دستورالعمل و‌ آيين نامه آزبست

منبع : اداره ايمني و بهداشت شغلي آمريكا OSHA))

مترجم : فرشاد رحيمي فراهاني

مقدمه:
مجموعه حاضر برگرفته از آيين نامه آزبست اداره ايمني و بهداشت شغلي آمريكا مي باشد كه در سال ۱۹۹۴ تهيه و تدوين گرديده و بسياري از بخش هاي آن عيناً از زبان انگليسي به فارسي برگردانده شده است. نكته قابل توجه اينكه اصطلاحات، عبارات، تعاريف، استانداردها و روشهاي ذكر شده در آن دقيقاً مواردي است كه در كشور آمريكا مورد استفاده قرار مي گيرد. اميد است مطالب انتخاب شده مورد استفاده خوانندگان عزيز بويژه همكاران محترم بازرسي قرار گيرد بدون شك موجب خوشحالي خواهد بود كه از نظرات و پيشنهادات همكاران محترم آگاه گردم.

مترجم: فرشاد رحيمي فراهاني- بازرس كار

۱- آزبست
۱-۱- محدوده كاربرد
۱-۱-۱-اين آيين نامه قابل استفاده براي صنايعي است كه با آزبست سرو كار داشته و فعاليتهاي آن ها تحت پوشش اداره ايمني و بهداشت شغلي مي باشد .موارد استثنا در پاراگراف ۲-۱ و ۳-۱ اين بخش ذكر گرديده است .
۲-۱-۱-اين آيين نامه قابل استفاده در مورد كارهاي ساختماني كه تعريف آن در استاندارد b)) 191012 29CFR آمده است نمي باشد (تماس با آزبست در كار ساختماني در استاندارد ۲۹CFR 19261101 آورده شده است) .
۳-۱-۱-اين آئين نامه قابل استفاده در مورد كارهاي تعمير و ساخت كشتي و كارهاي مرتبط ديگر كه در استاندارد ۲۹CFR 1915.4 آمده است نمي شود (تماس با آزبست در اين كارها در استاندارد ۲۹CFR 1915.1001 آورده شده است) .

۲-۱
تعاريف
آزبست شامل آزبست كريزوتيل، آموزيت، كروسيدوليت وتريموليت و آزبست آنتو فيليت . آزبست اكتينوليت و ديگر مينرال هايي كه از نظر شيميايي در آنها تغييراتي داده شده است،
مي باشد.
مواد حاوي آزبست به هرگونه ماده اي كه بيش از ۱% آزبست داشته باشد گفته مي شود .
معاون وزير : معاون وزير كار در اداره ايمني و بهداشت شغلي آمريكا .
شخص ذيصلاح : هر شخصي كه از طرف كارفرما صاحب اختيار بوده و داراي وظايف مشخص در يك محدوده خاص مي باشد .
صاحب وسايل / ساختمان : هر شخصيت حقوقي و يا مستاجر كه مديريت و حفظ و نگهداري ساختمان يا وسايلي كه فعاليتهايي تحت اين استاندارد در آن انجام مي گيرد را به عهده دارد .

متخصص بهداشت صنعتي : هر شخصي كه داراي مدرك معتبر در رشته بهداشت صنعتي از كميته بهداشت صنعتي آمريكا باشد .
مدير : مدير عامل سازمان مالي و ايمني و بهداشت شغلي اداره خدمات انساني و بهداشتي آمريكا .
تماس كارگر : به معني تماس داشتن با ذرات آزبست معلق در هوا در صورتي كه كارگر از وسايل حفاظت دستگاه تنفسي استفاده نكند .
فيبر : ذرات آزبست با طول ۵ ميكرو متر يا بيشتر و نسبت طول به قطر حداقل ۳ به ۱ .

صافي هاي با كارايي بالا : صافي هايي كه توانايي جذب حداقل ۹۷/۹۹ درصد ذرات منوديسپرس با قطر ۳/۰ ميكرو متر را دارا مي باشند .
سطح هموژن : موادي كه در سطح قرار مي گيرند يا در عايقكاري سيستم حرارتي مورد استفاده واقع مي شوند و از نظر بافت و رنگ يكنواخت هستند .
متخصص بهداشت صنعتي : شخصي متخصص و با تجربه در زمينه پيشگيري ، تشخيص ، برآورد و كنترل خطرات.
مواد احتمالاً حاوي آزبست : به معني عايق حرارتي و موادي كه در سطح قسمت هاي رويي ساختمان هاي ساخته شده تا سال ۱۹۸۰ ميلادي استفاده شده است . انتخاب يك ماده بعنوان مواد احتمالاً حاوي آزبست ممكن است براساس پاراگراف ۸-۸-۱ اين آيين نامه مردود گردد .

منطقه حفاظت شده : به معني منطقه اي كه توسط كارفرما بعنوان حريم مشخص شده و ميزان ذرات معلق آزبست در آن محدوده بيش از حد تماس مجاز مي باشد .

مواد حاوي آزبست مورد استفاده در سطح :
به معني موادي كه بيش از يك درصد آزبست داشته و در سطح استفاده مي شود . اين مواد برروي سطح اسپري مي شود يا به شكل لايه نازك روي سطح كشيده مي شود (نظير گچ اكوستيك روي سقف ها و مواد ضد حريق روي قسمت هاي مختلف ساختمان و يا ديگر مواردي كه روي سطح استفاده مي شود و اكوستيك ، ضد حريق و ۰۰۰ مي باشند) .
عايق سيستم حرارتي : به معني مواد حاوي آزبست كه برروي لوله ها ، وسايل ، بويلرها، مجاري ، مخازن ، كانال ها و ديگر اجزاء سازه اي براي جلوگيري از اتلاف يا ورود حرارت استفاده مي شود .
عايق سيستم حرارتي : به معني عايق حرارتي كه بيش از يك درصد آزبست در آن بكار رفته باشد .

۳-۱
حد تماس مجاز
۱-۳-۱-حد متوسط وزني در يك محدوده زماني : كارفرما بايد مطمئن گردد هيچ كارگري نبايد در تماس با ذرات آزبست معلق در هوا به غلظت بيش از ۱/۰ فيبربرسانتميتر مكعب هوا بصورت متوسط وزني در طي مدت ۸ ساعت قرار گيرد .

۲-۳-۱-حد نوسان
كارفرما بايد مطمئن گردد هيچ كارگري نبايد در تماس با ذرات آزبست معلق در هوا با غلظت بيش از ۱ فيبربر سانتيمتر مكعب هوا ۱f/cc)) بصورت متوسط در مدت زمان ۳۰ دقيقه اي قرار گيرد.

۴-۱-كنترل تماس
۱-۴-۱-كليات
محاسبه تماس كارگر بايستي بر روي نمونه هواي منطقه تنفسي كه معرف حد تماس مجاز در ۸ ساعت و تماس كوتاه مدت ۲۰ دقيقه اي براي هر كارگري مي باشد انجام گيرد .
۱-۱-۴-۱
نمونه حد تماس مجاز ۸ ساعته هر كارگر بايستي براساس يك يا دو نمونه كه معرف تماس يك شيفت كاري كامل مي باشد براي هر شيفت كاري و براي هر كارگر در هر رده شغلي و در هر محيط كاري انجام گيرد .
تماس كوتاه مدت ۳۰ دقيقه اي كارگر بايستي براساس يك يا دو نمونه كه بيانگر تماس ۳۰ دقيقه اي حين كار براي عملياتي با مقدار تماس بيش از حد نوسان مي باشد براي هر شيفت و براي هر رده شغلي در هر محيط كاري تعيين گردد .

۲-۴-۱
كنترل اوليه

۱-۲-۴-۱
هر كارفرمايي كه كاري را انجام مي دهد و يا محلي براي كار دارد و مي خواهد از اين استاندارد استفاده كند به جز مواردي كه در پاراگراف هاي ۲-۲-۴-۱ و ۳-۲-۴-۱ اين بخش آمده است بايد كنترل اوليه را در مورد كارگراني كه در تماس با ذرات آزبست معلق در هوا با غلظتي در حد تماس مجاز يا بالاتر و همچنين برابر حد نوسان يا بيشتر هستند و يا احتمال تماس آنها مي رود را انجام دهد .

۲-۲-۴-۱
در محل هايي كه كارفرما بعد از تاريخ ۳۱ مارس ۱۹۹۲ متوسط سنجش زماني حد تماس مجاز و يا حد نوسان را كنترل كرده و نتايج كنترل با ديگر شرايط اين بخش مطابقت داشته باشد كارفرما مي تواند به اين نتايج كنترل اوليه استناد نموده و حائز شرايط مندرج در پاراگراف ۱-۲-۴-۱ گردد .

۳-۲-۴-۱
در جاهائيكه كارفرما براساس اطلاعات واقعي اثبات كند كه غلظت ذرات آزبست معلق در هوا در حدود بالاتر ازمتوسط سنجش زماني حد تماس مجاز يا حد نوسان تحت شرايط موجود در فرايند توليد، شرايط حين استفاده يا شرايط حمل و نقل نمي باشد هيچگونه كنترل اوليه‌‌اي لازم نمي باشد .

۳-۴-۱
تعداد دفعات كنترل (كنترل دوره اي) و الگوهاي مربوطه
بعد از مقرر نمودن شرايط پاراگراف ۱-۲-۴-۱ اين بخش، نمونه گيري براساس تعداد دفعات و الگويي كه نشان دهنده تماس واقعي و دقيق كارگر باشد انجام مي گيرد . تحت هيچ شرايطي نبايد نمونه برداري در مورد كارگراني كه احتمال تماس آنها با ذرات آزبست بيش از متوسط سنجش زماني حد تماس مجاز يا حد نوسان مي باشد از ۶ ماه فراتر رود .

۴-۴-۱
تغييرات در دفعات كنترل
اگر نتايج كنترل اوليه يا كنترل دوره ايي كه در پاراگراف هاي ۲-۴-۱ و ۳-۴-۱ اين بخش آمده از نظر آماري بيانگر اين مطلب باشد كه تماس كارگر در زير مقدار متوسط سنجش زماني حد تماس مجاز يا حد نوسان مي باشد كارفرما ممكن است بتواند د رمورد كارگراني كه تحت تماس بوده و اين كنترل در مورد آنها انجام شده عمل كنترل را متوقف نمايد .

۵-۴-۱
كنترل اضافي
عليرغم اقدامات لازم در پاراگراف هاي ۲-۲-۴-۱ و ۴-۴-۱ اين بخش در مواقعيكه تغييري در توليد و فرايند مربوطه ، وسايل كنترلي ، پرسنل يا وظايف كاري بوجود آيد و به تبع آن تماس جديد يا اضافي بالاتر از متوسط سنجش زماني حد تماس مجاز يا حد نوسان بوجود آيد يا در زمانيكه كارفرما تصور نمايد به هر دليلي هرگونه تغييري ممكن است منجر به تماس جديد يا اضافي بالاتر از حد تماس مجاز يا حد نوسان شود كارفرما بايد اقدام به كنترل تماس تحت شرايط پاراگراف هاي ۱-۲-۴-۱ و ۳-۴-۱ نمايد .

۶-۴-۱
روش كنترل
۱-۶-۴-۱
كليه نمونه هايي كه طبق شرايط كنترلي پاراگراف ۴-۱ اين بخش مي باشد بايد نمونه هايي شخصي باشند.

۲-۶-۴-۱
تمامي نمونه هايي كه مطابق شرايط كنترلي پاراگراف ۴-۱ اين بخش گرفته شده بايد با استفاده از روش مرجع OSHA يا ديگر روش معادل محاسباتي برآورد گردد .

۳-۶-۴-۱
اگر از روش هاي معادل روش مرجع OSHA استفاده شود كارفرما بايد مطمئن گردد كه اين روش حائز معيارهاي ذيل باشد .

۱-۳-۶-۴-۱
اطلاعات مربوط به تماس تكراري با يك ماده براي ارزيابي ميزان كل در كنار يكديگر جمع آوري مي شود تا با مقايسه و برآورد آزمايشگاهي ميزان واقعي تماس مشخص گردد .

۲-۳-۶-۴-۱
مقايسه نشان مي دهد كه ۹۰ درصد نمونه هاي جمع آوري شده در محدوده ۲-۵/۰ برابر مجاز، در محدوده ۲۵ + درصد نتايج روش مرجع OSHA با ضريب اطمينان ۹۵% كه در تفاهم نامه قانوني و آماري آورده شده است هستند.

۳-۳-۶-۴-۱
روش معادل بايد مستند بوده و نتايج آزمايش مقايسه اي نگهداري گردد .

۴-۳-۶-۴-۱
براي برآورده نمودن شرايط كنترلي پاراگراف ۴-۱ اين بخش كارفرمايان بايد نتايج بررسي هاي كنترلي انجام شده توسط آزمايشگاههايي كه داراي برنامه هاي تضمين كيفيت هستند را مورد استفاده قرار دهند .

۷-۴-۱
اعلام نتايج كنترل به كارگر

۱-۷-۴-۱
كارفرما ظرف مدت ۱۵ روز كاري بعد از دريافت نتايج هرگونه كنترل كه تحت استاندارد به اجرا در آمده به شكل كتبي هم به صورت انفرادي و هم با نصب نتايج در محل مناسبي كه در دسترس باشد بايد كارگراني كه متاثر از اين نتايج هستند را مطلع نمايند .
۲-۷-۴-۱
اعلام كتبي كه در پاراگراف ۱-۷-۴-۱ اين بخش ذكر گرديد بايد داراي اقدام اصلاحي كارفرما براي كاهش تماس كارگر در محدوده متوسط سنجش زماني يا حد نوسان يا كمتر از اين مقادير در مواقعي كه نتايج كنترل با افزايش متوسط سنجش زماني و يا حد نوسان همراه است باشد .

۵-۱
حفاظت از سيستم تنفسي

۱-۵-۱
كليات: كارفرما بايد براي كارگراني كه از ماسك تنفسي طبق مفاد اين بخش استفاده مي كنند ماسك هاي تنفسي مطابق شرايط اين پاراگراف تهيه نمايد .
ماسك هاي تنفسي بايد در مواقع زير مورد استفاده قرار گيرد .

۱-۱-۵-۱
مواقعيكه اجراي كنترل هاي مهندسي و كاري لازم باشد .

۲-۱-۵-۱
كارهايي نظير نگهداري و تعمير كه در آن كنترل هاي مهندسي و كاري لازم نمي باشد .

۳-۱-۵-۱
اعمال كاري كه كنترل هاي كاري و مهندسي براي كاهش تماس كارگر در حد يا كمتر از متوسط سنجش زماني يا حد نوسان كافي نيست .

۴-۱-۵-۱
مواقع اضطراري

۲-۵-۱
برنامه ماسك تنفسي

۱-۲-۵-۱
كارفرما بايدمطابق با استاندارد۲۹ CFR 1910 134(B) تا قسمت d (به جزء (iii) (1) d)) و (f) تا m)) ) برنامه حفاظت از سيستم تنفسي را به اجرا بگذارد .

۲-۲-۵-۱
كارفرما بايد ماسك هاي تنفسي قوي ، كاملاً اندازه و از نوع تصفيه كننده هوا را جهت جايگزيني با ماسك تنفسي با فشار منفي جدول ۱ را فراهم نمايد تا در صورتيكه كارگر تمايل به استفاده از اين نوع را داشته باشد ماسك تنفسي با قابليت حفاظت مناسب در اختيار كارگر باشد .

۳-۲-۵-۱
اگر طبق آخرين مطالعه پزشكي ، پزشك تشخيص دهد كه كارگر قادر به استفاده از ماسك نيست يا اينكه ايمني و سلامت كارگر يا ديگر كارگران با استفاده از ماسك به مخاطره
مي افتد، هيچ كارگري ملزم به استفاده از ماسك هاي تنفسي نمي باشد . اين كارگران بايستي به كار ديگري گماشته شوند يا در صورتيكه توانايي انجام كار ديگري را دارند بايد فرصت انتقال به محل ديگر به آنها داده شود. اگر امكان انتقال كارگر وجود داشته باشد كارفرماي آن قسمت بايد با قسمت قبلي يكي باشد اگر موقعيت جغرافيايي محل كار حفظ گردد، رتبه و سابقه و ميزان پرداختي كارگر نبايد تغيير كند .

۶-۱
وسايل و لباس كار حفاظتي

۱-۶-۱
تهيه و استفاده
اگر هر كارگري در معرض آزبست بيش از متوسط سنجش زماني و يا حد نوسان باشد يا در جايي باشد كه احتمال سوزش چشم وجود داشته باشد كارفرما بايد به صورت مجاني وسايل و لباس كار را تهيه و مطمئن شود كه كارگر به شكل مناسب از آنها استفاده مي كند (مثال هايي از لباس و وسايل كار مناسب در ذيل آمده است ولي نبايد به اين موارد محدود شود) .

۱-۱-۶-۱
لباس سر هم يا ديگر لباس هاي كار يكسره

۲-۱-۶-۱
دستكش ، سربند و گتر

۳-۱-۶-۱
نقاب صورت ، عينك ايمني يا ديگر وسايل مناسب حفاظتي كه منطبق با استاندارد ۱۳۳٫ ۱۹۱۰ اين بخش است .

۲-۶-۱
حمل و نقل و انبار كردن

۱-۲-۶-۱
كارفرما بايد مطمئن گردد كارگران لباس هاي كار آلوده به آزبست را طبق پاراگراف ۱-۷-۱همين بخش در رختكني كه به همين منظور تهيه شده تعويض نمايند.

۲-۲-۶-۱
كارفرما بايد مطمئن گردد هيچ كارگري لباس كار آلوده به آزبست را خارج از رختكن تعويض ننمايد . مورد استثنائ در مورد كارگراني است كه اجازه رفتن به لباسشوئي ، قسمت تعمير يا انهدام لباس را دارا مي باشند .

۳-۲-۶-۱
لباس هاي آلوده بايد در كمدهاي در بسته كه مانع پخش ذرات آزبست مي شود قرار داده شوند .

۴-۲-۶-۱
كمدهاي وسايل حفاظتي و يا لباس كار آلوده كه خارج از اطاق رختكن يا محل هاي تميز كردن ، نگهداري يا انهدام است بايد طبق پاراگراف ۴-۸-۱ اين بخش برچسب گذاري گردد .

۳-۶-۱
تميز كردن و جايگزين نمودن

۱-۳-۶-۱
تميز كردن ، لباسشويي ، تعمير يا جايگزيني وسايل يا لباس حفاظتي مورد نياز مطابق اين پاراگراف براي حفظ كارايي آنها بعهده كارفرما مي باشد.
كارفرما بايد حداقل هر هفته براي كارگراني كه در معرض هستند لباس و وسايل حفاظتي تميز مهيا نمايد .

۲-۳-۶-۱
كارفرما بايد تميز كردن وسايل و لباس هاي حفاظتي توسط باد يا تكان دادن را در محيط كار ممنوع نمايد .

۳-۳-۶-۱
لباس هاي آلوده جهت جلوگيري از بخش ذرات آزبست بيش از حد تماس مجاز كه در پاراگراف c) ) اين بخش آمده بايد شسته شود .

۴-۳-۶-۱
هر كارفرمايي كه لباس هاي آلوده را براي شستشو به شخص ديگري مي دهد بايد او را از شرايط پاراگراف (iii) 3) ) h)) اين بخش براي جلوگيري موثر از پخش ذرات آزبست بيش از حدود تماس مجاز آگاه نمايد .

۵-۳-۶-۱
كارفرما ملزم است هر فردي كه وظيفه شستشو يا تميز كردن وسايل يا لباس حفاظتي آلوده به آزبست را دارد از اثرات بالقوه و خطرناك تماس با آزبست آگاه نمايد .

۶-۳-۶-۱
لباس آلوده بايستي در كيسه هاي غير قابل نفوذ و در بسته يا ديگر ظروف غير قابل نفوذ و در بسته و برچسب گذاري شده طبق پاراگراف j)) اين بخش حمل گردد .

۷-۱
امكانات و اقدامات بهداشتي

۱-۷-۱
رختكن ها

۱-۱-۷-۱
كارفرما ملزم به در اختيار گذاردن رختكن هاي تميز و مرتب به كارگراني است كه در محيطي فعاليت دارند كه تماس آنها با ذرات آزبست بالاي متوسط سنجش زماني يا حد نوسان مي باشد.

۲-۱-۷-۱
كارفرما بايد مطمئن گردد كه رختكن ها حائز شرايط استاندارد ۱۹۱۰ . ۱۴۱(E) مي باشد به نحوي كه رختكن ها داراي دو سري كمد و امكانات نگهداري مجزا براي جلوگيري از آلوده شدن لباس هاي معمولي كارگران توسط لباس هاي كار و وسايل ايمني گردد .
۲-۷-۱
حمام ها

۱-۲-۷-۱
كارفرما بايد مطمئن شود كارگراني كه در محل هاي كاري با تماس بيش از متوسط سنجش زماني يا حد نوسان كار مي كنند در پايان هر شيفت كاري حمام كنند .

۲-۲-۷-۱
كارفرما بايد امكانات استحمام را طبق استاندارد ۱۹۱۰ . ۱۴۱(d)(3) مهيا نمايد .

۳-۲-۷-۱
كارفرما بايد مطمئن گردد كارگراني كه طبق پاراگراف ۱-۲-۷-۱ اين بخش نياز به حمام دارند محل كار خود را با لباس يا ديگر وسايلي كه حين كار استفاده كرده اند ترك ننمايند .

۳-۷-۱
ناهار خوري ها

۱-۳-۷-۱
كارفرما ملزم به ايجاد ناهارخوري براي كارگراني است كه در محيط هايي كار مي كنند كه ميزان تماس آنها با ذرات معلق در هوا بيش از متوسط سنجش زماني يا حد نوسان است.

۲-۳-۷-۱
كارفرما بايد مطمئن شود فشار هوا در ناهار خوري مثبت بوده و هوا تصفيه شود و در دسترس كارگران باشد .

۳-۳-۷-۱
كارفرما بايد مطمئن شود كارگراني كه در محيط هاي با تماس بيش از حد تماس مجاز يا حد نوسان كار مي كنند قبل از خوردن غذا يا نوشيدن مايعات يا سيگار كشيدن دستها و صورتشان را شستشو دهند .

۴-۳-۷-۱
كارفرما بايد مطمئن شود كارگران با لباس كار يا وسايل حفاظتي وارد ناهار خوري نشوند اين عمل در صورتي امكان پذير مي باشد كه الياف آزبست به روش مكش يا ديگر
روش هايي كه باعث رفع گرد و غبار بدون بخش آزبست در هوا مي شود رفع گردد .

۴-۷-۱
مصرف سيگار در محيطهاي كاري
كارفرما بايد مطمئن شود كارگراني كه در محيط كاري در تماس با آزبست مي باشند در حين كار سيگار نكشند .

۸-۱
آموزش خطرات آزبست به كارگران
مقدمه :
اين بخش اختصاص به دادن اطلاعات در مورد خطرات آزبست در صنايع عمومي براي تسهيل در انطباق با شرايط اين استاندارد مي باشد . تماس با آزبست در مقياس وسيع در صنايع و محيط هاي تجاري اتفاق مي افتد . كارگراني كه در توليد محصولات آزبست دار فعاليت دارند ممكن است در تماس ، با الياف آزبست قرار گيرند . كارگراني كه تعمير يا تعويض ترمز و كلاچ اتومبيل را انجام مي دهند ممكن است در تماس ، با الياف آزبست قرار گيرند .
علاوه بر اينها كارگراني كه وظيفه تميز نمودن محيط كارخانجات توليد محصولات آزبست دار ساختمان هاي تجاري و عمومي كه مواد آزبست دار در آنجا نصب شده است بعهده دارند ممكن است در تماس با الياف آزبست قرار گيرند . نكته قابل ذكر اينكه كارگراني كه وظيفه تميز نمودن را ، در حين و بعد از عمليات ساختماني بعهده دارند مشمول استاندارد ساختمان – آزبست با شماره ۲۹ CFR 1962 . 1101 و شماره قبلي ۵۸-۱۹۲۶ مي شوند: بهرصورت كارگران نظافتچي هر صنعتي بايد مورد اجراء ساختمان كه ممكن است آنها را در تماس با آزبست قرار دهد اطلاع داشته باشد . اقدامات لازم براي مطلع نمودن كارگران نظافتچي و در مورد خطرات استاندارد آزبست (صنايع عمومي ، ساختمان ، كار در كارگاههاي كشتي سازي) يكسان مي باشد .
همانطوريكه در استاندارد ساختمان ذكر شده است صاحب ساختمان در اغلب اوقات بعنوان تنها يا بهترين منبع اطلاع در مورد وجود و نصب قبلي مصالح ساختماني آزبست دار مي باشد . بنابراين در اين بخش صاحبان ساختمان علاوه بر كارفرمايان كارگران احتمالاً در معرض تماس بعنوان گروه داراي اطلاعات ويژه و وظايف خاص تعيين شده اند.

۱-۸-۱
مصالح نصب شده آزبست دار
كارفرمايان و مالكان ساختماني ملزم هستند به منظور رعايت اين استاندارد عايق هاي سيستم هاي حرارتي و موادي كه بر روي سطح اسپري يا ماليده شده است را بعنوان مواد آزبست دار در ساختمان هايي كه حداكثر تا تاريخ سال ۱۹۸۰ ميلادي ساخته اند در نظر بگيرد . اين دسته از مواد بعنوان مواد احتمالاً داراي آزبست در نظر گرفته مي شود و در پاراگراف b اين بخش تعريف مي شود. آسفالت و كفپوش از نوع وينيل كه حداكثر تا تاريخ سال ۱۹۸۰ ميلادي نصب شده اند بعنوان مواد حاوي آزبست در نظر گرفته مي شود . كارفرما يا مالك ساختمان ممكن است با انطباق با پاراگراف ۳-۸-۸-۱ اين بخش مواد احتمالاً حاوي آزبست و كفپوش ها را عاري از آزبست نشان دهد .

۲-۸-۱
وظايف كارفرمايان و مالكان ساختمان و تجهيزات

۱-۲-۸-۱
مالكان ساختمان و امكانات بايد وجود ، موقعيت و مقدار مواد حاوي آزبست و يا مواد احتمالاً حاوي آزبست را در محل كار تعيين نمايد . كارفريان و صاحبان ساختمان و تجهيزات بايد در جهت انطباق با اين شرايط كارگران را از وجود و موقعيت مواد حاوي آزبست و يا موادي كه احتمالاً حاوي آزبست هستند آگاه نمايند .

۲-۲-۸-۱
صاحبان تجهيزات و ساختمان بايد مدارك حاوي اطلاعات مورد نياز اين بخش و يا اطلاعات ديگري كه براي صاحب ساختمان مشخص بوده و در ارتباط با وجود ، موقعيت و مقدار مواد حاوي آزبست و يا مواد احتمالاً حاوي آزبست در ساختمان يا تجهيزات
مي باشد را نگهداري نمايد . چنين مداركي بايد تا پايان مدت مالكيت حفظ و به مالكان بعدي منتقل گردد.

۳-۲-۸-۱
صاحبان تجهيزات و ساختمان بايد كارفرماي كارگران و كارفرمايان نيز بايد كارگراني كه وظيفه نظافت محيط هايي كه مواد حاوي آزبست و مواد احتمالاً حاوي آزبست را بعهده دارند در مورد وجود و موقعيت اين مواد در چنين محيط هايي و احتمال تماس با آنها را حين فعاليت آگاه نمايند .