۱- بررسی رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر

مثال:

سازماندهی بر پیاده سازی سیستم تولید ناب تاثیر دارد.

رهبری بر پیاده سازی سیستم تولید ناب تاثیر دارد.

سیستم اطلاعات مدیریت بر پیادهسازی سیستم تولید ناب تاثیر دارد.

منابع انسانی بر پیادمسازی سیستم تولید ناب تاثیر دارد.

مدیریت زنجیره عرضه بر پیاده سازی سیستم تولید ناب تاثیر دارد.

مدیریت فرآیند تولید به پیاده سازی تولید ناب تأثیر دارد.

مدیریت کیفیت جامع بر پیادمسازی تولید ناب تأثیر دارد.

نگهداری و تعمیرات بر پیاده سازی تولید ناب تأثیر دارد.

مدیریت خرید و تدارکات بر پیاده سازی تولید ناب تأثیر دارد.

۲- بررسی همبستگی و شدت آن بین دو یا چند متغیر

مثال:

افزایش دریافت کالری توسط مادر در دوران بارداری باعث ازدیاد وزن کودک هنگام تولد میشود.

بین معدل نمره ورودی به دانشگاه با معدل نیمسال اول تحصیلی دانشجویان رابطه مثبتی برقرار است.

۳بررسی و مقایسه میزان تفاوت تاثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر

مثال:

بین نمرات درک خواندن در دو گروه ناشنوا و شنوا تفاوت وجود دارد.

افراد آموزش دیده بهتر از افرادی که آموزش ندیدهاند، دستورات ایمنی را رعایت میکنند.

فرضیه دو دامنه: که اختلاف را بدون در نظر گرفتن سمت و جهت آن بیان میکند. (مثال)

ابین دختران و پسران در معدل نمره ورودی به دانشگاه تفاوت وجود دارد. انگرشں افراد نسبت به انواع مختلف معلولیت متفاوت است. لازم به ذکر است که مطالعات تحلیلی و تجربی به طور اصولی به داشتن فرضیه نیاز دارند و این یک الزام منطقی است لیکن در مطالعاتی که صرفاً به صورت توصیفی انجام می شوند نیازی به داشتن فرضیه نیست، بلکه در این گونه موارد از سوالات مهم برای تدوین آنچه باید مورد اندازهگیری قرار گیرد، استفاده میکنیم.

مثال:

در حال حاضر نوع نگرشی مردم جامعه نسبت به افراد معلولی چگونه است؟

با چه عواملی بر نوع نگرشها تاثیر دارند؟

 آیا نوع نگرش مردم با میزان تحصیلات آنها ارتباط دارد؟

 با آیا نوع نگرشی مردم با جنس آنها ارتباط دارد؟ با برخورد جامعه با افراد معلول چگونه است؟

نکته:

یافته های علمی قبلی که در زمینه موضوع تحقیق انجام گرفته است یکی از منابع اصلی برای تهیه فرضیه است. همچنین تجربیات شخصی فرد محقق می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکند.

ز) اهداف تحقیق

 به دنبال نوشتن قسمت بیان مساله تحقیق لازم است تا اهداف تحقیق را برشماریم. ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که هدف چیست؟ به تعبیر دیگر باید مشخص کنیم که انتظار داریم از این مطالعه به چه نتایجی دست پیدا کنیم. در تعریف هدف گفتهاند: «هدف نقطهای است که محقق قصد رسیدن به آن را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد.» از سوی دیگر «مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانستهاند.» چنانچه اهداف یک تحقیق به خوبی نوشته شود محقق درمییابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راه هایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راهگشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود. در تقسیمبندی اهداف تحقیق معمولا بدین گونه عمل می شود:

نوع اول «هدف کلی» که منظور همان موضوع تحقیق است که قصد مشخص کردن آن را داریم و به عبارتی آنچه در پایان مطالعه قصد رسیدن بدان را داریم «هدف کلی» معمولاً در یک جمله قابل فهم صریح ، رسا و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است.

 نوع دوم «اهداف جزئی یا اختصاصی» تحقیق است. این اهداف از تقسیم یا شکستن «هدف کلی» به اجزای کوچکتر به دست می آیند. اهداف جزئی راه رسیدن به «هدف کلی» را قدم به قدم مشخص می کند. تنظیم اهداف چنانچه به خوبی صورت بپذیرد بر متمرکز ساختن مطالعه به جنبههای اساسی آن و جلوگیری کردن از جمع آوری اطلاعاتی که به آنها نیاز وجود ندارد، تاکید میکند.

 – تنظیم اهداف برای یک مطالعه تحقیقی باید بر اساس ملاکهای مشخصی صورت پذیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

  اهداف قابل حصول باشند. بدین شکل که مقصود و منظور محقق را به طور کامل برساند و توانایی سنجش موضوع را داشته باشد.

 اهداف صریح و روشن بیان شوند. هیچ گونه ابهامی در هدف قابل قبول نیست. باید مشخص شود که دقیقاً چه چیزی باید اندازه گیری شود

 اهداف باید قابل اندازهگیری باشند. تحقیق به روش علمی بر پایه اندازهگیری استوار است وبیان اهداف در قالبهای قابل اندازه گیری کار مطالعه را سادهتر میسازد.

 – توصیه میشود هنگام تنظیم اهداف اختصاصی از الگوی ویژهای استفاده کنید:

هدف یا هدفهایی را برای تعیین ارزش کمی موضوع انتخاب کرده و بنویسید.

 هدف یا هدفهایی را برای روشنگری در مورد موضوع انتخاب کرده و بنویسید.

 هدف یا هدفهایی را برای تعیین علل احتمالی موضوع بنویسید.

 در مطالعات کاربردی پیشنهاد می شود یک هدف کاربردی در زمینه نحوه به کارگیری نتایج بنویسید. نحوه بیان اهداف، موضوعی مهم در نوشتن طرح تحقیق است. اصول زیر می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرند:

 اهداف را با استفاده از افعال عملی که برای اندازهگیری و سنجش مناسب هستند، بیان کنید. (افعال مناسب مانند: تعیین کردن، مشخص کردن، مقایسه کردن و افعالی نامناسب مانند: درک کردن، فهمیدن، اعتقاد داشتن و…)

  اهداف باید واقع بینانه بیان شوند که تحت شرایط کاری بتوان به آنها دست یافت.

اهداف دقیقاً ازآنچه مطالعه برای آن انجام میشود به صورت منطقی پیروی می کند.

ح) روش تجزیه و تحلیل

در قسمت تجزیه و تحلیل پروپوزال ما به شیوه تحلیل دادهها اشاره میکنیم. همچنین قابل ذکر است روش تجزیه و تحلیل فصل چهارم پایان نامه است.

 نکته:

 در فصل چهارم (نگارش پایان نامه) به روشهای تجزیه و تحلیل دادهها اشاره خواهیم کرد.