترل کیفیت آماری در آن ضروری می نماید، فرایند نمایهسازی است که در این مقاله چگونگی کنترل کیفیت آن بررسی و ارائه می شود. به این منظور ابتدا مفاهیم نمایه سازی بیان می گردند؛ سپس اجزای کار برگه نمایه سازی گزارشهای طرح های عمرانی در نقش نمونه انتخابی، و چگونگی نمایه سازی آنها از دیدگاه کنترل کیفیت بررسی می شود و در نهایت فرایند کنترل کیفیت نمایه سازی آنها ارائه می شود.

برگرفته از: علیدوستی، سیروسی؛ عصاره، حسن؛ کاظم پور، زهرا “کنترل کیفیت فرایند نمایهسازی.” فصلنامه کتاب، دوره شانزدهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۴.