تكنيك هاي اندازه گيري در صدتوليد co2 و اتيلن در ميوه خربزه روي گياه

“تكنيك هاي اندازه گيري در صد توليد co2 و اتيلن در ميوه خربزه روي گياه ”
چكيده – تكنيك اندازه گيري توليد co2co2 و اتيلن در خربزه در حالي كه هنوز به كياه چسبيده توصيف مي شود .قوطي هاي فلزي با ابعاد مختلف استفاده شد ،و در پوش روي دمگل گذاشته شد در حالي كه ميوه بسيار جوان بود . در سر تا سر دورهي رشد هر هفته يك بار خربزه در قوطي هاي بي منفذ محصور شدند و يك نمونه از اتمسفر تجمع شده با سرنك كشيده شده و براي تعيين توليد co2 و اتيلن استفاده شد.

اكثر بررسي ها روي رفتار فيزيولوژيكي ميوه ها بر ميوه هاي جدا شده انجام مي گيرند . كه عمدتا”به علت دشواريهاي پيش آمده در انداز گيري واكنش هاي مختلف در ميوه ي چسبيده به گياه مي باشد .هرچند ،كيد و وسعت در صد تنفس سيبها را روي درختي تعيين كردند كه به اتاق با درجه حرارت كنترل شده منتقل شده بود .cledenning در صد تنفس ميوهي گوجه فرنگي را در كياهان منتقل شده به انبار تحت درجه حرارت كنترل شده بررسي كرد و با استفاده از متد جريان مداوم توليدco2 را اندازه گيري كرد . leblond يك واحد سيار براي اندازه گيري توليد دي اكسيد كربن در اندامهاي گياهي گوناگون در طول دورهي رشد شان ساخت ،در حالي كه درجه حرارت و رطوبت را در اطراف گياهان تحت بررسي ثابت نگهداشت . وي درصد تنقس را با تعيين تركيب جريان هواي بيرون رونده اغندازه گرفت . اين اندازه گيري دقيق بود ولي كل تكنيك پيچيده بود.

ما براي اندازه گيري توليد co2 و اتيلن در ميوهاي خربزه ي چسبيده به كياه تحت شرايط متعدد فررعه تكنيك ساده اي را توصيف مي كنيم . با اين متد ميوه هاي جداگانه در كانيتز هاي مهر و موم شده ي بي منفذ براي دوره اي محدود محصور شدند،و تر كيب اتمسفر شكل گرفته در كانيتز هم بعدأ تعيين شد .

قوطي هاي فلزي با ظرفيت ۲۰۰۰و۱۴۰۰و۶۰۰ سي سي استفاده شد تا ميوه هاي با اندازه هاي مختلف را با توجه به سن محصور كنند . اين قوطي ها طراحي شدند تا با در پوش داراي يك حفره به قطر ۲ سانتي متر براي فرود كردن ميوهي جوان بي منفذ مهر وموم شوند.اين وزن با يك متوقف كننده ي به شكل نواري پلاستيكي بسته شد تا دمگل را نكهداري كند .نمونه هاي گاز و بخار از طريق يك لوله ي مسي اي شكل كشيده مي شد ،كه آن هم به فضاي هواي درون خالي متصل بود.(شكل ۱) .در آزمايشات ما در پوش با قطر فرضي با قوطي هاي داراي حجمهاي مختلفمتناسب نبود ،و در نتيجه ۳در پوش با سايز هاي مختلف روي دمگل مشابه قرار داده شد و بعد به صورت متوالي همزمان با رشد ميوه استفاده شدند .

بعداز ۲ساعت ،نمونه اي از اتمسفر تجمع شده با سرنگ كشيده شد.بعد از نمونه گيري از گازها ،ميوه ي از قوطي بر داشته شد ولي در پوش ها در سر تاسر دوره ي رشد باقي مي ماند .با تمركز co2 را در اين نمونه گيري با آنا ليزور گاز فشير –همليتون و تمركز اتيلن را با طيف نگاري گازي اشتغال يونيزاسيون packard تعيين كرديم.(ستون آلوميناي ۶۰سانتي متري درجه حرارت ثابتc32). اين نمونه گيري ها در ساعت ۸قبل از ظهر انجام شد تا تأثير تفاوت در درجه حرارت احتمالأ رخ داده هاي مختلف تست كاهش يابد.

مقايسه ي درصدهاي توليد co2 وH6 c2 توسط يك ميوه ،پيش و بلا فاصله پس از چيدن ،آشكار كرد كه مقادير بدست آمده از ميوه ي جداشده كمتر از مقادير ميوه هاي چسبيده بود ولي روند كلي خميدگي ها مشابه و يكسان است . اين براي ميوه ها در تمام مراحل رشد يافت شد.اندازه گيري ميوه هاي جدا شده در سايه انجام شد جائي كه درجه حرارت اندكي كمتر از فررعه بود.

علي رغم محدوديت هاي اين تكنيك در موشكافي تحميل شده از نقص شرايط تحت كنترل در طول نمونه گيري به مقدار وسيع قابل استفاده است .هر چند ،امتيا ز متد ما نسبت به متد هاي ذكر شده در سهولت و كاربرد پذيري همزمان اش براي نمونه گيري بسيار تحت شرايط فررعه مي باشد .ما از اين تكنيك براي ميو ه هااستفاده كرديم ،ولي همچنين براي بخشهاي ديگر گياه مثل برگها ،گل و غيره قابل استفاده است .به علاوه براي ميوه هاي در حال عمل آوري با گازها ي مختلف مثل اتيلن قابل استفاد ه است ،و براي اين كه مطالعه ي ما را از تأثيرشان بر روي گياه يا ميوه در فررعه ممكن سازد .

اين مقدار را مي توان با فرو كردن ابزارهاي ثبت دما در سر پوش قوطي ها بهبود بخشد ،تا اصلاح داده ها ممكن شود ،يا اين كه قوطي فلزي را با يك ظرف شيشه اي جا يگزين كرد كه در آن فتوسنتز بايد مورد توجه قرار بگيرد .