بررسي سيستم حسابداري حقوق و دستمزد

فهرست مطالب
تعریف مسئول حقوق و دستمزد
تنظیم لیست حقوق و دستمزد

کسور حقوق و دستمزد
آشنایی با کدهای حقوق و دستمزد
مراحل تهيه ليست حقوق و دستمزد
محاسبه ی حق بیمه سهم کارگر، کارفرما و بیمه بیکاری
محاسبه ی مالیات در بخش خصوصی و دولتی
محاسبه ی حق سنوات، بن، عیدی، دستمزد ایام مرخصی
مسئله ۱
مسئله ۲
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

 

تعریف مسئول حقوق و دستمزد:
کسی است که از عهده انجام تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تکمیل فایلهای اطلاعاتی و آماری تهیه لیست بیمه، صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد و انجام کارهای مربوط به دستمزد توسط کامپیوتر برآید.
• تعریف دستمزد تولیدی:
دستمزد تولیدی عبارت است وجوهی که برای کار انجام شده تولید در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد.
• دستمزد مستقیم:
عبارت است از هزینه کار انجام شده ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد شود به عبارت دیگر دستمزد کارگرانی که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم گویند. مانند: دستمزد کارگران چوب بر و خراط در یک کارگاه تولید مبل و صندلی.
• دستمزد غیرمستقیم
عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده ای که مستقیماً در ساخت محصول مصرف نشده باشد به عبارت دیگر دستمزد سر کارگران، سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیماً تأثیر در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم گویند.

تنظیم لیست حقوق و دستمزد:
دایره حسابداری معمولاً در پایان هر ۱۵ روز و یا در هر ماه به تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان برای همان مدت اقدام می نماید، لیست حقوق و دستمزد از قسمتهای

مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت بر اساس قانون کار با توجه به اطلاعات گردآوری شده از دایره کارگزینی، دایره حضور و غیاب، دایره ثبت اوقات کار و کارتهای مربوط، همچنین قراردادهایی که کارفرما با کارگران منعقد نموده تکمیل می گردد. لیست حقوق و دستمزد دارای قسمتهایی به منظور درج دستمزد کار عادی، اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری، دستمزد ایام مرخصی و تعطیلات رسمی، فوق العاده (حق اولاد، حق مسکن، خواروبار، کمکهای غی

ر نقدی و حق ایاب و ذهاب)، جمع حقوق و مزایا، کسور مربوط به حقوق و دستمزد قابل پرداخت و نیز حق بیمه های اجتماعی، سهم کارفرما و … می باشد. فرم لیست حقوق و دستمزد استاندارد نیست و به نحوه فعالیت موسسه تولیدی و قرار دادهای منعقد شده بین کارگران و کارفرما بستگی دارد.

کسور حقوق و دستمزد:
دایره حسابداری موظف است در زمان تنظیم هر لیست حقوق و دستمزد با توجه به مصوبات قانونی یا بر اساس توافق به عمل آمده با کارگر مبالغی را تحت عنوان کسور دستمزد کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نمایند، این مبالغ شامل کسور قانونی و کسور توافقی می باشد.
۱- کسور قانونی:
عبارتست از وجوهی که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبهای قانونی باید از دستمزد کارگران کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نمایند، کسور قانونی شامل مالیات حقوق و دستمزد، حق بیمه های کارگر و بدهی کارگر به صندوق اجرا (اجرائیات) می باشد.
کسورات قانونی: مانند بیمه های اجتماعی، مالیات، اجرائیات، بیمه بیکاری.
۱- مالیات حقوق و دستمزد:
مطابق قانون، کارفرما موظف است در زمان تهیه هر لیست دستمزد، مبلغ مالیات متعلق با توجه به ضرایب جدول مالیاتی و پس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه نموده از حقوق کارگر کسر و بحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند، مهلت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد حداکثر یک ماه پس از تنظیم لیست خواهد بود و در صورت تأخیر در پرداخت آن جریمه دیر کرد به کارفرما تعلق خواهد گرفت.
۲- حق بیمه های اجتماعی:
حق بیمه های اجتماعی کارگران معادل ۳۰% حقوق و دستمزد ناخالص است که ۷% آن بوسیله کارگر، ۲۰% توسط کارفرما و ۳% باقی بیمه بیکاری یا بیمه دولت از طرف کارفرما پرداخت می شود.
(جمع حقوق و مزایا را قبل از وضع کسور قانونی و اختیاری دستمزد ناخالص می گویند)
بموجب قانون، کارکنانی که حق بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده باشند ح

ق استفاده از مزایای قانونی بیمه را خواهند داشت برخی از مزایای بیمه های اجتماعی عبارتند از:
الف) بیمه درمانی
ب) دریافت مستمری (از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت)
حق بیمه سهم کارگر که معادل ۷% دستمزد ناخالص یکی از عوامل کسور دستمزد است باید هنگام تنظیم لیست توسط کارفرما از دستمزد او کسر و به سازمان تأمین اجتم

اعی پرداخت شود.
بنابر این سهم کارگر بابت حق بیمه های اجتماعی هزینه ای برای کارفرما محسوب نمی شود.
۳- بیمه بیکاری:
مطابق قانون کار کارفرمایان موظف شده اند که معادل ۳% حقوق و دستمزد کارگر را به صندوق بیمه بیکاری واریز نمایند. این مبلغ نیز مانند حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما جزء هزینه حقوق محسوب و به حساب سربار قسمتهای مختلف بدهکار می شود.
۴- صندوق اجراء (اجرائیات)
یکی دیگر از عوامل مربوط به کسور حقوق و دستمزد بدهی کارگر به صندوق اجرا است.
اجرائیات، به مبلغی گفته می شود که طبق قانون یا به موجب احکام صادره از سوی مراجع قانونی باید توسط کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد.
بعضی از دلایل صدور احکام مبنی بر کسر مبلغی از حقوق کارگر توسط دادگاههای صالحه عبارتست از عدم پرداخت بدهی توسط کارگر به اشخاص ثالث و تسلیم شکایت طلبکار به دادگستری برای وصول طلب مورد بحث، محکوم شدن کارگر به پرداخت غرامت بر اساس شکایت کارفرما است دایر بر وارد کردن خسارت به کارخانه و …
چنانچه مبلغ مورد شکایت، بیش از حقوق ماهانه کارگر باشد بر اساس حکم دادگاه به صورت اقساط ماهانه از دستمزد او کسر و به حساب صندوق اجرا واریز خواهد شد.
به عنوان مثال: اگر کارگری جهت پرداخت بدهی خود سفته صادر نموده باشد و از پرداخت استنکاف نماید و بستانکار از طریق وزارت دادگستری جهت دریافت وجه اقدام کند کارفرما طبق حکم صادره از طرف دادگاه صالحه مبلغ مذکور را از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز می نماید.
۲- کسور توافقی:
کسور توافقی عبارت است از وجوهی که با توافق کارگر یا بر اساس قرار داد بین کارگر و کارفرما در زمان تنظیم لیست از دستمزد کارکنان کسر می شود، بعضی از اقلام کسور توافقی عبارتند از:
الف) بدهی کارگران به شرکت تعاونی
ب) اقساط مربوط به وام مسکن
ج) سهم کارگر بابت طرح بازنشستگی و مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد بعنوان مثال: دو مورد از اصول توافقی توضیح داده می شود.
۱- بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص:
بنا به درخواست کارگران که به شرکت تعاونی یا به اشخاص دیگر بدهکار هستند دایره حسابداری، اقساط بدهی را ماهانه از دستمزد آنان کسر و به طلبکاران پرداخت می نماید.
۲- مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد
در واحدهای تولیدی معمولاً قبل از پایان هر ماه مبلغی به عنوان مساعده به کارگران پرداخت می گردد علت آن نیاز کارگران و احتراز از محاسبه حقوق و دستمزد در پایان هر هفته یا پایان هر ۱۵ روز می باشد دایره حسابداری در زمان تنظیم لیست ماهانه حقوق و دستمزد، مبلغ مساع

ده یا پیش پرداخت را از دستمزد کارگران کسر می نماید.
اقلام مشمول محاسبه حق بیمه و غیر مشمول:
بخشنامه شماره جدید درآمد
موضوع: اصلاح تبصره ماده ۲ آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق شورای عالی

تأمین اجتماعی در دویست و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۴/۲/۷۲ به موجب مصوبه شماره ۷۲۲۶/ش ت مورخه ۱۲/۲/۷۲ تبصره ۱ ماده آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴ را به صورت زیر اصلاح نموده است.
مزایای نقدی مشمول کسر حق بیمه:
۱- دستمزد و حقوق
۲- کارمزد و حق الزحمه
۳- حق المشاوره
۴- مزایای نقدی (فوق العاده شغل، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، خارج از مراکز، کارهای سخت و زیان آور، خوار و بار، مسکن به طور نقدی، ایاب و ذهاب)
۵- مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
۶- پاداشهای غیر مستمر بیشتر از دو سال
۷- فوق العاده های ثابت و نظیر آن
۸- مزایای نقدی خارج از مشمول قانونی (خوراک، پوشاک، مسکن، وسیله نقلیه)
مزایای نقدی غیر مشمول بیمه:
۱- باز خرید ایام مرخصی
۲- کمک عائله مندی (حق اولاد) حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه
۳- حق شیر
۴- پاداش نهضت سواد آموزی
۵- حق التضمین (کسر صندوق)
۶- خسارت اخراج
۷- مزایای پایان کار
۸- هزینه ایاب و ذهاب
۹- هزینه لباس
۱۰- هزینه سفر – هتل و مکان

۱۱- عیدی پایان سال

آشنایی با کدهای حقوق و دستمزد

کد بندی حسابها بر اساس تعداد حسابها و با توجه به نیاز موسسه صورت می پذیرد و شماره هر حساب نوع و طبقه آن حساب را نشان می دهد. به طور معمول هزینه ها با کد ۵ شناسایی می شوند. یعنی حسابهای هزینه با عدد ۵ شروع خواهد شد. به عنوان مثال، می توان به هزینه حقوق یک کد چهار رقمی اختصاص داد (۵۰۰۰)
البته تعداد ارقام کد مورد نظر به شکلی انتخاب می شود که امکان افزودن حسابهای جدید در فهرست حسابها وجود داشته باشد به عنوان مثال با در نظر گرفتن کد ۵۰۰۰ برای حقوق و دستمزد می توان کد (۵۱۰۰) را برای هزینه حقوق بخش اداری و کد (۵۲۰۰) را برای حقوق بخش فروش و کد (۵۳۰۰) را برای بخش خدمات در نظر گرفت و در ضمن حسابهای معین هزینه حقوق هر بخش را با یک شماره تلفن تفکیک نمود. به عنوان مثال هزینه حقوق عادی پرسنل بخش اداری را می توان با کد (۵۱۱۰) و اضافه کاری را با کد (۵۱۲۰) و نوبت کاری آن را با کد (۵۱۳۰) مشخص نمود.
در این سیستم شماره گذاری اگر به حساب (۵۳۱۰) برخورد نمودید باید متوجه بود که چون حساب با شماره ی ۵۰۰۰ شروع شده است هزینه حقوق می باشد و تانیاً عدد ۳۰۰ از کد (۵۳۱۰) نشان می دهد که هزینه حقوق بخش خدمات می باشد و عدد ۱۰ حساب معین حقوق عادی را نشان می دهد.
مراحل تهيه ليست حقوق و دستمزد به شرح زير مي باشد :
۱- ابتدا گزارش کارکرد ماهيانه کارکنان از سيستم تايم کارت توسط مسئول
پرسنلي واحدها تهيه و پس از تاييد مدير امور واحد به حوزه ستادي ارسال مي گردد گزارشات ارسالي پس از تاييد مدير عامل و کنترل امور اداري به امور مالي ارسال مي شود ضمنا” در صورت انجام ماموريت ، گزارش آن نيز همراه با گزارش کارکرد جهت پرداخت در ليست حقوق ارسال مي شود .
۲- گزارشات دريافتي از امور اداري به صورت پرينت و نيز ديسکت اطلاعاتمي باشد اين ديسکت حاوي آخرين تغييرات در احکام پرسنل ، و نيز احکام پرسنل جديد مي باشد که دايره حقوق اطلاعات ديسکت را با پرينت کارکرد و نسخه احکام جديد چک کرده در صورت عدم مغايرت فايلهاي مربوطه در سيستم حقوق و دستمزد کپي مي شود .
۳- ورود اطلاعات اضافات و کسورات پرسنل شامل اضافات حقوق ، کسورات مانند اقساط وام همه ماهه توسط حسابداري واحدها در فرم هاي مخصوص تکميل و همراه مدارک مثبته به ستاد ارسال مي شود که پس از تاييد مميز جهت اعمال به اين واحد ارسال مي شود
۴- پس از اينکه اطلاعات اوليه وارد شد اقدام به تهيه گزارشات مورد نياز نموده سپس به طور رندمي اقدام به کنترل و محاسبه موازي نموده پس از اطمينان از صحت محاسبات گزارشات نهايي مي شود با توجه به اينکه مراکز هزينه حقوق هر شخص در سيستم مشخص است فايل سند حقوق نيز توسط سيستم آماده مي شود .

از اشکالات برنامه حقوق و دستمزد تحت الراس بودن و ضريب امنيتي پايين و باز بودن برنامه مي توان نام برد به طوريکه امکان تغيير خواسته يا نا خواسته توسط کاربر در اطلاعات پايه وجود دارد . ضمنا” اطلاعات به طور مستقيم از تايم کارت توسط برنامه اخذ نمي شود در

منا” در اين سيستم پرسنل به نظامهايي از قبيل کارمندي و کارگري و … تقسيم شده است هم اکنون کارگر و کارمند هر دو تحت بيمه بازنشستگي تامين اجتماعي قرار داشته و قرارداد موقت دارند با اين حال براي کارمندان حق بيمه بيکاري سهم کارفرما پرداخت نمي شود .
در ادامه بعضي از قوانين اداره کار ، سازمان تامين اجتماعي ، دارايي و آيين نامه هاي شرکت مرتبط با نحوه محاسبه هزينه حقوق و دستمزد بيان مي شود .
پرداخت هايي که مشمول کسر حق بيمه نيست : باز خريد ايام مرخصي ، کمک هزينه اولاد تا سقف موظفي قانون کار ، هزينه سفر و فوق العاده ماموريت ، عيدي ، مابه التفاوت کمک هزينه مسکن و خواروبار در ايام بيماري ، حق شير ، پاداش نهضت سوادآموزي ، حق التضمين (کسر صندوق ) ، خسارت اخراج و مزاياي پايان کار ، پاداش افزايش توليد ، حق همسر جدول مالياتي سقف معافي ماليات ماهانه مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰ ريال بوده که براي ماههاي ۲۹و۳۰ و۳۱ تغيير نمي کند . حقوق و مزاياي مشمول از مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰ ريال تا ۵۲۵۰۰۰۰ ريال به نرخ ۱۰% واز ۵۲۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۸۳۳۳۳ ريال به نرخ ۲۰% و از ۱۰۰۸۳۳۳۳ ريال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال به نرخ ۲۵% ماليات محاسبه مي گردد ضمنا در اين شرکت تعديل حقوق ماهانه صورت مي گيرد يعني همواره در هر ماه حقوق و مزاياي مشمول ماليات با جمع مشمولهاي ماههاي قبل جمع شده و به نسبت ماههاي کارکرد دوباره مجموع مالياتي پرداختني محاسبه و پس از کسر مقدار پرداخت شده الباقي از حقوق شخص کسر مي شود به اين ترتيب که مشمول ماليات يک ماه شخص مبلغ زيادي شد ميانگين دريافتي هاي وي ملاک محاسبه قرار مي گيرد .
ضمنا” حق ماموريت و پاداش سنوات معاف از ماليات مي باشد .
حق ماموريت در صورتي که با خواب شبانه همراه باشد به ازاي هر روز ۱۴۰% حقوق مبناي روزانه به شرط آنکه از ۲٫۵ برابر حداقل دستمزد کمتر و از ۴ برابر آن بيشتر نباشد و در صورتي که بدون توقف باشد حقوق مبنا روزانه پرداخت مي شود ضمنا” در صورتي که با وسيله شخصي ماموريت انجام گرفته باشد به ازاي هر کيلو متر مبلغ ۴۰ ريال پرداخت مي شود .
اضافه کار نرخ يک ساعت کار معمولي از تقسيم حقوق مبناي ماهانه بر ۲۲۰ ساعت بدست مي آيد و طبق ماده ۵۹ قانون کار ارجاع کار اضافي با شرايط زير امکان دارد اولا موافقت کارگر و ثانيا پرداخت ۴۰% اضافه بر دستمزد هر ساعت کار معمولي .

نوبتکاري ماده ۵۶ قانون کار بيان مي کند کارگري که در طول ماه به طور نوبتي کار مي کند و نوبت کار وي در صبح و عصر واقع مي شود ۱۰% و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گيرد ، ۱۵% و در صورتي که نوبت ها به صبح و شب و عصر بي افتد ۲۲٫۵% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاري دريافت خواهد کرد .
کار در شب طبق ماده ۵۸ براي هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غير نوبتي ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادي تعلق مي گيرد .
حق کشيک حداکثر ساعت کشيک ۲۴۰ ساعت مي باشد و مبلغ کشيک از تقسيم حقوق مبنا بر ۷۲۰ ضربدر تعداد ساعات کشيک بدست مي آيد .
حق رانندگي امتياز امتياز رانندگي ۳ يا ۱۰ يا ۱۵ مي باشد و ب

ه صورت زير محاسبه مي شود
مبلغ حق رانندگي = ضريب ريالي ۳۱۵ * تعداد روز رانندگي * امتياز رانندگي باز خريد مرخصي طبق ماده ۶۴ قانون کار مرخصي استحقاقي سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، يک ماه است ساير ايام تعطيل جز ايام مرخصي محسوب نخواهد شد براي کار کمتر از يک سال مرخصي مزبور به نسبت کار انجام يافته محاسبه خواهد شد طبق مواد ۶۶ و ۷۳ کارگر بيش از ۹ روز مرخصي نمي توا ند ذخيره کند و در صورت ازدواج دائم باز خريد مرخصي با مزد را خواهد داشت مبلغ باز خريد مرخصي يک روز از تقسيم جمع حقوق و مزاياي کارگر طبق آخرين حکم کارگزيني بر ۳۰ روز بدست مي آيد .
پاداش سنوات خدمت طبق ماده ۲۴ در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معين يا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد ، يک سال يا بيشتر ، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه ، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت نمايد . اين مبلغ بر اساس حقوق مبنا محاسبه مي شود . ضمنا” طبق ماده ۷۴ مدت مرخصي استعلاجي با تاييد سازمان تامين اجتماعي جز سوابق کار و بازنشستگي کارگران محسوب خواهد شد .
عيدي به هر شخص به ازاي يک سال کارکرد دو برابر حقوق مبنا عيدي تعلق مي گيرد البته تا سقف سه برابر حداقل حقوق تعيين شدهطبق بخشنامه اداره کار و به اشخاصي که کمتر از يک سال کارکرد دارند به نسبت کارکرد پرداخت مي شود .
کسورات بيمه به ازاي هر شخص ۳۰% حقوق و مزايا مشمول بيمه ماهانه حق بيمه به تامين اجتماعي بايد پرداخت شود که از اين مبلغ ۷% آن سهم بيمه شده ۲۰% سهم کارفرما و ۳% بيمه بيکاري است که آن نيز سهم کارفرما مي باشد ( اين مبالغ براي کارگران روزمزد توسط شرکت پرداخت مي شود ) البته براي کارمندان ۳% بيمه بيکاري توسط شرکت هزينه نمي شود ضمنا” طبق توافقي که با تامين اجتماعي انجام شده از مجموع ۲۷% و ۳۰% حق بيمه کارمندان و کارگران قراردادي ۱% حقوق و مزاياي مشمول بيمه در اختيار شرکت بوده که از اين محل پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري ، پرداخت کمک بارداري موضوع ماده ۶۷ قانون تامين اجتماعي ، پرداخت هزينه مربوط به وسيله کمک پزشکي (پروتزواورتز) به بيمه شدگان و افراد خانواده آنان طبق تعرفه و ضوابط سازمان ، پرداخت کمک ازدواج بيمه شدگان موضوع ماده ۵۸ قانون تامين اجتماعي توسط شرکت انجام مي گيرد و نيز طبق توافقي که صورت گرفته در ازاي پرداخت ۷% مزاياي مشمول بيمه به بيمه ايران ، اين سازمان بيمه درمان را(۸۰% هزينه صورت گرفته ) بر عهده گرفته و تامين اجتماعي نسبت به خدمات درماني پرسنل مسئوليتي ندارد . اين قرارداد هم اکنون در حال اتمام بوده و پرسنل شرکت خواهان تمديد آن مي باشند .
بيمه عمرو حادثه حق بيمه براي سرمايه بيمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت براي شاغلين به ميزان ۶۷۵۰ ريال است که پرداخت ۱۱۲۵ ريال آن از محل اعتبارات شرکت و بقيه به ميزان ۵۶۲۵ ريال بر عهده بيمه مي باشد . حق بيمه عمر و حادثه تکميلي ۱٫۹۲% حقو

ق و مزاياي مشمول بيمه تا سقف تعيين شده در مورد مشمولين قانون تامين اجتماعي مي باشد که از محل اعتبارات شرکت پرداخت مي شود .
غرامت دستمزد براي کارکنان متاهل به صورت زير محاسبه مي گردد :غرامت دستمزد = (-۳ مدت استعلاجي )* ۳٫۴ * ميانگين حقوق ۹۰روز قبل از بيماري براي کارکنان مجرد در فرمول فوق ضريب ۳٫۴ به ۲٫۳ تبديل مي شود . ضمنا” حق بيمه عمر و حادثه و ۷% ح

ق بيمه سهم کارگر در ايام مرخصي استعلاجي توسط شرکت پرداخت مي شود .
صندوق رفاه طبق دستور العمل صندوق پس انداز رفاه کارکنان که با تصويب هيات مديره شرکت به اجرا گذاشته شده کارکنان عضو صندوق به شرکت اختيار داده همه ماهه ۵% از حقوقشان کسر و معادل ۷% حقوقشان که شرکت به آن اضافه مي نمايد به حساب صندوق واريز شود و از محل وجوه مذکور پرسنل مي توانند برابر ضوابط وام دريافت کنند ضمنا” هنگام پايان خدمت هر يک از کارکنان پس انداز مربوط به سهم عضو و کارفرما به اعضا پرداخت مي شود و در صورت ترک کار سهم عضو به طور کامل و در صدي از سهم کارفرما به نسبت کارکرد طبق دستورالعمل پرداخت خواهد شد . هم اکنون اين مبلغ همه ماهه به صندوق تعاوني اعتبار برق منطقه خراسان واريز مي شود که البته پرسنل شرکت خواهان تشکيل صندوق مستقل مي باشند .
مأموریت در بخش دولتی:
× (حق شاغل+ فوق العاده مأموریت+ حق شغل)
درآمد مشمول مالیات (ماده ۸۲)
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام شده به طور نقد یا غیرنقد دریافت می دارد مشمول درآمد مالیات حقوق می باشد.
مالیات مستقیم (ماده ۸۳)
درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتند از حقوق (مقررری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از معافیتهای مقرر در این حالت.
معافیت های مالیاتی در بخش دولتی:
علاوه بر موارد ذکر شده در ماده ۸۲ تا ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که ضمیمه جزوه می باشد موارد زیر در بخش دولتی از پرداخت مالیات معاف است.
الف) اتومبیل اختصاص به کارکنان بخش دولتی ب) عائله مندی و حق اولاد
معافیت های مالیاتهای بخش خصوصی و دولتی طبق ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مالیا

تهای مستقیم
ماده ۹۲ : ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاف می باشد.
ماده ۹۱ : ۱ – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری و پایان خدمت خسارت اخراجی بازخرید خدمت وظیفه و مستمری پرداخت به وارث حق سنوات حقوق ایام مرخصی استفاده نشده در زمان بازنشستگی و یا از کارافتادگی
۳- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا خانه های ارزان قیمت
۴- وجوه دریافتی از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه
۵- عیدی و پاداش سالانه تا میزان
۶- خانه های سازمانی که با اجازه قانون در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.
۷- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه حقوق بگیر یا افراد تحت تکفل آنها به حقوق بگیر می دهند.
۸- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارگران حداکثر معادل معافیت سالانه
۹- در آمد حقوق پرسنل نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی و مشمولین استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان
۱۰- با استناد به مصوبه هیأت وزیران که طی آن ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ مبلغ ۴۳۲ ریال تعیین گردیده و با توجه به مفاد اصلاحیه ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر معافیت درآمد سالانه کارگران مشمول قانون کار از یک یا چند منبع تا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
۱۱- از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، شرایط محیط، کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال مأموران در خارج از کشور مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند که حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عندالاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرار خواهد گرفت.
۱۲- بر اساس ماده بند ۱۵ ذیل ماده ۹۱ اصلاحیه قانون جدید مالیاتهای مستقیم جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف هستند.
تأخیرات و جرائم مالیاتی:
پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بر اساس درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون طبق قانون محاسبه نموده و ظرف مدت سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن اسامی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند چنانچه مالیات مکسوره ظرف مدت مقرر به حساب مخصوص وزارت امور اقتصاد و دارایی واریز نشود به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت مالیات متعلقه ۵/۲ درصد جریمه تعلق خواهد گرفت چنانچه کارفرمایان از تسلیم صورت (لیست حقوق و دستمزد یا ق

رارداد و مشخصات راجع به مودی در موعد مقرر به حوزه مالیاتی خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نماید جریمه متعلقه در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲ درصد حقوق پرداختی
نکته:کارفرما یا مسئولین شرکتها موظفند ظرف ۳۰ روز مالیات محاسبه شده را به اداره ی دارائی پرداخت نمایند. ملاک محاسبه ی زمان پرداخت مالیات از تاریخ پرداخت حقوق یا تخصیص حقوق (ثبت در دفاتر) هر کدام زودتر انجام شده است.

در ماه ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم: راجع به عدم پرداخت مالیات حقوق توضیح داده شده است.
۱) عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی ۴۰% مالیاتهای متعلقه جریمه دارد.
۲) عدم تسلیم فهرست یا قرارداد حقوق و یا مشخصات و یا برخلاف واقع بودن آن ۲% حقوق و در خصوص پیمانکاران ۱% کل مبلغ قرارداد جریمه دارد.
۳) عدم کسر مالیاتی از حقوق کارکنان ۲۰% مالیات پرداخت نشده ی جریمه دارد.
ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال (وصل کردن) مالیات مودیان دیگر در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده خواهد داشت.
تبصره ۱: در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارت خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
تبصره ۲: اگر مکلفین به کسر مالیات به شخص حقوقی غیر دولتی باشد. مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلقه به حبس تادیبی از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.
این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده اند نخواهند بود.
تبصره ۳: چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد حبس تأدیبی از ۳ تا ۲ سال محکوم می شود.
نکات مربوط به مالیات سال ۹۲
قانون مربوط به عیدی و پاداش سالانه مشمولین قانون کار:

کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز حقوق بعنوان عیدی پرداخت نمایند مبلغ پرداختی از این بابت نبایستی از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز نماید.
– عیدی و پاداش پایان سال در بخش خصوصی و دولتی تا سقف معافیت سالانه
( × ۰۰۰ , ۵۰۰, ۵۲) از پرداخت مالیات معاف است و مازاد بر آن در خصوص کارکنان دولت با نرخ ۱۰% و در بخش خصوصی بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستق

یم محاسبه می شود.
– ۵۰ % از مالیات حقوق کارکنان شاغل مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی) اعم از آنکه در بخش دولتی یا خصوصی مشمول بخشودگی می شود.
– مالیات بر درآمد حقوق در بخش دولتی پس از کسر معافیت سالانه مالیاتی با نرخ ثابت ۱۰% و در بخش خصوصی پس از کسر معافیت سالانه مالیاتی بر اساس نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می گردد.

فرمول محاسبه حقوق
مزد مبنا =حقوق روزانه *روزهاي كاركرد
هر ساعت اضافه كار=(حقوق روزانه/۷٫۳۳۳)*۱٫۴
حق اولاد به ازاي هر فرزند=۳*حداقل حقوق روزانه كه تا سقف ۲فرزند قابل پرداخت است (حق اولاد به ازای هر اولاد ۳۸۹۷۰۰ریال)
حق مسكن =ماهانه ۱۰۰۰۰۰ريال
بن کارگری =ماهانه ۳۵۰۰۰۰ريال
سایر مزایا براساس تشخيص كارفرما مي باشد
حقوق =مزد مبنا+حق اولاد+حق مسكن+حق بن
بيمه سهم كارگر= (حقوق-مزایای غیر مشمول)* ۷%
ماليات حقوق پرداختی کارگر=(حقوق – موارد غیر مشمول )- معافیت مالیاتی ماهانه حقوق
باقی مانده بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم
وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه است ،زير است:
۱( حقوق، دستمزد و كارمزد.
۲) فوق العاده هاي شغل.
۳) اضافه كار، شب كاري و نوبت كاري.
۴) فوق العاده خارج از مركز.
۵)فوق العاده انجام كارهاي سخت و زيان آور.
۶) كمك هزينه خواربار و مسكن.

۷) مزد ايام تعطيل و مرخصي استحقاقي.
۸) فوق العاده هاي ثابت و مانند آنها.
وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه نيست، به شرح زير است:
۳)هزينه سفر و فوق العاده ما موريت.
۴) عيدي و پاداش نهضت سوادآموزي.
۵) حق شير و پاداش افزايش توليد.
۶)خسارت اخراج و مزاياي پايان كار.
۷)حق همسر كه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند، پرداخت مي شود.
در مورد حداقل و حداكثر دستمزد و نيز دستمزد مقطوع بصورت زير توضيح مي دهيم:
الف – حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه مشمولان قانون تامين اجتماعي، برابر حقوق پايه اي است كه هر سال با توجه به هزينه زندگي، از طرف شوراي عالي كار، تعيين و به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي شود.
ب – حداكثر دستمزد حداكثر حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شوراي عالي تامين اجتماعي تعيين مي شود.
ج – دستمزد مقطوع علاوه بر دستمزدهاي مذكور، طبق ماده ۳۵ قانون تامين اجتماعي، سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي، مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي و حق بيمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت كند.

جدول نرخ مالیات ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۹۲
شرح نرخ مالیات جمع شونده
تا مبلغ ۰۰۰, ۵۰۰, ۵۲ ریال معاف ــــــ
تا مبلغ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰% ۰۰۰, ۲۰۰, ۴ ریال
تا مبلغ ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰% ۰۰۰, ۶۰۰ , ۱۱ ریال
تا مبلغ ۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۱۵۲,۵۰۰,۰۰ ۲۵% ۰۰۰, ۵۰۰, ۳۷ ریال
نسبت به مازاد ۰۰۰, ۵۰۰, ۳۰۲ ۳۰% ـــــ

– مزایای غیرنقدی تا میزان معافیت سالانه ( × ۰۰۰ , ۵۰۰, ۵۲) اعم از اتومبیل، مسکن واگذاری و بن غیر نقدی از پرداخت مالیات معاف است و مازاد بر آن در خصوص کارکنان دولت با نرخ ۱۰% و در خصوص بخش خصوصی بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می شود.
– اتومبیل واگذاری بدون راننده ۵% و با راننده ۱۰% و مسکن واگذاری بدون اثاثیه ۲۰% و با اثاثیه ۲۵% حقوق و مزایای مستمر سالانه محاسبه می شود.

* فرم لیست حقوق و دستمزد *
شماره کارگر روزهای کارگر دستمزد روزانه دستمزد ماهانه خواروبار و مسکن عائله مندی حق جذب اضافه کاری فوق العاده شب کاری فوق العاده نوبت کاری جمع حقوق و مزایا حقوق مشمول بیمه کسورات مانده قابل پرداخت
بیمه مالیات مساعده اجرائیات بدهی تعاونی جمع کسورات
۱
۲
جمع
بیمه سهم کارفرما
بیمه بیکاری
جمع کار
محاسبه ی حق بیمه سهم کارگر، کارفرما و بیمه بیکاری:
جهت محاسبه ی حق بیمه طبق مراحل زیر باید عمل کرد:

ابتدا سقف بیمه ی ماه مذبور را به دست آورده کنار می گذاریم که طبق مراحل ز

یر به دست می آید:
معمولاً سقف بیمه روزانه هفت برابر حداقل حقوق روزانه ی سال مذبور می باشد
مثال: جمع حقوق و مزایای ماهانه ی چهار کارگر در بخش خصوصی طی ارديبهشت ۹۲ به شرح زیر می باشد:
الف- کارگر متأهل – ۱ فرزند – ۰۰۰, ۴۰۰, ۱۹ ریال
ب- کارگر متأهل – ۲ فرزند – ۰۰۰, ۰۰۰, ۲۲
ج- کارگر مجرد – ــــــ – ۰۰۰, ۴۰۰, ۱۲
حل: ۰۰۰, ۲۱۰, ۲۱ = ۳۰ × ۰۰۰ , ۷۰۷= سقف بیمه ماه مهر
۰۰۰ , ۳۰۳ برای یک فرزند حق اولاد در سال ۹۲
۰۰۰, ۶۰۶ برای دو فرزند
کارگر الف
۰۰۰, ۰۹۷, ۱۹ = ۰۰۰ , ۳۰۳ – ۰۰۰, ۴۰۰, ۱۹
۰۰۰, ۲۱۰ , ۲۱ ۰۰۰, ۰۹۷ , ۱۹
سهم کارگر ۷۹۰ , ۳۳۶ , ۱ = ۷% ×
سهم کارفرما ۴۰۰ , ۸۱۹, ۳ = ۲۰% × ۰۰۰, ۰۹۷, ۱۹
بیمه بیکاری ۹۱۰ , ۵۷۲ = ۳% ×
کارگر ب
۰۰۰, ۳۹۴, ۲۱ = ۰۰۰, ۶۰۶- ۰۰۰, ۰۰۰, ۲۲
۰۰۰, ۳۹۴, ۲۱ ۰۰۰, ۲۱۰, ۲۱
سهم کارگر ۷۰۰ , ۴۸۴ , ۱ = ۷% ×
سهم کارفرما ۰۰۰ , ۲۴۲, ۴ = ۲۰% × ۰۰۰, ۲۱۰, ۲۱
بیمه بیکاری ۳۰۰ , ۶۳۶ = ۳% ×
کارگر ج
۰۰۰, ۲۱۰, ۲۱ ۰۰۰, ۴۰۰, ۱۲
سهم کارگر ۰۰۰ , ۸۶۸ , ۱ = ۷% ×
سهم کارفرما ۰۰۰ , ۴۸۰, ۲ = ۲۰% × ۰۰۰, ۴۰۰, ۱۲
بیمه بیکاری ۰۰۰ , ۳۷۲ = ۳% ×

محاسبه ی مالیات در بخش خصوصی و دولتی:
جهت محاسبه ی مالیات در هر دو بخش طی مراحل زیر باید عمل کرد:
۱- ابتدا بایستی حقوق ماهانه را به حقوق سالانه تبدیل کرد. حقوق سالانه = ۱۲ × حقوق ماهانه
۲- سپس با سقف معافیت سالانه مالیات سال مربوطه مقایسه کرد اگر کمتر بود از پرداخت مالیات معاف است و اگر بیشتر بود باید آنرا از حقوق سالانه کسر نموده.

۳- جواب بدست آمده در مرحله ی ۲ هر عددی که باشد در بخش دولتی ضرب ۱۰% می شود و جواب بدست آمده تقسیم بر ۱۲ تا مالیات ماهانه بدست آید.

۴- جواب بدست آمده در مرحله ی ۲ در بخش خصوصی ضرب نرخهای مشخص شده قانون مالیاتهای مستقیم می شود و دوباره جوابهای بدست آمده را جمع و تقسیم بر ۱۲ کرده تا مالیات ماهانه در بخش خصوصی بدست آید.
مثال: حقوق و مزایای ناخالص ماهانه ی ۲ کارگر به شرح زیر است:
الف) ۰۰۰ , ۶۰۰ , ۷ ب) ۰۰۰ , ۴۰۰ , ۱۵
مطلوب است: مالیات ماهانه در بخش خصوصی و دولتی کارگران فوق:
ریال ۰۰۰ , ۵۰۰, ۵۲ سقف معافیت مالیات سالانه در سال ۹۲
حقوق و مزایای سالانه ۰۰۰ , ۲۰۰, ۹۱ = ۱۲ × ۰۰۰, ۶۰۰, ۷ /کارگر الف
۰۰۰ , ۷۰۰ , ۳۸ = ۰۰۰ , ۵۰۰, ۵۲- ۰۰۰, ۲۰۰, ۹۱
مالیات ماهانه در بخش دولتی کارگر الف ۵۰۰ , ۳۲۲ = در بخش دولتی
مالیات ماهانه در بخش خصوصی کارگر الف
۵۰۰, ۳۲۲ =
حقوق سالانه ۰۰۰, ۸۰۰, ۱۸۴ = ۱۲× ۰۰۰, ۴۰۰, ۱۵ / کارگر ب
۰۰۰, ۳۰۰, ۱۳۲ = ۰۰۰, ۵۰۰, ۵۲ – ۰۰۰, ۸۰۰, ۱۸۴

مالیات ماهانه کارگر ب در بخش دولتی ۵۰۰, ۱۰۲, ۱ = در بخش دولتی
۰۰۰, ۲۰۰, ۴= ۱۰% × ۰۰۰, ۰۰۰, ۴۲ در بخش خصوصی
۰۰۰ , ۶۰۰, ۱۱= ۲۰% × ۰۰۰, ۰۰۰, ۵۸ ۰۰۰, ۳۰۰, ۱۳۲
۰۰۰, ۰۷۵, ۸ = ۲۵% × ۰۰۰, ۵۰۰, ۳۲
۵۸۳, ۹۸۹, ۱ = ۰۰۰, ۸۷۵ , ۲۳
مالیات ماهانه کارگر ب در بخش خصوصی
محاسبه ی حق سنوات، بن، عیدی، دستمزد ایام مرخصی
مثال: با توجه به اطلاعات زیر مزایای پایان کار کارگران شرکت دماوند را محاسبه کنید؟
شماره کارگر دستمزد ماهانه وضعیت تأهل طلب مرخصی سنوا

ت خدمت
۱ ۰۰۰, ۷۰۰ یک فرزند ۲۵ روز ۱۵ سال و ۳ ماه
۲ ۰۰۰, ۸۰۰ متأهل ۲۷ روز ۱۷ سال
۳ ۰۰۰, ۹۰۰ مجرد ۲۹ روز ۱/۵/۷۰ تا ۱/۴/۸۳

محاسبه حق سنوات
(دستمزد ماهانه × ) + (دستمزد ماهانه × )+ (دستمزد ماهانه × سال خدمت) = طبق فرمول
۰۰۰, ۶۷۵, ۱۰ = (۰۰۰, ۷۰۰ × ) + (۰۰۰, ۷۰۰ × ۱۵) = کارگر ۱
۰۰۰, ۶۰۰ , ۱۳ = (۰۰۰ , ۸۰۰ × ۱۷) = کارگر ۲
۰۰۰, ۴۷۵ , ۱۱ = (۰۰۰, ۹۰۰ × ) (۰۰۰, ۹۰۰, ۱۲) ۱ / ۴/ ۸۳ = کارگر ۳
محاسبه بن
نکته: در مورد کارگرانی که تاریخ ۱/۵/۷۰ تا ۱/۴/۸۳ ۰۰۰, ۲۰۰ ریال = بن ماهانه هر کارگر اتمام کار گفته شده باشد باید به آخرین تاریخ توجه کرد و گرنه همان یکسال را باید محاسبه کرد.
۰۰۰, ۴۰۰, ۲ = ۱۲ × ۰۰۰, ۲۰۰ = کارگر ۱
۰۰۰, ۴۰۰, ۲ = ۱۲ × ۰۰۰, ۲۰۰ = کارگر ۲

چون تاریخ اتمام کار ۱/۴/۸۳ می باشد ۰۰۰, ۶۰۰ = × ۰۰۰, ۲۰۰ = کارگر ۳
محاسبه عیدی
برای محاسبه ی عیدی ابتدا باید سقف عیدی مشخص شود که برای این کار باید ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه ی سال مربوطه محاسبه کرد. دستمزد روزانه × ۹۰ = سقف عیدی
سپس دو برابر دستمزد ماهانه ی کارگر(همان ۶۰ روز حقوق) را محاسبه کرده و هر کدام کمتر بود ملاک است.
نکته: برای محاسبه ی عیدی هم مانند بن باید به تاریخ آخر کار توجه شود.
سقف عیدی ۱۵۰, ۸۷۱ , ۱۴= ۹۰ × ۱۶۵۲۳۵ ۹۰ × حداقل دستمزد روزانه سال ۹۲
عیدی کارگر ۱ ۰۰۰, ۴۰۰, ۱ ۱۵۰, ۸۷۱ , ۱۴ ۰۰۰, ۴۰۰, ۱ = ۲× ۰۰۰, ۷۰۰ = کارگر ۱
عیدی کارگر ۲ ۰۰۰, ۶۰۰, ۱ ۱۵۰, ۸۷۱ , ۱۴ ۰۰۰ , ۶۰۰, ۱ = ۲ × ۰۰۰, ۸۰۰ = کارگر ۲
عیدی کارگر ۳ ۰۰۰, ۴۵۰ ۵۰۰, ۲۷۲ ,۲ = × ۰۰۰, ۰۹۰ , ۹ ۰۰۰, ۴۵۰ = × ۲ × ۰۰۰, ۹۰۰ = کارگر ۳
محاسبه دستمزد ایام مرخصی
طلب مرخصی × = طبق فرمول
۰۰۰, ۵۰۰ = ۲۵ × = کارگر ۱

۰۰۰, ۷۲۰ = ۲۷ × = کارگر ۲
۰۰۰, ۸۷۰ = ۲۹ × = کارگر ۳

* محاسبه ی حقوق و دستمزد و تنظیم لیست حقوق و دستمزد*
مثال:
ردیف روزهای کارکرد حقوق روزانه وضعیت تأهل حق جذب اضافه کاری شب کاری نوبت کاری مساعده اجرائیات بدهی تعاونی
۱ ۲۸ ۰۰۰/۴۲۰ متأهل- ۲ فرزند ۰۰۰/۶۰۰/۴ ۷۰ ساعت َ۲۵ :۲۵ ــــ ۰۰۰/۹۰۰ ۰۰۰/۱۰۰ ــــ
۲ ۲۹ ۰۰۰/۳۴۰ بدون فرزند ۰۰۰/۸۰۰/۱ ــــ ــــ عصر و شب ۰۰۰/۷۰۰ ــــ ۰۰۰/۵۰۰
۳ ۳۰ ۰۰۰/۴۵۰ متأهل- ۱ فرزند ۰۰۰/۷۰۰/۳ َ۴۰: ۴۰ ۳۰ ساعت ــــ ۰۰۰/۸۰۰ ــــ ۰۰۰/۲۰۰
۴ ۳۱ ۰۰۰/۲۰۰ مجرد ۰۰۰/۵۰/۱ ــــ ــــ صبح و عصر ۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۸۰ ــــ
برای محاسبه ی حقوق و مزایای هر کارگر طبق جدول و مراحل زیر باید عمل کرد:
کارگر ۴ کارگر ۳ کارگر ۲ کارگر ۴ فرمول محاسبات
۰۰۰, ۲۰۰, ۶= ۳۱× ۰۰۰, ۲۰۰ ۰۰۰, ۵۰۰, ۱۳= ۳۰× ۰۰۰, ۴۵۰ ۰۰۰, ۸۶۰, ۹ = ۲۹× ۰۰۰, ۳۴۰ ۰۰۰, ۷۶۰ , ۱۱ = ۲۸ × ۰۰۰, ۴۲۰ حقوق ماهانه
تعداد روزهای کارکرد× حقوق روزانه
۴۰۰, ۱۰۰ ۸۰۰, ۱۰۰

در مورد ماههای ۳۰ و ۳۱ روزه حق را کامل دریافت می کند. ۴۴۰, ۹۷ = × ۸۰۰, ۱۰۰ ۰۸۰, ۹۴ = × ۸۰۰ , ۱۰۰
چون در یکماه ۲۸ روز کار کرده است باید طبق روزهای کارکرد حق خواروبار مسکن دریافت نماید. حق خوار و بار و مسکن
۰۰۰, ۱۰۰ حق مسکن چه مجرد چه متأهل
۴۰۰ مجرد حق خوار و بار
۸۰۰ متأهل
ــــــ ۰۰۰, ۳۰۳ ــــــ ۶۰۰ , ۵۶۵= × ۰۰۰, ۶۰۶ حق اولاد
یک فرزند= ۱× ۳× حداقل حقوق روزانه
دو فرزند = ۲× ۳× حداقل حقوق روزانه
در سال ۸۹
۰۰۰, ۳۰۳ = ۱× ۳× ۰۰۰, ۱۰۱
۰۰۰, ۶۰۶ = ۲× ۳× ۰۰۰, ۱۰۱
۰۰۰, ۵۰۰ , ۱ ۰۰۰, ۷۰۰, ۳ ۰۰۰, ۷۴۰, ۱ = × ۰۰۰, ۷۴۰, ۱ ۳۳۳, ۲۹

۳, ۴ = × ۰۰۰, ۶۰۰, ۴ حق جذب

* مسائل مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی*
مسئله ۱
حقوق و مزایای کارمندی طبق حکم کارگزینی در سال ۹۱ به شرح زیر است:
حقوق مبنا ۰۰۰, ۴۰۰, ۲ ریال – فوق العاده جذب ۰۰۰, ۸۰۰ ریال- فوق العاده بدی آب و هوا ۰۰۰, ۵۵۰ ریال فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی ۰۰۰, ۶۲۰ ریال

– عائله مندی ۰۰۰, ۴۶۰ ریال.
نامبرده در آبان ماه ۰۰۰, ۶۰۰ ریال اضافه کار و ۰۰۰, ۴۰۰, ۴ ریال بن غیرنقدی و در اسفند ماه ۰۰۰, ۴۸۰, ۴ ریال عیدی و ۰۰۰, ۸۹۰ ریال اضافه کار و ۰۰۰, ۸۰۰, ۴ ریال بن غیر نقدی و ۰۰۰, ۷۰۰, ۲ ریال حق مأموریت دریافت داشته است.
مطلوب است: محاسبه مالیات در بخش دولتی و خصوصی

* جهت محاسبه چنین مسائلی ابتدا باید معافیتهای مالیاتی در هر دو بخش را دانست مثلاً در این مسئله حق اولاد در بخش دولتی از پرداخت مالیات معاف است، حق مأموریت در هر دو بخش (دولتی و خصوصی) از مالیات معاف است، بن و مزایای غیر نقدی تا سقف ( ۰۰۰, ۷۵۰, ۸ = × ۰۰۰, ۵۰۰, ۵۲)، عیدی تا سقف (۰۰۰, ۳۷۵, ۴= × ۰۰۰, ۵۰۰, ۵۲) معافیت سالانه در هر دو بخش می باشد.
حال برای حل این گونه مسائل در بخش دولتی ابتدا باید تمامی حقوق و مزایا را به جز حق اولاد را جمع نموده تا جمع حقوق و مزایا بدست آید سپس تبدیل به حقوق و مزایای سالانه نموده اگر کمتر از معافیت سالانه ی مالیات باشد معاف و اگر بیشتر باشد معافیت را از جمع حقوق و مزایای سالانه کسر نموده جواب باقی مانده ضرب ۱۰% تقسیم بر ۱۲ تا مالیات مستمر ماهانه بدست آید.
سپس مزایای ماهانه ای که در مسئله گفته بود را هم با توجه به سقف های معافیت محاسبه نموده جوابهای بدست آمده ضرب ۱۰% تا مالیات غیر مستمر ماه مربوطه بدست آید.
و در نهایت مالیات مستمر ماهانه را با مالیات غیر مستمر ماه مربوطه جمع می نمائیم تا کل مالیات بدست آید.
حل مسئله در بخش دولتی
جمع حقوق و مزایا ۰۰۰, ۳۷۰, ۴ = ۰۰۰, ۶۲۰ + ۰۰۰, ۵۵۰ + ۰۰۰, ۸۰۰+ ۰۰۰, ۴۰۰, ۲
جمع حقوق و مزایای سالانه ۰۰۰, ۴۴۰, ۵۲ = ۱۲ × ۰۰۰, ۳۷۰, ۴
حقوق و مزایای مستمر از پرداخت مالیات معاف ۰۰۰, ۵۰۰, ۵۲ > 000, 440, 52

آبان ماه
*نکته*

چون حقوق و مزایای مستمر در مرحله ی اول از پرداخت مالیات معاف شد سپس مجموع حقوق و مزایای سالانه را با اضافه کار ماه آبان جمع نموده و مجدد با سقف مقایسه می کنیم و طبق روال قبل ادامه می دهیم.