طرح آبرسانی به شهر زنجان

مبانی طرح :
مقدمه :
قرارداد خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول شبکه توزیع آب زنجان به شماره ۵۷۵۳ در تاریخ ۲۶/۴/۶۹ بین شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس منعقد و کلیه مطالعات با تصویب در سال ۷۶ به اتمام رسیده است.
هدف طرح :
هدف طرح مطالعات و اجرای طرح تأمین، جمع آوری، انتقال، تصفیه و شبکه توزیع آب آشامیدنی برای سال مقصد (۱۴۰۵) می باشد.
جمعیت :

جمعیت شهر زنجان در سال ۱۳۶۵ معادل ۲۱۵۳۶۲ نفر بوده است و برای سال های ۱۳۸۵ ، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۵ با نرخ رشد ۸/۲ درصد به ترتیب برابر با ۳۷۶۹۶۲ و ۴۹۶۸۵۳ و ۶۵۳۸۷۶ نفر پیش بینی گردیده است.
نیاز آبی :

متوسط مصرف سرانه شهر زنجان برای سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ و ۱۴۰۵ به ترتیب معادل ۲۵۰ ، ۲۵۶ ، ۲۶۰ و ۳۶۰ لیتر به لوله هر نفر در روز برآورد گردیده است. ضریب حداکثر مصرف روزانه معادل ۳۵/۱ برابر مصرف متوسط روزانه برای شهر زنجان پیشنهاد شده است.
همچنین ضریب حداکثر ساعتی برای سال مقصد طرح معادل ۲/۱ مصرف حداکثر روزانه توصیه گردیده است. میزان حداکثر آب موردنیاز روزانه برای سال ۱۳۸۵ و مقصد طرح معادل ۶۹/۲ و ۷۹/۳ مترمکعب در ثانیه می باشد.

منابع تأمین آب :
آب موردنیاز شهروندان زنجان در حال حاضر از ۲۳ حلقه چاه با آبدهی حدود ۵۵۸ لیتر در ثانیه واقع در ناحیه مسکونی (مرکز و غرب شهر) و از ۱۵ حلقه چاههای شرقی موجود را آبدهی ۹/۵۲۰ لیتر در ثاینه تامین می گردد. همچنین ۱۸ حلقه چاه با آبدهی ۱۰۱۲ لیتر در ثانیه در ناحیه شرقی در دست اجرا دارد. برای تامین قسمتی از آب شرب شهر از آب سطحی توسط سد تهم و رودخانه نهرین به میزان حداکثر ۱۲۶۷ لیتر در ثانیه پس از تصفیه تامین خواهد شد. بدین ترتیب با فرض خارج نمودن آب چاههای واقع شده در مناطق مسکونی آلوده از سیستم آب شرب متوسط تولید آب ۹/۲۷۹۸ لیتر در ثانیه خواهد شد.

نحوه جمع آوری و توزیع :
آب ۱۶ حلقه چاه در محدوده مرکزی شهر به میزان ۶/۲۵۶ لیتر در ثانیه وارد کنتور اصلی شده ۳۰/۱۷۸ لیتر در ثانیه آن وارد مخزن زون ۱ مرکز شهر واقع در کنار میدان قائم واقع در امور آب زنجان به ظرفیت ۵۶۰۰ متر مکعب شده و ۳/۱۷۸ لیتر در ثانیه آن وارد مخزن میدان قائم که در فاصله ۲۰۰ متری این مخزن قرار دارد و دارای ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعب می باشد انتقال می یابد آب خروجی از مخازن وارد شبکه آب شهر می گردد.

– آب ۷ حلقه چاه قسمت غربی با دبی ۳/۲۰۶ لیتر در ثانیه وارد مخزن زون ۲ شمال غربی واقع در کنار جاده آمل آباد – همایون به ظرفیت ۱۵۰۰۰۰ مترمکعب خواهد شد و از آنجا وارد شبکه آب شهر می گردد.

– دبی آب ۱۸ حلقه چاه خارج از مجموعه شهری شهر با میزان ۱۰۱۱ لیتر در ثانیه می باشد که از این دبی ۴۷/۷۵۵ لیتر در ثانیه وارد مخزن زودن ۴ شرقی واقع در جنوب شرقی جامه زنجان نواسب به ظرفیت ۲۰۰۰۰ متر مکعب خواهد شد و از آنجا وارد شبکه و مخازن زونهای ۴ می گردد. مابقی این دبی که ۵۳/۲۵۶ لیتر در ثانیه می باشد وارد مخازن زون ۲ شرق شهر واقع در شمال خیابان کمربندی جدید الاحداث به ظرفیت ۲۰۱۵۰۰ مترمکعب می گردد و از آنجا وارد شبکه آب شهر می گردد.

– دبی آب ۱۵ حلقه چاه محدوده شرق که در حال بهره برداری می باشد ۵۲۰۵۹ لیتر در ثانیه است که از این مقدار آب در سال ۱۳۸۵ و ۲۳۶ لیتر در ثانیه به مخازن زون مرکزی فعال می باشد و مابقی آن وارد مخزن ۲ مرکزی شهر می گردد. لازم به ذکر است که در حال حاضر آب ۱۵ حلقه چاه محدوده شرق در محل مخزن ۵۶۰۰ متر مکعبی به طور دستی کار زده می شود.
پروژه های مختلف طرح :
پروژه های طرح آبرسانی به شهر زنجان به شرح زیر می توان تقسیم بندی کرد :
۱ ) مطالعه و خدمات مهندسی :
۱ . ۱ ) مطالعات مرحله ۱ ؛

۱ . ۲ ) مطالعات مرحله ۲ ؛
۱ . ۳ ) نظارت کارگاهی مرحله ۳ ؛
۱ . ۴ ) خدمات کارفرمانی شامل اتوتکنیک آزمایشات مکانیک خاک و مصالح نقشه برداری، خرید زمین و انشعاب برق و …. ؛
۲ ) خط انتقال ۱۸ حلقه چاههای شرقی :
۲ . ۱ ) حفر و تجهیز چاهها ؛

۲ . ۲ ) خطوط جمع آوری و انتقال ؛
۳ ) تصفیه خانه و خط انتقال غربی :
۳ . ۱ ) تصفیه خانه ؛

۳ . ۲ ) خط انتقال از بند انجرافی همایون (سد نهم) و بند انحرافی نهرین ؛
۴ ) مخازن و تأسیسات بین مخازن :
۴ . ۱ ) احداث مخازن ؛
۴ . ۲ ) احداث تلمبه خانه و خطوط بین مخازن ؛

۴ . ۳ ) احداث کارزنی؛
۵ ) سیستم فرمان از دور و ابزار دقیق :
۶ ) شبکه توزیع (عملیات اجرایی این پروژه هماهنگی بیشتر در داخل شهر، به عهده شرکت آب و فاضلاب می باشد) :
۶ . ۱ ) شبکه توزیع شهر زنجان ؛
۶ . ۲ ) خطوط جمع آوری چاههای مرکزی و غربی.

شبکه توزیع :
شبکه توزیع شهر زنجان به ۵ ناحیه فشاری تقسیم گردیده است که هر یک از نواحی از مخازن مستقلی تغذیه می شوند. مجموع آب قابل توزیع در شبکه با اعمال ضریب حداکثر ساعتی به میزان ۳/۵ متر مکعب در ثانیه می باشد.
جنس لوله :
جنس لوله های خطوط انتقال جمع آوری و شبکه توزیع از قطر ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر از بست سیمان کلاس C و از قطر ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتر چدن نشکن ۱۰۰۰ میلیمتر از نوع بتنی و ۲۵۰ تا ۹۰۰ میلیمتر فولادی انتخاب گردیده است.
مخازن ذخیره :
حجم کل مخازن مورد نیاز شبکه های توزیع زنجان ۱۶۱۰۰۰ مترمکعب می باشد که از این مقدار ۱۶۳۰۰ مترمکعب آن موجود است و به ترتیب نقشه های پیوست در زون های شرقی و غربی توزیع شده است که پیشنهاد می گردد به تناسب رشد جمعیت مخازن ساخته شود.
تصفیه خانه :

موقعیت تصفیه خانه در شمال غربی شهر با فاصله حدود ۱۲ کیلومتری از لیکیز به تهم انتخاب شده است. حداکثر ظرفیت این تصفیه خانه ۴۶۹۳ مترمکعب در ثانیه خواهد بود. تصفیه خانه از نوع فیزیکی و با توجه به حداکثر مواد معلق به میزان ۳۵۰ میلیگرم در لیتر طراحی شده و روش پیشنهادی آن اختلاط نوسان همزن مکانیکی سریع و زلال ساز با بیشترین بدون لجن روب می باشد که در سال ۸۰ جهت اجرای تولی بایستی تصفیه خانه و خط انتقال باز به مناقصه و انتخاب پیمانگر گردد.
خطوط جمع آوری و انتقال آب :

آب حاصل از رودخانه های بهرین و تهم نقطه تلاقی با پمپاژ به مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی منتقل و به وسیله لوله ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ میلیمتر فولادی به تصفیه خانه انتقال می یابد فاصله خط انتقال بهرین و تهم از محل تلاقی تا تصفیه خانه حدود ۲/۷ کیلومتر و از بهرین توسط لوله فولادی ۷۰۰ میلیمتر به طول ۱۴ کیلومتر و از بند همایون که مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی حدود ۳ کیلومتر کانال می باشد همچنین آب چاهها پس از جمع آوری به وسیله لوله های ۲۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر فولادی و ۱۰۰۰ میلیمتر بتنی مجموعاً به طول ۳۰ کیلومتر به مخازن شهر منتقل می شود.

سیستم کنترل، ابزار دقیق و فرمان از دور :
طبق الحاقیه شماره ۴۶۰۷ مورخ ۲۳/۲/۷۱ مطالعات مرحله اول و دوم سیستم کارتول ابزار دقیق و فرمان از دور تاسیسات آبرسانی شهر زنجان شامل چاههای غیرخنثی، ۱۴ مخزن و تصفیه خانه آب می باشد.

۱ ) طرح آبرسانی زنجام دارای چهار شبکه تامین آب می باشد که بدین قرار است :
۱ . ۱ ) شبکه یک :
آب ۱۶ حلقه چاه توسط یک خط لوله اصلی آب مخازن ۵۰۰۰ مترمکعبی و ۵۶۰۰ مترمکعبی واقع در امور آب و میدان خانه را تامین می کند. آب این مخازن صرف تأمین آب موردنیاز شبکه توزیع ناحیه یک می گردد.
۱ . ۲ ) شبکه دو :

۱۵ حلقه چاه آب در ۲ گروه ۹ و ۶ حلقه چاه ۲ خط لوله آب مخزن ۵۶۰۰ متر مکعبی موجود ناحیه ۲ را تامین می کنند تا جهت توزیع در شبکه توزیع ناحیه ۲ به کار رود. نسبتاً مازاد آب این چاهها صرف تامین کمبود آب مخازن ۲۰۱۵۰۰۰ مترمکعبی ناحیه ۲ جنوب شرقی (شبکه چهار) می گردد.
۱ . ۳ ) شبکه سه :

متشکل از مخازن نواحی یک و دو و سه شمال غربی تلمبه خانه های شماره یک و دو تصفیه خانه، آبگیرهای بهرین و همایون و خصوصاً لوله انتقالی می باشد.
تصفیه خانه مزبور آب ارسالی از آبگیریهای بهرین و همایون را پس از تصفیه لازم به مخازن ناحیه یک شمال غربی به ظرفیت ۲۰۱۵۰۰۰ مترمکعب ارسال می کند تا پس از رفع نیاز شبکه توزیع یک، مازاد آن از طریق تلمبه خانه شماره یک به مخازن ۱۵۰۰۰ مترمکعبی ناحیه دو شمال غربی ارسال گردد. همچنین مخازن قطر آب موردنیاز خود را غیر از منبع فوق از طریق ۷ حلقه چاههای جدید نیز دریافت می کنند. ضمناً این مخازن پس از رفع نیاز آب شبکه توزیع ناحیه دو مازاد آب خود را از طریق ناحیه تلمبه خانه شماره دو به مخازن ۱۵۰۰۰ مترمکعبی ناحیه سه شمال غربی ارسال می دارند. آب مخازن اخیر صرفاً جهت رفع نیاز شبکه توزیع ناحیه سه به کار می رود.
۱ . ۴ ) شبکه چهار :

این شبکه متشکل از مخازن ناحیه دو، سه ، چهار، پنج و شش شرقی جدید تلمبه خانه های شماره سه، چهار و پنج ۱۸ حلقه چاه جدید و خطوط لوله انتقالی می باشد.
مخازن ناحیه دو جدید شرقی به ظرفیت ۲۰۱۵۰۰۰ مترمکعب آب موردنیاز خود را عمدتاً از طریق ۱۸ حلقه چاه جدید تامین می نمایند تا پس از رفع نیاز شبکه توزیع ناحیه دو، مازاد آب خود را به مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی شبکه یک ارسال نمایند.

البته مخازن ناحیه ۲ جهت تامین نیازهای خود مازاد آب دارد حلقه چاه واقع در شبکه دو را نیز دریافت می نمایند. مخازن ۳۰۰۰۰۰ مترمکعبی ناحیه سه جدید شرقی آب موردنیاز خود را تنها از طریق ۱۸ حلقه چاه جدید دریافت می کنند تا پس از رفع نیاز شبکه توزیع ناحیه به مازاد آب خود را از طریق تلمبه خانه شماره سه به مخازن ۳۰۰۰۰ مترمکعبی ناحیه چهار جدید شرقی ارسال می گردد.

خلاصه گزارش مرحله دوم طرح آبرسانی به زنجان :
این گزارش مشتمل بر ۶ قسمت به شرح زیر می باشد :
موضوع :
۱ ) مبانی طرح
۲ ) سیستم کنترل، ابزار دقیق فرمان از راه دور
۳ ) پروژه انتقال آب از سد نهم و بهرین به زنجان

الف ) خط انتقال
ب ) تلمبه خانه مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی
ج ) تصفیه خانه
۴ ) خطوط جمع آوری آب چاههای زنجان
– مشخصات خطوط جمع آوری و انتقال چاهها و خطوط انتقال بین مخازن
– سیستم تلمبه زنی چاهها و تلمبه خانه های بین مخازن
– مشخصات واحدهای کارزنی

– مشخصات معماری و سازه
– مشخصات قطعات و راه دسترسی و پیشنهادی طرح
۵ ) برآورد هزینه های ارزی و ریالی طرح
۶ ) نقشه های مربوطه