علم بازاريابي در مورد ماده معدني تالك

در مورد بازاريابي بايد بگويم كه اين فعاليت واقعاً يك علم محسوب مي شود علت اصلي آن هم اين است كه پروانة بهره برداري گرفتن و استخراج و طراحي و … در معدن يك طرف و بازاريابي هم يك طرف، زيرا حيات كاري يك معدن تا زماني است كه بازار آن نيز وجود داشته باشد.

در اين علم نيز بايد با اطلاعات معتبر و به روز حركت كرد تا مشكلي بوجود نيايد يكي از مواردي كه بايد دامش آموختگان اين رشته توجه داشته باشند اين است كه در بازاريابي بايد براساس آناليزهاي ميانگين واقعي بازار مصرف پيدا كرد به عنوان مثال يك رگه را كه تغييرات آن زياد نيست (از نظر شيميايي) در نظر مي گيريم. براي فروش اين رگه بايد از جاهاي مختلف اين رگه نمونه برداري كرد. فرضاً ۱۰۰ كيلوگرم سپس اين مقدار را پودر كرد و مخلوط كرد و در نهايت ۴ كيلوگرم به عنوان نمونه متوسط برداشت و اين نمونه را براي X – R – F فرستاد. هر چقدر اين كار با خطاي كمتري صورت گيرد. در معاملات مي توان مطمئن عمل كرد. چون معامله كننده هم مي داند در آناليز متوسط درصدها تا چند دهم تغيير مي كند. و مصرف كننده

هم از كاميونهاي ارسالي از
معدن چند نمونه برمي دارد و پودر مي كند و آزمايش انجام مي دهد. كه اگر خطاي آزمايش مصرف كننده نيز كم باشد. جواب آزمايش توليد كننده و مصرف كننده نيز بسيار به هم نزديك خواهد بود. و مشكلي بوجود نخواهد آمد.

يكي از مسائلي كه بايد به آن نيز توجه شود مسأله هزينه هاي كلي معدن است. زيرا در اين معدن براي چند مجتمع ماده فرستاده مي شود ولي براي بعضي كارخانه ها مثل سيمان ماده اي فرستاده نمي شود. (با وجود درخواست از طرف كارخانة سيمان) چون قيمت پيشنهادي اين كارخانه بسيار پايين است و اين كار براي معدن سود آور نمي باشد. و در اين زمينه هزينه هاي كلي معدن مطرح مي شود. براي همين هزينه هاي كلي اين معدن خلاصه وار گفته مي شود.

برآورد هزينه هاي عملياتي اجراي طرح
هزينه هاي عملياتي شامل :
۱- هزينه هاي ثابت معدن كه اين هزينه ها جزء سرمايه گذاري اوليه جهت راه اندازي معدن مورد نيازمي باشد.
۲- هزينه هاي جاري معدن : هزينه هايي كه جهت راه اندازي معدن پيش بيني مي شود كه بشرح هر كدام از هزينه هاي فوق بشرح ذيل مي پردازيم:
۱-۱- هزينه تاسيسات و ساختمان

شرح تأسيسات مشخصات واحد ارزش كل (هزار ريال)
استراحتگاه پرسنل ۱۵ متر مربع ۳۰۰۰
انبار وسايل و لوازم ۱۲ متر مربع ۲۰۰۰
مخزن سوخت ۶۰۰۰ ليتري ۳۰۰۰
مخزن آب سيار ۱۰۰۰ ليتري ۲۰۰۰
جمع ــ ــ ۹۰۰۰

با توجه به اينكه معدن در جوار اثبادي خانقاه واقع شده و كارگران عمدتاً از محل آبادي خواهند بود.
بنابراين جهت استراحتگاه موقت و دفتر معدن و مخازن آب و سوخت مورد نياز بشرح ذيل خواهد بود.

۲-۱- هزينه تأمين ماشين
سرمايه گذاري اوليه جت خريد ماشين آلات مورد نياز بشرح ذيل خواهد بود.
نام دستگاه واحد ارزش كل (هزار ريال)
كمپرسور ۱۶۰ ۱ ۱۵۰۰۰۰۰۰
تراكتور بيلدار ۱ ۳۵۰۰۰۰۰۰
سواري ۳ ۱۵۰۰۰۰۰۰
جمع — ۶۵۰۰۰۰۰۰

۳-۱ راهسازي
معدن در نزديكي آبادي واقع شده و نياز به راهسازي نخواهد بود و از راه ارتباطي آباد استفاده خواهد شد.
۲- هزينه هاي جاري معدن
۱-۲- هزينه هاي پرسنلي
شامل حقوق و مزاياي پرسنل معدن بوده كه با توجه به تعداد افراد شاغل در معدن و دستمزدهاي ايشان بشرح ذيل پرداخت خواهد شد.
عنوان شغل تعداد نفر دستمزد ماهيانه (هزار ريال)
سرپرست معدن و استادكار ۱ ۲۸۰۰

اپراتور و كمپرسور و حفار ۱ ۲۸۰۰
كارگر ساده ۵ (۱۵۰۰*۵ ) = ۷۵۰۰
نگهبان ۱ ۱۲۰۰
مسئول فني ۱ ۱۵۰۰
جمع ۹ ۱۵۸۰۰

دستمزد ساليانه : ريال ۱۵۸۰۰۰۰۰ * ۷ =۱۱۰۶۰۰۰۰
۰٫۲۳ حق بيمه سهم كارفرما ريال
۲۵۴۳۸۰۰۰ * ۰٫۲۳ = ۱۱۰۶۰۰۰۰
پاداش و عيدي به ماخذ حداكثر يك ماه حقوق مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ريال
(۹ *۱۵۰۰۰۰۰) *۷/۱۲ =۷۸۷۵۰۰۰ ريال

جمع هزينه هاي پرسنلي ساليانه :
ريال ۱۱۰۶۰۰۰۰ + ۲۵۴۳۸۰۰۰ + ۷۸۷۵۰۰۰ =۱۱۵۲۵۳۰۰۰
۲-۲- هزينه ابزار و لوازم و مواد مصرفي ساليانه
اين هزينه ها شامل خريد چكش كوهبري و پرفراتور، مته، شلنگ هواي فشرده لوازم ايمني كارگران و ابزار كار پرسنل معدن و سايره جمعاً به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال پيش بيني مي شود.

۳-۲- هزينه سوخت ماشين آلات متفرقه در معدن
شرح نوع سوخت مصرف ساليانه ارزش واحد (ريال) ارزش كل (هزار ريال)
كمپرسور ۱۶۰ گازوئيل ۱۷۵۰۰ ليتر ۲۰۰ ۳۵۰۰
تراكتور بيلدار گازوئيل ۱۷۵۰۰ ليتر ۲۰۰ ۳۵۰۰
سواري بنزين ۱۰۵۰۰ ليتر ۸۰۰ ۸۴۰۰

جمع ــ ــ ــ ۱۵۴۰۰
هزينه هاي تعويض روغن و گريسكاري و فيلتر مصرفي و نيز سايره براي ماشين آلات گازوئيل سوز و بنزيني به ترتيب ۴۰ درصد و ۲۰ درصد هزينه سوخت پيش بيني مي گردد.
ريال + ۸۴۰۰۰۰۰ *(۲۰/۱۰۰) = ۴۴۸۰۰۰۰ (۷۰۰۰۰۰۰ *(۴۰/۱۰۰)
ريال ۱۵۴۰۰۰۰۰ + ۴۴۸۰۰۰۰ =۱۹۸۸۰۰۰۰

۴-۲- هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات و تأسيسات
ده درصد ارزش ماشين آلات و ۵ درصد ارزش تأسيسات از بابت تعمير و نگهداري در نظر گرفته مي شود.
(۶۵۰۰۰۰۰۰۰ *۱۰/۱۰۰ ) +(۱۵۰۰۰۰۰۰۰ *۵/۱۰۰) = ۷۲۵۰۰۰۰۰

۵-۲ هزينه كرايه بلدوزر
با ملاحظه حجم عمليات سالانه، جهت آماده سازي بخشي از معدن براي تجهيز و بهره برداري احتمالاً بطور موردي احتياج به يك هفته كار و برداري به يك دستگاه بلدوزر استيجاري از نوع D7 باشد كه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال تعيين مي گردد.
۶-۲- هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده
۵ درصد كل هزينه هاي جاري سالانه بعنوان هزينه هاي متفرقه پيش بيني نشده معدن منظور مي شود
شرح مبلغ هزينه (هزار ريال) ۵ درصد هزينه هزينه (هزار ريال)
نيروي انساني ۱۱۵۲۵۳ ۵۷۶۲٫۶۵
ابزار و لوازم مصرفي ۱۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰
سوخت ۱۹۸۸۰ ۹۹۴

تعمير و نگهداري ۷۲۵۰۰ ۳۶۲۵
كرايه بلدوزر ۱۰۰۰۰ ۵۰۰
جمع ۳۶۷۶۳۳ ۱۸۳۸۱٫۶۵

جمع كل هزينه هاي جاري ساليانه ريال۳۶۷۶۳۳۰۰۰
سرمايه در گردش
۲۵ درصد هزينه هاي جاري سالانه معدن براي انجام امورات داخلي بعنوان سرمايه در گردش پيش بيني مي شود.
۳۶۷۶۳۳۰۰۰ * (۰٫۲۵) =۹۱۹۰۸۲۵۰ ريال
حقوقي دولتي

همانطوري كه قبلا اشاره گرديد قيمت پايه پيشنهادي مزايده اي براي هر تن تالك ۶۰۶۰ ريال بوده كه با در نظر گرفتن ميزان استخراج ساليانه ۶۰۰۰ تن تالك و نيز با اضافه نمودن ۳ درصد منابع طبيعي حقوق دولتي ساليانه :
ريال ۶۰۶۰ *۶۰۰۰ = ۳۶۳۶۰۰۰۰
ريال ۳۶۳۶۰۰۰۰ * (۰٫۰۳) = ۱۰۹۰۸۰۰

پرداختي سالانه
ريال ۱۰۹۰۸۰۰ + ۳۶۳۶۰۰۰۰ = ۳۷۴۵۰۸۰۰
برآورد قيمت تمام شده هر تن تالك استخراجي در پاي معدن
۱- هزينه هاي جاري سالانه معدن ريال ۳۶۷۶۳۳۰۰۰

۲- هزينه هاي ماليات متوسط سالانه (برابر جدول پيوست) ريال ۱۵۰۶۸۴۰۰۰
۳- هزينه استهلاك متوسط سالانه (برابر جدول پيوست) ريال ۲۶۹۷۴۲۸۵ جمع ريال ۵۴۵۲۹۱۲۸۵
قيمت تمام شده به ازاء هر تن ريال ۵۴۵۲۹۱۲۸۵ ÷ ۶۰۰۰ = ۹۰۸۸۱٫۸۸
قيمت فروش
با ملاحظه كشش بازار مصرفي فعلاً قيمت فروش در طرح ۳۵۰۰۰ ريال براي هر تن منظور شده است.

سود خالص ساليالنه : ۹۴۲۳۰۰۰۰ ريال

نتيجه گيري
نتيجه اي كه بايد در اين كارآموزي گرفته شود. دو نوع بود يكي نتيجه اي سطحي گرفتن است كه بيشتر انسان در تئوريات سير مي كند و از توان اجرائي خود خبر ندارد. يعني اطلاع ندارد كه عمل به تئوريات كه در كتابها خيلي بحث شده متفاوت از چيزي است كه در ذهن دارد. و خيلي از اين آقايان كه تئوريهاي زيادي را مي نويسند و مي گويند در عمل نمي توانند اين تئوريها را پياده كنند.

پس يك فرد كارشناس بايد قبل از هر تصميم گيري به جمع آوري اطلاعات بپردازد تا با استناد به اين اطلاعات بتواند طراحي و اجراي موفقي داشته باشد. و مسأله ديگر اين كه يك كارشناس فني بايد قدرت محاسبه قوي داشته باشد. و بيشتر سعي كند طريقه كار با اعداد و ارقام و كميت ها را بداند و كميت ها را از نظر كمي و كيفي مطالعه كند و مفهوم يك كميت را درك و لمس كند. كه اگر اين كار را انجام دهد ديگر در طراحي و اجرا مي تواند قدرت مانور بيشتري داشته باشد. چون تمام خواص شيميايي و فيزيكي پارامترها را مي داند و اگر مشكلي بوجود آيد. بلافاصله با توجه به اطلاعات قبلي مي تواند بهتر تصميم بگيرد و مشكل را شناسايي و رفع نمايد.