در انتخاب موضوع تحقیق، با دیگران مشورت کنید

شما نیز مانند برخی محققان ممکن است برای شروع تحقیق خود نیازداشته باشید با یک دوست یا همکار مشورت کنید.

همچنین می توانید از افراد مختلف در مدرسه یا جامعه بخواهید که ایدهها و موضوعاتی را برای تحقیق به شما پیشنهاد کنند یا اگر موضوعی را انتخاب کرده اید، از همکار خود در مورد آن سؤال کنید. به عنوان مثال یک نویسنده، مایل به تحقیق در مورد رشته ی هنرهای مقدماتی در برنامه ی آموزشی دبیرستان بود. او قبل از اینکه به بررسی منابع بپردازد، با معلم های دبیرستان خود مشورت کرد و پس از آن به این نتیجه رسید که این موضوع برای تحقیق مناسب است اما از آنجایی که این علوم نیاز به مهارتهای کاربردی مانند تایپ، مهارتهای اتوماتیک و برنامه ریزی کامپیوتری داشت، مسالهای مهمتر این بود که «چگونه می توان دانش آموزان را به این رشته ها جذب کرد؟»

سرانجام نویسنده پس از مشورت با افراد مختلف تحقیق متفاوتی را انجام داد.

در کلاس های درس نیز یادگیری گروهی بدین شکل صورت می گیرد:

۱. مشورت با سه – چهار دانشجو در مورد موضوع خود

۲. گوشی دادن به نظرات دیگران

۳. یادداشت بردای از نظرات آنها

۴. هماهنگ سازی تحقیقی با اندیشه و تفکر دیگران

اما در عین حال ممکن است به توضیحات و بحث های اساسی تری نیاز داشته باشید.