بررسی و مطالعه یک پانل کوچک

پويايي و تحول مالكيت خودرو: بررسي و مطالعه يك پانل كوچك
مباحث و موضوعات:
بررسي پروژه

۱- هدف
۲- انگيزه
۳- بررسيها و مطالعات قبلي در مورد مالكيت خودرو
۴- ساختار پايگاه داده

۵- مدلهاي آماري
۶- هماهنگي و ارتباط با تحقيق و بررسي ديگر
۷- زمانبندي و برنامه ريزي زماني و مراحل مهم و تعيين كننده
۸- مقالات و متون نگاشته شده
۱- هدف

هدف از اين تحقيق بشرح زير است:
ارزيابي و تعيين تأثير ابزار و امكانات سياسي اقتصادي مختلف در توسعه و پيشرفت دارنده اتومبيل از نظر سطح و رده خانوار – ابزار و امكانات سياسي شامل مالياتهاي بنزين، مالياتهاي ساليانه دارنده خودرو، مالياتهاي قيمت خودرو و سوبسيدها و كمك هزينه هاي مربوط به حمل و نقل عمومي هستند.

بمنظور افزايش درك و فهم مربوط به عوامل اقتصادي – اجتماعي كه بر درست نمايي (likelihood) دارنده خودرو تأثيرگذار هستند. اين عوامل از تشريح و توضيح تأثير تغييرات در شرايط اقتصادي – اجتماعي دارنده خودرو تشكيل شده اند. (تغيير در الگوي مسافرت، حركت و جابجايي بين نواحي شهري و روستايي).

تحليل با استفاده از يك پانل كوچك با توجه به ملاحظات سطح خانوار براي فاصله زماني سالهاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ (يا بيشتر) صورت گرفت، مجموعه اي از اطلاعات جمع آوري شد كه از هر خانوار بصورت نمونه اي و موردي بدست آمده بود و مي توانست تغييرات و تحولات از يك سال تا سال آينده را نشان دهد. اين مجموعه اطلاعات بوسيله تركيب داده هايي كه از طريق دفتر ثبت اطلاعات مركزي دانمارك و در مورد تجهيزات و وسايل موتوري با اطلاعات اقتصادي – اجتماعي بدست آمده از منابع و دفاتر ديگر و اطلاعات تصويري و الگوهاي مسافرت خانواده، بدست آمده اند. داده هاي مربوط به الگوهاي مسافرت (و تغييرات آنها) شامل تغيير در

تعدادي از نقاط و مقاصد سفر خانواده بود. اطلاعات متنوعي را مي توان از طريق تماس با شماره – CPR دانمارك بدست آورد. (CPR معادل يك شماره امنيتي اجتماعي است). اطلاعاتي در مورد پيشرفت عمومي در زمينه قيمت سوخت «بنزين» ماليات ساليانه دارندگان خودرو، قيمتهاي خودرو و هزينه حمل و نقل عمومي را مي توان از طريق ارتباط با اين دفاتر ثبت بدست آورد.

مجموعه اطلاعات پانل كه مي توانند براي اهداف تحقيقاتي مورد استفاده قرار بگيرند، برحسب استانداردهاي بين المللي كاملاً نشانه گذاري شده اند. مهمترين مزيت و برتري اين مجموعه اطلاعات در اين است كه براي تمام موارد مطرح شده، پاسخ مناسب و كاملي ارائه شده است و پانلهاي مختلف از طريق پست الكترونيكي (mail) و يا تلفن به يكديگر متصل شده اند. بعنوان مثال بررسيهاي فهرست يادداشت روزانه مربوط به مسافرت در دانمارك كه از طريق تلفن صورت گرفته، ميزان پاسخگوئي %۶۵ را نشان مي دهد. با استفاده از اين اطلاعات ثبت شده، امكان نمونه گيري در مقياس بزرگ نيز فراهم شده است. در كنار آن مي توان اثرات نرخهاي حمل و نقل عمومي را بر دارندگان خودرو شناسائي كرد حتي اگر داراي تأثيرات ناچيزي باشند.

اين پروژه در ۳ حالت و زمينه مختلف ارائه شده است:
– ايجاد پايگاه داده پانلي (برحسب داده هاي آماري ثبت شده)
– تخمين و تعيين مدلهايي براي دارنده و مالك خودرو. اين امر ماهيت گسسته و مستقل خواهد داشت توجه ويژه اي به دارندگان يك خودرو و چند خودرو مي شود، زيرا در طي سالهاي اخير تعداد مالكان چندين خودرو افزايش قابل توجهي داشته است. اگر مالياتها با مالكان خودرو ارتباطي داشته باشند، مي توان اين ارتباط را پيدا كرد و اثر زياد يا كم خريد خودروي دوم با خودروي اول مقايسه مي شود.

– روشها و شيوه هاي سياست تحليلي كه سبب پيشرفت مدلها مي شوند، بمنظور استفاده در بررسي و محاسبه اثرات بر دارندگان خودرو بصورت كلي و جدا از امكانات و تجهيزات سياسي – اقتصادي و پيشرفت شاخصهاي اقتصادي – اجتماعي بكار گرفته شده اند.
در ادامه انگيزه و عامل محرك براي انجام چنين تحقيقي مطرح مي شود. و شيوه ايجاد پايگاه اطلاعاتي مطرح و در مورد مدلهاي موجود بحث شده است.
۲- : انگيزه

شايد تصميم به حركت، براي دارنده خودرو مهمترين اقدامي است كه براي جابجايي و انتقال از يك محل به محل ديگر وجود دارد و در رفتار و عملكرد انتقال و جابجاييها اثر دارد. خريد يك خودرو يا خودرو دوم تصميمي بلند مدت است و اثر خود را بر رفتارهاي ترافيكي در يك دوره مهم و قابل توجه دارد.

بنظر مي رسد، افزايش تعداد مالكان خودرو، حجم ترافيك را بشدت افزايش مي دهد. بعنوان مثال ميانگين سفر روزانه در دانمارك در سال ۱۹۹۷ ، ۲۴km براي افراد بدون خودرو و براي سفر خانوادگي ۳۴km ، همين طور براي سفر خانوادگي با چند خودرو، ۵۱km بوده است. رابطه بين تعداد خودروها و سفرهاي روزانه تنها مربوط به افزايش حجم ترافيك نيست و اثرات ديگري را بدنبال دارد. اغلب افزايش حمل و نقل توضيح و تشريح يك عامل مهم براي دارنده خودرو است اما در نهايت اتفاقي كه رخ مي دهد ايجاد الگوهاي حركتي جديد بهمراه افزايش مسافت طي شده است.

در مناظره و مباحثه سياسي انرژي دانمارك، افزايش ميزان تقاضاي انرژي از سوي دارندگان خودرو و افزايش قابل توجه گاز Co2 خروجي بصورت جدي مطرح شد. همين طور اثرات زيست محيطي مخربي كه اين فرآيند بدنبال دارد، نگران كننده و قابل بررسي است. در كنار آن اثرات زيست محيطي از نظر هزينه هاي تحصيلي كه با افزايش ميزان خودرو ايجاد مي شوند، مطرح شده اند.

ميزان ترافيك خودرويي از سال ۱۹۸۰ تاكنون حدود ۸۰% افزايش يافته است و اين امر ارتباط مستقيم با توليد و خريد روزافزون خودرو دارد. اين در حالي است كه تعداد دارندگان خودرو در دانمارك نسبت به ديگر افراد اروپايي با درآمد يكسان، بصورت قابل توجهي كمتر است.

بنابراين دارندگان خودرو در دانمارك از نظر تعداد براي توليدات آينده و خطرات متعاقب آن بدقت مورد توجه قرار گرفته اند. بخشي از افزايش توان خريد، مربوط به افرادي است كه داراي چندين خودرو هستند كه در دهه اخير تعداد آنها بشدت افزايش يافته است. در تصميم براي خريد خودروي دوم بايد توجه ويژه به عوامل

مهم و تأثيرگذار از سوي خريدار صورت بگيرد. متغيرهاي زيادي وجود دارند كه با عوامل سياسي ارتباط داشته و از آنها تأثير مي پذيرند. عامل مهمي كه در مورد خريد خودروي دوم بايد در نظر گرفته شود اين است كه اين اقدام مي تواند تأثيرپذيري آسانتري از تجهيزات و ابزارهاي سياسي اقتصادي داشته باشد، از جمله

اين موارد مي توان مالياتها را ذكر كرد. با اين حال كساني كه طعم تعميرات و سرويسهاي خودرو را چشيده باشند، ابزارهاي سياسي تأثير كمتري بر آنها از نظر خريد خودروي دوم خواهند داشت. اگر اين عوامل تأثير متفاوتي بدنبال داشتند در آينده بايد اثرات جدي بر نسبت دارندگان خودروي دوم داشته باشند. اگر چنين اثري محقق نشود پيش بيني مي شود، تمركز و توجه جدي در سياست گذاري براي تعيين نرخهاي ماليات خودرو صورت بگيرد.

۳- تحقيقات و بررسيهاي گذشته در مورد دارندگان خودرو:
در رابطه با مالكيت خودرو، مقالات بين المللي زيادي ارائه شده اند و در دهه اخير اين تحقيقات در دانمارك رشد و پيشرفت قابل توجهي داشته است. اكثر تحقيقات بصورت بررسيهاي خرد و جزئي بهمراه ارائه داده هاي قابل استناد صورت گرفته اند. تحقيقات اخير در اين زمينه با استفاده از اطلاعات سري زماني «مبتني بر زمان» از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده اند و دائماً در حال افزايش هستند. برخي از تحقيقات به كل موضوع مالكيت خودرو پرداخته اند و برخي ديگر در مورد ميزان درخواست براي خريد خودرو انجام شده اند كه از آن جمله مي توان به تحقيقات صورت گرفته بوسيله Ramjerdi (1992) , dejong (1990) Biorner (1999) , Rand , اشاره كرد. برخي ديگر موضوعات گوناگون را بصورت مستقل از هم تحليل كرده اند.

تحقيقات دانماركي صورت گرفته مربوط به جمع آوري اطلاعات توسط DOR (1996) و Bjorner (1994) بوده است. با اين حال در برخي سطوح و بعضي موضوعات در كسب و جمع آوري اطلاعات مشكلات و موانع جدي وجود دارد. برخي از اين مشكلات تغييرات در الگوي مسافرت خانوار و يا شاخصهاي خانوار هستند. حتي زماني كه اين شاخصها بدست مي آيند، بررسي و توضيح نحوه اثرگذاري و عملكرد آنها در سطح خُرد و جزئي بسيار دشوار است. تغييرات عادي، بصورت آهسته رخ مي دهند، بنابراين شناسائي چگونگي تأثيرگذاري آنها بر مالكيت خودرو با در نظر گرفتن سري هاي زماني بلندمدت بسيار دشوار است.

از نظر تئوري در رابطه با داده هاي جزئي توافق و اتفاق نظر وجود دارد. تصميم براي مالكيت خودرو در مرحلة اول در خانواده گرفته مي شود، بنابراين براي شناسائي عوامل مهم بر مالكيت خودرو بايد به نكات و توجهات و نيازمنديهاي آن بصورت دقيقي توجه شود.

برخي از مدلهاي دانماركي ارائه شده در اين زمينه براساس برش عرضي شامل موضوعات مرتبط با مالكيت خودرو صورت گرفته اند. اين مدلها بنام، مدل PETRA (COWI , 1998a) و مدل ASTRANS مي باشند. هر دوي اين مدلها براساس سفرهاي روزانه صورت گرفته در دانمارك تهيه شده اند. در تحقيق Bjorner (1999 , 1997) داده ها، تركيبي از داده هاي حاصل از تحقيق و بررسي و دفاتر ثبت اداري در اداره آمار دانمارك هستند.

تحقيقات برش عرضي (Cross – Section) با استفاده از داده هاي خُرد و در مقياس كوچك، داراي مشكلات و موانع مربوط به تحقيقات سري «بازه» زماني نيستند، بوسيله آنها معمولاً نمي توان ميزان اثرگذاري بر قيمت ها و هزينه ها را تخمين زد. بنابراين نمي توان اثرات مرتبط با مالياتهاي گازوئيل و بنزين و

مالياتهاي مربوط به دارندگان خودرو را تعيين و يا تحقيقات جانبي مربوط به حمل و نقل عمومي را انجام داد. با استفاده از اين اطلاعات مي توان اثراتي بر قيمت و هزينه را تعيين كرد اما مزاياي مربوط به داده هاي برش عرضي در آنها تكرار شده است، بنابراين امكان مشاهده نحوه تأثيرگذاري شرايط اقتصادي اجتماعي بر خانواده كه مي تواند سبب انگيزه و حركت براي مالكيت خودرو و يا صرف نظر از آن شوند، فراهم مي شود. بدين ترتيب مي توان بدون آگاهي از تفاوتهاي بين

خانوارها، نحوه تصميم گيري در اين رابطه را تعيين كرد. در اين زمينه بايد علايق و اولويتهاي خانوارها در نظر گرفته شود. اگر اين امر امكان پذير نبود مي توان با اين موضوع بعنوان متغير برخورد كرد. برخي از تحقيقات برش عرضي براساس داده هاي جمع آوري شده از بررسيها صورت گرفته اند. بنابراين، تحقيقاتي از اين دست، از نقطه نظر توانمندي و پتانسيل انتخاب خانوارها داراي ضعف هستند، بعنوان نمونه برخي از آنها با در نظر گرفتن تنها %۶۵ مالكان خودرو انجام شده اند. در زير، برخي از مزاياي اطلاعات خُرد و جزئي كه توسط دفاتر ثبت اداري بدست آمده اند ارائه شده اند تا اثر ابزارهاي سياسي و ديگر عوامل بر مالكيت خودرو نشان داده شود.

بصورت خاص در مقايسه با تحقيقات جزئي و در مقياس كوچك:
– با دارا بودن مجموعه داده هاي كامل مربوط به يك پانل جزئي و كوچك كه بوسيله تحقيقات زياد بدست مي توان تأثير بر تغييرات قيمت را با دقت بيشتر تعيين كرد. همين طور تأثير تغييرات كوچك و ناچيز در متغيرهاي سياسي، شناسائي مي شود و مي توان قيمت و هزينه حمل و نقل عمومي را با توجه به تعداد دارندگان خودرو مورد ارزيابي و بررسي قرار داد.

– شناسائي چگونگي تأثير بر برخي متغيرها با استفاده از اطلاعات كلان دشوار است، همين طور تعيين اثرگذاري تغييرات در الگوهاي مسافرت يا شرايط اقتصادي اجتماعي امري مشكل مي باشد.

– تحقيقات در مقياس كلان نمي توانند رفتار فردي را با توجه به موضوعات و مشكلات مطرح شده بيان كنند. براي درك و شناخت اين مشكلات و نحوه تأثيرگذاري آنها بر رفتار فردي بايد داده هاي مربوط سطح تصميم گيري فردي بكار گرفته شوند.

بصورت خاص در مقايسه با برشهاي عرضي، مزاياي مدلهاي Panel – Data را مي توان بصورت زير بيان كرد:
– با استفاده از Panel – Data مي توان مدل را با استفاده از فرضيات شخصي كمتري تشكيل داد. امكان تعيين و تخمين مدلها بهمراه متغيرهاي تأثيرگذار متعدد فراهم مي شود و در صورت امكان مي توان مدل ساده تري ارائه داد. با استفاده از Panel – Data مي توان برخي متغيرهاي مرتبط با خصوصيت و مشخصه فردي را تعيين و در مدل مربوطه اعمال كرد.

– ساختار پانل مربوط به داده و اطلاعات را مي توان بمنظور كنترل برخي فرمها و حالات بين خانوارها / افراد بكار گرفت.
– با استفاده از يك پانل جمع آوري شده كه بر طبق دفاتر ثبت اداري تهيه شده است، مشكل انتخاب بدون وجود داشتن «دانستن» پاسخ و واكنش وجود ندارد. همين طور مي توان عملكرد هر فرد يا خانوار را براي دوره بلند مدت تعيين كرد.
۴- ايجاد پايگاه اطلاعاتي:

پايگاه داده پانل (Panel) مربوط به مالكيت خودرو بوسيله برقراري ارتباط اطلاعاتي بين دفاتر ثبت اداري گوناگون ايجاد خواهد شد و مرتبط با شماره CPR فردي خواهد بود.

در پايگاه داده پانل، هدف ها بصورت حداقل مربوط به جمع آوري اطلاعاتي
– در طي سالهاي ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۲ (۸ سال)
– و يك شماره از خانوارها / افراد براي هر سال (بصورت اوليه ۰۰۰/۲۰ شماره در نظر گرفته ايم)
ما مدل مربوط به اين اقدام را بر طبق در سطح خانوار ارائه شده بدست آورده ايم كه دقيقاً‌ مرتبط با واحد تصميم گيري در مورد اين موضوع است. تعريفي از خانوارها بر طبق مفاهيم مطرح شده از ديدگاه آماري ارائه مي كنيم. برحسب اين تعريف خانوار به ۱ يا ۲ بخش بزرگسالان و بقيه بچه ها تقسيم مي شود. دو گروه بزرگسالان از نظر تأهل تفكيك مي شود.

اطلاعات مربوط به مالكيت خودرو، از طريق مركز ثبت «اطلاعات» دانمارك و در بخش تجهيزات و وسايل موتوري، قابل دسترسي هستند كه در آن نام كاربر و مالك ثبت شده است. اطلاعات اين مركز از سال ۱۹۹۲ به بعد هستند. در اين مركز مي توان حداقل اطلاعات مربوط به خانوارهاي داراي اتومبيل را بدست آورد.