بهنگام درآوري تجهيزات تكنولوژي اطلاعات

بهنگام درآوري تجهيزات تكنولوژي اطلاعات
يك بازبيني از تغييرات و اصلاحيات UL-60950-07

سال گذشته مقدمه UL60950-07 آورده شده است. جديدترين استاندارد براي تجهيزات تكنولوژي اطلاعات (ITE). اين استاندارد نه تنها UL 60950 پيشين را به مطابق روز درمي‌آورد بلكه شرايط جديدي را كه روش و جريان استانداردهاي ITE را براي آينده تغيير خواهند داد را اضافه نمايد. قبل از هزاره جديد آزمايشگاههاي

متعهد يك برنامه سه مرحله‌اي را بمنظور حذف استاندادردهاي منسوخ شده و انتقال آنها به استانداردهاي مدرن‌تر و هماهنگ‌تر تربيت داده‌اند. از زمان اعلان آن برنامه‌ها به جهت اولبين و دومين مراحل حركت كرده‌ايم. سومين مرحله را يك موعد از تاريخ ۱ ماه آوريل سال ۲۰۰۵ در حال نمودارشدن مي‌باشد. هدف و محدودة اولية آن بمنظور دربرگيري اين استاندارد جديد تغيير يافته است. اجازه‌ دهيد كه نگاهي دنياي استانداردهاي IT بازبيني طرح UL آزمايش فرآيندي كه در آن قرار داريم و اينكه ببينيم انتظار چه رموز يا شگفتي‌هايي را بايد بكشيم مي‌اندازيم.
هدف اين طرح

پيش از سال ۲۰۰۰ چهار استاندارد ايمن محصول سالها به منظور ارزيابي محصولات ITE بكاربرده مي‌شدند.
• UL114 “ شرايط دفتري و تحهيزات تجاري”

• UL478 “ پردازش اطلاعات و تجهيزات تجاري”
• UL1459 “ تجهيزات تلفن” ( دستگاه تلفن)

• UL1950 “ تجهيزات تكنولوژي اطلاعات
هدف UL ادغام و يكي‌كردن اينها به تنهايي يك استاندارد مي‌باشد كه شامل تمام محصولات ITL خواهد بود.
در اين حين چاپ UL1950 سوم به اين هدف نزديكتر بود به اين دليل كه آن تا اندازه‌اي با استانداردهاي ۶۰۹۵۰ هماهنگ بوده است. جدول زمان مخابره كه در ابتدا تصور مي‌شد و يا هم‌اكنون واقع شده در جدول ۱ نشان داده شده است.
– طرح اصلي( ابتدايي)

تمامي استانداردهاي يك تاريخ اجرا( تاريخ شورع) با تاريخ فعالسازي و يك تاريخ از بازگرفتن ( رجوع) مي‌باشند كه نشان مي‌دهند كه شما تا چه زماني مي‌توانيد از اين استاندارد بمنظور ارزيابي يا سنجش يك محصول استفاده كنيد در مورد تغيير وضعيت استانداردها بطوريكه ذكر شد يك دورة پدربزرگ ]دورة زماني كه در آن فايل اصلي پدربزرگ بهنگام سازي مي‌شود[ نياز است كه محصولات بتوانند به فروخته‌شدن ادامه دهند زمانيكه توليدكنندگان طرحهائي را مطابقت

معيارهاي جديد ايجاد مي‌كنند فواصل زماني مشابه اينها بمنظور تكميل فرآيند سه مرحله‌اي UL براي ايجاد يك استاندارد ارزيابي ITE تشكيل شده‌اند. اولين مرحله از اين مراحل در يكم آوريل سال ۲۰۰۰ به پايان رسيد. به محصولات جديد اجازة تصويب‌شدن در UL114,UL478,UL1459 يا چاپ اولين و دومين UL1950 سالها بعد از اين تاريخ داده نشده. درمرحله دوم تمامي محصولات جديد ارائه شده براي تصويب ( كسب مجوز) بايد در چاپ سومين UL1950 يا UL60950 تا يكم ماه آوريل سال ۲۰۰۳ به تصويب برسند. بعد از اين تاريخ واگذاري‌هاي جديد بايد براي مطلوبيت آنها با چاپ سومين UL60950 ارزيابي شوند.
درمرحله آخر تمامي محصولات ارائه شده براي تصويب بعد از يكم آوريل ۲۰۰۵ بايد با چاپ UL 60950 سوم مطابقت داشته باشد.

سپس بايد چاپ UL1930,UL1959,UL478,UL114 اول و دوم و سوم پس گرفته شوند و به هيچوجه براي بكارگيري در گواهي‌ها نبايد قابل دسترسي باشند تجهيزاتي كه پيش از اين براي اين استانداردها ارزايابي شده‌اند كه به توليد ادامه دهند و براي گواهي و تصديق بعد از موعد يكم آوريل سال ۲۰۰۵ مشخص شده‌اند. بايد بمنظور تعيين اينكه آيا اين محصول با شرايط چاپUL60950 سوم مطابقت مي‌كند يا خير دوباره بازبيني شوند.

– بنابراين چه چيزي تغيير يافته؟
در يكم آوريل سال ۲۰۰۳ بطوريكه پيش‌بيني شده بود كه تمامي محصولات جديد درچاپ UL60960 سوم ارزيابي شدند، UL چاپ UL 60950-1 اول را بيمه كرد.
ايمني تجهيزات تكنولوژي اطلاعات- بخش اول: شرايط كلي

اين استاندارد يك پيگيري طبيعي در نسخة IEC از استاندارد مي‌باشد كه از سال ۲۰۰۱ حذف شده بود. خط تيره يك(-۱) ديگر استانداردهاي چندگانه محصول را با نامگذاري قراردادها تقليد مي‌كند با شرايط كلي براي تمام محصولات در آن طبقه بعلاوه خط تير (“dosh one”) ديگري خط تير دو
(“dosh two”) استانداردهاي (-۲-x ) مي‌توانند براي آدرس‌دهي تجهيزات ويژه و مداربندي بدون بهنگام درآوري استاندارد اصلي در هر زمان كه تغييري ايجاد شد نوشته شود.

گرچه هيچ تغييري در زمان‌بندي اصلي بازپسگيري استانداردهاي قديمي‌تر وجود ندارد هم‌اكنون اين طرح استنباط مي‌كند كه تمامي محصولات جديد ارائه شده براي تصديق در طي يكم آوريل سال ۲۰۰۵ در UL-60950-1 ارزيابي مي‌شوند.

اما دو چيز وجود دارد كه بايد بخاطر سپرد. اول اينكه از تاريخ يكم آوريل سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ ، UL60950,UL60950-1 فعال مي‌باشند مطابق استانداردها ايمني ITE . بنابراين يك توليد كننده مي‌‌تواند درخواست گواهي و تصديق در UL60950 يا در UL60950-1 داشته باشد.

دوم اينكه، محصولات موجود UL60950 توليد شده بعد از موعد ۲۰۰۵ كه داراي تغييرات معيار ايمني ايجاد شده براي آنها مي‌باشند بايد مجدداً در UL60950-1 ارزيابي شوند. اين مي‌تواند در مناطقي كه استانداردها فرق دارند هزينه‌بردار باشد. نهايتاً، محصولاتي كه در UL60950 تصديق شده‌اند داراي احكام پدربزرگ تا يكم آوريل ۲۰۰۶ مي‌باشند اگر بعد از اين تاريخ توليد شوند مجدداً بايد در UL60950-1 كنترل شوند.
تا چه اندازه اين انتخاب سخت مي‌باشد؟

بنابراين، سؤالاتي را كه بايد از خودتان بپرسيد اينها مي‌باشند كه: در صورتيكه يك انتخاب ما بين استانداردهاي ITE براي سال ديگر يا دو سال ديگر وجود داشته بايد مي‌توانم بزودي بار ديگر تغيير ايجاد كنم؟ و اينكه تا چه اندازه مطابقت شرايط UL60950-1 جديد مشكل مي‌باشد؟ پاسخ اين بسيار ساده است بعد از بازبيني تفاوتها و تغييرات ما بين نسخه‌ها ۶۰۹۵۰ من به چند تغيير اساسي دست بافته‌ام بيشترين تفاوتها برروي يك محصول خوب طراحي شده يا فشار كمي وارد خواهد كرد و يا اصلاً هيچ ضربه‌اي را وارد نخواهد كرد، محصولي كه در حال حاضر با UL 60950:2000سال مطابقت مي‌كند. محصولاتي كه در ۱۹۵۰ سال تصديق مي‌شوند و استانداردهاي پيشين ديگر موانع بيشتري را آزمايش خواهندكرد.

هر قدر كه استانداردي قديمي‌تر باشد تفاوتهاي بيشتري وجود خواهد داشت جدول ۲ يك مرجع سريعي را براي ماده‌ها و شرايط مطابق روز يا جديد فراهم مي‌سازد و توضيح كوتاهي را در خصوص آنها ارائه مي‌دهد.
تغييرات( اصلاحات) در UL60950

مبحث زيرين بيشتر تأكيد بر آن دسته از ماده‌هايي دارد با تغييراتي كه بيشترين منظور را دارند. اعداد فراهم شده بر اعداد ماده‌ها در UL60950-1 مطابقت مي‌كنند.

-۱٫۱٫۱ حيطة عمل اين استاندارد به منظور دربرگيري تجهيزات طراحي شده براي بكارگيري بعنوان تجهيزات ترمينال ارتباطات(ex.PABX ,pager.etc ) زيربنايي شبكه ارتباطات( تجهيزات مخابره و صدور صورتحساب، تكراركننده‌هاي پيام و غيره) تغيير يافتند. تجهيزات طراحي شد و منتخب كه بطور مستقيم به يك سيستم توزيع كابل اتصال يافته‌اند و يا بعنوان تجهيزات زيربنايي در يك سيستم توزيع كابل بكار رفته‌اند نيز اضافه شده‌اند.

-۱٫۲٫۱۳٫۱۴ اين شرط سيستم‌هاي توزيع كابلي را مشخص و تعريف مي‌كند كه بطور فلزي واسط‌هاي( رسانه‌ها) مخابرات را محدود مي‌كند كه اساساً براي مخابرة سيگنالهاي تصويري و يا صوتي، بين ساختمانهاي مجزا يا ، بين آنتن‌ها و ساختمانها در نظر گرفته مي‌شوند.

۱٫۴٫۵٫ آزمايش تلرانس‌ ورودي شبكه‌هاي DC اضافه شده و بصورت +۲۰%/-۱۵% معين شده‌اند مگر اينكه در غير اينصورت توسط توليد كننده معين شده باشند آزمايشگاهها اهداف مشابهي را در گذشته دنبال كرده‌اند بمنظور اطمينان از اينكه حد نرمال از ولتاژهاي عملياتي براي سيستمهاي مركزي ولتاژ دفتري پوشش داده شده‌اند.

-۱٫۴٫۱۲٫۲,۱٫۴٫۱۲٫۳ اين دسته از ماده‌ها موقعيتهاي اندازه‌گيري و بخش دما را به دو نوع تفكيك مي‌كند: تجهيزات مستقل دما و تجهيزات مجزاي دما. نمونه‌هاي تجهيزات مستقل يك محصول طوري مي‌تواند باشد كه ملخهاي آنها سرعت متغير مبني بر دما در درون محفظه مي‌باشد. اين دسته از محصولات داراي اندازه‌گيريهاي دماي انجام شده در دماي طبيعي با مطلوبيت كمتر در بخش توان خود آن مي‌باشد.
-۱٫۴٫۱۴ تجهيزات نوع A دو قابل اتصال به دو شاخه كه به يك خروجي استاندارد US 120 VAC وصل مي‌شوند هم‌ اكنون فرض بر اين شده است كه بتواند توسط يك مدار انشعاب ۲۰A حفاظت شوند تا توسط يك مدار ۱۵A .

-۱٫۴٫۱۵ مطلوبيت با بازرسي در بيشتر استانداردها مستند شده است و عموماً توسط برخي طبقات بازبيني بصري توجيه شده‌اند مادة ۱٫۴٫۱۵ به اين نكته نظر با درنظر گرفتن اينكه مطلوبيت حاصل شده بدون آزمايش با بازرسي و تجديد نظر در خصوص هر داده مربوطه يا نتايج آزمايش پيشين انجام شده اضافه مي‌شود.
-۱٫۵٫۷٫۲ يك خازن yz واحد با مطابقت IEC 60384-14:1993 همچنين هم‌اكنون شرايط را براي عايق‌كاري دوبل يا مسلح بعنوان يك مؤلفه( جزء) پلساز براي تجهيزات ارزيابي شدة كمتر از ۱۵۰V رضايت‌بخش مي‌كند.

-۱٫۶٫۱٫۲ ماده۱۰۶ رابطة نيرو( جريان برق در درون سيستم‌هاي توزيع نيروي DC و AC انشعاب يافته‌اند. اين ماده جديد، نكات ماده ۳۰۶ قبلي را براي سيستمهاي متمركز نيروي DC جابجا مي‌كند.
-۱٫۱٫۷٫۷٫۳ شرايط‌هاي نشاندار هم اكنون براي ترمينالهاي رسانه‌هاي ورودي شبكه DC از تجهيزات بطور ثابت متصل و تجهيزاتي با سيستمهاي ورودي نيروي غير قابل تفكيك ايجاد و مستند شده‌اند.

-۲٫۱٫۱٫۵متدهاي نتيجه‌گيري و آزمايش براي تعيين وجود يك ميزان انرژي پرخط اضافه شده‌اند. هر دو متدها در حال حاضر بكارگرفته مي‌شوند اما هم‌اكنون بايد بهتر به آنها پرداخت و سنديت داد آزمايش كردن شامل تنظيم يك بار مقاومتي متغير مي‌باشد كه به بخشهائي در تحقيق متصل شده‌اند و تجهيزات را تحت موقعيتهاي عملياتي نرمال بكار مي‌گيرند و راه مي‌اندازند. ماكزيمم ولتاژ ثبت شده و جريان متجاوز از ۶۰ ثانيه ثبت شده است يك ميزان انرژي پرخطر در حالي وجود دارد كه ۲۴۰VA حاصل شده است تساوي E=0.5 CU زماني براي تعيين بكاربرده مي‌شودكه انرژي ذخيره شده از ۲۰ ژول تجاوز كند و از اينرو به عنوان يك انرژي پرخطر طبقه‌بندي مي‌شودC ظرفيت مي‌باشد و U ولتاژ اندازه‌گيري شده مي‌باشد.

-۲٫۱٫۷ هم‌اكنون شرايط تخليه الكتريكي خازن در تجهيزاتي كاربرد پذير مي‌باشند كه توسط ورودي شبكهDC نيرومند شده باشند. شبكه DC بعنوان يك سيستم توزيع با و يا بدون باطري بيروني در تجهيزات بمنظورتأمين نيرو در تجهيزات نيرومند DC تعريف شده‌اند. در نقطه قطع اتصال اين ولتاژ بايد در ۳۷ % از مقولة اصلي در يك ثانيه براي نوع A تجهيزات قابل اتصال به دو شاخه( سيستم قابل تفكيك استاندارد) و ۱۰ ثانيه براي تجهيزات نوع B قابل اتصال به دو شاخه( قفل‌پيچي) تباه و محو شود اين تجهيزات نيرومند DC را به آزمايش تخليه الكتريكي خازن اضافه مي‌شود.

-۲٫۲٫۴ يك آزمايش قدرت برقي را مي‌توان در تثبيت عايق‌كاري مابين مدارهاي ثانويه پرخطر و ولتاژ پائين اضافي ايمني(SELV ) بعنوان يك شق در آزمايش اجرا نمودSELV از اوج ولتهاي ۴۲٫۴ يا

۶۰VDC در موقعيت خطاي واحد يا نرمال تجاوز نمي‌كند.
-۲٫۳٫۴ انتخابي يكسان مانند ماده Z .Z.4 ممكن است كه در عايقكاري با ايزوله‌كردن مدارهاي ارتباطات و مدارهاي ثانويه پرخطر بكاربرده شوند.
-۲٫۴٫۲ نشت مدار اندازه‌گير در شعبه فرعي را مي‌توان در جاي مقاومت الكتريكي ۲۰۰۰ohm به منظور تعيين حد جريان در مدارد جريان محدود شده بكاربرد براي فركانس‌هائي كه از ۱KHZ تجاوز نمي‌كنند، جريان در حالت ثابت كه از مقاومت الكتريكي ۲۰۰۰ohm كشيده شده و مابين بخشهايي از يك مدار جريان محدود شده متصل شده نبايد از اوج o.7MA يا ۲Madc تجاوز كند.

۲٫۶٫۳٫۳ -جدول ۲D ، مينيم سايز رسانه‌هاي پيونديي( متصل به شاسي) محافظ به منظور دربرگيري مينيمم سايزهاي رسانه‌ها براي مدارها با درجه بنديهاي جريان كمتر از ۱۶amp يا مساوي ۱۶amp تغيير يافته‌اند.