ابنہا حروف مصوت یا صدادار زبان فارسی هستند. و اگر کلمات فارسی را به خط لاتین برگردانیم این سه حرکت ساده عبارتند از :

فتحه مثل فتحه در کلمه   بر، که اگر بخط لاتین نوشته شود به این صورت ظاهر می شود:bar

کسره مثل کسره در دل که اگر به خط لاتین نوشته شود به این صورت ظاهر می شود:del

ضمه مثل ضمه د گل  که اگر  بخط لاتین نوشته شود

به این صورت ظاهر میشود :

gol ( این حرکت اگر در آخر کلمه قرار گیرد و او بیان حرکت نامیده می شود مثل حرف و او در کلمه  تو )

پنج حرکت مرکب نیز در زبان فارسی وجود دارد که مانند سه حرکت ساده تلفظ می شوند اما یا نوشته نمیشوند یا اگر هم نوشته شوند بصورت غیر اصلی هستند. این حرکات را نیز اگر بخط لاتین برگردانیم ظاهر میشوند .

این پنج حرکت را هم باید حروف مصوت یا صدا دار زبان فارسی دانست ) این پنج حرکت عبارتند از :

آ= مثل الف در آشل ، باد ، ما که اگر بخط لاتین نوشته شوند باینصورت ظاهر می شود : ash ،bad ،ma ( این حرف را الف ممدود می گویند )

او =مثل واو دراو، سکور ، ہو کہ اگر بخط لاتین نوشته شوند باینصورت ظاهر می شود : )boo = ) b ti (koor) kür oot ü)(این حرف را و او ممدود می گویند)

ای = مثل ایدر ، سپید ، رهی که اگرsapeed) sapid (eedar) idar : » y** بخط لاتین نوشته شوند باینصورت ظاهر rahee ) rahi { ) این حرف را بیاء همدود میگویند)

أو = (– – + – -) = au = ao مثل نو، گوهر که اگر بخط لاتین (gaohar) gau har ( nao } nau : نوشته شوند باینصورت ظاهر می شود ( این حرف را و او ملین می گویند) s( = ( – – – – – ی ) – = ai (امروزه بصورت ei) = مثل می و پی که اگر بخط لاتین نوشته شوند باینصورت ظاهر می شود ملين میگویند)

حروف صامت تلفظ همزه ( نه علامت آن که بصورت « ء » نوشته می شود) در زبان فارسی فقط در آغاز کلمه است و بصورت الف هم نوشته می شود مثل : انجام، ایرج، اصفهان افتادن ، او . و حرکت این همزه دخالتی در نوشتن آن ندارد . اما اگر آنها را بخط لاتین برگردانیم همه با هم اختلاف دارند باین ترتیب :

همزه   مفتوح برابر است با « a مانند : انجام ( anjam }

همزه   ماقبل حرف «ی» برابر است با «i » مانند : ایرج { Iraj)

همزه   مکسور برابر است با «e » مانند : اصفهان ( Esfahan }

همزه   مضموم برابر است با «o » مانند : افتادن (Oftadan )

همزه   ماقبل حرف « و » برابر است با «oo یا ti » مانند : او ( oo یا U)