اهداف نمایه انتهای کتاب

تیمور خانی در رابطه با نمایه انتهای کتاب معتقد است: نمایه انتهای کتاب سبب می شود که هر کتابی به کتاب مرجع تبدیل گردد و با استفاده از آن، پژوهشگر برای به دست آوردن اطلاعات مورد نظرش لازم نیست همه کتاب و فصل ها را بررسی و مطالعه کند. فقدان نمایه در انتهای کتاب باعث میشود تا دسترسی به محتوای اطلاعاتی آن به شدت کاهش یابد و در مجموع از ارزش آن کاسته شود. بدون نمایه، جستجو مشکلی و طولانی می شود (تیمور خانی،۱۳۸۴: ۱۰۵-۱۰۶).

نوروزی، مهم ترین هدف نمایه را صرفه جویی در وقت خواننده، سرعت و سهولت بازیابی اطلاعات میداند. نمایه ابزار لازم و ضروری برای بازیابی اطلاعات است که داشتن آن صفت مشخصه یک کتاب خوب می باشد. در واقع، نمایه راه برگشت به

اطلاعات کتاب است. علاوه بر اهداف یاد شده، سایر اهداف نمایه عبارت است از:

  • تهیه مدخل برای تمام عناصر و مفاهیم موضوعی مهم در یک اثر
  • نشان دادن روابط میان اصطلاحات
  • گردآوری اطلاعات (شناسه های هم موضوع و مترادف) تحت یک شناسه موضوعی واحد
  • فراهم کردن اطلاعات بیشتر برای توضیح اضافی مدخلهای نمایه ای
  • برقراری ارتباط بین زبان استفاده کننده و زبان مؤلف
  • تنظیم مدخل ها در یک نظم اصولی و مفید (نوروزی، ۱۶:۱۳۸۰).