دانستن ميزان رشد جمعيت وبرآورد جمعيت و كنترل آن در هر كشوري اهميت بسزايي را داراست . از اين رو ابتدا بايد از ميزان دقيق رشد جمعيت مطلع بود تا با توجه به آن بتوان برآورد جمعيت درست كشور را داشت و بتوان رشد جمعيت را در سطح مناسب نگاه داشت.

آمار گيري در اين پروژه بر اساس آمارگيري سالهاي ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از بر آورد جمعيت در استانهاي مختلف كشور صورت گرفته است. در اين پروژه با استفاده از اطلاعات خام اوليه كه همان جداول برآورد جمعيت استانهاي كشور است جداول و نمودارهايي محاسبه شده اند و در پايان هر بخش نتيجه گيري از آن گرفته شده است.
شايان ذكر است اعداد اعشاري براي سهولت در محاسبات گرد شده اند و نيز مقادير عددي با فاصله بسيار زياد با دادهاي قبل از خود بي دليل مشكل ايجاد كردن در جداول فراواني ار محاسبات حذف شده اند.

اطلاعات خام:

جدول برآورد جمعيت در۲۷ استان كشوردر سال ۱۳۸۱ :

۱۳۸۱ استان
روستايی شهری زن مرد مرد و زن
۵۳۲۵۹۹ ۶۷۱۸۱۲ ۵۹۶۰۸۰ ۶۰۸۳۳۱ ۱۲۰۴۴۱۰ اردبيل

۷۸۰۲۳۸ ۳۵۳۶۵۲۹ ۲۱۰۱۳۱۷ ۲۲۱۵۴۵۰ ۴۳۱۶۷۶۷ اصفهان
۲۲۳۱۰۷ ۳۲۷۸۶۳ ۲۶۹۴۶۴ ۲۸۱۵۰۷ ۵۵۰۹۷۱ ايلام
۱۱۴۳۰۱۸ ۲۲۳۵۲۲۴ ۱۶۶۹۵۱۹ ۱۷۰۸۷۲۳ ۳۳۷۸۲۴۲ آذربايجان شرقی
۱۱۴۰۱۷۵ ۱۶۳۴۶۲۹ ۱۳۶۳۹۹۲ ۱۴۱۰۸۱۱ ۲۷۷۴۸۰۴ آذربايجان غربی

۳۵۷۳۵۵ ۴۳۹۲۸۴ ۳۹۲۳۷۲ ۴۰۴۲۶۸ ۷۹۶۶۳۹ بوشهر
۱۶۸۶۹۸۳ ۱۰۰۰۲۳۱۸ ۵۶۷۱۱۲۳ ۶۰۱۸۱۷۸ ۱۱۶۸۹۳۰۱ تهران
۳۵۷۸۳۴ ۴۳۶۲۴۳ ۳۹۳۱۷۹ ۴۰۰۸۹۷ ۷۹۴۰۷۷ چهارمحال و بختياری
۲۲۵۲۲۰۵ ۳۸۴۲۶۸۴ ۳۰۳۸۵۰۴ ۳۰۵۶۳۸۴ ۶۰۹۴۸۸۸ خراسان
۱۵۹۷۱۳۰ ۲۹۰۹۶۸۶ ۲۲۰۸۷۳۱ ۲۲۹۸۰۸۶ ۴۵۰۶۸۱۶ خوزستان

۴۴۴۹۶۳ ۴۹۲۰۲۲ ۴۶۵۴۳۹ ۴۷۱۵۴۶ ۹۳۶۹۸۵ زنجان
۱۳۸۷۷۴ ۴۲۵۱۸۵ ۲۷۳۳۴۶ ۲۹۰۶۱۳ ۵۶۳۹۵۹ سمنان
۱۰۵۱۹۱۷ ۱۰۳۴۲۵۳ ۱۰۲۵۸۹۰ ۱۰۶۰۲۸۰ ۲۰۸۶۱۷۰ سيستان و بلوچستان
۱۶۲۳۹۳۱ ۲۵۱۱۳۲۰ ۲۰۳۲۷۶۳ ۲۱۰۲۴۸۷ ۴۱۳۵۲۵۱ فارس
۳۵۶۴۷۹ ۷۰۹۸۳۸ ۵۲۵۴۶۶ ۵۴۰۸۵۱ ۱۰۶۶۳۱۷ قزوين

۷۳۶۰۱ ۸۹۷۶۷۹ ۴۷۳۴۹۳ ۴۹۷۷۸۷ ۹۷۱۲۸۰ قم
۶۲۲۱۸۹ ۸۶۹۸۱۸ ۷۳۲۷۳۵ ۷۵۹۲۷۲ ۱۴۹۲۰۰۷ کردستان
۸۵۵۶۶۵ ۱۳۵۹۷۱۰ ۱۰۸۹۹۶۲ ۱۱۲۵۴۱۳ ۲۲۱۵۳۷۶ کرمان
۶۹۵۸۴۰ ۱۲۶۶۳۳۶ ۹۵۱۲۸۸ ۱۰۱۰۸۸۸ ۱۹۶۲۱۷۶ کرمانشاه
۳۰۹۰۸۵ ۳۱۸۴۳۳ ۳۰۹۵۵۱ ۳۱۷۹۶۶ ۶۲۷۵۱۷ کهگيلويه و بويراحمد
۸۵۷۷۶۷ ۶۹۷۲۹۲ ۷۸۰۶۴۴ ۷۷۴۴۱۴ ۱۵۵۵۰۵۸ گلستان

۱۰۳۷۷۹۶ ۱۲۷۲۲۳۷ ۱۱۶۰۷۴۲ ۱۱۴۹۲۹۱ ۲۳۱۰۰۳۳ گيلان
۷۱۵۷۰۴ ۹۵۶۰۰۲ ۸۱۹۷۲۰ ۸۵۱۹۸۶ ۱۶۷۱۷۰۶ لرستان
۱۳۴۵۱۱۳ ۱۳۹۷۷۷۱ ۱۳۷۵۸۳۱ ۱۳۶۷۰۵۴ ۲۷۴۲۸۸۵ مازندران
۴۵۲۳۸۶ ۸۴۸۳۹۲ ۶۴۸۵۳۷ ۶۵۲۲۴۲ ۱۳۰۰۷۷۸ مرکزی
۷۱۱۸۷۷ ۵۲۳۹۳۹ ۵۹۸۶۸۲ ۶۳۷۱۳۴ ۱۲۳۵۸۱۶ هرمزگان

۷۶۱۳۰۱ ۹۵۷۳۲۶ ۸۴۸۸۲۱ ۸۶۹۸۰۶ ۱۷۱۸۶۲۷ همدان
۱۵۰۰۲۳ ۶۹۱۳۴۷ ۴۰۸۸۶۰ ۴۳۲۵۱۰ ۸۴۱۳۷۰ يزد
۲۲۲۷۵۰۵۳ ۴۳۲۶۵۱۷۱ ۳۲۲۲۶۰۴۹ ۳۳۳۱۴۱۷۵ ۶۵۵۴۰۲۲۴ کشور

جدول برآورد جمعيت در۲۶ استان كشور در سال ۱۳۸۲ :

۱۳۸۲ استان
۱۶۷۵۸۶۸ ۱۷۱۵۲۲۰ ۱۱۱۵۴۸۶ ۲۲۷۵۶۰۲ ۳۳۹۱۰۸۸ آذربايجان شرقی
۱۴۰۰۶۱۰ ۱۴۴۸۶۸۶ ۱۱۴۱۸۴۰ ۱۷۰۷۴۵۶ ۲۸۴۹۲۹۶ آذربايجان غربی
۶۰۱۱۲۲ ۶۱۳۴۷۷ ۵۲۲۸۹۰ ۶۹۱۷۰۹ ۱۲۱۴۶۰۰ اردبيل
۲۱۵۷۹۰۹ ۲۲۷۵۱۱۶ ۷۵۳۲۱۱ ۳۶۷۹۸۱۴ ۴۴۳۳۰۲۵ اصفهان
۲۷۷۸۱۳ ۲۹۰۲۲۹ ۲۲۴۲۱۱ ۳۴۳۸۳۰ ۵۶۸۰۴۱ ايلام

۳۹۸۳۰۷ ۴۱۰۳۸۳ ۳۵۹۹۴۹ ۴۴۸۷۴۲ ۸۰۸۶۹۰ بوشهر
۵۸۳۳۱۹۲ ۶۱۹۰۱۶۶ ۱۷۴۷۲۹۱ ۱۰۲۷۶۰۶۸ ۱۲۰۲۳۳۵۹ تهران
۳۹۸۸۶۹ ۴۰۶۶۹۸ ۳۴۹۸۷۱ ۴۵۵۶۹۶ ۸۰۵۵۶۷ چهارمحال و بختياری

۳۰۰۹۹۲۷ ۳۰۲۷۶۳۹ ۲۱۶۳۴۷۱ ۳۸۷۴۰۹۵ ۶۰۳۷۵۶۶ خراسان
۲۳۰۸۲۸۲ ۲۴۰۱۶۶۵ ۱۶۵۳۳۲۳ ۳۰۵۶۶۲۳ ۴۷۰۹۹۴۷ خوزستان
۴۶۹۵۸۷ ۴۷۵۷۴۹ ۴۴۱۲۴۴ ۵۰۴۰۹۲ ۹۴۵۳۳۶ زنجان

۲۸۱۸۹۰ ۲۹۹۶۹۶ ۱۳۶۸۷۰ ۴۴۴۷۱۶ ۵۸۱۵۸۶ سمنان
۱۰۷۴۴۸۲ ۱۱۱۰۵۰۲ ۱۰۸۹۱۴۲ ۱۰۹۵۸۴۱ ۲۱۸۴۹۸۳ سيستان و بلوچستان
۲۰۷۱۰۰۰ ۲۱۴۲۰۳۵ ۱۶۲۶۵۰۴ ۲۵۸۶۵۳۱ ۴۲۱۳۰۳۵ فارس
۵۴۰۱۷۲ ۵۵۵۹۸۹ ۳۵۰۲۷۳ ۷۴۵۸۸۸ ۱۰۹۶۱۶۱ قزوين
۴۸۸۰۸۲ ۵۱۳۱۲۳ ۷۳۹۳۷ ۹۲۷۲۶۸ ۱۰۰۱۲۰۵ قم

۷۵۱۶۲۵ ۷۷۸۸۴۷ ۶۲۳۴۹۹ ۹۰۶۹۷۲ ۱۵۳۰۴۷۲ کردستان
۱۱۲۰۰۵۱ ۱۱۵۶۴۸۱ ۸۴۸۲۴۹ ۱۴۲۸۲۸۴ ۲۲۷۶۵۳۳ کرمان
۹۷۳۰۶۵ ۱۰۳۴۰۳۰ ۷۰۲۶۲۳ ۱۳۰۴۴۷۲ ۲۰۰۷۰۹۵ کرمانشاه
۳۲۲۷۷۶ ۳۳۱۵۵۱ ۳۰۹۵۶۴ ۳۴۴۷۶۲ ۶۵۴۳۲۶ کهگيلويه و بويراحمد

۷۹۶۳۹۴ ۷۹۰۰۳۸ ۸۶۵۶۰۱ ۷۲۰۸۳۱ ۱۵۸۶۴۳۲ گلستان
۱۱۷۱۶۴۱ ۱۱۶۰۰۸۲ ۱۰۱۵۸۶۰ ۱۳۱۵۸۶۲ ۲۳۳۱۷۲۳ گيلان
۸۲۹۳۹۹ ۸۶۲۰۴۶ ۷۱۴۲۸۰ ۹۷۷۱۶۵ ۱۶۹۱۴۴۵ لرستان
۱۳۹۲۹۳۲ ۱۳۸۴۰۴۶ ۱۳۳۸۳۷۳ ۱۴۳۸۶۰۴ ۲۷۷۶۹۷۸ مازندران
۶۵۹۰۷۹ ۶۶۲۸۴۴ ۴۴۲۷۴۰ ۸۷۹۱۸۴ ۱۳۲۱۹۲۴ مرکزی

۶۲۰۲۹۸ ۶۶۰۱۳۹ ۷۳۶۳۰۳ ۵۴۴۱۳۳ ۱۲۸۰۴۳۷ هرمزگان
۸۵۴۷۸۱ ۸۷۵۹۱۴ ۷۴۵۵۹۴ ۹۸۵۱۰۲ ۱۷۳۰۶۹۶ همدان
۴۵۶۸۰۳ ۴۸۳۲۲۶ ۱۷۵۹۴۱ ۷۶۴۰۸۸ ۹۴۰۰۲۹ يزد
۳۲۹۳۵۹۵۶ ۳۴۰۵۵۶۱۶ ۲۲۲۶۸۱۴۲ ۴۴۷۲۳۴۳۱ ۶۶۷۹۱۵۷۳ کشور

۱ : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت كل كشور در سال ۱۳۸۱ دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۱ : جمعيت كل كشور:
كوچكترين مقدار : ۵۵۰۹۷۱ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۶۰۹۴۸۸۸ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۱۱۰۸۷۳
دسته مركز دسته f i Fi
[550971-1659754) 1105362.5 14 ./5186 86/51 14
[1659754-2768537) 2214145.5 7 ./2592 92/25 21
[2768537-3877320) 3322928.5 2 ./0740 40/07 23
[3877320-4986103) 4431711.5 3 ./1111 11/11 26
[4986103-6094888] 5540495.5 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۱ :

تعداد مردان و زنان واقع در تهران ۱۱۶۸۹۳۰۱ نفر بوده است.
۲ : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت مردان در دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۲: جمعيت مردان :
كوچكترين مقدار : ۲۸۱۵۰۷ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۳۰۵۶۳۸۴ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۵۵۴۹۷۵

دسته مركز دسته f i Fi
[281507-836482) 558994.5 14 ./5186 86/51 14
[836482-1391457) 1113969.5 7 ./2592 92/25 21
[1391457-1946432) 1668944.5 2 ./0740 40/07 23
[1946432-2501407) 2223919.5 3 ./1111 11/11 26
[2501407-3056384] 2778895.5 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۲ :

تعداد مردان واقع در تهران ۶۰۱۸۱۷۸ نفر بوده است.
۳: جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت زنان در دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۳ : جمعيت زنان :
كوچكترين مقدار : ۲۶۹۴۶۴ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۳۰۳۸۵۰۴ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۵۵۳۸۰۸

دسته مركز دسته f i Fi
[269464-823272) 546368 15 ./5555 55/55 15
[823272-1377080) 1100179 7 ./2592 92/25 22
[1377080-1930888) 1653984 1 ./0370 70/03 23
[1930888-2484696) 2206692 3 ./1111 11/11 26
[2484696-3038504] 2761600 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۳ :

تعداد زنان در تهران ۵۶۷۱۱۲۳ بوده است.
۴: جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت شهري در دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۴ : جمعيت شهري :
كوچكترين مقدار : ۳۱۸۴۳۳ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۳۸۴۲۶۸۴ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۷۰۴۸۵۰

دسته مركز دسته f i Fi
[318433-1023283) 670858 16 ./5925 25/59 16
[1023283-1728133) 1375708 6 ./2222 22/22 22
[1728133-2432983) 2080558 1 ./0370 70/03 23
[2432983-3137833) 2785408 2 ./0740 40/07 25
[3137833-3842684] 3490258 2 ./0740 40/07 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۴ :

جمعيت شهري در تهران ۱۰۰۰۲۳۱۸ بوده است.

۱ : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت روستايي در دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۵ : جمعيت روستايي :
كوچكترين مقدار : ۷۳۶۰۱ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۲۲۵۲۲۰۵ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۴۳۵۷۲۱

دسته مركز دسته f i Fi
[73601-509322) 291461.5 10 ./3703 03/37 10
[509322-945043) 727182.5 9 ./3333 33/33 19
[945043-1380764) 1162903.5 5 ./1851 51/18 24
[1380764-1816485) 1598624.5 3 ./1111 11/11 27
[1816485-2252205] 2034345 1 ./0370 70/03 28
=28 ~1 ~100

نمودار ۱-۵ :

جمعيت روستايي تهران هم محاسبه شده است.

نتيجه گيري از جداول و نمودارهاي تعداد جمعيت زنان و مردان در سال ۱۳۸۱ :

با توجه به جدول و نمودارهاي اين بخش ميتوان گفت ۸۱/۵۶ درصد جمعيت زنان و مردان كشور در مناطق خيلي كم جمعيت زندگي ميكنند.
مجموع تعداد جمعيت مردان و زنان در كل كشور به شرح زير است :
مردان : ۳۳۳۱۴۱۷۵ زنان : ۳۲۲۲۶۰۴۹ كل كشور : ۶۵۵۴۰۲۲۴
شهري : ۴۲۲۶۵۱۷۱ روستايي : ۲۲۲۷۵۰۵۲
درصد جمعيت مردان در كل كشور نسبت به جمعيت كل كشور۸۴/۵۰% است.
درصد جمعيت زنان در كل كشور نسبت به جمعيت كل كشور۱۶/۴۹% است.
درصد جمعيت شهري در كل كشور نسبت به جمعيت كل كشور۴۸/۶۴% است.
درصد جمعيت روستايي در كل كشور نسبت به جمعيت كل كشور۵۲/۳۵% است.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

از درصدها مي توان چنين نتيجه گرفت تعداد جمعيت شهري نسبت به روستايي بيشتر است و همچنين تعداد جمعيت مردان نسبت به زنان كشور ۰۱%بيشتر است.

۱ : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت كل كشوردر سال ۱۳۸۲ دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۱ : جمعيت كل كشور:
كوچكترين مقدار : ۵۶۸۰۴۱ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۶۰۳۷۵۶۶ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۱۰۹۳۹۰۵

دسته مركز دسته f i Fi
[568041-1661946) 1114993.5 14 ./5185 85/51 14
[1661946-2755851) 2208898.5 6 ./2222 22/22 20
[2755851-3849756) 3302803.5 3 ./1111 11/11 23
[3849756-4943661) 4396708.5 3 ./1111 11/11 26
[4943661-6037566] 5490613.5 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۱ :

تعداد مردان و زنان واقع در تهران ۱۲۰۲۳۳۵۹ نفر بوده است.
۲ : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت مردان در دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۲: جمعيت مردان :
كوچكترين مقدار : ۲۹۰۲۲۹ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۳۰۲۷۶۳۹ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۵۴۷۴۸۲

دسته مركز دسته f i Fi
[290229-837711) 563970 14 ./5186 86/51 14
[837711-1385193) 1111452 7 ./2592 92/25 21
[1385193-1932675) 1658934 2 ./0740 40/07 23
[1932675-2480157) 2206416 3 ./1111 11/11 26
[2480157-3027639] 2753898 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۲ :

تعداد مردان واقع در تهران ۶۱۹۰۱۶۶ نفر بوده است.
۳: جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت زنان در دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۳ : جمعيت زنان :
كوچكترين مقدار : ۲۷۷۸۱۳ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۳۰۰۹۹۲۷ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۵۴۶۴۲۳

دسته مركز دسته f i Fi
[277813-824236) 546368 14 ./5185 85/15 14
[824236-1370659) 1100179 6 ./2222 22/22 20
[1370659-1917082) 1653984 3 ./1111 11/11 23
[1917082-2463505) 2206692 3 ./1111 11/11 26
[2463505-3009927] 2761600 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۳ :

تعداد زنان در تهران ۵۸۳۳۱۹۲ بوده است.
۴: جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت شهري در دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۴ : جمعيت شهري :
كوچكترين مقدار : ۳۴۳۸۳۰ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۳۸۷۴۰۹۵ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۷۰۶۰۵۳

دسته مركز دسته f i Fi
[343830-1049883) 696856.5 16 ./5925 25/59 16
[1049883-1755936) 1402909.5 6 ./2222 22/22 22
[1755936-2461989) 2108962.5 1 ./0370 70/03 23
[2461989-3168042) 2815015.5 2 ./0740 40/07 25
[3168042-3874095] 2095468.5 2 ./0740 40/07 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۴ :

جمعيت شهري در تهران ۱۰۲۷۶۰۶۸ بوده است.

۱ : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت روستايي در دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)