برندگان نوبل شیمی
برندگان جوائز نوبل از ۱۹۰۱ تا سال ۸۳٫۱۹۹۱ سال اهداء شده در بعضی از یالها به علت جنگ جهانی توزیع آن مانند سایر جوایز نوبل امکان پذیر نبوده است. اما به طور کلی ۱۱۳ نفر موفق به دریافت جایزة شیمی شده اند زیرا بعضی از سالها جوایز بین دو یا سه نفر تقسیم شده به این ترتیب که ۱۷ جایزه بین دو نفر و هفت جایزه نیز میان سه نفر توزیع گردیده است. بین ۱۱۳ نفر فقط یک زن وجود دارد و بقیه برندگان جایزه مرد بوده اند. برندگان عبارت اند از:

۱۹۰۱:یاکوبوس هنریکوس وانت هوف از هلند به خاطر کشف قوانین دینامیکهای شیمی و فشار اوسموتیک در محلولها.
۱۹۰۲: هرمان امیل فیشر از آلمان به خاطر تحقیقاتش دربارة ترکیبات مصنوعی قندو پورین.
۱۹۰۳: سوانته اوگوست آرنیوس از سوئد بخاطر کشف وی دربارة تئوری تجزیه الکترونیک (تحلیل برقی).
۱۹۰۴: سر ویلیام رمزی از انگلستان بخاطر کشف عنصرهای غیر گازی در هوا و تعیین مکان آنها در سیستم زمانی.

۱۹۰۵:یونان فردریش ویلهلم آدولف فون بایر از آلمان بخاطر تحقیقاتش دربارة رنگهای اورگانیک و ترکیبات هیدرو آروماتیک.
۱۹۰۶: هانری مو آسان از فرانسه بخاطر تحقیقات وی دربارة عنصر فلوئورین و جدا کردن و اختراع کوده برقی.
۱۹۰۷: ادوارد بوکنر از آلمان بخاطر کشف و تحقیقات پیرامون تخمیر بدون سلول.
۱۹۰۸: ارنست روتر فورد از انگلیس بخاطر تحقیقات در تجربه عناصر و شیمی مواد رادیو اکتیو

۱۹۰۹:ویلهم اوستوالد از آلمان بخاطر تحقیقات درباره کاتالیسین(اثر مجاورتی جسمی در یک فعل و انفعال شیمی) و اصول اساسی حاکم بر تناسب شیمیایی و سرعت عکس العمل ها.
۱۹۱۰:اوتووالاش از آلمان بخاطر کمک وی به شیمی اورگانیک و صنعت شیمیایی در زمینه ترکیبات آلی سیکلیک.
۱۹۱۱: ماری کوری از فرانسه بخاطر کشف عناصرر رادیوم و پولونیوم و مجزا کردن رادیوم و مطالعه در ماهیت و ترکیبات این عنصر فوق العاده.
۱۹۱۲: ۱- ویکور گرینارد از فرانسه بخاطر کشف وی در شیمی آلی و کشف معرفی که بنام معرف گرینارد معروف شده است. ۲- پل ساباتیه از فرانسه بخاطر کشف متد مخصوصی برای هیدروژنه کردن ترکیبات اورگانیک.

۱۹۱۳- آلفرد ورنر از سوئیس بخاطر تحقیقات درباره ارتباط اتمها در موالکولها که تحقیقات سابق را در این رشته روشن نموده و زمینه های تازه ای برای تحقیقات در شیمی غیر اورگانیک (کانی) بوجود آمده است.
۱۹۱۴: برای سال بعد نگاهداشته شد.
۱۹۱۵: جایزه سال قبل نیز در این سال داده شد. سال ۱۹۱۴ تئودور ویلیام ریچارد از آلمان بخاطر تعیین وزن اتمی دقیق تعداد زیادی از عناصر شیمیایی. سال ۱۹۱۵ ریچارد مارتین ویلستاتر از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره رنگهای گیاهی بخصوص کلروفیل.

۱۹۱۶: برای سال بعد محفوظ گردید.
۱۹۱۷: جایزه سال قبل که توضیع نشده بود به صندوق مخصوص ریخته شد و جایزه این سال ۱۹۱۸ نیز برای سال بعد محفوظ گردید.
۱۹۱۸: جایزه سال قبل که توزیع نشده بود به صندوق مربوطه ریخته شد و جایزه سال ۱۹۱۸ نیز برای سال بعد محفوظ گردید.
۱۹۱۹: جایزه سال ۱۹۱۸ در این سال توزیع شد. سال ۱۹۱۸ برای فریتزهابر از آلمان بخاطر ترکیب آمونیاک از عناصر آن . جایزه سال ۱۹۱۹ برای سال بعد محفوظ گردید .
۱۹۲۰: جایزه سال قبل که توزیع نشده بود به صندوق مخصوص ریخته شد و جایزه این سال نیز برای سال بعد محفوظ گردید.

۱۹۲۱: جایزه ۱۹۲۰ نیز در این سال داده شد. سال ۱۹۲۰ والتر هرمان نرنیست از آلمان بخاطر مطالعاتش در رشته شیمی حرارتی (ترموشیمی)
۱۹۲۲: جایزۀ شیمی سال قبل میز همراه با جایزه این سال توزیع گردید. جایزه سال ۱۹۲۱ فردریک سودی از انگلیس بخاطر خدمتی که به معلومات ما درباره شیمی مواد رادیو اکتیو نموده و نیز برای تحقیاتی که درباره اصل و ماهیت ایزوتوپ ها نموده است. سال ۱۹۲۲ فرانسیس ویلیام آستون از انگلیس بخاطر کشف ازوتوپ ها در تعداد زیادی از عناصر غیر رادیو اکتیو.
۱۹۲۳: فریتس برگل از اتریش بخاطر متد اختراعی وی برای میکرو آنالیز مواد اورگانیک.

۱۹۲۴: برای سال بعد نگهداشته شد.
۱۹۲۵:جایزۀ سال قبل که توزیع نشده بود در این سال به صندوق مخصوص ریخته شد. جایزۀ سال ۱۹۲۵ برای سال بعد محفوظ گردید.
۱۹۲۶ : جایزه سال قبل در این سال توزیع شد. سال ۱۹۲۵ – ریچارد آدولف ریگموند از آلمان بخاطر تشریح ماهیت نامتجانس محلول های سریشمی، متدهای وی در شیمی کولوئید مدرن جزو اصول قرار گرفت. و جایزه ۱۹۲۶ – تئودور سودبرک از سوئد بخاطر تحقیقاتش درباره سیستم های پراکنده.
۱۹۲۷:جایزه شمی این سال برای سال بعد حفظ شد .

۱۹۲۸: جایزه سال ۱۹۲۷ نیز در این سال داده شد. ۱۹۲۷ هانریش اتوویلاند از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره اسیدهای صفرا و مواد مربوطه. ۱۹۲۸ – آدولف اتو راینهولد ویندوس از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره تشکیل استرول ها و روابط آنها با ویتامینها.
۱۹۲۹: ۱- آروتور هاردن از انگلیس بخاطر تحقیق درباره تخمیر شکر و آنزیمهای تخمیری.۲- هانس کارل آگوست سیمون فون اولر چیلپین از انگلیس.
۱۹۳۰ : هانس فیشر از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره هماتین کلروفیل و بخصوص برای ترکیب هماتین. ۱- کارل بوش.۲- فریدریخ برژیوس . از آلمان بخاطر کمکی به اختراع و توسعه متدهای فشار شدید در شیمی نموده اند.

۱۹۳۲: ایروینگ لانک موئیر از آمریکا بخاطر کشفیاتش درباره شیمی سطحی .
۱۹۳۳: جایزه این سال برای سال بعد نگداشته شد.
۱۹۳۴: دو سوم جایزه سال قبل که توزیع نشده بود به صندوق مخصوص جایزه شیمی و یک سوم دیگر آن به صندوق اصلی ریخته شد و جایزه این سال به هارولد کلیتون اوری داده شد. اوری از آمریکا بخاطر کشف هیدروژن سنگین.

۱۹۳۵: فردریک ژولیو و همسرش- ایرن ژولیو کوری- از فرانسه بخاطر ترکیب جدید رادیو اکتیو.
۱۹۳۶: پطرس ژوزفوس ویلهلموس دبیه از هلند بخاطر تحقیقاتش درباره لحظات دیپول و انکسار اشعه های مجهول و الکترون در گازها.
۱۹۳۷: والتر نورمن هاروت از انگلیس بخاطر تحقیقاتش درباره کاربو هیدرات ها و ویتامین ث. ۲-پل کاره از سوئیس بخاطر تحقیقاتش دربارهکارتنوئیدها- فلاوین و ویتامینهای (آ) و (ب)
۱۹۳۸: برای سال بعد نگهداشته شد.

۱۹۳۹: جایزه سال ۱۹۳۸ که توزیع نشده بود در این سال توزیع شد سال ۱۹۳۸ – ریچارد کوهن از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره کاروتنوئیدها و ویتامینها.
مقامات نازی وی را مجبور کردند که جایزه را قبول نکند ولی بعد دیپلم و مدال آنرا گرفت.
۱۹۳۹: سال ۱۹۳۹ – جایزه به تساوی بین دو نفر تقسیم شد. ۱- ادولف فردریش بوهان از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره هورمون های جنسی (وی نیز مانند کوهن ابتدا مجبور شد جایزه را نپذیرد). ۲- لئوپولد روزبکا از سوئیس بخاطر تحقیقاتش درباره پولی متیلن و ترپنهای عالی.
۱۹۴۰ : یک سوم از مبلغ جایزه این سال به صندوق اصلی جوایز پنجگانه و دو سوم آن به صندوق مخصوص جایزه شیمی ریخته شد.
۱۹۴۱: به ترتیب سال قبل عمل شد.

۱۹۴۲: به ترتیب سال قبل عمل شد .
۱۹۴۳: برای سال بعد محفوظ گردید.
۱۹۴۴: جایزه سال ۱۹۴۳ که توزیع نگردیه بود در این سال توزیع گردید. سال ۱۹۴۳ – جورد وهوسی از مجارستان بخاطر تحقیقاتش درباره استفاده از ایزوتوپ ها برای مطالعه اعمال شیمیایی. سال ۱۹۴۴ برای سال بعد محفوظ گردید.

۱۹۴۵:جایزه سال قبل که توزیع نشده بود در این سال توزیع شد. یال ۱۹۴۴ – اوهامن از آلمان بخاطر کشف راه شکافتن هسته سنگین . ۱۹۴۵ –آرتوری ایلماریویرتانن از فنلاند بخاطر اختراعاتش در زمینه کشاورزی و شیمی تغذیه بخصوص برای متد حفظ علوفه.

۱۹۴۶: نیمی از آن به اولی و نیمه دو م مشترکاً بین دو نفر دیگر تقسیم شده . ۱- جیمس بچلر از آمریکا. ۲- جان هاوارد نورتروپ از آمریکا بخاطر کشف این موضوع که آنزیمها می توانند به صورت بلور درآیند.۳- وندل مردیت ستانلی از آمریکا بخاطر تهیه آنزیمها و پروتئین های ویروس بصورت خالص.

۱۹۴۷:سر رابرت رابینسون از انگلیس بخاطر تحقیقاتش درباره آن دسته از محصولات گیاهی که اهمیت زیستی دارند و بخصوص درباره شبه قلیایی ها.
۱۹۴۸: آن ویلهلم کاربن تیسلیوس از سوئد بخاطر تحقیقاتش درباره الکترو فورسیس و تجزیه و تحلیل التصاق و انقباض بخصوص برای کشفیاتش دربارهماهیت مرکب سوم بر ورژتئین ها.
۱۹۴۹: ویلیام فرانسیس گیرک از آمریکا بخاطر خدماتش به زمینه ترمودینامیکهای شیمیایی بخصوص درباره عکس العمل مواد در سرمای بسیار شدید.
۱۹۵۰: اتوپل هرمان دیلز و کورت الدر از آلمان بخاطر کشف و توسعه دی ین.

۱۹۵۱: ادوین مانیسون ماگمیلیان و گل تئودور سیه آبورک بخاطر کشفیاتشان در زمینه شیمی عناصر ماوراء اورانیوم.
۱۹۵۲: آجرجان پورتورمارتین و ریچارد لورنس میلینگتون سینگ از انگلیس بخاطر اختراع دستگاه رنگی نویس بخشی (کروماتوگرافی).
۱۹۵۳: هرمان استودنؤر از آلمان بخاطر کشفیاتش در زمینه شیمی مولکولی.
۱۹۵۴: لاتیوس کارل پولینگ از آمریکا بخاطر تحقیقاتش درباره ماهیت پیوسشتگی شیمیایی و استفاده آن برای روشن نمودن ساختمان مواد مرکب.