تمایلات جنسی زن و مرد هر دو به شدت تحت تأثیر فرهنگ است.

۱)تولید مثل:

مسئله بارداری و تولید مثل و فناوری پیشرفته آن مسئله سقط جنین و حق زن در کنترل بدن خویش

۲)حمایت و مراقبت:

مادر شدن نه تنها مفهومی ساخته و پرداخته اجتماع است، بلکه از نظر تاریخی نیز مفهومی خاص دارد؛ به این معنا که هویّت اصلی و مشغولیت عمده زن پنداشته شده است.

۳)جامعه پذیری:

نقشهای جنسی ویژگی هایی کسب شده، موقعیتهایی مقرّر شده و بخشی از یک ایدئولوژی هستند که نقشهای زنان را ناشی از طبیعت آنها میداند.

۴)ارضای نیازهای عاطفی:

در خانواده برای مرد و زن به صورت یکسان تأمین نمیشود(گیدنز، .(۱۳۸۱

روش پژوهش

روش تحقیق حاضر، کیفی و به شیوه اسنادی است و پژوهشگر سعی دارد تا با اسـتفاده از منـابع کتابخانـه ای معتبـر نگـاهی بـه نظریات خانواده در حیطه جامعه شناسی اندازد و به جمع بندی در این زمینه بپردازد.

بحث و نتیجه گیری

برای جمع بندی مطالب ذکر شده به نظریه تافلر اشاره می شود. همانطور که آلوین  تـافلر  در  کتـاب  مـوج   سـوم  مطـرح  مـی  کنـد   خانواده  گسترده  شکل  رایج  خانواده  در  موج  اول  ”مرحله کشاورزی  یا  پیش  از  انقلاب  صنعتی“  بود  و  خـانواده  هسـته  ای  شـکل  رایـج   خانواده  در  موج  دوم  ”عصر  مدرن  و  بعد  از انقلاب  صنعتی“  بوده  است  و  در  موج  سوم  نظر  تافلر  این  است  که  دیگر  خـانواده  هسـته  ای   شکل  رایج  نخواهد  بود  بلکه یک  تنوع  و  گستردگی  اشکال  خانواده  است  که  در  عصر  موج  سوم  ”انقلاب  اطلاعاتی  و  ارتباطـاتی“  وجـود   دارد؟ در موج  سوم  تافلر  نظام  خانواده،  افراد  اجباراً    در  یک  شکل  واحد  خانوادگی  جای  نخواهد  داد  بلکه  به  گونه  ای  است کـه  افـراد  شیوه  ی  زندگی  خانوادگی  خاصی  را  انتخاب  یا  حتی  خلق  می  کنند. به  نظر  تافلر  حفظ  خانواده  ی   هسـته  ای  امـری  اسـت  کـه  تنهـا   نگهداشتن  تاریخ  و جلوگیری  از  پیشرفت  می  تواند  آن  را  حفظ  کند”امری  غیر  ممکن  است)“تافلر،    .(۱۳۶۶