آشنايي با آلارم هاي موجود در پست هاي فشار قوي

يكي از وظايف مهم اپراتور، آشنا بودن به كليه آلارمهاي موجود در پست مي باشد. علاوه بر آن بايد دلايل دريافت هر آلارم را بخوبي بداند تا بتواند بعد از دريافت آلارم، جهت عادي نمودن وضعيت شبكه از خود واكنش مقتضي نشان دهد به طورمثال با دريافت آلارم۳۸۰v AC. SUPPLY FAILURE(اشكال در تغذيه۳۸۰ ولت)، بايستي اپراتور مسئول سريعا از كليد ۳۸۰ ولت مربوطه بازديد شوند كه نسوخته باشند. در صورتي كه كليد و فيوزهاي مربوطه بررسي شدند و اشكال نداشتند، كليد ۳۸۰ ولت برق اصلي مصرف داخلي قطع گردد تا اينكه سريعا كليد وصل و مصرق داخلي تامين گردد.

در صفحات بعد آلارمهاي مربوطه به ترانسفورماتورها- خطوط و آلارمهاي عمومي تعدادي از پست هاي ۶۳ و ۲۳۰ كيلو ولت جهت آشنايي آورده شده است. معمولا پوشش روي پنجره آلارمها به رنگ هاي سبز، سفيد، زرد و قرمز مي باشد.
– رنگ سبز برقدار بودن سيستم را نشان مي دهد.
– رنگ سفيد مربوط به تغيير وضعيت يا آلارمهاي بي خطر مي باشد

– رنگ زرد علامت خطر است.
– رنگ قرمز علامت از مدار خارج شدن دستگاه را نشان مي دهد.

شرح آلارمهاي مشترك۲۳۰ كيلو ولت:

۱) قطع دژنكتور به وسيله راههاي حفاظتي پشتيبان.
۲) قطع دژنكتور به وسيله اشكالات انتهاي خط.
۳) حفاظت جريان گردشي« داخلي » به وسيله ديفرانسيل قطع گرديد.
۴) آلارم بالا بودن فركانس.
۵) آلارم پايين بودن فركانس.
۶) رله هاي پشتيبان حفاظتي تحريك شده اند.

۷) عملكرد اشكال به وسيله ثباتها ثبت گرديده است.
۸) اشكال در مدارتغذيه ترانس ولتاژ باس بار.
۹) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC.
10) اشكال در مدار حفاظت رله ديفرانسيل.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه ۳۸۰ ولت AC.
12) اشكال در ۱۱۰ ولت سيستمهاي باتري شارژر(۱۱۰ ولت باتري شارژ قطع شده است)
۱۳) مدار حفاظت پشتيبان بريكر اشكال دارد.

۱۴) كاغذ(نوار) سيستم ثبات به انتها رسيده است.
۱۵) سيگنال اتفاقات ثبت گرديده است.
۱۶) اشكال در منبع تغذيه سيستم نشان دهنده تابلو كنترل مشترك(۱۱۰v DC).
17) اشكال در منبع تغذيه مدار۱۱۰ ولت آلارمها.
۱۸) ديزل اظراري در حال كار است.
۱۹) اتصال زمين روي ۱۱۰ ولت باتري شارژر.
۲۰) بلوكه شدن(مسدود شدن) حفاظت پشتيبان بريكر اصلي.

۲۱) اشكال در سيستم منبع تغذيه(DC) ثبا خطاها.
۲۲) كاغذ(نوار) ثبات سيگنال ها تمام شده است.
۲۳) اشكال در مدار ۱۱۰ ولت DC تغذيه سيستم سنكرونانيرينگ.
۲۴) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC يا ۲۲۰ ولت AC سيستم آلارمها
۲۵) ديزل اظطراري اشكال دارد.
۲۶) اشكال در سيستم ۱۱۰ ولت باتري(بالا و يا پايين ولتاژ ۱۱۰ ولت)

 

شرح آلارمهاي قسمت ۲۳۰ كيلو ولت ترانسفورماتور:
۱) تريب به وسيله حفاظت اصلي.
۲) تريب به وسيله رله حفاظتي ديفرانسيل ترانس اصلي.
۳) آلارم مربوط به عملكرد رله حفاظتي ظاهر شده.

۴) آلارم بالا بودن دماي سيم پيچ ترانس اصلي.
۵) آلارم بالا بودن دماي روغن ترانس.
۶) آلارم پايين بودن سطح روغن ترانسفورماتور اصلي.

۸) آلارم اشكال در منبع تغذيه سيستم كنترل تپ چنجر ترانس اصلي.
۹) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC مدارات سكسيونرها.
۱۰) اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم حفاظت.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم اينترلاك ها.

۱۲) تريپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس.
۱۳) تريپ ترانس در اثر بلا بودن دماي روغن ترانس.

شرح آلارمهاي مربوط به خطوط تغذيه ۲۳۰ كيلو ولت:
۱) تريپ خط ۲۳۰ كيلو ولت به وسيله حفاظت اصلي.
۲) حفاظت اصلي خط تحريك شده آلارم.
۳) آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.
۴) آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.
۵) آلارم اشكال در تجهيزات سيستم P.L.C.

۶) تريپ خط به وسيله حفاظت پشتيبان.
۷) تريپ مستقيم خط به وسيله مدار P.L.C.
8) آلارم اشكال در مدار تغذيه ترانسفورماتور ولتاژ.
۹) آلارم اشكال در مدار۱۱۰ ولت DC حفاظت خط ۲۳۰٫

۱۰) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ ولت DC سكسيونرها.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC نشان دهنده ها.
۱۲) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم انترلاك.

۱۳) آلارم حفاظت نا تعادلي پلهاي دژنكتور ۲۳۰ كيلوولت.
۱۴) آلارم پايين بودن فشار هواي دژنكتور اصلي.
۱۵) آلارم افت فشار گاز SF6(مجددا گاز تزريق شود).
۱۶) اشكال در مدار كنترل ۱۱۰ ولت DC.

۱۷) آلارم مربوط به تريپ اتومات دژنكتور.
۱۸) اشكال در سيستم كمپرسور هواي دژنكتور.
۱۹) آلارم مربوط به مدار كنترل بريكه بلوكه شده.
۲۰) اشكال در مدار تريپ دژنكتور.

شرح آلارمهاي مشترك ۶۳ كيلوولت:
۱) حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت تريپ داده.
۲) حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت بلوكه شده.
۳) حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت اشكال دارد.

۴) حفاظت باس بار ۶۳ كيلو ولت عملكرد رله ديفرانسيل.
۵) اشكال در منبع تغذيه ۲۲۰ ولت AC حفاظت باس بار.
۶) اشكال در منبع تغذيه ترانسفورماتورهاي ولتاژ باس بار.
۷) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم آلارمها.

۸) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC يا ۲۲۰ AC سيستم آلارم‌ها.
۹) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت سيستم سنكرونايزينگ.
۱۰) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC مدار مشترك اينترلاك‌ها.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت سيستم مشترك نشان دهنده‌ها.