چكيده:

و تجاري و توجه سرمايه گذاران به آن و عدم آشنايي و آگاهي اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بيمه محصولات كشاورزي و باغي، نحوه بيمه باغات در سال زراعي ۸۱-۸۰ مورد ارزيابي قرار گرفته است.

اطلاعات و آمار مورد نياز براي اين مطالعه از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي گرفته شده است. در اين مطالعه به ارزيابي مختصر بعضي از فرم هاي بيمه نامه پرداخته شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي مورد بررسي قرار گرفته است.
در سال زراعي ۸۱-۸۰، سطح زير كشت باغات سيب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همين ۳ نوع باغ تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند) بصورت كشت آبي، ۵۹۱۸ هكتار مي باشد.

سطح بيمه شده اين باغات در اين سال زراعي، ۴۰۱ هكتار است. يعني ۷۸/۶ درصد باغات بيمه شده اند. نتايج حاصله، بيانگر عدم استقبال از بيمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد مي باشد. اين عدم استقبال را مي توان متاثر از عوامل متعددي از قبيل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سيب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتي كه بصورت چند كشتي هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتي كه بصورت حصار يا حاشيه و يا پراكنده هستند، و همچنين عدم آگاهي بسياري از باغداران از بيمه و مزيتهاي آن و … دانست.

 

مقدمه
همواره فعايتهاي توليدي كشاورزي، باريسك همراه بوده و مي باشد. تغييرات شرايط توليد و نرخ بالاي ريسك در اين بخش، سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين شرايط اقليمي و اقتصادي، توليد در بخش كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد. نوسانات قيمتي در بازار محصولات كشاورزي، افزايش عرضه محصولات و حاشيه بازاريابي ناكارا، همچنين بروز خشكسالي ها، آفات ، بيماريها و شرايط غير قابل پيش بيني آب و هوايي ،درآمد كشاورزان را به مخاطره مي اندازد. به جهت تامين درآمد مطمئن، جهت كشاورزان و باغداران، راهكارهاي متعددي در بخش كشاورزي توسط سياستگذاران اين بخش ارائه شده است. بيمه محصولات كشاورزي يكي از چندين راه حصول اطمينان جهت توليد در بخش كشاورزي مي باشد.

امروزه بيمه در سراسر فعاليتهاي تجاري و توليدي مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته و اهميت و نقش خود را نشان داده است. در بخش كشاورزي نيز به دليل بروز شرايط غير قابل پيش بيني، بيمه يكي از راهكارهاي مهم محسوب مي شود.

اهداف:
هدف كلي:
– بررسي نحوه بيمه باغات در استان خراسان
اهداف جزئي:
– بررسي ارتباط بين نوع بيمه محصولات با درصد استقبال كشاورزان به بيمه.
– بررسي نحوه محاسبات درصد خسارت بر اساس پارامترهاي مورد نظر صندوق بيمه محصولات كشاورزي.
– بررسي نحوه دريافت غرامت توسط كشاورز از صندوق بيمه محصولات كشاورزي.

پيشينه نگاشته ها :
تركماني ،جواد (۱۳۷۶)درمطالعه اي به بررسي تاثير بيمه بر كارايي فني و ريسك گريزي كشاورزان منطقه كوار پرداخته است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه ميانگين كارائي فني درگروه بيمه شده، بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از گروه بيمه نشده است كه ميانگين كارائي فني اين گروهها، به ترتيب ۰۸/۷۳و ۰۹/۶۵درصد برآورد گرديده است. داده ها با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله دربهار ۷۵ جمع آوري شده است. براي تعيين شاخص هاي كارايي فني وضرائب ارو-پرات بهره برداران بيمه شده وبيمه نشده از تابع “توليد مرزي تصادفي” و “معادل قطعي متحمل برابر” استفاده شده است.

تخمين وتحليل ضرائب ارو-پرات بهره برداران نشان داد كه هرچند مقدار آن درگروه بيمه شده درمقايسه با گروه ديگر كمتر است، وليكن تفاوت بين دو گروه معني دار نيست. به نظر وي عدم آشنايي با مفهوم و اهداف بيمه، عدم سهولت دسترسي براي بيمه شدن، عدم اطمينان به دريافت سريع خسارت، تاخير در

بازرسي مزارع آسيب ديده، عدم دريافت غرامت مناسب ومشكلات اداري از عمده ترين نقائص بيمه كنوني در نقطه نظر بهره برداران مورد مطالعه است.
قرباني،محمد (۱۳۷۶) به بررسي مطالعه اي باعنوان تاثير بيمه بر بهره روي و توليد گندم استان مازندران پرداخته است. داده هاي مورد نياز براي مطالعه از طريق مصاحبه وتكميل پرسشنامه ۱۸۰ كشاورز گندم كار در ۲۷ روستاي شهرستان ساري در سال ۱۳۷۴ جمع آوري شد، كه از اين تعداد ۱۷۹ پرسشنامه (۱۰۵ بيمه شده، ۷۴ بيمه نشده) مورد ارزيابي وتحليل قرار گرفت. نمونه ها از طريق روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شده است.

در اين مطالعه از تحليل تابع توليد گاريتمي- خطي (كاپ-داگلاس) استفاده شده و به منظور تفكيك تفاوت بهره وري كل، بين گروه بيمه شده وبيمه نشده به منابع تشكيل دهنده آن، مدل تجزيه بيزاليا مورد استفاده قرار گرفت.

يافته هاي مطالعه نشان مي دهد كه بيمه گندم به عنوان نوعي تكنولوژي جديد، بر روي توليد اثر مثبت داشته، بطوري كه باعث تغيير عرض از مبدا وشيب تابع توليد شده است. همچنين كل اختلاف بهره وري در هكتار بين دو گروه ۷/۱۶ درصد برآورد شده كه ۲/۱۶ درصد آن مربوط به تغيير تكنولوژي و ۵/۰ درصد آن مربوط به نهاده هاي توليد است.

دريجاني وقرباني (۱۳۷۷) درمطالعه اي كه با هدف بررسي عوامل موثر بر پذيرش بيمه گندم مي باشد، با بهره گيري از مدل لاجيت بر روي ۱۷۹ گندم كار استان مازندران وبا استفاده از اطلاعات پرسشنامه اي سال ۱۳۷۴ به بررسي آن پرداختند.
نتايج اين مطالعه حاكي از آنست كه بيمه گندم به سمت واحدهاي كوچكتر، گرايش داشته ومتغيرهاي طرح محوري، نوع كشاورزي، سابقه خطر، اعتبارات ومالكيت زمين بر پذيرش بيمه تاثير مثبت ومتغير اندازه زمين تاثير منفي دارد.
همچنين متغيرهاي طرح محوري، تسهيلات اعتباري ومالكيت زمين سه فاكتور بسيار مهم در پذيرش بيمه تلقي مي گردند كه دو سياست طرح محوري وتسهيلات اعتباري بعنوان مكمل بيمه محسوب مي گردند.
تركماني وقرباني (۱۳۷۸) به مطالعه عوامل موثر بر تقاضاي بيمه محصولات كشاورزي شهرستان ساري پرداختند.
داده هاي موردنياز اين مطالعه، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي از ۱۰۵ گندم كار بيمه شده شهرستان ساري در سال ۱۳۷۴ جمع آوري شده است.
هدف كلي مطالعه جاري، تخمين تابع تقاضاي بيمه محصولات كشاورزي بوده كه با استفاده از روش گود وين برآورد گرديد.
نتايج اين بررسي نشان داد كه متغيرهاي يارانه بيمه، درجه ريسك گريزي، عضويت در طرح محوري گندم، تحصيلات وسن بهره بردار، نسبت غرامت پرداختي صندوق بيمه به حق دريافتي آن تاثير مثبت بر تقاضاي بيمه محصولات كشاورزي دارد. درحاليكه، اندازه مزرعه و پاره وقت بودن بهره بردار روي تقاضا تاثير منفي گذاشته است.

كرباسي،قرباني وفرهمند(۱۳۷۹) به بررسي مطالعه اي تحت عنوان عوامل موثر بربيمه محصولات كشاورزي پرداختند. نمونه هاي مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي، شامل ۵۰ بهره بردار بيمه شده وبيمه نشده در شهرستان مشهد صورت گرفته است. مدل مورد استفاده در اين مطالعه، مدل لجستيك مي باشد.

داده هاي جمع آوري مربوط به سال زراعي ۷۸-۷۷مي باشد.
همچنين ايشان نشان دادند كه متغيرتحصيلات، اثر معني داري بر پذيرش بيمه از سوي زارعين ندارد ودر آمد سالانه محصولات براي هيچ يك از محصولات بغير از گندم، معني دار نشده است. به عقيده ايشان، تعداد مشاغل جانبي باپذيرش بيمه محصولات، رابطه عكس دارد. تعداد دفعات دريافت غرامت وخسارت وارده در طي پنج سال اخير نيز، اثرمعني داري از طرف كشاورز بر پذيرش بيمه ندارد.

نتايج نشان مي دهد كه مالكيت زمين، بغير از محصول چغندرقند، اثر معني داري بر روي بيمه محصولات كشاورزي نخواهد داشت. ميزان سطح زير كشت براي چغندرقند وگندم، احتمال پذيرش بيمه را افزايش ميدهد ولي اين متغير براي كل مزرعه ومحصول جو، اثر معني داري ندارد.
نجفي وبرازجاني (۱۳۸۰) درمطالعه اي به ارزيابي عملكرد برنامه بيمه محصولات كشاورزي پرداختند، كه با توجه به اهميت بيمه محصولات كشاورزي در كاهش خطرپذيري وتثبيت درآمد كشاورزان، برنامه بيمه محصولات كشاورزي را مورد ارزيابي قرار دادند.

اطلاعات مورد نياز براي اين ارزيابي، از صندوق بيمه محصولات كشاورزي جمع آوري شده است. علاوه براين اطلاعات تكميلي از يك نمونه منتخب ۶۵ نفري، از كارشناسان بيمه محصولات كشاورزي، در استانهاي مختلف از راه پرسشنامه به دست آمده است. به منظور ارزيابي پروژه، از روشهاي تحليل مالي وتحليل فايده-هزينه استفاده شده است.

نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه شاخص تحليل مالي، در سالهاي ۱۳۶۳ تا ۶۸ كوچكتر از يك ودر سالهاي ۱۳۶۹تا۷۸ بزرگتر از يك است. اين موضوع معرف خودكفايي برنامه در مراحل نخستين، به سبب محدود بودن حوزه عمل وپوشش بيمه اي ونياز به يارانه دولت ودر مرحله بعد، به سبب گسترش خدمات بيمه اي بوده است.

تحليل اقتصادي پروژه، نيز نشان مي دهد كه نسبت فايده-هزينه برنامه، برابر ۸۰۳/۰ است وهمچنين نياز به يارانه دولتي، در كل دوره وجود دارد.

روش تحقيق:
در اين مطالعه آمار و اطلاعات مورد نياز از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جمع آوري شده است. اين مطالعه شامل چند قسمت مي باشد.
در قسمت اول تاريخچه مختصري از وضع توليد ميوه در كشور و همچنين شرح مختصري از تعاريف و شرايط عمومي بيمه باغات، بيان شده است.
در قسمت دوم به نحوه بيمه كردن باغات پرداخت شده و فرم هاي بيمه نامه باغات بصورت مختصر بررسي شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي ذكر شده است.
در قسمت سوم سطح زير كشت باغات بيمه شده و بيمه نشده، و مقايسه و ارزيابي شده و نتايج حاصله از اين مقايسه بيان شده است.

وضع توليد ميوه در كشور:
۱۹ درصد كل محصولات كشاورزي كشور را ميوه هاي باغي تشكيل مي دهند. كه در اين ميان استانهاي مازندران، فارس،كرمان، تهران وخراسان نزديك به ۵۶ درصد محصولات باغي كشور را تامين مي كنند.