در هنگام ارائه دانشجو باید برای جلب نظر دیگران کلمات را به شکل صحیح آن ادا نماید و هر لغت را در جای مناسب خود به کار بندد تا دیگران به نکتهسنجی و ذکاوت وی پی ببرند. برای این کار باید متن سمینار از قبل آماده شود. اگر دانشجو فکر می کند ادای صحیح کلمات و جمله ها در تدارک سمینار از اتفاقاتی است که کوچک ترین رابطهای با دانشجو ندارد، وی سخت در اشتباه است.

 دانشجو باید از قبل نحوه پاسخگویی به سؤالات مشکل را برنامه ریزی کند، زمانی که دانشجو به همه مسائل فوق احاطه پیدا کرد، آنگاه مطمئن خواهد شد که برای بیان موضوع سمینار خود شنوندگان مشتاق آماده اند. زبان پاسخ به سؤالات نباید به صورت «درست ولی صحیح نیست» یا «بخشی درست است و بخشی درست نیست» یا از جهتی صحیح است ولی از جهت دیگر صحیح نیست» باشد،

چراکه شنوندگان گمان خواهند کرد که وی در ارائه پاسخ دارای مشکل است و شکست وی را تصدیق می کنند. این یک واقعیت مسلم است که دانشجو نادانسته در نحوه ارائه سمینار خود دچار اشتباه میشود، با زیادشدن این خطاها دانشجو نمیتواند تشخیص دهد کهشنوندگان چه گوش می کنند و اگر وی بداند از چه اشتباهاتی باید برحذر باشد، وی این شانس بزرگ را خواهد یافت تا سمینارهای خود را بهبود ببخشد. بنابراین دانشجو پس از ارائه سمینار، باید خود را ارزیابی نموده تا بتواند در سمینارهای بعدی به طور موفق با انجام تغییرات به ایراد .مطلب بپردازد

تمرین

بخش اساسی آمادگی برای ارائه سمینار، انجام تمرین قبل از ارائه می باشد. دانشجو باید برای تمرین ارائه سمینار خود دو یا سه بار بیشتر از آماده نمودن متن سمینار وقت بگذارد. این کار دارای :محاسن تمرین ارائه سمینار زیادی از جمله محاسن زیر است ( ۱- دانشجو به آنچه قرار است بگوید بیشتر آشنا می شود. با ۲- به نقاط ضعف سمینار خود پی خواهد برد. ۳- دانشجو قادر به تمرین کلمات دارای تلفظ مشکل خواهد شد. ۴- دانشجو قادر به چک کردن زمانی که سمینار میگیرد خواهد شد و در نتیجه می تواند با تغییر و تبدیلات لازم در متن وقت را تنظیم کند.