جزوه تجهیز و راه اندازی کارگاه

تعريفات:
پروژه: مجموعه اي از فعاليت هاي مرتبط با يكديگر براي دست يابي به هدف يا هدف هاي مشخص با استفاده از منابع خاص.
منابع پروژه: نيروي انساني و ماشين آلات و مواد و مصالح و سرمايه و اطلاعات و زمان دوره سير (عمر) پروژه:
نصب و راه اندازي اجرا طراحي و تهيه نقش هاي اجرايي انجام مطالعات بررسي و تعريف مساله (پروژه)
آرمان پروژه:

كارفرما: شخص حقيق يا حقوقي كه اجراي عمليات پروژه را بر اساس اسناد و مدارك معين به پيمانكار واگذار مي كند.
مشاور: وظايف مشاور: ۱- انجام مطالعات اوليه، ۲- تهيه نقشه هاي اجرايي، ۳- نظارت بر اجراي كار كه عمليات مربوط به مطالعات اوليه و تهيه نقش هاي اجرايي و نظارت بر اجراي كار از جانب كارفرما را بر عهده دارد.

پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي كه اجراي عمليات پروژه را بر عهده مي گيرد.
طرح: مجموعه از پروژه ها را گويند.
طرح توليدي
طرح صنعتي
طرح عمراني
طرح عمراني:
طرح استاني ۲- طرح ملي

مشخصات طرح هاي استاني شامل موارد زير است:
فايده اين طرح مرتبط با آن استان است.
طول مدت پروژه بين يك تا دو سال است.
نياز به مهندس مشاور معمولا ندارد.

اعتبار محدودي دارد.
طرح ملي: طرحي كه فايده آن مرتبط با تمام افراد جامعه باشد علي رغم آنكه در يك منطقه استان اجرا مي شود.
شواري اقتصاد: تشكيل شده است تعدادي از وزيران و رئيس بانك مركزي و با رياست رياست جمهور جهت هدايت و بنامه ريزي امور اقتصادي كشور تشكيل مي شود.
مراحل بودجه:

مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه
مرحله تصويب بودجه
مرحله اجراي بودجه
مرحله نظارت بر بودجه (قوه مقننه)

طرح هاي عمراني:
طرح هاي عمراني انتفاعي
طرح هاي عمراني غير انتفاعي
طرح هاي مطالعاتي
برنامه بودجه از لحاظ زماني:
برنامه كوتاه مدت ۲- برنامه ميان مدت ۳- برنامه بلند مدت

حدود يك سال ۲- ۳ تا ۷ سال ۳- ۱۰ تا ۳۰ سال
مديريت پروژه: هدايت و استفاده صحيح از منابع جهت رسيدن به اهداف پروژه را مديريت پروژه گويند –حداكثر رساندن كيفيت و كميت با حداقل هزينه و كار.
براي راه اندازي يك پروژه به ۵ عامل نياز است:
ماشين آلات ۲- منابع پولي ۳- مردان كار
مديريت ۵- مواد اوليه
مدير: سيستم نظامي و يا خطي گويند.

مدير معماري مدير سازه مدير تاسيسات مدير اداري مدير مالي

مدير خوب چه خصوصياتي بايد داشته باشد: (چگونه هماهنگيهاي لازم را در يز بخشهاي تشكيلات انجام دهد)
۱) تقسيم مناسب كارها، واگذاري اختيارات و خواستن پيگيري گزارش كارها.
۲) داشتن يا گردآوري اشخاص ذيصلاح (متخصص) جهت كديريت كارها (هيئت مديره)

۳) آگاهي به امور حسابداري يا مالي و بررسي برنامه ريزي بر اساس گزارشهاي مالي (سود و زيان)
۴) استعداد مديريت و رهبري ۲۰/۱۲/۸۷
بررسي ضرورت اجراي يك طرح در يك منطقه:
۱- انجام مطالعات اوليه (دسترسيها و امكانات و نياها و نيروي انساني و مالي و سياسي و اجتماعي

۲- مذاكره و تبادل نظر با مسئولين منطقه (مجوزهاي لازم)
۳- تجزيه و تحليل اطلاعات و شناخت مسائل و مشكلات آن
۴- مشخص نمودن اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
۵- تهيه و تنظيم برنامه هاي لازم براي رسيدن به اهداف طرح

بررسي اقدامات مقدماتي قبل از شروع عمليت اجراي پروژه:
۱- بررسي و شناخت مسائل و مشكلات آن
الف) دسترسيها (راههاي موجود و احداثي در صورت لزوم)
ب) بررسي موقعيت اقليمي و طبيعي و اجتماعي منطقه (توپوگرافي، فصول انجام كار، آب و هوايي)
ج) بررسي طرق تداركات و تهيه مصالح
۲- تدوين برنامه هاي اجراي و كارگاه
۳- برنامه آماده سازي محل كار
۴- تهيه و تدارك مصالح لازم

۵- بررسي و تهيه ماشين آلات و تجهيزات لازم
بررسي مطالعه حركت و زمان در پروژه:
مطالعه حركت باعث روشن شدن اين موارد مي شود:
۱- روشهاي اجراي عمليات و چگونگي انتخاب روشها
۲- چگونگي اندازه گيري حجم و ابعاد عمليات
۳- زمانهاي لازم براي انجام پروژه

انواع روشهاي زمان بندي و برنامه ريزي پروژه:
۱- روش نمودار ميله اي يا نمودار گانت
۲- روش تحليل شبكه GERT- PERT- CPM
1- ابتدا براي واحد زمان پروژه (ساعت، روز، هفته، …) روي محور طولي با يك واحد طولي مشخص مي گردد.
۲- هر فعاليت را به موازات محور زماني پروژه بر حسب زمان مورد نظر رسم مي كنيم.

مسير برهاني
روش ارزيابيو بازنگري پروژه ها- موشك
روش گرافيكي و بازنگري پروژه ها – سفينه
نقاط ضعف نمودار ميله اي:
۱- روابط بين فعاليت ها كاملا مشخص نيست.

۲- برنامه ريزي بر اساس زمان تحويل پروژه ممكن است صورت گيرد.
۳- تفسير و اصلاح نمودار ميله اي دقت زيادي لازم است.
۴- با دريافت اطلاعات پيشرفت كار نمي توان زمان خاتمه پروژه را محاسبه كرد.
نقاط قوت:

۱- سادگي شكل
۲- درك آن براي همه راحت است.
۳- براي كارهاي تكراري برنامه ريزي راحت است.
نقاط قوت (cmp):
1- روابط بين فعاليت ها كاملا مشخص است.

۲- با دريافت اطلاعات پيشرفت كار مي توان برنامه را به روز نمود.
۳- برنامه ريزي در سطح جزئيات مشكلات و مسائل اجرا را براي ما مشخص مي كند.
نقاط ضعف (cpm):
1- نوشتن و تدوين برنامه زمانبندي زمان بيشتري نسبت به نمودار ميله اي مي طلبد.

۲- يادگيري و آموزش همگاني نيروهاي زري مجموعه را جهت اجراي آن مي طلبد.
مثالي از يك پروژه ساده:
رفتن به محلي در خارج از شهر، انتخاب منظره و گرفتن عكس
نام فعاليت شرح فعاليت زمان (روز) پيش نيازها
A رفتن به محل ۲/۱ —-
B انتخاب منظره و گرفتن عكس ۲/۱ A

C ظهور فيلم و چاپ عكس ۳ B
D تهيه قاب ۱ —-
E قاب گرفتن عكس ۲/۱ C,D

۱۸/۱/۸۸
• تعاريف و مفاهيم اوليه شبكه زمانبندي CPM
1- فعاليت جزئي از مجموعه كارهاي كه در اجراي يك پروژه احتياج به صرف زمان در اغلب موارد احتياج
۲- فعاليت آن دسته از فعاليتها كه ضمن اجراي پروژه وجود نداشته و به هيچ نوع منابع احتياج ندارد.

– رويداد O O نقطه آغاز و پايان هر فعاليت را رويداد گويند.
– رويداد پايه
– رويداد پايان
– رويداد جوششي
– رويداد پوششي
– رويداد آغازين

– رويداد پايانه
– فعاليت پيش نياز
– فعاليت وابسته
۱- به هزينه و اترژي دارد.

۲- تنها براي نشان دادن وابستگي هاي بين عمليات پروژه بر روي شبكه اضافه مي شود.
۳- فعاليت A در صورتي پيش نياز B است كه بلافاصله پس از تكميل A فعاليت B قابل شروع شدن باشد.
• قوانين رسم شبكه (مسير بحراني CPM)
قانون۱- هر فعاليتي روي شبكه تنها يك بار ظاهر مي شود.

قانون ۲- دو فعاليت نبايد داراي اسم مشابه باشند.
قانون ۳- هر شبكه داراي يك رويداد آغازين و يك رويداد پاياني مي باشد.
قانون ۴- هر فعاليت از يك رويداد آغاز و به يك رويداد ختم ميشود.

قانون ۵- طول كانها نشان دهنده زمان فعاليت نمي باشد.
قاون ۶- شبكه ها را طوري رسم كنيد كه رويداد پايه سمت چپ رويداد پايان باشد.
قانون ۷- شماره گذاري رويدادها طوري باشد كه همواره شماره رويداد پايه هر فعاليت از شماره رويداد پايان آن كوچكتر باشد.
قانون ۸- روابط پيش نيازي و وابستگي در شبكه طوري است كه فعاليتهايي كه از يك رويداد خارج مي شود وقتي مي تواند شورع شود كه وقتي همه فعاليت ها مي رسد انجام شده باشد.
قانون ۹- واحد زمان در شبكه ها همواره بايد يكسان باشد.
• اشتباهات
۱- وابستگي هاي غير ضروري
۲- ايجاد حلقه
۳- فعاليت هاي مجازي و غير ضروري
اگر A پيش نياز C است و A و B پيش نياز D است:
؟؟؟
• محاسبات زمان:
۱- حركت پيشروي

۲- حركت بازگشتي
محاسبه زودترين و ديرترين تاريخ وقوع يك رويداد.
زمان هر فعاليت را روي كمان مربوطه نوشته و تاريخ رويداد آغازين را مشخص كنيد.
– محاسبات زمان شبكه زير را انجام دهيد؟
؟؟؟
۲۵/۱/۸۸
• شناوري رويداد: عبارت است از تفاضل بين زودترين و ديرترين تاريخ وقوع آن رويداد.
• رويداد بحراني : رويدادهايي كه داراي شناوري صفر باشد رويداد بحراني گويند.
• راه ها ( مسيرهاي شبكه ): يك دنباله از فعاليت ها كه از رويداد آغازي شبكه شروع و به رويداد پايانه ختم مي شود.
• مسير بحراني : در هر شبكه حداقل يك راه وجود دارد كه شامل طولاني ترين زمان مي باشد اين راه را مسير بحراني و يا راه طولاني گويند.
مثال ) برنامه شبكه مسير بحراني پروژه اي مطابق جدول زير را رسم نماييد .
الف ) زمان هاي رفت و برگشتي را محاسبه نماييد.
ب) شناوري را محاسبه

فعاليتها پيش نيازها زمان (روز)
A —- 5
B —- 4
C A 3
D A 2
E B 6
F B 5

G D و E 2
H C 8
I GوF 4
J HوI 3
K J 9
L J 10
M K 3
ج ) مسير بحراني را مشخص كنيد.

• سازمان پيمانكار در كارگاه :
در راس سازمان پيمانكار رييس كارگاه قرارداد كه بايست مورد تاييد دستگاه نظارت باشد بيشتر مواقع در كارگاه حضور داشته باشد و عمليات اجراي كار تحت نظارت به سرپرستي مستقيم رييس كارگاه قرارگيرد هرگونه ابلاغ و دستور كار و يا ؟؟؟؟؟؟ مربوطه به سرپرست كارگاه ارسال مي گرددو او به عنوان نماينده پيمانكار جوابگو مي باشد.
• شرح وظايف رييس كارگاه :
هماهنگ نمودن فعاليت هاي كليه واحدهاي تحت سرپرستي جهت سرعت بخشيدن به كار و كاهش هزينه هاي تمام شده پروژه – تنظيم روابط و مسئوليت هاي مهندسي و تكنسين ها و سركارگرها و كارگرها – ايجاد هماهنگي لازم با دستگاه نظارت جهت رفع نواقص موجود در كار.
• تعداد واحدهاي مستقر در كارگه:

۱- سركارگران و سرگروه ها: وظايف : حضور و غياب كارگران و كنترل ساعت كارآنها كنترل نحوه كارگران و تهيه گزارش براي رييس كارگاه – كنترل دستگاه ها و ماشين آلات در حال كار – گواهي اضافه كاري غيبت و تشويق و ترغيب – دادن مرخصي به كارگران تحت نظارت با هماهنگي رييس كارگاه
۲- انبار داران: اطلاع از مقدار موجودي انبار – چيدمان مصالح و اجناس جهت دسترسي بهتر- تحويل اجناس درخواستي با تاييد رييس كارگاه – كنترل مصالح و ابزار تحويلي به افراد از نظر مصرف – نظارت بر كيفيت اجناس خريداري شده توسط مسئول خريد – درخواست به موقع خريد كالاهايي كه در انبار موجود نيست- كنترل نحوه تخليه و نگهداري اجناس و مصالح وارد شده به انبار- ارائه گزارش روزانه و هفتگي به رييس كارگاه

۳- بخش تداركات و خريد
• شرح وظايف تداركات و خريد :
۱- در يافت درخواست ها نيازهاي واحدهاي مختلف با تائيد رئيس كارگاه
۲- تهيه و خريد لولزم و اجناس مورد نياز با كيفيت و قيمت مناسب
۳- تحويل لازم و اجناس خريداري شده به انبارو اخذ گواهي تحويل به انبار
۴- تحويل اسناد مالي مربوط به خريد كالا و اجناس
• شرح وظايف مالي و اداري:

۱- انجام كليه مكاتبات و امور اداري كارگاه با امضاي رييس كارگاه
۲- تشكيل پرونده براي پيمانكاران دست دوم و تنظيم قرارداد آنها
۳- تشكيل پرونده پرسنلي كارگاه
۴- پرداخت مطالبات گروه هاي كاري بر اساس دستور رييس كارگاه
۵- تنظيم گزارشات اداري و مالي ماهيانه و ارائه به رييس كارگاه

• شرح وظايف بخش فني:
۱- برآورد مصالحمورد نياز با توجه به نقشه هاي موجود
۲- تهيه برنامه زمان بندي و بررسي كار
۳- ثبت كليه كارهاي خارج از نقشه و تنظيم صورت جلسات