مقدمه
بررسي پنج كشور عربي كه به تمامي موارد آنها اعم از جغرافيا ، وضعيت زندگي ، معيشتي،تحصيلات ، تقسيمات كشوري ، پايتخت هر كشوري اشاره شده و به تمامي جنبه هاي اين كشورها توجه گرديده است.

تحقيق حاضر جديدترين تحقيق در زمينه تفحص بر روي اين ۵ كشور ميباشد.
آمار داده شده از تمامي موارد ذكر شده صحيح ميباشد و طبق آخرين اطلاعات جمع آوري شده است.

اين كشورها در حال توسعه ميباشن و جمعيت در اين كشورها روي به فراواني است و هدف اصلي ما از اين تحقيق آشنايي دانش آموزان از برخي فعاليت هاي كشورهاي است.
در اين تحقيق معلم گرامي و پدر و مادر ما را بسيار ياري نمودند آن ها با تمام وجود هر كاري كه مي توانستند به ما بكنند كردند اميدواريم با مطالعات اين اطلاعات تمام موارد ذكر شده به حضور شما معرفي شده و اطلاعات در مورد كشورها عربي به دست آوريد.

موفق و پيروز باشيد.
ملاحظات علمي
طي سنين۴تا۶سال كودكان عربستاني در مراکز پيش دبستاني مختلط ثبت نام مي گردند و اين درحاليست که درسن ۶سالگي با آغاز دوره آموزش رسمي،دختران و پسران درمدارس جداگانه به تحصيل مي پردازند.

دوره آموزش ابتدايي۶سال، آموزش مقدماتي متوسطه ۳سال و آموزش تکميلي متوسطه نيز۳سال است. در مقطع متوسطه دانش آموزان مجاز به انتخاب رشته علمي يا هنري جهت ادامه تحصيل خود مي باشند. تا سالهاي دهه ۱۹۶۰، آموزش دختران در زمره آموزش غير رسمي به شمارمي آمد و اين درحاليست که طي دهه۱۹۸۰،سيستم آموزشي دختران و

پسران يكنواخت شد.درحال حاضربسياري اززنان نيز در دانشگاه مشغول تحصيل مي باشند.طبق آمار سال ۱۹۹۵، ۸/۶۲درصدازشهروندان عربستاني ازنعمت سواد برخوردار مي باشند.طبق آمارسال۱۹۹۴،جمعيت بي سواد۱۵سال و بالاترکشور بر۲۸۸۰۵۶۲ نفر (درصد۲/۲۹کل جمعيت) بالغ مي گردد.تحصيلات در عربستان صعودي از نظر جنسيت مجزا بوده و به سه سيستم اداري تحصيلات عمومي پسران ، تحصيلات دختران وتحصيلات اسلامي سنتي(براي پسران) تقسيم ميگردد. وزارت آموزش كه درسال۱۹۵۲تأسيس شد، برتحصيلات

عمومي پسران نظارت داشته و تحصيلات دختران تحت نظارت نهاد عمومي نظارت برتحصيلات دختران است.هردو جنس دورة تحصيلي مشابهي را گذرانده و ازامتحانات ساليانة مشابهي برخوردارند.تحصيلات اسلامي پسران افرادي را براي پيوستن به جامعة علماء (واعظين مذهبي)تربيت مي كنند.دورة تحصيلي مدارس سطح دوم مذهبي شامل دورة تحصيلي مدارس عمومي آكادميك سطح دوم است که به طور عمده بر تعليمات عربي و اسلامي تأكيد مي نمايند.مدارس مذهبي سطح دوم تحت سرپرستي دانشگاه اسلامي «امام محمد بن سعود»و دانشگاه اسلامي «مدينه » اداره مي گردند. پس ازمدارس سطح دوم امكان تحصيل درمؤسسات مذهبي تحصيلات سطوح بالاتر به موازات سيستم غير ديني،وجود دارد.تأسيس مدارس غيرديني الگوگرفته ازغرب پس ازجنگ جهاني دوم ،سيستم سنتي تحصيلات اسلامي راسست كرد.هر جند قسمت عمده اي ازتحصيلات نوين نيز به مذهب

اختصاص يافته است ، به خصوص حفظ قرآن ، تفسير و ادراك قرآن و روش كاربرد سنت اسلام در زندگي روزمره مورد تأكيد قرار دارد.علوم ديني درسطح دانشگاهي نيز دركنار ساير مطالب تدريس گرديده و براي کليه دانش آموزان الزامي است. بسياري از مردم عربستان سعودي بيسواد هستند. و دولت در راه مبارزه با بيسوادي و بالا بردن سطح تعليم و تربيت با مشكلات زيادي مواجه است و بايد با جديت تمام بايد كه در اين راه بكوشد.مشكل مهمي كه دولت در راه باسواد نمودن مردم دارد, نداشتن معلم است كه هرسال بناچار تعداد آموزگار

و دبير از كشورهاي عربي ديگر استخدا مي نمايد. از جمله مشكلات ديگر اين كشور پراكندگي جمعيت, زندگي عشيره اي, كوچ نشيني و همچنين عامل مذهب را مي توان ذكرنمود، زيرا هنوز بسياري از مردم اين كشور با داشتن تعصبات مذهبي غلط خود مانع بزرگي در راه پيشرفت فرهنگ و آموزش هستند.با اين تفاسير دولت در ظرف چند سال اخير سعي نموده است بتدريج در راه گسترش فرهنگ و با سواد كردم مردم كه شايد تعداد بيسوادان آنها بيش از ساير كشورهاي جهان باشد, اقداماتي بنمايد. بهمين جهت با تأسيس آموزشگاههاي شبانه كه مدت تحصيل در آنها چهار سال است و به دو دوره تقسيم مي شود قدم مؤثري در اين راه برداشته است. لازم بذكر است كه ميزان باسوادي در ميان بزرگسالان در اين كشور ۶۳ درصد مي باشد

نرخ ثبت نام ناخالص بنا به سطوح مختلف آموزشي طي سال ۱۹۹۶
پيش دبستاني : ۸درصد
اولين سطح : ۷۶درصد
دومين سطح : ۶۱درصد
سومين سطح : ۳/۱۶درصد

آموزش عالي
ساختار آموزشي
برنامه هاي آموزش عالي در۷دانشگاه،كالج هاي زنان،مؤسسة عمومي نظارت و۱۷كالج تربيت مدرس ارائه مي گردد.گفتني است که ۶دانشگاه از۷دانشگاه مذكور تحت نظارت وزارت آموزش عالي و دانشگاه هفتم (دانشگاه اسلامي مدينه) تحت نظارت هيئت وزيران قرار دارند.همانگونه كه قبلاً نيز بدان اشاره گرديد دانشگاه هاي عربستان سعودي دو نوع تحصيلات (تحصيلات سنتي اسلامي وتحصيلات الگو گرفته از غرب) مبادرت مي نمايند.دانشگاه اسلامي مدينه و دانشگاه اسلامي امام محمد بن سعود نيزعمدتا بر آموزش قوانين اسلامي ، تعاليم قرآني ،زبان عربي و علوم اجتماعي تمرکز دارند.

برخي از دانشکده هاي کشور عربستان از آزمون ورودي ويزه اي ، علاوه بر امتحان توجيهي برخوردارند.
سياستهاي آموزشي

عربستان سعودي با ورود به دوران رشد سريع زيرساختارها و اقتصاد كشور در اوايل سالهاي ۱۹۷۰، توجه ويژه اي به تقويت اموزش عالي مبذول داشته است . وزارت آموزش عالي كه در سال ۱۹۷۵ تأسيس گرديد ، مبادرت به يك برنامة عمدة طولاني مدت ورزيد تا سيستم تحصيلي عربستان سعودي را قادر به تأمين نيروي انساني با تحصيلات عالي نمايد تا نيازهاي رو به افزايش اقتصاد بغرنج عربستان را بر آورده نمايد.يكي از هدفهاي اوليه احداث مراكز آموزش عالي سراسر كشور و خارج از آن بود . در سال ۱۹۹۹ ، هشت دانشگاه و تعداد زيادي مؤسسات آموزش عالي وجود داشت . هدف پايه ريزي برنامه هاي حين و پس از فارغ التحصيلي منظم براي كالجها و دانشگاههاي سعودي بود . نتيجه اين است كه دانش آموزان سعودي امروزه در تمام رشته ها در داخل كشور درس مي خوانند و تنها براي كسب تخصصهاي ويژه عازم خارج از كشور مي گردند.از جمله مهمترين سياستهاي پيشروي نظام آموزش عالي عربستان مي توان از موارد ذيل نام برد :

• معطوف داشتن توجه ويژه به تقويت ساختار آموزش عالي با ورود به دوران رشد سريع زيرساختها و اقتصاد كشور در اوايل دهه ۱۹۷۰
• اجراي طرح دراز مدت تأمين نيروي انساني برخوردار ازتحصيلات عاليه درجهت برآورده سازي نيازهاي رو به افزايش اقتصادي عربستان توسط وزارت آم

وزش عالي
• احداث مراكز آموزش عالي ملي و بين الملل
سال تحصيلي
سال تحصيلي دانشگاهي از ماه اكتبر آغاز گرديده و تا جولاي ادامه مي يابد.
زبانهاي آموزشي مراکز آموزش عالي عربستان بر زبانهاي عربي و انگليسي مشتمل مي گردد.
مقاطع آموزشي

مقطع کارشناسي
مقطع کارشناسي ‌به جزء در رشته هاي دارو سازي و پزشكي كه علاوه بردوره عمومي آموزش ۴ساله به آموزش باليني احتياج دارند و مهندسي و دامپزشكي با دوره آموزش۵ساله معمولاً ۴سال به طول مي انجامد.
مقطع کارشناسي ارشد

در اغلب دانشگاههاي کشور عربستان دوره کارشناسي ارشد مدت زمان۲سال پس ازگذراندن مقطع کارشناسي به طول مي انجامد.درپايان دوره مذکور به فارغ التحصيلان مدرک المجسيتر(کارشناسي ارشد)
اعطا ميگردد.به عبارت ديگر ميتوان گفت که تحصيل در رشته هاي اقتصاد، بارزگاني،حكومت اجتماعي، حسابداري ،مهندسي، هنر وعلوم انساني، علوم دريايي،علوم ،زمين شناسي، نجوم ، محيط زيست و علوم كشاورزي در مقطع کارشناسي مدت زمان۲سال و تحصيل در رشته هاي قانون اسلامي، زبان عربي و علوم اجتماعي مدت زمان۳سال بطول مي انجامد.در اين سطح تحصيلات ارائة تز تحقيقاتي و پايان نامه الزامي است .

مقطع آموزش دکتري
مقطع آموزش دکتري پس از مقطع کارشناسي ارشد در قالب برنامه هاي آموزشي۳ساله به علاقه مندان ارائه مي گردد.
دانشگاه ها
ـ دانشگاه ملك سعود رياره تاسيس يافته به سال ۱۳۷۷هجري(۱۹۵۷ميلادي
ـ دانشگاه اسلامي مدينه تاسيس يافته به سال ۱۳۸۰هجري(۱۹۶۷ميلادي
ـ دانشگاه عبدالعزيز جده تاسيس يافته به سال ۱۳۸۰هجري(۱۹۶۷ميلادي
ـ دانشگاه اسلامي امام محمد ابن سعود ريان تاسيس يافته به سال ۱۳۷۳هجري(۱۹۵۳ميلادي

ـ دانشگاه ملك فيصل دمام و هفوق تاسيس يافته به سال ۱۳۹۵هجري(۱۹۷۵ميلادي
ـ دانشگاه نفت و معادن ملك فهد Dhahran تاسيس يافته به سال ۱۳۸۳هجري(۱۹۶۳ميلادي
ـ دانشگاه ام القري شهر تورس مكه تاسيس يافته به سال ۱۳۹۹هجري(۱۹۷۹ميلادي)
-۵۰كالج دانشگاهي ويزه زنان عرب با سر پرستي و تأمين منابع مالي سازمان نظارت عمومي برتحصيلات زنان
-۱۸كالج آموزش معلمان تحت نظارت وزارت آموزش
– مؤسسات آموزش عالي کارداني شامل ۳۴كالج آموزش بهداشت ،۲۰كالج زنان ، ۳كالج اجتماعي ، ۱۲ كالج فني،۲كالج هنرهاي صنعتي و تعدادي كالج نظامي و حفاظتي
• دانشگاه ملك مسعود

اين دانشگاه كه درسال ۱۹۵۷م – بعنوان دانشگاه رياض– تأسيس گرديد. يكي از بزرگترين دانشگاههاي عربستان سعودي مي باشد. زبان آموزشي اين مركز فرهنگي, عربي و در رشته پزشكي و مهندسي انگليسي مي باشد. رياست دانشگاه به عهدة دكتر احمد محمد الضاب با معاونت دكتر ابراهيم عبدالرحمن المشيل است. اين دانشگاه در شهر ابها و القصيم نيز داراي شعبه مي باشد.

دانشكده هاي اين دانشگاه عبارتند از:
دانشكده هاي هنر, تعليم و تربيت شعبه اي نيز در (ابهاء) دارد, كشاورزي, پزشكي (شعبه اي نيز در ابهاء دارد), علوم, داروسازي, مهندسي, دندانسازي, دانشكده كامپيوتر و اطلاعات, معماري و نقشه كشي, علوم اداري, دانشكده اقتصاد و علوم اداري (تصيم), دامپزشكي, همچنين مركز مطالعات دانشگاهي زنان, انجمن زبان عربي, انجمن زبان و ترجمه.
• دانشگاه اسلامي مدينه

دانشگاه اسلامي مدينه در سال ۱۹۶۱ م در شهر مدينه منوره افتتاح شد و دانشجويان اين دانشگاه به تحصيل علوم ديني اشتغال دارند. دانشگاه مذكور هر سال تعداي بورس تحصيلي به كشورهاي اسلامي ديگر اعطا مي كند. دراين دانشگاه مذاهب چهارگانه تسنن تعليم داده مي شود.دانشگاه مدينه علاوه بر فعاليتهاي تعليماتي مجالس سخنراني عمومي نيز ترتيب مي دهد كه اغلب متن سخنراني هاي مذكور چاپ و راي مؤسسات اسلامي جهان ارسال مي گردد.

• دانشگاه ملك عبدالعزيزجده
گروهي از خيرانديشان و دانش پژوهان سعودي بخاطر آنكه افرادي كه مايل به تحصيل هستندمجبور به مسافرت و اقامت در شهر رياض نباشند, و همچنين جهت تعداد مراكز علمي تصميم گرفتند دانشگاهي بخرج خود و با كمك ساير فرهنگ دوستان كشور در شهر جده تأسيس نمايند. كه سرانجام در سال ۱۹۶۴ م دانشگاهي با عنان ملك عبدالعزيز توسط ملك فيصل افتتاح, مبالغي بعنوان كمك به دانشگاه مذكور اعطا نمود در سال ۷۸ – ۱۹۶۷ م دانشكده اقتصاد و علوماداري – كه اولين دانشكده اين مركز علمي است – آغاز بكار كرد. در حال حاضر دانشگاه مذكور از دانشكده هاي اقتصاد , علوم اداري, مديريت, زبان خارجه و ادبيات تشكيل شده است. در اين دانشگاه ترتيبي داده شده تا دوشيزگان نيز بتوانند در اوقات تعطيل روزانه دانشگاه از كلاسهاي مخصوص استفاده نمايند. مدت تحصيل چهار سال و فارغ التحصيلان به دريافت دانشنامه ليسانس مفتخر خواهند شد.

• دانشكده تربيت
اين دانشكده در مكه مي باشد و رشته هاي تخصصي آن عبارتند از؛ جغرافيا, زبان انگليسي, فيزيكي , رياضيات تعليم و تربيت روانشناسي, اين دانشكده در حقيقت و تأمين كننده معلم هاي لازم براي تدريس در مدرسه هاي كشور اشتغال مي باشد.
• دانشكده شريعت و تحقيقات اسلامي مكه

در سال ۱۹۴۹ م تأسيس شد كه هدف از تأسيس آن تربيت كادر لازم براي قضاوت و همچنين تدريس در مدرسه ها بود. درسهاي اين دانشكده اختصاص به علوم ديني و زبان عربي دارد.
• دانشكده صنت نفت و معادن ظهران
هدف از افتتاح اين دانشكده كه؛ در سال ۱۹۶۳ در ظهران افتتاح شد؛ تربيت كارشناس و متخصص در امور مربطو به نفت و ساير معادن بود.
• دانشگاه ملك فيصل

اين دانشگاه در سال ۱۹۷۵ م در دمام تأسيس گرديد, شعبه اي از آن نيز در شهر احساء داير مي باشد. دانشكده هاي كشاورزي و صنايع غذايي (احساء) , معماري و نقشه كشي (دمام), تعليم و تربيت (لاحساء) , پزشكي و علوم پزشكي (دمام), دامپزشكي (الاحساء), مديريت و نقشه كشي (احساء) همگي از زيرمجموعه هاي دانشگاه ملك قيصل مي باشد.
• دانشگاه امام محمدبن سعود
اين دانشگاه در سال ۱۹۵۳ م در رياض تأسيس شد و زبان آموزشي آن عربي است. شامل دانشكده هاي شريعت و تبليغ و اصول دين علوم اجتماعي, عربي و علوم اجتماعي, عربي و مطالعات اسلامي, و همچنين انجمن تعليم عربي و مركز مطالعه ويژه دختران مي باشد.