دریبل در بسکتبال

انواع دريبل کردن
با توجه به شرايط مهاجم و مدافع، دريبل کردن انواع مختلفى دارد که هر يک داراى خصوصيات ويژه و کاربردهاى گوناگون است:
مهارت دريبل کنترلى
– کاربرد دريبل کنترلى :
از اين نوع دريبل، در هنگام مقابله با مدافع مستقيم، نفوذ به سمت حلقه، تغيير مسيرها، چرخشها و نيز در هنگام حفظ توپ، استفاده مىشود (شکل – مهارت دريبلى کنترلي).

مهارت دريبلى کنترلى
– شرح مهارت دريبل کنترلى :
دستها :
در اين نوع دريبل، دست با انگشتان باز، کاملاً بالاى توپ قرار مىگيرد. دست ديگر بهعنوان حمايتکننده با آرنج خميده در مقابل بدن قرار دارد. تغييرات زاويهاى ساعد و بازو، بسيار کم و سرعت حرکت مچ، زياد است.
پاها :
در هنگام مقابله با مدافع، زانوها کمى خم و مرکز ثقل، به زمين نزديک مىشود.
توپ :
محل برخورد توپ با زمين، کنار و نزديک بدن است. (در حالت ساکن بهتر است پاى سمت راست دريبل کمى عقبتر باشد تا از برخورد توپ با پا جلوگيرى شود) مهاجم بهتر است هنگام دريبل کردن، بين مدافع و توپ قرار گيرد. ارتفاع توپ، در حدود زانوها است.
مهارت دريبل قدرتى
– کاربرد دريبل قدرتى :
از اين نوع دريبل، براى انتقال توپ از زمين دفاعى به زمين حمله در شرايطى که دريبلکننده داراى يک مدافع مستقيم باشد، استفاده مىشود. هدف مهاجم نفوذ نيست و هدف مدافع هم صرفاً ايجاد سد، مزاحمت، تأخير در انتقال توپ به سمت ساير مهاجمان و هدايت کردن دريبلکننده به سمت ضعيف حمله مىباشد (شکل – مهارت دريبل قدرتى).

مهارت دريبل قدرتى
– شرح مهارت دريبل قدرتى :
دستها :
عملکرد دستها در اين دريبل، مانند دريبل کنترلى است، با اين تفاوت که در اين دريبل، بدن مهاجم کاملاً روبهروى مدافع نيست و دست حايل مهاجم، مقابل سينهٔ مدافع قرار دارد.
پاها :
معمولاً حرکت پاها در دريبل قدرتي، بهصورت پاى دفاع )پاى پهلو، پاى بوکس( است و مهاجم بيشترى به پيشروى با حفظ توپ نظر دارد تا سرعت حرکت. زانوها کمى خميده هستند.

توپ :
با توجه به شيوهٔ حرکت مهاجم، محل برخورد توپ با زمين در فاصلهٔ بين دو پا است. ارتفاع توپ تا حد کمر است.
مهارت دريبل سرعتى
– کاربرد دريبل سرعتى :

از اين دريبل، در ضدّ حملهها و در فرارهائى که مدافع در پشت سر مهاجم قرار دارد استفاده مىشود )شکل – مهارت دريبل سرعتى(.

مهارت دريبل سرعتى
– شرح مهارت دريبل سرعتى :
دستها :

در اين نوع دريبل، دست با انگشتان باز، با پشت و بالاى توپ تماس دارد. تغييرات زاويهاى ساعد و بازو در اين نوع دريبل، بيشتر از دريبل کنترلى است.
پاها :
اصول دويدن صحيح، در هنگام دريبل کردن رعايت مىشود. مهاجم بايد به مسئله عدم برخورد توپ با پا توجه کند.
توپ :
در اين دريبل، توپ در جلو و کنار بدن دريبل مىشود. در واقع مهاجم به دنبال توپ مىدود. فاصلهٔ توپ با مهاجم بايد متناسب با سرعت وى باشد. ارتفاع توپ، حدود کمر و سينه است.
تمرين فردى مهارت دريبل کنترلى و قدرتى
– دريبل رفت و برگشت :
نفرات اول هر ستون، با سرعت متوسط اقدام به دريبل رفت و برگشت مىکنند و در برگشت، توپ را به نفر دوم ستون مىدهند و خود به انتهاء ستون

دريبل رفت و برگشت
هدف: تقويت دريبل در ايستادن، راه رفتن و دويدن (هر سه نوع دريبل را مىتوان در اين تمرين تقويت کرد).

تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى
– نفرات اول هر ستون با فرمان مربي، چندين حرکت مشخص کار با توپ را با تعداد معين انجام مىدهند و پس از انجام سريع حرکات موردنظر، بلافاصله با دريبل، از بين موانع )فاصلهٔ موانع زياد باشد( عبور مىکنند و در انتهاء مسير با يک جهش (Skip) تعادلي، توپ را دريافت کرده، روى يک پا چرخش مىکنند، و دوباره مسير را با دريبل سرعتى باز مىگردند و توپ را به نفر دوم ستون پاس مىدهند. اين تمرين، بهصورت رقابتى انجام مىشود )تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى(.

تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى
هدف: افزايش توانائى فرد در کنترل توپ در دريبل سرعتى
تمرين ترکيبى مهارت دريبل
– ترکيب سه نوع دريبل :

نفرات هر چهار ستون داراى توپ بوده، بهطور همزمان تمرين را آغاز مىکنند. در مرحلهٔ )۱( اقدام به دريبل قدرتى نموده، در دو مرحلهٔ )۳( با دريبل سرعتى حرکت مىکنند و در مرحلهٔ )۲( در عبور از موانع، از دريبل کنترلى استفاده مىکنند. ضمن اينکه توجه دارند تا با فردى که از ستون مقابل آمده برخورد نکنند

تمرين ترکيبى مهارت دريبل
هدف: افزايش توانائى بهکارگيرى انواع دريبل

بازى دريبل کردن (کاربرد مهارت دريبل کردن در حرکات رقابتى)

– بازيکنان ضمن به نمايش گذاردن مهارت دريبل با يکديگر به رقابت مىپردازند (تمرين بازى رقابتى دريبل) هشت مانع مطابق شکل قرار مىگيرد، چهار عدد مانع روى خطوط پرتاب آزاد، دو مانع روى خط نيمه و فاصلهٔ يک مترى خط کنارى و دو مانع روى خطوط انتهائي. نفرات اول هر ستون در مسير مشخص شده دريبل مىکنند و در مقابل هر مانع، تعويض دست انجام مىدهند و در يک مسير زيگزاگ، به انتهاء زمين رسيده، از آنجا با دريبل سرعتى بهطرف ستون خود مىگردند و با توقف جهت پا، توپ را به نفر بعدى پاس مىدهند تا او به مسابقه ادامه دهد و خود به انتهاء ستون مىروند. هر ستونى که زودتر مسير را به پايان ببرد، قهرمان خواهد شد.

تمرين بازى رقابتى دريبل
دريبل ماهرانه
– بازيکن با اجراء انواع دريبل با دو توپ، سطح مهارت خود را بالا مىبرد (تمرين دريبل با دو توپ).

تمرين دريبل با دو توپ
دريبل با مدافع
– هر يک از بازيکنان سعى مىکنند در مقابل يک مدافعِ ساکن يا کمتحرک، با دريبل کردن خود را به حلقه برسانند (تمرين دريبل در مقابل مدافعِ ساکن يا کمتحرک).

تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى(۲)
تمرين ترکيبى )دريبل، کار با توپ و تعادل)
– بازيکنان در حالت تعادلى قرار مىگيرند. توپ را به دور يک پا چرخانده، با دو دست مىگيرند و آن را به زمين زده )دريل(، دوباره دريافت مىکنند و اينبار به دور پاى ديگر مىچرخانند – Behind the back drbble (تمرين ترکيبى دريبل(.

تمرين ترکيبى دريبل
– بازيکنان در حالت تعادلى قرار مىگيرند. تمرين دريبل هشت انگليسى را مانند شکل اجراء مىکنند )تمرين هشت انگليسى(.

تمرين هشت انگليسى
– بازيکنان در حالت تعادلى قرار مىگيرند. تمرين دريبل با دو توپ را مانند شکل اجراء مىکنند )تمرين دريبل با دو توپ(.