اساسنامه
فصل اول ـ كليات و اهداف
ماده ۱ :‌ به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم روانشناسي و توسعه كمي و كيفي نيروهاي تخصصي و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط انجمن روانشناسي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد .
ماده ۲ : موضوع انجمن :‌ انجمن بنيادي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي ، پژوهشي ، كاربردي ، خدماتي ، حرفه‌اي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد .
ماده ۳ : مركز انجمن در ايران ـ تهران ـ‌ اوين ـ‌ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ـ گروه روانشناسي باليني مي‌باشد ، و پس ازموافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود .
ماده ۴ :‌ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نا محدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي‌باشد .

• فصل دوم :‌ وظايف و فعاليت‌ها ‌
ماده ۵ :‌ به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده (‌۱ )‌ اين اساسنامه ، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد :
۱ـ۵ )‌ ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين‌المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم روانشناسي سروكار دارند .
۲ـ۵ ) همكاري با نهادهاي اجرايي ، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش وپرورش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن .
۳ـ۵ ) ترغيت و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
۴ـ۵ )‌ ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
۵ـ۵ )‌ تشكيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي ، منطقه‌اي و بين‌المللي
۶ـ۵ )‌ انتشار كتب و نشريات علمي

• فصل سوم :‌ انواع و شرايط عضويت‌
ماده ۶ : انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از :
۱-۶ ) عضويت پيوسته :‌
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي و رشته‌هاي وابسته باشند مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند .
۲-۶ ) عضويت وابسته :‌
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند .
الف )‌ كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند باشند .
ب ) كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ۵ سال به نحوي دريكي از رشته ‌هاي مذكور در بند شاغل باشند .
۳ـ۶ ) عضويت دانشجويي :
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي روانشناسي به تحصيل اشتغال دارند .
۴ـ۶ ) عضويت افتخاري :
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي و علوم رفتاري و روانپزشكي و ساير علوم حائزاهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند .
۵ـ۶ ) اعضاي مؤسساتي ( حقوقي )‌ :‌
سازمان‌هايي كه درزمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند .
تبصره ۱ :‌ افرادي كه داراي درجه كارشناسي دريكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۱ـ۶ مي‌باشند با تصويب هيات مديره مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره ۲ : اعضاي افتخاري كليه مزاياي اعضاء پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند .
تبصره ۳ : اعضاء موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند .
ماده ۷ : هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد ، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .
تبصره ۱‌ :‌ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند ،
تبصره ۲ :‌ اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند ،
ماده ۸ :‌ عضويت دريكي از موارد زير خاتمه مي يابد :
۱ـ۸ ) استعفاي كتبي
۲ـ۸ ) عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره :‌ تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است .

• فصل چهارم :‌ اركان انجمن
ماده ۹ :‌ اركان اصلي عبارتند از :
الف )‌ مجمع عمومي ب )‌ هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌ ج )‌ بازرس ( يابازرسان )‌

الف )‌ مجمع عمومي
ماده ۱۰ : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود .
۱ـ۱۰ ) مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي‌شود و با حضوريا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اكثريت آراء معتبر است .
۲ـ۱۰ )‌ در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت . جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت ،
۳ـ۱۰ ) مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا بازرس ( بازرسان ) ويا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود .
شرايط رسميت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرايط مجمع عمومي عادي مذكور دربندهاي ۱-۱۰ و ۲ـ۱۰ مي باشد و تصميمات آن با دو سوم آراء معتبر است .
تبصره : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد .
ماده ۱۱ : وظايف مجامع عمومي ، عادي و فوق‌العاده
۱ـ۱۱ ) انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان
۲ـ۱۱ ) تصويب خط‌مشي انجمن
۳ـ۱۱ ) بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره و بازرس ( ‌يا بازرسان )‌
۴ـ۱۱ ) تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
۵ـ۱۱ ) تصويب تعييرات در مفاد اساسنامه
۶ـ۱۱ ) عزل هيات مديره ( شوراي اجرايي ) و بازرس (‌ بازرسان )
۷ـ۱۱ ) تصويب انحلال انجمن
تبصره ۱ : مجامع عمومي توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند ،
تبصره ۲ :‌ اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند ،
تبصره ۳ : اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند ،
تبصره ۴ : مجمع عمومي فوق‌العاده فوق به منظور تصميم‌گيري در مواد بندهاي ۵ـ۱۱ و ۶ـ۱۱ و ۷ـ۱۱ تشكيل مي‌شود .

ب ) هيات مديره (‌شوراي اجرايي )‌
ماده ۱۲ :‌ هيات مديره انجمن مركب از ۷ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي‌البدل مي باشد . كه هر دو سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاء پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند .
۱ـ ۱۲ ) هيچ يك از اعضا نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي (‌ چهار سال ) به عضويت هيات مديره انتخاب شود .
۲ـ۱۲ ) عضويت در هيات مديره افتخاري است .
۳ـ۱۲ ) هيات مديره حداكثرتا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد .
۴ـ۱۲ ) كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيات مديره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس هيات مديره يا نايب رئيس معتبر است .
۵ـ۱۲ ) هيات مديره موظف است حداقل ماهي يكبار جلسه خود را تشكيل دهد ،
۶ـ۱۲ ) جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق ،‌ معتبر است .
۷ـ۱۲ ) كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر صورت جلسات هيات مديره نگهداري مي‌شود ،
۸ـ۱۲ ) شركت اعضاي هيات مديره درجلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
۹ـ۱۲ ) در صورت استعفا ، بركناري يا فوت هريك از اعضاء هيات مديره ، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .
۱۰ـ۱۲ ) شركت بازرس (‌ بازرسان ) در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است .
۱۱ـ۱۲ ) هيات مديره موظف است ظرف حداكثر ۴ ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد .
تبصره : هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مسئوليت امور انجمن را به عهده خواهد داشت .
ماده ۱۳ : هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :
۱ـ۱۳ ) اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
۲ـ۱۳ ) تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن ، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها .
۳ـ۱۳ ) حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول انجمن
۴ـ۱۳ ) تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي
۵ـ۱۳ ) تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالي براي طرح در مجمع عمومي
۶ـ۱۳ ) اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي درتمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير .
۷ـ۱۳ ) انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
۸ـ۱۳ ) اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چهار چوب وظايف انجمن
۹ـ۱۳ ) جلب هدايا و كمك‌هاي مالي
۱۰ـ۱۳ ) اهداء بورس‌هاي تحقيقاتي و آموزشي
۱۱ـ۱۳ ) اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
۱۲ـ۱۳ ) ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي

ج ) بازرس يا بازرسان
ماده ۱۴ :‌ مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‌نمايد .
تبصره :‌ انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع مي‌باشد ،
ماده ۱۵ :‌ وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير مي‌باشد :
۱ـ۱۵ ) بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
۲ـ۱۵ ) بررسي گزارش سالانه هيات مديره وتهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي .
۳ـ۱۵ ) گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد .

• فصل پنجم : گروه‌هاي انجمن
ماده ۱۶ :‌ انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي‌شود به فعاليت مي‌پردازد .
۱ ) گروه‌هاي تخصصي
۲ ) كميته آموزش و پژوهش
۳ ) كميته انتشارات
۴ ) كميته آمار و اطلاعات
۵ ) كميته پذيرش و روابط عمومي
۶ ) كميته گردهمايي‌هاي علمي
۱ـ۱۶ ) تهيه و تصويب آئينامه ، تشكيل گروه‌ها و كميته‌ها با هيات مديره انجمن است .

• فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه
ماده ۱۷ : منابع مالي انجمن عبارتند از :
۱ـ۱۷ ) حق عضويت اعضاء
۲ـ۱۷ ) درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي
۳ـ۱۷ ) دريافت هدايا و كمك ها
ماده ۱۸ : درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال مي‌شود .
ماده ۱۹ :‌ كليه وجوه انجمن در حساب مخصوص بنام انجمن نزد بانك‌هاي كشور نگهداري مي‌شود .
ماده ۲۰ : كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غيرمالي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود .
ماده ۲۱ : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از تصويب كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي معتبر است ،
ماده ۲۲ : انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن بنام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند .
ماده ۲۳ : در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع هيات تصفيه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد . هيات تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها كليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند .
ماده ۲۴ : اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بيست و چهار ماده ، پنجاه وسه زير ماده وسيزده تبصره در جلسه مورخ ۳۰/۶/۷۴ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد .