)تاسيس و شركت:
كارخانه قند تربت حيدريه در سال ۱۳۲۹ تاسيس و بعدا تحت نظر شركت كارخانه جات دولتي ايران به فعاليت خود ادامه داده است.در سال: ۱۳۵۱طبق تصميمات متخذه از طرف دولت در اجراي قانون فروش كارخانه جات دولتي كارخانه قند تربت حيدريه از شركت كارخانه جات دولتي منتزع و بر اساس اساسنامه جديدي به شركت سهامي خاص قند تربت حيدريه تبديل گرديده و سهام آن عمدتا به آستان قدس رضوي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و قسمتي نيز به بخش خصوصي واگذار گرديده است..مركز اصلي و محل كارخانه شركت واقع در شهرستان تربت حيدريه مي با شد.

بهره برداري و طرح توسعه:
كارخانه قند تربت حيدريه در سال ۱۳۲۹با ظرفيت اسمي مصرف ۷۰۰تن چغندر در شبانه روز از طرف شركت كارخانه جات ايران و از محل اعتبارات سازمان برنامه تاسيس ماشين آلات آن از شركت اشكوداي چكسلواكي خريداري گرديد. موقعيت مناسب جغرافيائي و شرايط اقليمي مناسب باعث رشد روزافزون توليد چغندر در منطقه شده كه با توجه به ظرفيت ثابت كارخانه در اين زمينه مشكلاتي براي چغندر كاران منطقه و همچنين شركت ايجاد گرديده و به همين دليل در

سال۱۳۴۸مقدر گرديد كه با استفاده از اعتبار طرحهاي عمراني كشور ظرفيت توليدي كارخانه از ۷۰۰تن به ۱۲۰۰تن چغندر در شبانه روز توسعه يابد.
اگرچه توسعه مزبور توسط شركت بوكاولف آلمان غربي عملي گرديد ليكن به دليل اشكالات موجود در برنامه هاي توسعه و غيره ظرفيت عملي هيچگاه از۱۰۰۰ تن چغندر در شبانه روز تجاوز ننموده و در سال ۱۳۵۹ پيشنهاد طرح ترميم و توسعه كارخانه به علت فرسوده شدن ماشين آلات و رشد روزافزون چغندر در منطقه و پيشبرد اهداف توسعه كشاورزي و توليدي منطقه به اعتبار كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

وزارت كشاورزي سازمان صنايع ملي ايران رئيس و اعضاي شوراي شهرستان تربت حيدريه موضوع صورت جلسه مورخ (۱۲/۹/۱۳۵۹)ناظر بر موافقت تائيد گزارش مدير عامل مبني بر انجام ترميم و توسعه كارخانه در دو مرحله وصول به ظرفيت عملي مصرف ۱۲۰۰تن چغندر در شبانه روز( در مرحله كوتاه مدت) و توسعه ظرفيت تا ۳۰۰۰ تن چغندر در شبانه روز(در مرحله بلند مدت )و به منظور جذب تمامي توليد چغندر منطقه به تائيد هيئت مديره رسيده و در جلسه مورخ

۱۶/۱۰/۱۳۵۹در مجمع عمومي مطرح و اجراي طرح ترميم و توسعه تا ۱۲۰۰ تن (ظرفيت عملي)و انجام مطالعات لازم جهت توسعه تا ۳۰۰۰مورد تصويب قرار گرفته است( كه اين امر توسط اداره كل صنايع غذايي وزارت صنايع به موجب نامه شماره ۳۱۱۸۷۰ نيز تائيد گرديده است )ليكن به علت عدم مساعدت لازم از طرف وزارت صنايع و به انتظار هماهنگي و اعطاء امكانات ارزي اين طرح متوقف ماند.

همچنين به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ۲۵/۹/۱۳۶۹صاحبان سهام اجراي طرح توسعه كارخانه از ۱۲۰۰ تن به ۳۰۰۰تن چغندر در روز با استفاده از ارز دولتي شركت اقداماتي را جهت دريافت ارز وزارت صنايع انجام داده ليكن موفقيتي در اين خصوص حاصل نگرديد.
نهايتا اجراي طرح توسعه كارخانه از سال ۱۳۷۳آغاز و بدين منظور ماشين آلات طرح از كشور آلمان خريداري گرديده و تا پايان سال مالي ۱۳۷۵ كليه ماشين آلات نصب و به جز كوره بخار آماده بهره برداري گرديد.

در سال ۱۳۷۶كليه لوازم الكتريكي از خارج خريداري و مونتاژ و در مدار قرار گرفت و كارخانه به ظرفيت ۳۰۰۰ تن در روز رسيد با اين وجود به خاطره مكانيزه شدن كشت چغندر و بهره برداري بهتر از آبهاي موجود اين ظرفيت هم به خوبي جواب گوي نياز منطقه نبود به همين منظور تلاش ها براي افزايش اين ظرفيت باز هم ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال ۱۳۸۰ ظرفيت كارخانه به ۴۰۰۰تن در شبانه روز افزايش پيدا كرد و هم اكنون كارخانه با همين ظرفيت در حال فعاليت است.

۳)موضوع فعاليت طبق اساسنامه:
موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارتست از:
هر گونه عمليات صنعتي كشاورزي بازرگاني و ساير فعاليت هاي مجاز كه براي اداره امور بهره برداري كارخانه قند لازم و مفيد باشد كه شامل توليد محصولات اصلي توليد محصولات فرعي و نيز فعاليت در زمينه كشاورزي به منظور تهيه چغندر قند و اقدامات مربوط به كشت داشت و برداشت اين محصولات به منظور تهيه مواد اوليه جهت كارخانه است .

۴)محصولات :
محصولات اصلي كارخانه عبارتست از قند در بسته بندي هاي كيلويي ۴۰كيلويي ۵/۳۷كيلويي و ۷۰ كيلويي كيسه و ۲۸ كيلويي و ۱۰ كيلويي كارتن و شكر در بسته بندي هاي ۵۰كيلويي كه در سال مالي۱۳۸۳قند كيسه فقط در بسته بندي ۴۵كيلويي و كارتن فقط در بسته بندي ۱۰كيلويي توليد شده است محصولات فرعي كارخانه عبارتست از: تفاله خشك و تفاله تر و ملاس و آهك.
۵)وضعيت اشتغال طي سال مالي ۱۳۸۳:(علت كاهش كاركنان دائم بالا بودن نرخ ميانگين سني ميباشد كه همراه با خروج كاركنان دائم نيروي جوانتر با مدرك بالاتر در قسمتهاي مختلف به فعاليت مشغولند).

۶) محل استقرار شركت:
مركز اصلي و محل استقرار شركت شهرستان تربت حيدريه است و دفاتر شركت يكي در مركز استان و ديگري در پايتخت مستقر است
ماهها سال دائم قراردادي فصلي پيماني جمع
مرداد
۱۳۸۳ ۱۷۵ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۸۱
شهريور ۱۳۸۳ ۱۷۵ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۸۱
مهر ۱۳۸۳ ۱۷۵ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۵
آبان ۱۳۸۳ ۱۷۴ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۴
آذر ۱۳۸۳ ۱۷۴ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۴
دي ۱۳۸۳ ۱۷۲ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۲
بهمن ۱۳۸۳ ۱۷۲ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۲
اسفند ۱۳۸۳ ۱۷۲ ۱۵ ۴۸۰ ۱۵ ۶۸۲
فروردين ۱۳۸۴ ۱۷۲ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۷۸
ارديبهشت ۱۳۸۴ ۱۷۱ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۷۷
تیر ۱۳۸۴ ۱۷۰ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۷۷
خرداد ۱۳۸۴ ۱۷۱ ۱۵ ۲۸ ۶۳ ۲۷۶

فصل دوم:
((حسابداري در كارخانه قند تربت حيدريه))
در اين كارخانه حسابداري به دو بخش عمده تقسيم ميشود كه در دو قسمت مجزا با دو ساختمان مجزا فعاليت ميكنند.
اين دو بخش عبارتند از:
بخش اول)حسابداري مالي بخش دوم)حسابداري چغندر
بخش اول، حسابداري مالي :

حسابداري مالي از بخشهاي مختلف تشكيل ميشود كه همه زير نظر رياست حسابداري فعاليت ميكنند. اسناد تنظيم شده توسط هر يك از دايره هاي مختلف با تاييد رياست حسابداري و معاونت امور مالي رسميت پيدا مي كند دايره هاي مختلف حسابداري مالي در كارخانه عبارتند از: حسابداري عمومي حسابداري فروش حسابداري انبار حسابداري صندوق حسابداري عمومي شامل حقوق و دستمزد و مزايا و ساير عمليات حسابداري ريز كارخانه مي باشد.
حسابداري حقوق و دستمزد:

براي تنظيم سند حقوق و دستمزد ابتدا ساعات كاركرد و اضافه كاري و نوبت كاري و تعطيل كاري كليه كاركنان توسط بازرسي محاسبه و به حساب داري ارائه مي شود .سپس توسط مسئول حقوق دستمزد بيمه و ماليات متعلقه كسر و يا كسورات و مزاياي هريك از كاركنان محاسبه ميشود وهم زمان با ليست هاي مربوط به حقوق و دستمزد ليستهاي دارايي و بيمه و ليست پرداختي به كاركنان جهت ارائه به بانك كه داراي شماره حسابهاي مربوط به كاركنان ميباشد تهيه شده و بعد از كنترل توسط مسئول حقوق و دستمزد در رياست حسابداري و مديريت مالي سند حسابداري مربوطه صادر ميشود و چك حاصل حقوق و دستمزد همراه ليست تحويل بانك شده تا به حساب كاركنان واريز گردد.

مزاياي حقوق و دستمزد:
يك سري از مزاياي حق و دستمزد عمومي بوده و شامل تمامي كاركنان مي شود كه عبارتند از حقوق اولاد حق مسكن خواروبار آب و برق و اياب و ذهاب عيدي و پاداش و گروه ديگر كه شامل برخي از كاركنان آن هم در موارد خاص مي گردند عبارتند از: حق جذب كه شامل كارشناسان شاغل در موسسه است .پاداشهاي موردي و حق حقوق خارج از كار كرد كه در هنگام فعاليت خاصي توسط كاركنان ايجاد شده و طبق توافق بين كارگر و كارفرما پرداخت ميشود فوق العاده ماموريت كه در هنگام ماموريت پرسنل به آنها تعلق مي گيرد ماموريت پرسنل شامل ايامي مي باشد كه پرسنل در خارج از محل كار خود به كاري

مشغول باشند كه اگر اين محل در داخل از منطقه استاني كارگر باشد فوق العاده ماموريت كارگر معادل يك روز دستمزد محاسبه و پرداخت مي شود. و چنان چه خارج از استان محل خدمت باشد فوق العاده ماموريت معادل ۸/۲هر روز دستمزد محاسبه و پرداخت مي شود. و كرايه رفت و برگشت نيز طبق فاكتورتوسط كارفرما پرداخت مي شود.

كسورات و دستمزد:
بيمه :
به ميزان%۷ حقوق و دستمزد كه سهم كار گراست .
ماليات:
حقوق كاركنان تا ۰۰۰/۷۵۰/۱ ريال و مازاد آن تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال به ميزان %۱۰و تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ريال %۲۰ نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۵ريال وهم چنين طبق ماده ۱۳۱ قانون ماليات هاي مستقيم اندوخته ( پس انداز سنوات خدمت ):كه شامل %۵/۴از حقوق كارگر و %۹حقوق كه توسط كارفرما پرداخت مي شود .
بيمه عمر:
كه تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۳تومان بوده ماهيانه ۳۷۵۰ريال از حقوق كارگر كسر شده و به همان مقدار كار فر ما به آن اضافه كرده و به يكي از شركتهاي بيمه طرف قرارداد پرداخت مي نمايد .

وام:
وامهاي كاركنان انواع مختلفي دارد از قبيل وام ازدواج-وام تعميرات مسكن وام خريد تلفن همراه وام خريد اتومبيل و… كه به صورت اقساط ماهيانه از حقوق كسر مي شود .
مساعده و علي الحساب: كه در ماه براي رفع گرفتاريهاي پيش بيني نشده كاركنان پرداخت شده و در آخر ماه به صورت يك جا از حقوق كسر مي شود .
حسابداري فروش:
در اين موسسه حسابداري فروش اسناد مثبته حسابداري را از بازرگاني موسسه دريافت و عمليات حسابداري را انجام ميدهد .
در بازرگاني موسسه دو نوع محصول به فروش مي رسد كه شامل محصولات اصلي و فرعي مي باشد. كه كارخانه در تعيين قيمت فروش محصولات اصلي نقشي نداشته و قيمت محصولات مستقيما توسط دولت تعيين مي شود و ميزان سود موسسه به نرخ تعيين شده از طرف دولت بستگي دارد.به عنوان مثال نرخ تعيين شده محصولات توليدي ۱۳۸۳ كارخانه توسط دولت به شرح زير است :

قند ۴۵ كيلويي ۴۴۶۸ريال براي هر كيلو
قند ۱۰ كيلويي ۴۵۴۳ريال براي هر كيلو
شكر ۵۰ كيلويي ۳۹۹۳ريال براي هر كيلو