سبک های مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی شغلی

مدیریت رابطه مدار برعکس به :
۱ ) شرایط کارکنان از لحاظ سلامتی ؛
۲ ) میزان توانایی و استعداد آنان ؛
۳ ) کیفیت عمومی آنان (کارکنان) ؛
۴ ) شرایط روحی و روانی ؛

۵ ) شرایط جسمانی و توانایی انجام کار ؛
۶ ) وضعیت خانوادگی و عدم مشکلات خانوادگی ؛

۷ ) روابط دوستانه و گرم میان کارکنان ؛
۸ ) وضعیت ارتباط گرم سازمانی بین اعضای سازمان ؛
۹ ) الویت دادن به افراد قبل از کار و تولید ؛
۱۰ ) ترجیح به افراد تا به کار ؛

۱۱ ) ارتقاء در اثر حفظ روابط درون سازمان ؛
۱۲ ) مزایا در اثر حفظ روابط سازمانی ؛
۱۳ ) پاداش در مقابل حفظ روابط و موقعیت های کاری ؛
۲۴ ) مرخصی برای رفع مشکلات ؛
۱۵ ) اولویت در هر مرحله به افراد قبل از کار .
سبک های مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی شغلی :

 

مدیریت وظیفه مدار معمولاً به :
– میزان تولید و خدمت ؛
– کیفیت تولید ؛
– کمییّت و میزان تولید و خدمت ؛
– رضایت افراد از او در سطح فرادست ؛
– نظم و انضباط در کار و شغل ؛

– نظم و انضباط درآمد و شد و رفت کارکنان ؛
– خوش قولی و دسبلین در کار و تولید ؛
– اولویت به کار تا افراد و گرفتاری آنان ؛
– به ترجیح شغل به شرایط افراد ؛
– بی تفاوتی در اثر کار و تولید و خدمت ؛
– مزایا در اثر کار و تولید و خدمت ؛
– پاداش در مقابل کار واقعی ؛

– مرخصی در حد قانون و پیش بینی شده.

پرسشنامه رضایت شغلی و داده های استخراج شده از مجموع ۸۰ پرسشنامه :
ردیف عنوان سوالات رضایت شغلی الف ب ج جمع
۲ وقتی صبح شنبه می شود ×
۳ در انتهای یک روزکاری چه احساسی دارید؟ ×
۴ از بابت کار خود نگرانی دراید (از بابت) ×
۵ با کدام جمله موافقید :
از تمام مهارت های شما استفاده می شود.
بیش از مهارت باید کار کنید.
کارهایی انجام می دهید که هرگز فکر نمی کردید از عهده آن برآئید ×

۶ کدام جمله درباره شما صدق می کند ×
۷ چه مقدار از وقت شما صرف تلفن های شخصی می شود ×
۸ آیا رویای داشتن شغل دیگری در سر دارید؟ ×
۹ آیا در شغل کنونی احساس توانایی و قابلیت می کنید ×

۱۰ آیا احساس محبت و نفرت و بی تفاوتی به همکاران دارید ×
۱۱ کدام جمله درباره شغل شما صادق است ×
۱۲ از بین واژه ها آنها که قوت شما هستند انتخاب کنید هـ د و ح
۱۳ شغل شما کدام یک از ویژگی های سوال بالا را نشان می دهد × × ×
۱۴ با کدامیک از جمله های زیر موافق هستید ×

۱۵ آیا اضافه کاری می کنید ×
۱۶ آیا در سال گذشته غیبت داشتید ×

۱۷ خود را چگونه ارزیابی می کنید ×
۱۸ آیا تصور می کنید همکاران شما ×
۱۹ آیا درباره کار خود ×
۲۰ آیا از بیماری های کوچک یا بی دلیل و مبهم رنج می برید ×
۲۱ چگونه شغل کنونی خود را انتخاب کردید ×
۲۲ آیا در امور خانوادگی تمارض می کنید ×
۲۳ آیا اگر حقوق خیلی به شما پرداخت شود به کار خود ادامه می دهید ×

۲۴ اگر اخراج شوید دلتنگ کدام مورد می شوید؟ ×
۲۵ آیا برای تفریح از محیط کار مرخصی می گیرید؟ ×
۲۶ آیا احساس می کنید در محیط کار قدر شما را نمی دانند ×

۲۷ از چه چیزکار خودتان بیشتر بدتان می آید. ×
۲۸ آیا زندگی خصوصی خودتان را از زندگی شغلی جدا می کنید. ×
۲۹ آیا به فرزندانتان توصیه می کنید به این کار ادامه دهند ×
۳۰ آیا اگر پول زیادی گیر شما آمد تا به ارث بردید. ×
جمع

رضایت شغلی نارضایتی شغلی
سوال الف ب ج سوال الف ب ج
۱ ۰ ۵ ۷۵ ۱ ۲۷ ۱۳ ۵۰
۲ ۷۴ ۴ ۲ ۲ ۳۵ ۲۵ ۲۰
۳ ۵ ۷۰ ۵ ۳ ۲۴ ۲۹ ۲۷
۴ ۶ ۶۹ ۵ ۴ ۲۴ ۲۹ ۲۷
۵ ۶ ۶ ۶۸ ۵ ۳۸ ۲۵ ۱۷
۶ ۷۰ ۲ ۸ ۶ ۱۵ ۲۶ ۳۹
۷ ۷۱ ۷ ۲ ۷ ۴۰ ۲۷ ۱۳
۸ ۷۲ ۶ ۲ ۸ ۲۸ ۱۴ ۳۸

۹ ۷۳ ۲ ۵ ۹ ۳۹ ۶ ۳۵
۱۰ ۷۴ ۴ ۲ ۱۰ ۲۱ ۱۹ ۴۰
۱۱ ۱۰ ۲ ۶۸ ۱۱ ۸ ۴۲ ۳۰
۱۲ ۲۵ ۲۵ ۳۰ ۱۲ ۴۳ ۳۱ ۶
۱۳ ۲۵ ۲۵ ۳۰ ۱۳ ۴۴ ۳۲ ۴

۱۴ ۱ ۴ ۷۵ ۱۴ ۳۴ ۱۱ ۳۵
۱۵ ۴ ۱ ۷۵ ۱۵ ۴۶ ۳۳ ۱
۱۶ ۶۹ ۹ ۲ ۱۶ ۷ ۳۶ ۳۷
۱۷ ۲ ۲ ۷۶ ۱۷ ۴۸ ۵ ۲۷
۱۸ ۷۷ ۱ ۲ ۱۸ ۳ ۴۹ ۲۸
۱۹ ۱ ۲ ۷۷ ۱۹ ۶ ۳۵ ۳۹
۲۰ ۷۲ ۴ ۴ ۲۰ ۳۶ ۴ ۴۰

۲۱ ۵ ۶۹ ۶ ۲۱ ۲ ۴۱ ۳۷
۲۲ ۶ ۶ ۶۸ ۲۲ ۱۳ ۴۲ ۲۵
۲۳ ۶۵ ۷ ۸ ۲۳ ۴۳ ۲۶ ۱۱
۲۴ ۴ ۷۱ ۵ ۲۴ ۲۰ ۲۵ ۳۵
۲۵ ۵ ۷۱ ۴ ۲۵ ۲۸ ۳۹ ۱۳
۲۶ ۴ ۴ ۷۲ ۲۶ ۱۱ ۴۰ ۲۹
۲۷ ۵ ۶ ۶۹ ۲۷ ۹ ۴۱ ۳۰

۲۸ ۵ ۵ ۷۰ ۲۸ ۴۲ ۳۱ ۷
۲۹ ۷۱ ۴ ۵ ۲۹ ۵ ۴۳ ۳۲
۳۰ ۴ ۶ ۷۰ ۳۰ ۲۳ ۱۳ ۴۴

جمع سه ستون الف ب ج
در رضایت شغلی الف ب ج جمع سه ستون الف ب ج
در نارضایتی شغلی الف ب ج
فراوانی هر گزینه ۹۱۱ ۴۹۹ ۹۹۰ فراوانی هر گزینه ۷۶۲ ۸۲۲ ۸۱۶
درصد گزینه ها ۳۸/۰ ۲۰/۰ ۴۲/۰ درصد گزینه ها ۷۵/۳۹ ۲۵/۳۴ ۳۴/۰

چنانچه ملاحظه می شود. درصد گزینه ها در گروه راضیان و رضایتمندان شغلی ۳۸/۰ و ۲۰/۰ و ۴۲/۰ می باشد. در صورتیکه در نارضایتی شغلی ۷۵/۳۱% و ۲۵/۳۴% و ۳۴% می باشد یعنی گزینه به صورت مساوی پراکنده اند.
میزان رضایت مندی کارکنان در سه گزینه (برحسب درصد)

چنانچه ملاحظه می شود. اگر آزمودنی ها (۴۲% ) به گزینه ج و ۳۸% به گزینه الف و فقط ۲۰% به گزینه ب پاسخ داده اند.
میزان نارضایت مندی کارکنان در سه گزینه (برحسب درصد)

مقایسه گزینه های الف دو گروه رضایتمند و نارضایت

گزینه الف
ناراضی گزینه الف
راضی ردیف
۴ ۰ ۲ ۰ ۲۷ ۰ ۱
۱۰۰ ۱۹۳۶ ۱۰ ۴۴ ۳۵ ۷۴ ۲
۱ ۶۲۵ ۱- ۲۵- ۲۴ ۵ ۳
۱ ۵۷۶ ۱- ۲۴- ۲۴ ۶ ۴
۱۶۹ ۵۷۶ ۱۳ ۲۴- ۳۸ ۶ ۵
۱۰۰ ۱۶۰۰ ۱۰- ۴۰ ۱۵ ۷۰ ۶
۲۲۵ ۱۶۸۱ ۱۵+ ۴۱ ۴۰ ۷۱ ۷
۹ ۱۷۶۴ ۳ ۴۲ ۲۸ ۷۲ ۸
۱۹۶ ۱۸۴۹ ۱۴ ۴۳ ۳۹ ۷۳ ۹
۱۶ ۱۹۳۶ ۴- ۴۴ ۲۱ ۷۴ ۱۰
۲۸۹ ۴۰۰ ۱۷- ۲۰- ۸ ۱۰ ۱۱
۳۲۴ ۲۵ ۱۸ ۵- ۴۳ ۲۵ ۱۲
۳۶۱ ۲۵ ۱۹ ۵- ۴۴ ۲۵ ۱۳
۸۱ ۸۴۱ ۹ ۲۹- ۳۴ ۱ ۱۴
۴۴۱ ۶۷۶ ۲۱ ۲۶- ۴۶ ۴ ۱۵
۳۶۱ ۱۵۲۱ ۱۸- ۳۹ ۷ ۶۹ ۱۶
۵۲۵ ۷۸۴ ۲۳ ۲۸- ۴۸ ۲ ۱۷
۴۸۴ ۱۹۳۶ ۲۲- ۴۴ ۳ ۷۷ ۱۸
۳۶۱ ۸۴۱ ۱۹- ۲۹- ۶ ۱ ۱۹
۱۲۱ ۱۷۶۴ ۱۱ ۴۲ ۳۶ ۷۲ ۲۰
۵۲۵ ۶۲۵ ۲۳- ۲۵- ۲ ۵ ۲۱
۱۴۴ ۵۷۶ ۱۲- ۲۴- ۱۳ ۶ ۲۲
۳۲۴ ۱۲۲۵ ۱۸ ۳۵ ۴۳ ۶۵ ۲۳
۲۵ ۶۷۶ ۵- ۲۶- ۲۰ ۴ ۲۴
۹ ۶۲۵ ۳ ۲۵- ۲۸ ۵ ۲۵
۱۹۶ ۶۷۶ ۱۴- ۲۶- ۱۱ ۴ ۲۶
۲۵۶ ۶۲۵ ۱۶- ۲۵- ۹ ۵ ۲۷
۳۲۴ ۶۲۵ ۱۸ ۲۵- ۴۲ ۵ ۲۸
۴۰۰ ۱۶۸۱ ۲۰- ۴۱ ۵ ۷۱ ۲۹
۴ ۶۷۶ ۲ ۲۶- ۲۳ ۴ ۳۰
۶۳۷۶ ۲۸۳۶۶ ۷۶۲ ۹۱۱ جمع

نتیجه آماری گزینه های الف :

مقایسه گزینه های ب در میان دو گروه رضایتمند و نارضایت