مقدمه
با ايجاد شبكه هاي ارتباطاتي اترنت ۱۰ گيگابايتي، طراحان شبكه به دليل وجود محدوديت هاي فيزيكي مربوط به فيبرهاي نوري با مسايل و مشكلات جديدي روبرو شدند. به سبب افزايش نرخ تبادل اطلاعات (data) آثار و نتايجي مربوط به طبيعت فيزيكي فيبرهاي نوري از قبيل ايسپرسيون (تفرق) شامل اينتر مدال، تفرق كروماتيك يا پلاريزاسيون، مشكلاتي را بر سر راه طراحان بوجود آورده و اين مسايل به عنوان يكي از شاخص هاي قابل توجه در خطوط ارتباطي شبكه هاي نسبتاً دور ۱۰ گيگايتي به هنگام طراحي مدارهاي الكترونيكي در نظر گرفته مي شوند. در اين مقاله در ابتدا به شرح دنياي فيبرهاي نوري پرداخته سپس به عنوان نمونه طرح يكي از شبكه هاي ۱۰ گيگا بايتي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

Fiber 101
فيبر ۱۰۱
بطور كلي فيبرهاي نوري به دو دسته كلي تقسيم مي شوند.
فيبرهاي مالتي مد و فيبرهاي تك مد Single mode ]فيبرهاي ساده و مركب[ لازم به ذكر است كه هر دو نوع فيبر بطور گسترده در شبكه هاي ارتباطاتي و خطوط ارسال ديتا كاربرد دارند و به نحو گسترده اي از آنها استفاده شده است.

اين دو نوع فيبر نوري از دهه ۷۰ ميلادي بازار تجاري فيبرهاي نوري را قبضه كرده اند. اصولاً وجه تمايز اين فيبرها و به عبارتي علت نامگذاري اين خطوط بر اساس تعداد مدهاي قابل گذر و موجود در هسته اين فيبرها شكل گرفته است. درحقيقت مد Mode عبارتست از مسيري كه موج نوري از طريق آن (از درون فيبر) گذرمي كند. يك فيبر نوري مالتي مد امكان گذر و جابجايي چندين دسته نوري را بطور همزمان فراهم مي سازد در حاليكه از يك فيبر تك مد (Single) تنها يك دسته نور ميتواند عبور كند.
در فيبرهاي مالتي مد زمان انتشار و گذر هر دسته نور (طور موج) در طور رشته فيبر با ديگري تفاوت دارد كه اين متولد به تفرق يا پراكنش ميان مد (Intermodal) معروف مي باشد به تفاوت تاخير زماني ميان مدهاي مختلف PMD(يا تاخير مد ديفرانسيلdifferentiak Mode Delay گفته مي‏شود.

DMD پهناي باند يا وسعت گذردهي فيبرهاي چند مدي در محدود مي سازد اين مقوله بسيار حائز اهميت مي باشد چرا كه شاخصي پهناي باند ظرفيت گذردهي اطلاعاتي را تعيين مي نمايد به عبارت ديگر اين شاخص حد نهايي كارآيي سيستم هاي انتقال اطلاعاتي را در سرعت انتقال ديتا بر حسب بيت دون بروز خطا مشخص مي سازد.

دسته شعاع هاي نوري در امتداد هسته فيبرنوري جابجاي مي شوند (شكل۱) روكش يا پوشش درواقع لايه اي است كه هسته را احاطه كرده است. اين لايه به شكلي ساخته شده كه مانع از خروج دسته پرتو نوري از درون هسته به خارج گردد. هنگاميكه دسته پرتو نوري درون هسته به اين لايه برخورد پيدا مي‏كند به درون هسته بازتاب مي گردد. شرايط بازتاب كلي نوري (پديده اي كه مانع از خروج دسته پرتو نوري از هسته مي گردد) بستگي به دو عامل يعني زاويه تابش پرتورهاي نوري و ضريب شكست لايه محافظ دارد. ضريب شكست (n) فاقد واحد (ديمانسيون) مي باد و عبارتست از نسبت سرعت حركت نور در يك محيط ويژه به سرعت حركت همان دسته نور در خلاء جهت حبس يك دسته پرتو نوري درون هسته لازم است تا ضريب شكست لايه محافظ (n1) از ضريب شكست هسته كوچكتر باشد.

فيبرهاي نوري را بر اساس مشخصات هسته و ضريب شكست لايه محافظ دسته بندي مي كنند. فيبرهاي تك مد نسبت به فيبرهاي چند مد داراي هسته اي به مراتب كوچكتر (لاغرتر) مي‏باشند. با اين وجود در هنگام معرفي فيبرهاي تك مدي از شاخص Mode fieled diameter MDF بيان كننده توزيع توان نوري در فيبر نسبت به فيبرهايي با قطر برابر مي باشد.در برخي از موارد اين شاخص بيان كننده
Spot Size ابعاد نقطه اي مي باشد. اغلب MDF از قطر هسته بزرگتر بوده و در شرايط نرمال ما بين ۸ تا ۱۰ ميكرون تغيير مي يابد درحاليكه قطر هسته اغلب فيبرهاي تك مد ۸ ميكرون يا كمتر است.

برعكس در فيبرهاي چند مد قطر هسته و لايه محافظ به عنوان شاخص هاي شناسايي مد نظر قرار ميگيرند. به عنوان مثال فيبري با قطر هسته ۵/۶۲ ميكرون ولايه محافظ (بازتاب) ۱۲۵ ميكرون تحت عنوان فيبر ۱۲۵*۵/۶۲ ميكرون نامگذاري ميشود. انواع مرسوم فيبرهاي چند مد داراي قطر هسته برابر ۵۰ يا ۵/۶۲ ميكرون و قطر لايه محافظ ۱۲۵ ميكرون مي‏باشند. قطر لايه محافظ در انواع تك مد ۱۲۵ ميكرون مي باشد.
فيبرهاي تك مد توانايي حمل يك دسته موج نوري را داشته و به همين علت پديده تفرق درون مد نيز در آنها مشاهده نشده پس پهناي باند نيز در آنها نسبت به انواع مالتي مد وسيعتر مي باشد به همين علت مي

توان با استفاده از انوع فيبرهاي نوري تك مد حجم مشخص از اطلاعات را در مسافتي دورتر و با سرعتي بيشتر نسبت به انواع مالتي مد ارسال نمود. به همين علت در صنايع ارتباطي با ترافيك سنگين تنها از انواع تك مد استفاده مي‏شود ودر اغلب شبكه هاي ارتباطي شهرهاي بزرگ (ابر شهرها) و حومه آنها از اين نوع فيبرها استفاده مي‏شود. در خطوط ارتباطي دور دست، شبكه وسيعي از اين نوع كابل ها درزير خيابان ها، مزارع ذرت، تونل هاي تلفن و غيره نقاط مختلف كشور را به هم مربوط ساخته است.

اگر چه انواع تك مد براي پهناي باند وسيعتري مي‏باشند اما در عوض انواع چند مد امكان انتقال اطلاعات با سرعت بسيار زياد را در خواص محدود فراهم مي سازند. از سوي ديگر قطر كوچك هسته فيبرهاي تك مد سبب ايجاد مشكلاتي دركوپل نمودن انرژي نوري مطلوب در فيبر مي گردد. به علت امكان انتخاب محدوده وسيعتري از خطاهاي احتمالي به هنگام كوپل نمودن انواع فيبر چند مد مي توان از فرستنده هايي با ضريب خطا بالاتر و در نتيجه ارزانقيمت تر بهره برد و در نتيجه از مولدهاي نوري يا ليزري ارزانقيمت تري نيز استفاده نمود. با توجه به دلايل فوق مي توان دريافت كه استفاده از انواع فيبرهاي چند مدي در فواصل كوتاه و شبكه هاي LAN از مزيت هاي بيشتري برخوردار مي باشد.

Optical Fiber Standardization
استاندارد نمودن فيبرهاي نوري

مجموعه اي از سازمانهاي داخلي و بين المللي مسئوليت مديريت و بررسي فيبرهاي نوري فاقد پوشش خارجي و يا انواع كابلهاي نوري را چه در مرحله توليد و چه در شرايط كاري به عهده دارند. منشور نهايي و برگزيده ارائه شده از سوي راي سازمان ها را مي توان در چند اصل مهم و اساسي خلاصه نمود. با ارائه استانداردهاي مربوط به ارسال پيام ها از طريق فيبرهاي نوري ماند ديسپرسيون مدال نقطه شكست طول موج و تضعيف نيرو، امكان حصول اطمينان از سوي فروشنده و خريداراز لحاظ تضمين ظرفيت ها و همچنين اطمينان از صحت عملكرد و پايداري سيستم ها فراهم خواهد آمد. در اين بين توليد كنندگان و طراحان نيز مي توانند با ارائه محصولات متنوع و توسعه سيستم ها، انعطاف بيشتري از خود نشانداده و بازار مصرف متنوع تري را بوجودآورند. و ضمن ثبت اين استانداردها تجارت بين المللي را نيز تقويت نمايند.

به غير از مشخصات مكانيكي و نحوه توليدكابل هاي نوري ومشخصات وابسته كه تحت عنوان استانداردهايموجوددرارتباط با هر كابل نوري ارائه مي‏شود شاخص هايي از قبيل پهناي باند، ضريب تضعيف سيگنال (attenuation) در مورد فيبرهاي مالتي مد، ضريب تضعيف سيگنال، پراكنش كروماتيك و شكست پهناي موج در مورد فيبرهاي تك مد نيز به هنگام عرضه فيبرهاي نوري مورد توجه قرار مي گيرند. جهت بررسي اين اصطلاحات و شاخص‏ها به ضميمه مراجعه شود.
سيستم هاي استاندارد سازي در ارتباط با فيبرهاي نوري عبارتند از:

سازمان بين المللي استاندارد ISO
اين سازمان جهت استاندارد نمودن تشكيل شده و در سطح جهان بيش از ۹۰ شعبه دارد. جهت استاندارد نمودن فيبرهاي نوري و اطلاعات مربوطه، سازمان IEC,ISO ضمن تشكيل كميته فني مشترك (Jtc)، استانداردهاي لازم را ارائه كرده اند.

كميسيون بين المللي فني، الكتريكي IEC
اين سازمان در زمينه سيستم هاي الكترونيكي و صنايع ارتباطي فعاليت نموده و در ۵۰ كشور جهان عضو و شعبه دارد. در ارتباط با فيبرهاي نوري شبكه هاي ارتباطي اترنت ۱۰ گيگابايتي استاندارد IEE802.3 و ISO/IEC 1787 براي فيبرهاي نوري مورد استفاده در اين سيستم ها ارائه شده است. همچنين جهت بررسي جزئيات دقيق مربوط به فيبرهاي نوري استاندارد IEC 60713-2 ارائه گرديده است.

اتحاديه صنايع ارتباطاتي و مخابراتي TLA
TLA زير چتر اتحاديه صنايع الكترونيك EIA فعاليت نموده و بر مسايلي چون صنايع ارتباطاتي و مخابراتي و تكنولوژي اطلاعاتي متمركز شده است TLA در اصل به عنوان صنايع تلفن و ارتباطات غير وابسته و غير متعهد ايالات متحده آمريكا شروع به فعاليت خود اما بعدها به سبب گستردگي اين صنعت و مسايل فني موجود در سطح جهاني به فعاليت پرداخت TLA به همراه سازمان ملي استاندارد ايالات متحده آمريكا TLA به ارائه استانداردهاي مربوط به فيبرهاي نوري و دستورالعمل هاي آزمون سيستم ها پرداخته است.

اتحاديه مخابرات بين المللي ITU
ITU در حقيت در سازمان ملل متحده شكل گرفت و همانند ISO داراي اعضاء مختلفي در سطح بين المللي مي باشد. بيش از ۱۸۰ كشور در ITU عضويت دارند.
ITU در حقيقت در سازمان ملل متحده شكل گرفت و همانند ISO داراي اعضاء مختلفي در سطح بين المللي مي باشد.بيش از ۱۸۰ كشور در ITU عضويت دارند. ITU فيبرهاي نوري تك مد را تحت استانداردهاي C633, C632، استاندارد نموده و چه توليد كننده و چه خريداران همگي از اين استانداردها پيروي مي كنند.

Multimide fibers
فيبرهاي مالتي مد
فيبرهاي مالتي مد اكثراً در فواصل نزديك و در شبكه هاي ارتباطي كه حداكثر ۲ كيلومتر از يكديگر فاصله داشته باشند مورد استفاده قرار مي گيرند (LAN). پس از ارائه استاندارد FDDI (اينترفيس انتقال و توزيع و توزيع ديتا در فيبرهاي نوري) استفاده از فيبرهاي چند مد (مالتي مد) ۱۲۵*۵/۶۲ ميكرون رواج يافت FDDI توسط ANSI در دهه ۸۰ ميلادي ارائه شده و بدين ترتيب استفاده ازفيبرهاي مالتي مد ۵/۶۲ در شبكه هاي LAN دانشگاهي رايج شد.

فيبرهاي مالتي مد FDDI هم اكنون دربسياري از سيستم هاي ارتباطي از قبيل اترنت، ATM , token ring و همچنين استاندارد كابل سازي tIA/ALM 586/A كاربرد دارد.
در حين توسعه استاندارد FDDI انواع مختلفي از فيبرهاي مالتي مد و تك مد جهت استفاده در سيستم هاي LAN در حداكثر فاصله ۲ كيلومتر و انتقال ارتباطات در سطح ۱۰۰Mbps (125مگابايت) مورد توجه قرار گرفتند.
انواع مالتي مد نسبت به انواع تك مد ارجعيت داشتند چرا كه در فواصل ۲ كيلومتر هزينه گيرنده هاي مربوط بسيار پايين تر مي باشد. در آن زمان فيبرهاي تجاري مورد توجه عبارت بوده اند از كابل هايي به قطر:
ميكرون ۱۴۰/۱۰۰/۱۲۵/۸۵/۱۲۵/۵/۶۲/۱۲۵/۵۰

فيبرهاي ۱۲۵/۵۰ ميكروني در اروپا و ژاپن مورد توجه قرار گرفته و تحت عنوان استاندارد ISO/IEC11801 (قابل هاي ژسزيك بر اساس سفارش مشتري) استاندارد شدند: انوع فيبرهاي ۱۲۵/۸۵ نيز در سطح بين المللي در شبكه هاي LAN مورد توجه قرار گرفتند. انواع ۱۴۰/۱۰۰ نيز در شبكه هاي ارتباطي و مخصوصاً كاربردهاي نظامي مورد استفاده قرار گرفته است.
ظرفيت حمل پيام هاي ارتباطي اساساً بر حسب واحد (پهناي باند محصول بر كيلومتر) (MHZ/KM) مشخص شده و اساساً بيانگر مسافتي است كه در سرعت مشخص انتقال اطلاعات (مثلا يك گيگا بيت يا ۱۰ گيگابيت) بدون خطا توسط موج نوري قابل پيمايش مي باشد. اساساً هر چه سرعت انتقال در يك طول موج مشخص افزايش يابد از مسافت پيموده شده بدون خطا كاسته خواهد شد.

با افزايش سرعت انتقال اطلاعات تا مرز ۶۲۲ مگابيت بر ثانيه (OC-123Stm4) مي‏توان از LED (ديود نوري) در فيبرهاي مالتي مد بهره جست. اما در سرعتهاي بالاتر نمي توان از LED با سرعت بيشتر از فركانس فوق امكانپذير نبوده و بدين جهت بايد از يك منبع ليزري جهت ارسال اطلاعات بهره برد. با گسترش و توسعه شبكه هاي اترنت يك گيگابايتي مشخص گرديد كه به هنگام استفاده از منابع ليزري، پهناي باند فيبر چند مدي كاهش مي يابد اما در هنگام استفاده از LED ها چنين پديده‏اي بوجود نخواهد آمد. جهت تخفيف آثار اين پديده ها، به هنگام طراحي شبكه‏هاي يك و ۱۰ گيگا بايتي، لازم است تا مواردي چون پهناي باند گيرنده و ويژگي هاي كابل مورد استفاده مورد توجه قرار گيرند.
Multimode Fibre and 10 Gigabite Ethernet

فيبرهاي مالتي مد و انترنت ۱۰ گيگا بايتي
شبكه اترنت ۱۰ گيگابايتي با استاندارد IEEE802.3ae شامل يك سري اينترفيس (مدار واسط) مي باشد (مجموعه اي از Sها جهت ارتباطات موج كوتاه) كه جهت فعاليت در طيف ارسالي nm850 طراحي شده اند و در شبكه فيبرهاي چند مد(مالتي مد) كاربرددارند. در جدول شماره ۲ مشخصات مربوط به طول موج، پهناي باند و فاصله عملياتي در انواع فيبرهاي مورد استفاده در شبكه ۱۰ گيگا بايتي مشاهده مي‏گردد. مسايل فني مرتبط با استفاده از منابع ليزري در فيبرهاي نوري (كه قبلاً آن اشاره شد) به نحو موثري بر عملكرد فيبرهاي ۱۰ گيگا بايتي موثري باشد. فيبرهاي مالتي مد FDDI داراي پهناي باندي برابر با ۱۶۰ مگاهرتز بر كيلومتر در طول موج ۸۵۰ نانومتر و پهناي باندي برابر با ۵۰۰ مگا هرتز / كيلومتر در طول موج ۱۳۰۰ نانومتر مي‏باشند.

جهت كاربرد اين نوع از فيبرهاي مالتي مد بايد، فيبرهاي در جهت استفاده از شبكه ۱۰ گيگا بايتي طراحي شود كه در فاصله ۳۰۰ متري كاربرد داشته باشند.
(بر اساس استاندارد كابل ۲۵۰/IEC1181/ , TIA/EIA-568)

اين سري جديد از كابل ها تحت عنوان فيبرهاي مالتي مد مورد استفاده و شبكه هاي اترنت ۱۰ گيگا بايتي معرفي شده و با منابع ليزر در طول موج nm850 سازگاري داشته و با قطر ۱۲۵/۵۰ داراي پهناي باند موثر km/MHz2000 بوده وجزئيات آنها در استانداد TIA-492AAAC شرح داده شده است. تفاوت اصلي اين فيبرها با انواع ديگر در خواص جديد آنها بر اساس استاندارد DMD در استاندارد TIA-492AAAC و استاندارد DMD جديد (TIAFOTP-220) نهفته است. همانگونه كه درجدول شماره ۲ مشاهده مي گردد اين فيبر با اينتر فيس ۱۰GBASE/S سازگاري داشته و تا فاصله ۳۰۰ متري كاربرد دارد. بسياري از فروشندگان فعال در زمينه فيبرهاي نوري نوع اخيررا پيشنهاد مي نمايند.

دو ويژگي مهم استفاده از انواع فيبرهاي مالتي مد ۱۰ گيگابايتي را رايج ساخته است.
۱-استفاده وسيع از انواع سيستم هاي مالتي مد ۱۰ گيگابايتي در فواصل نزديك ۳۰۰ متر يا كمتر
۲-هزينه پايين اينترفيس هاي مربوطه نسبت به ساير موارد مشابه ۱۰Gbait-S جهت ارائه سندي بر همه گير شدن اين سيستم ها كافيست تا تنها به فيبرهاي نوري nm850 ارزانقيمت استفاده شده در شبكه هاي اتر نت در فواصل محدود در پورت هاي ۱۰۰۰Base-sx به ظرفيت يك گيگا بيت اشاره نمايم. سري ۱۰۰۰Base-sx را مي توان در مورد فيبرهاي مالتي مد و در فواصل ۵۵۰ متري نيز به ظرفيت گيگابايت مورد استفاده قرار دارد. در بازار مصرف فيبرهاي حالتي مور ۱۰ گيگابايتي نيز مورد استقبال شديد قرار گرفته است. در اين موارد مي توان از فيبرهاي تك مد به همراه اينترفيس هاي ۱۰GBASE- L يا ۱۰GBASE و يا اينترفيس هاي

۱۰GBASE-x4 كه هر دو نوع يك مد و مالتي مد را پشتيباني مي كنند استفاده نمود در اين مورد سيستم تك مد C10 كيلومتر و سيستم مالتي مد تا ۳۰۰ متر برد خواهد داشت هم اكنون چهار نوع فيبر تك مد در بازار مصرف موجود مي باشد كه خلاصه اي از وضعيت آنها را در جدول شماره ۳ مشاهده مي گردد. فيبرهاي سري ITU-t و C652 به عنوان كابل استاندارد تك مد پيشنهاد شده و در بازار به عنوان يك استاندارد شناخته مي شوند. نوع C652 هم داراي خواص نوع استاندارد تك مد (IEC- B1 , 1) بوده و هم از خصوصيات كابل استاندارد تك مد از نوع
(IEC typcrs 1.3) lowwater- peak برخوردار مي باشد استفاده از استاندارد ده گيگابيتي بر اساس انواع استاندارد تك مد B1.1 و B1.3 يا به طور كلي سري C652 استوار گرديده است. البته بايد توجه داشت كه انواع ديگر استاندارد هاي تك مد نيز در سيستم هاي انتقال ۱۰ گيگا بيتي بر حسب موقعيت و افزايش كارآيي سيستم كاربرد دارند.
Standard lingle Mode Fiba IED 6.793 – ۲B1.1 & B1. 3ItU C632

استانداردهاي سيستم هاي فيبر نوري تك مد داراي هسته فيبري كوچك به قطر ۸-۵ ميكرون از جنس كريستال ژرمانيوم تقويت شده مي باشد كه لايه اي از جنس شيشه خالص اين هسته را در برگرفته و در واقع ساختار اصلي شبكه هاي ارتباطي نوري را تشكيل مي دهد. در مجموع اصولاً انواع تك مد مورد نظر مي باشند. ولي در نهايت بايد سيستم ۱۳۱۰ نانومتري را به عنوان استاندارد مورد توجه قرار داد. با استفاده از انواع تك مد مي توان اطلاعات را در سرعتهاي بسيار بالا Gbps 10 و تا مسافتهاي بسيار طولاني m 40 > ارسال نمود. انواع low walapeak (IEClyrpe B1.1) داراي همان خصوصيات هر واكنش استاندارد IEC lype B1.1 بوده اما در محدوده فقط شكست آب (۱۳۸۳ n:m) داراي خصوصيات تضعيف انرژي سيگنال كوچكتري مي باشند. اگر چه در نوع تك مد IEC type B1.1 هيچگونه اطلاعات قابل توجهي در مورد تضعيف انرژي در

محدوده ۱۳۸۳ نانومتر يعني پيك آبي ارائه نشده است اما بايد گفت تضعيف انرژي در محدوده ۱۳۸۳ نانومتر بسيار شديد تر از ناحيه ۱۳۱۰ نانومتر مي باشد. با كاهش مقدار ناخالص هاي آب در كريستال به هنگام توليد فيبرهاي نوع IEC lype B1.3 مي توان به محدوده فيبرهاي تك مد عادي نزديك شده و علاوه بر آن به طول موج هاي اضافي در ناحيه ۱۴۶۰، ۱۳۶۰ نانومتر نيز دست يافت. توجه داشته باشيد كه استاندارد IEEE 8.2. 3ae در شبكه هاي اترنت ۱۰ گيگا بيتي بر اساس سيستم هاي فيبر تك مد نوع IEC lype B1.1 و (B1.3) در كليه شرايط وابسته پايه گذاري شده است. انواع ديگر فيبرها (مثلاً DSF , NZO3F) داراي خواص افزون بر استاندارد فوق بوده و مي توانند كليه جزئيات استاندارهاي ۱۰ گيگا بيتي را پشتيباني نمايند.
Dispension Sh:fred Fiber (DsF) IEC 60793-2 B2/ Itu G653)

انواع فيبرهاي پراكنش معكوس OSF در دهه ۸۰ ميلادي به بازار مصرف معرفي شده و بخش كوچكي از فيبرهاي تك مد مورد استفاده از شبكه ها را تشكيل مي دهد. در واقع سري فيبرهاي در پي استفاده از منابع ليزر ۱۵۵۰ نانومتري كه نسبت به منابع ليزر ۱۳۱۰ نانومتري از ضريب تضعيف توان كوچكتري برخوردار مي باشند طراحي و توليد گرديدند. با استفاده از فيبرهاي DSF مي توان موج نوري را تا مسافتهاي طولاني تر بدون نگراني از پراكنش كروماتيك يا تضعيف سيگنال نوري ارسال نمود بدون اينكه در اين فواصل طولاني موج نوري تضعيف گردد. DSF ذر سيستم هاي تك مد براحتي مورد استفاده قرار مي گيرد. و كليه انتظارات را برآورده مي سازد با اين وجود با بوجود آمدن آمپلي فايرهاي (تقويت كننده ها) نوري با طيف وسيع و سيستم هاي حالتي پلكس طول موج

(wordanghlt division Mult:) WDM پراكنش كروماتيك فيبرهاي DSF از آسيب هاي زياد بخشي برابر شدت و طول موج سيگنال نوري وارد مي سازد. در نتيجه انواع جديدي از فيبرهاي نوري تحت عنوان فيبرهاي با پراكنش معكوس فاقد پراكنش NZDSF طراحي و به بازار مصرف عرضه مي گرديدند. انواع NZDSF به سرعت جايگزين انواع DSF گرديده و ديگر اين نوع فيبرهاي در سطح تجاري توليد نگرديدند.
DSF دو استاندارد IEEE 802. 3ae پيشنهاد گرديده است.
Cut off sjilted Sigle – Mode Fibu- TEC 60793-2 B1.2/ Itu G634

انواع Cut off sjilted Sigle – Mode جهت استفاده در فواصل طولاني و امكان انتقال سيگنال هاي قوي تر بدون تضعيف به بازار عرضه شده اند اين نوع از فيبرها اصولاً در محدوده ۱۵۵۰ نانومتر كاربرد دارند چرا كه در حدود ۱۵۵۰ نانومتر ضريب شكست (نقطه شكست) موج بسيار شديد مي باشند. به سبب پيچيده بودن پروسه توليد اين فيبرها اصولاً هزينه توليد آنها نيز به انواع ديگر بسيار بالا مي باشد و در نتيجه نسبت به انواع ديگر فيبرهاي تك مد بسيار گرانتر مي باشند. اصولاً از اين نوع فيبرها در شرايط سخت محيطي و در انواع كابل هاي مورد استفاده دركف درياها و اقيانوس ها استفاده مي گردد. و چنانچه امكان استفاده از ساير فيبرهاي ۱۰ گيگا بيتي وجود داشته باشد استفاده از اين نوع فيبرهاي گرانقيمت به هيچ وجه توصيه نمي گردد. اين نوع فيبرها در استاندارد IEE 802. 3ae توصيه نگرديده اند.