ابعاد مورد بررسی براي اثرات زیست محیطی درمورد همه طرح ها وپروژه هـا پـس از بررسـی وضـعیت زیـست محیطـی موجود درچهار بخش به شرح زیر صورت می پذیرد:

الف) اثرات زیست محیطی بر محیط فیزیکی

-۱ اثرات بر خاك، موروفولوژي بر محیط فیزیکی

-۲ اثرات بر آب، کمیت آب و کیفیت آب

-۳ اثرات بر اقلیم، هوا و صوت: تغییرات هوا و بارش ها، کیفیت هوا

-۴ اثرات ثانویه بین خاك، آب وهوا

 

ب) اثرات زیست محیطی بر محیط هاي طبیعی

 

-۱ اثرات بر گونه هاي گیاهی

-۲ اثرات بر گونه هاي جانوري

-۳ اثرات بر زیستگاه ها، چشم اندازها و میسر مهاجرت پرندگان ج) اثرات زیست محیطی بر محیط هاي اجتماعی و فرهنگی

-۱ اثر بر سلامت و محیط بهداشتی مردم

-۲ اثر بر محیط اجتماعی، اشتغال ، مسکن، آموزش

-۳ اثر بر محیط فرهنگی، اعتقادات فرهنگی و مذهبی مردم، میراث فرهنگی د) اثرات زیست محیطی بر طرح هاي توسعه

-۱ اثر بر سایر طرح هاي توسه کشاورزي، صنعتی و خدماتی منطقه

-۲ اثر بر طرح آزمایش منطقه

-۳ اثر بر کابري اراضی منطقه

 مطالعه موردي : اثرات زیست محیطی طرح بزرگ فاضلاب تهران اهداف طرح

در مطالعات طرح فاضلاب تهران سعی بر آن بوده که بادر نظـر گـرفتن کلیـه طـرح هـا و تمهیـدات در نظـر گرفتهـشده درماطلعات قبلی، نسبت به ارائه راهکارهاي مناسب براي افزایش مدت طرح در منطقه مـذکور و تکمیـل طراحـی شـبکه فاضلاب اراضی باقیمانده شهر تهران اهتمام بعمل آید. بطور کلی هدف این پروژه اجراي فاضلاب تهران، اجـراي شـبکه و تصفیه خانه هاي فاضلاب براي شهر تهران می باشد. این پروژه اثرات مثبت زیست محیطی بخصوص از نقطه نظر تـامین بهداشت عمومی و بهبود کیفیت آب هاي سطحی و زیر زمینی دارد. از پساب تصفیه شـده و لجـن تـصفیه خانـه در امـر کشاورزي استفاده خواهد شد که خود سبب افزایش محصولات کشاورزي و نیز حفظ منابع آب خواهدبود.

اثرات منفی این پروژه در مقایسه با آثار مثبت زیست محیطی بسیار ناچیز و قابـل اغمـاض بـوده و بیـشتر در ارتبـاط بـا مسائل ناشی از مرحله اجراي این تاسیسات می باشد.