بکارگیری تجربیات شخصی در موضوع یابی

بیشتر مردم علایق خاصی دارند که از نوع برنامه هایی که تماشا می کنند، انتخاب روزنامه ها و در نهایت انجام فعالیتهای گوناگون آنها قابل تشخیص است. شما نیز ممکن است به موضوع خاصی علاقه داشته و مایل باشید آن را از جنبهای علمی بررسی کنید. این موضوعات میتوانند شامل موارد زیر باشند:

۱. ورزشی اسکی و مطالعات پزشکی در رابطه با ورزش

۲. بررسی شخصیت کودکان و مطالعه روانشناسی کودک

۳. بررسی دسته چکهای شخصی و مطالعه سیاست اقتصادی دولت

۴. بررسی آبهای آلوده در مزرعه ی خانوادگی و مطالعه ی سموم شیمیایی

همچنین می توانید با تلفیق علایق شخصی خود، یک موضوع کلی را به موضوعی جزئی تر تبدیل کنید. به عنوان مثال: سه نویسنده موضوع کلی زیر را انتخاب کرده و با توجه به علایق خاص خود، آن را به موضوعات جزئی تر تبدیل کرده اند.

نویسنده ی اولی، بر وضعیت بچه هایی که باید ساعات بعد از مدرسه را تنها در خانه زندگی کنند تأکید کرده است و خطراتی توجه کرده که آنان را تهدید می کند. وی توانسته اجرای مجموعه ای از قوانین را طرح ریزی کند.

نویسنده ی دوم موضوع «بچه های تنها و مادران شاغلی» را با علاقه ی شخصی خود با «برنامههای تلویزیونی» تلفیق کرده و تأثیر برنامه های تلویزیونی (بعد از مدرسه) را بر پر کردن اوقات تنهایی این بچه ها، مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده ی سوم روشهای گوناگون مراقبت از بچه ها را تجزیه و تحلیل نموده و بررسی قرار نموده است.

سابقه ی فرهنگی شما نیز احتمال دارد که انگیزه تحقیق در موارد زیر را ایجاد کند:

ریشه ی فرهنگی

اسطوره شناسی

سابقه ی قومی

به عنوان مثال ممکن است شما مایل به بررسی مواردی از این قبیل باشید:

۱. جنگهای هند از دیدگاه بومیان آمریکایی

۲. نظریه های چینیان در رابطه با نقش زنان

۳. تجربیات دو فرهنگی بودن خود به عنوان یک دورگه اسپانیایی – آمریکایی یا ژاپنی – آمریکایی.

۴. غرور جوانان افریقایی – امریکایی به عنوان یک انگیزه ی رفتاری

نکته: مسائل وراثتی را بدون دخالت احساسات خود بررسی کنید. زیرا نوشته ی تحقیقاتی باید عینی و واقعی باشد.