بررسی دامنه ی پوششی رشته های مختلف …

گرچه ممکن است ایندکس مدیکوس نسبت به سایر پایگاه ها، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته باشد اما کتابشناسی کشاورزی” موضوع مورد بررسی در اغلب تحقیقات مربوط به دامنهٔ پوششی بوده است. بورن (a,b ۱۹۶۹) در دو تحقیق مرتبط، دامنهٔ پوششی این پایگاه اطلاعاتی را با پانزده مرکز خدماتی دیگر مقایسه کرد و با استفاده از اطلاعات نقد و بررسی کتابشناسی ها، دامنهٔ پوششی آن را براساس موضوعاتی خاص برآورد نمود.

مونتگومری ” (۱۹۷۳) دامنهٔ پوششی متون مربوط به سم شناسی در چکیده نامه های شیمی، چکیده نامه های زیست شناسی،نحوه ی  ایندکس مدیکوس پژوهش ، اکسترپتا مدیکا، فعالیت های شیمیایی-زیست شناسی” و نمایه نامه استنادی علوم را مورد بررسی قرار داد. از آنجا که مونتگومری از میان ۲۲۱ عضو انجمن سم شناسان، مجموعه ای مرکب از ۱۸۷۳ منبع مرجع (۱۹۶۹- ۱۹۶۰) مربوط به متون سم شناسی تهیه کرده بود و آن را به عنوان مبنای مقایسه برای پایگاه های اطلاعاتی مختلف قرار داده بود، تحقیق او با سایر تحقیقات تفاوت دارد.

اکونور و میداس” (۱۹۶۸) دامنهٔ پوششی موضوع ستاره شناسی را در چکیده نامه های فیزیک، گیل چریست (۱۹۶۶) دامنهٔ پوششی متون مربوط به مستندسازی (به ویژه مدارکی مربوط به ارزیابی سیستم های اطلاع رسانی) را در شش پایگاه اطلاعاتی و فریدمن ” و پاپووا”(۱۹۶۶) دامنهٔ پوششی پریماتولوژی را در Referativnyi Zhurnal مورد بررسی قرار داده اند.

بریتین و روبرتس” ( ۱۹۸۰) بر همپوشانی در حوزه موضوعی جرم شناسی تاکید داشته اند و رابینسون” و هو” (۱۹۸۱) دامنهٔ پوششی پایگاه های اطلاعاتی در حوزه موضوعی انرژی را مقایسه کرده اند. ادواردز (۱۹۷۶)، در تحقیقات خود دربارهٔ نمایه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی، همپوشانی را به عنوان یک جنبه از بررسی موردتوجه قرار داد. لابوریه و دیگران (۱۹۸۵) همپوشانی چهار خدمت ردیف دوم در علوم کتاب دارری و اطلاع رسانی را، براساس عناوین مجلات، مورد بررسی قرار دادند و مجلات زیر پوشش این خدمات را با شش پایگاه دیگر در حوزه علوم و علوم اجتماعی مقایسه کردند. سایر محققین بر دامنهٔ پوششی انواع خاصی از انتشارات (مثلاً هانسون” و جینز (۱۹۶۱) دامنهٔ پوششی مقالات کنفرانس هارا در چندین پایگاه مورد بررسی قرار دادهاند و آپنهایم(۱۹۷۴) دامنهٔ پوششی چکیده نامه های شیمی را ارزیابی کرده است)، یا دامنهٔ پوششی موضوعاتی بسیار خاص (مثلاً اسمالی دامنهٔ پوششی دو پایگاه اطلاعاتی درخصوص شرطی سازی ابزاری را بررسی کرده است) تکیه داشته اند.

مطالعات مربوط به دامنهٔ پوششی یا همپوشانی ضرورتاً تمریناتی صرفاً فکری نیستند. بعضی از این تحقیقات با اهدافی معین و دربارهٔ چگونگی گسترش دامنهٔ پوششی برخی از پایگاه های اطلاعاتی انجام شده اند. تهیه فهرستی از مجلات هسته ” در بعضی از حوزه  های موضوعی طوری که چندین پایگاه اطلاعاتی آنها را برای نمایه سازی مناسب تشخیص داده باشند، از دیگر اهداف این بررسی ها است. اسکاراک ۱۰(۱۹۸۶) که توانست در یک تحقیق دربارهٔ همپوشانی بین پنج پایگاه اطلاعاتی در حوزه موضوعی روانشناسی و علوم بهداشتی به یک فهرست هستهٔ چهل و پنج تایی از مجلات مربوط به حوزه روانشناسی دست یابد، نمونه ای از این نوع تحقیق را ارائه داده است