نمایه سازی موضوعی تاریخچه ای دیرینه دارد، تجربه ای عظیم در پسی آن نهفته است و اکنون متون قابل توجهی درباره آن وجود دارد. به هرحال، یک کاربرد مهم آن، حداقل تا سال های اخیر، تقریباً نادیده گرفته شده است: نمایه سازی آثار تخیلی مثل داستانها و فیلم های آینده نگر هدف این فصل توجه به این نکته است که نمایه سازی و چکیده نویسی آثار تخیلی، تا چه حد مشکلاتی را بر می تابانند که در آثار جدی مثل کتاب های درسی، مقالات مجلات یا فیلم های مستند وجود دارند.

همانطور که قبلاً در این کتاب شاهد بوده ایم، نمایه سازی موضوعی مستلزم دو مرحله است: تحلیل مفهومی و ترجمه . این دو مرحله فرآیندهای کاملاً مشخص هستند اگرچه ممکن است به عنوان یک عملیات به نظر آیند. مرحله تحلیل مفهومی تعیین میکند که یک مدرک درباره چیست. افرادی چون مارون (۱۹۷۷)، هاچینز (۱۹۷۸) و سوئیفت و دیگران (۱۹۷۸)، در زمینهٔ درباره” آنگونه که در نمایه سازی مورد استفاده قرار میگیرد بحث کردهاند درحالی که پیج ترین (۱۹۷۹) و بگتول (۱۹۹۴) مسئله درباره را در داستان ها بررسی کرده اند. اکو ۲ (۱۹۷۹) و تروتسکی ” (۱۹۷۹، ۱۹۸۱) جنبه های مختلفی مبحث درباره” در متنها را به طورکلی مورد بحث قرار داده اند.

 این نویسندگان مباحث نظری و فلسفی مختلفی را در زمینهٔ درباره مطرح کرده اند که من سعی ندارم ان مباحث را تکرار کنم. برای اهداف فعلی، من کلمه درباره را با قابلیت اطلاع دهی در زمینهٔ برابر میگیرم. یعنی، اگر افراد معینی بتوانند از طریق مطالعه یک کتاب یا مشاهده یک فیلم در زمینهٔ کشاورزی چیزی یاد بگیرند، من خواهم گفت که کتاب (فیلم) درباره کشاورزی است.

اصولاً نمایه سازی یک فیلم مستندی که با فنون کشاورزی سروکار دارد با نمایه سازی یک کتاب، مقالهٔ مجله یا گزارش فنی دربارهٔ کشاورزی تفاوتی ندارد. براساس تعریف ما، همهٔ آنها دربارهٔ کشاورزی هستند. اما آیا می توان یک فیلم آینده نگر که در زمینهٔ کشاورزی است را درباره کشاورزی در نظر گرفت، به ویژه اگر در طرح داستانی فیلم موضوع کشاورزی به طور جنبی مورد توجه قرار گرفته باشد؟ آیا می توان فیلمی را که به طور گذرا به کشاورزی می پردازد را فیلمی دربارهٔ کشاورزی دانست؟

آیا کشاورز بودن قهرمان یک فیلم باعث میشود که فیلم را دربارهٔ کشاورزی بدانیم ؟ یا حتی می توان این فیلم را دربارهٔ کشاورز قلمداد کرد؟نمایه سازی هر نوع ثر تخیلی – اُعم از یک نمایش، داستان یا فیلم – مشکلاتی را در بر دارد که تاحدودی با مشکلات نمایه سازي آثار جدی تفاوت دارد. این دو دسته از آثار برای اهدافی متفاوت تهیه شده اند؛ آثار تخیلی اساساً برای سرگرمی یا افزایش روحیه تدوین می شوند درحالی که هدف از تهیه آثار جدی، ارائه و انتقال اطلاعات است. اگر آثار تخیلی اطلاعاتی جدی را نیز دربر داشته باشند، این اطلاعات باتوجه به هدف اصلی رسانه، هدفی جنبی است. همانطور که اگر در آثار جدی مسائل تفریحی مطرح شود مسئله ای فرعی است. اگر ما به یک فیلم مستند یا مقال های در زمینهٔ کشاورزی، موضوع کشاورزی را اختصاص دهیم، ما به طور ضمنی بیان کردهایم که این مدارک می توانند اطلاعات مشخصی را دربارهٔ کشاورزی انتقال دهند، و اینکه بهره گیران از یک نمایه از طریق این اصطلاح به مدارک دسترسی خواهند داشت چراکه انها میخواهند در زمینهٔ این موضوع خاص مطالبی را فراگیرند.