اثرات زیست محیطی اجراي طرح

پس از یک دوره بهره برداري اثرات مثبت طرح ظاهر خواهد شد. به دلیل حذف فاضلاب از آب هاي سطحی داخل شـهر، زیبایی و مطلوبیت شهر نمایان خواهد گردید. کاربرد پساب تصفیه شده و لجن در امر کـشاورزي منطقـه سـبب افـزایش تولید غلات و کاهش وابستگی به کودهاي مصنوعی می شود. با این وجود یک منبع مطمئن آبیاري و مواد غـذایی بـراي گیاهان و کشاورزي منطقه فراهم خواهد شد.

بدون شک اجراي این پروژه سبب تغییرات مهمی در کیفیت بیولـوژیکی، شـیمیایی و میکروبیولـوژي آب هـاي سـطحی منطقه بخصوص مسیل هاي فیروزآباد و سرخه حصار خواهد شد که این امر تـاثیرات مفیـدي بـر سـلامتی مـردم بـومی جنوب تهران (که از این آب استفاده می کنند) و مناطق کویري محافظت شده اي دارد که پساب در نهایت به این نقـاط هدایت می شود.

با رعایت استانداردهاي تعیین شده و ضد عفونی مطلوب، مشکلات بهداشتی و انتشار بیماري هاي ناشی از فعالیت هـایی که در آن ها انسان مستقیما با آب هاي سطحی تماس دارد، به شدت کاهش می یابد . ضمنا در اثر عدم تخلیـه فاضـلاب به چاه هاي جذبی از آلودگی آب هاي زیر زمینی به نیترات و میکروارگانیزم ها جلوگیري خواهد شد.