اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

در قسمت ضرورت تحقیق به مکان موردنظر در اجرای تحقیق و مشکلات آنجا اشاره کنید. به طورکلی ضرورت تحقیق با توجه و تاکید به دو مولفه «زمان» و «مکان» صورت میگیرد. بنابراین، گاهی موضوعاتی مهم هستند؛ اما ضروری نیستند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در تحقیق و فرآیند آن، میلیون ها موضوع مهم بالقوه وجود دارند؛ اما موضوعات ویژهای هستند که ضرورت انجام پیدا می کنند. میتوان از طریق ارائه خلاصهای از نوشته های صاحبنظران و خبرگان آگاه که موضوع را ضروری میدانند و خواستار تحقیق روی این مسائل هستند، ضرورت تحقیق را به اثبات رساند یا درباره آن استدلال کرد. ارائه آمار و ارقام از رویدادها و تاکیدی که به وسیله متخصصان و صاحبنظران در یک زمان خاص یا مکان خاص صورت میگیرد، میتواند در بخش ضرورت تحقیق توجیه کننده اهمیت انجام تحقیق ما باشد. بسیاری از دانشجویان، در درک تفاوت میان اهمیت و ضرورت تحقیق پروژههای دانشگاهی دچار مشکل میشوند، درحالی که فرق میان این دو اصطلاح بسیار آسان است. اهمیت به کلیت خود موضوع و متغیرهای مورد بررسی در پژوهش اشاره می کند.درحالی که ضرورت، به ابعاد زمانی و مکانی موضوع یا متغیرهای پژوهش میپردازد.

نکته:

به طورکلی در بخش ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ما باید:

۱- آگاهی خود را نسبت به اهمیت و ضرورت موضوع نشان دهیم.

۲- استدلال های لازم جهت انجام تحقیق و صرف هزینه ها را توجیه کنیم.

۳- ضرورت پرداختن به آن را از نظر زمان توضیح دهیم.

۴- خواننده را نسبت به محتوای ارائه شده و تحلیل ها و بررسی ها، حساس تر کنیم.

مثال:

 «بررسی عملکرد شغلی کارکنان بانک X در شهر تهران»

اهمیت موضوع: «اشاره به کلیت موضوع عملکرد شغلی و مهم بودن آن»

ضرورت موضوع: «اشاره به کاربرد و ضرورت متغیر عملکرد شغلی در کارکنان بانک X در شهرتهران و ضرورت زمانی آن در عصر حاضر»

پژوهشگر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مساله تحقیق را بیان کند. او برای این کار، باید نشان دهد تحقیق مزبور، از دیدگاهی جدید و خلاقانه به مسائل نگاه می کند. بیان اهمیت موضوع تحقیق، باید بتواند اهمیت وارزش تحقیق را نسبت به نظریههای موجود یا شرایط موجود، به اثبات برساند.

 

د) ادبيات موضوع

یکی از بخشهای مهم پروپوزال، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است؛ پیشینه یا سابقه تحقیق به معنای تحقیقات و پژوهشی هایی است که حول موضوع اصلی پایان نامه در گذشته تابهحال انجام شده است که باید در این قسمت آورده شود. مطالعه منابع، باید هم از منابعی باشد که به طور مستقیم در رابطه با موضوع تحقیق هستند؛ و هم از منابعی باشند که به صورت غیرمستقیم با آن موضوع ارتباط دارند.

نکته:

در بخش ادبیات موضوع به موارد زیر باید توجه کرد:

 الف) پیشینه تحقیق چیست؟

ب) اهمیت پیشینه تحقیق چیست؟

 ج) اهداف پیشینه یابی تحقیق کدامند؟

 د) منابع مهم پیشینه تحقیق کدامند؟

 ه) روش های پیشینه تحقیقی چیست؟

این نکته را در نظر داشته باشید که توضیح ادبیات موضوع باید براساس مدل تحقیق و متغیرهای

مربوطه باشد که توضیح آن در ادامه می آید. همچنین ادبیات موضوع و چارچوب نظری، مربوط به فصل دوم پایان نامه است. که توضیح آن در فصل چهارم خواهد آمد.