ماشین الات

تعريف مسأله :
بهره برداري بهينه از ماشين آلات و تجهيزات راهسازي به عوامل متعددي بستگي دارد. يكي از عوامل مهم در نگهداري و مراقبت وضعيت بكارگيري روشهاي پيشرفته و موثر مي باشد. ادامه بكارگيري روشهاي سنتي ضمن افزايش هزينه ها و كاهش بهره وري امكان كنترلهاي مديريتي را كاهش ميدهد. برنامه ريزي در ايجاد سيستم هاي موثر بدون مطالعه و شناخت از رفتار متغييرهاي حاكم بر محيط هاي كاري و اهداف مديريت ميسر نمي باشد. پس از مطالعات لازم با توجه به اصول علمي برنامه ريزي نگهداري و مراقبت وضعيت و سازگار نمودن راهكاري مناسب مي توان دستور العمل و سامانه مناسبي در اختيار اين بخش قرارداد تا نقش خود را در بهره داري بهينه از ماشين آلات ايفا نمايد.

اهداف:
تهيه يك سيستم مراقبت وضعيت كاربردي بر اساس مطالعات و امكان سنجي هاي لازم به منظور كنترل و بهينه سازي مديريت و راهبري ماشين آلات از طريق اطلاع رساني و ثبت و تحليل اطلاعات جهت تسريع در تصميم گيري هاي فني/مديريتي.
شرح خدمات

۱) مطالعات اوليه و امكان سنجي پياده سازي مراقبت وضعيت ماشين الات روي ماشين آلات راهسازي و راهداري
۱-۱- مطالعه و بررسي وضعيت كلي ماشين آلات و نگهداري آن در كشور و مقايسه آن با ساير كشورها (منتخب) و انتخاب سايت پايلوت براي بررسيهاي دقيق
۱-۲- بررسي وضعيت و روش هاي فعلي و ساختار سازماني

۱-۳- بررسي تحقيقات و پروژه هاي انجام شده در اين زمينه و منابع اطلاعاتي موجود
۱-۴- تدوين اهداف و نيازها
۱-۵ بررسي تجهيزات و ماشين آلات
۱-۶- بررسي و شناسائي رفتار متغيرهاي موثر در برنامه ريزي نگهداري و مراقبت وضعيت

۱-۷- بررسي وضعيت خرابيها و تعميرات
۱-۸- بررسي و شناخت فرهنگ كاري پرسنل فني
۱-۹- بررسي روشهاي مراقبت وضعيت متعارف در ارتباط با ماشين آلات راهسازي و راهداري
۱-۱۰- انتخاب گزينه مناسب روش مراقبت وضعيت در ارتباط با ماشين الات راهسازي و راهداري
۱-۱۱- ارائه متدولوژي مناسب معرفي CM

۱-۱۲- بررسي وضعيت انبار و تداركات پشتيباني كننده نگهداري و تعميرات
۱-۱۳- بررسي زير سيستم هاي ساختاري مرتبط با يك سيستم نگهداري و تعميرات در سازمان
۱-۱۴- بررسي زمينه هاي ايجاد فرهنگ TPM در سازمان

۱-۱۵- شناخت بانك هاي اطلاعاتي موجود و زيرسيستم هاي مرتبط با نگهداري و تعميرات
۱-۱۶- بررسي امكانات سخت افزاري موجود جهت نصب و اجراي سيستم
۱-۱۷- بررسي زمينه ها و استعدادهاي موجود جهت توسعه استراتژي هاي اطلاع رساني به صورت محلي و گسترده

۱-۱۸- بررسي خدمات رساني سيستم بر اساس QFD
2) تهيه دستورالعمل هاي سيستم مراقبت وضعيت ماشين آلات
۲-۱- جمع آوري اطلاعات پايه و داده هاي اوليه
۲-۲- تهيه ساختارهاي داده هاي اطلاعاتي
۲-۳- تعيين پارامترهاي شناسنامه اي و مشخصات فني

۲-۴- تهيه دستورالعمل تعريف و استانداردسازي فعاليت هاي CBM
2-5- تعيين نوع برنامه ريزي فعاليت هاي مختلف نت
۲-۶- تهيه روش كدينگ كردن فعاليت هاي نت با توجه به نوع ارتباط آنها با يكديگر
۲-۷- تهيه دستورالعمل پريودبندي و زمانبندي فعاليت ها
۲-۸- تهيه دستورالعمل بررسي و افزايش كيفيت فعاليت هاي تعريف شده شامل:
– استانداردهاي تعمير

– روش هاي تعمير
– لوازم و قطعات مورد نياز

– ابزار مخصوص
– حفاظت فني
– كاليبراسيون
– متغيرهاي موثر
۲-۹- تهيه دستورالعمل هاي نحوه تاثير شرايط مختلف فيزيكي. محيطي. انساني و تداركاتي بر انجام فعاليت هاي CBM
2-10- تهيه دستورالعمل تعاملات كانديشن مونيتورينگ (CBM) بر برنامه زمانبندي و بهينه سازي و بهنگام سازي اجراي وضعيت فعلي
۲-۱۱- تهيه دستورالعمل بهنگام سازي فعاليت هاي اتفاقي در دامنه گارانتي و تاثير در زمانبندي فعاليت هاي CBM
2-12- تهيه فلوچارت هاي گردش اطلاعات عمليات (MIS)

۲-۱۳- تهيه دستورالعمل فرايند عمليات CBM (نمونه گيري، بكارگيري نتايج و اقدامات لازم) و تهيه ERP مربوط
۲-۱۴- تهيه دستورالعمل هاي ارتباطي بين فعاليت هاي انجام شده در
پروژه ها و محل هاي كار توسط سرويس كاران و تعميركاران مقيم
فعاليت هاي انجام شده در تعميرگاه هاي مركزي داخلي
فعاليت هاي انجام شده در تعميرگاه هاي خصوصي و خارج از سيستم
فعاليت هاي انجام شده بصورت ماموريتي

فعاليت هاي انجام شده توسط پيمان كاران و ماشين آلات تحت گارانتي
۲-۱۵- تهيه دستورالعمل هاي مديريت عمليات در محل هاي كار و پروژه ها
تخصيص كار بين سرويس كاران و تعميركاران مقيم

تهيه دستور كارهاي انجام كار با كيفيت
كنترل موجودي در انبارهاي پاي كار و سفارش دهي
۲-۱۶- تهيه دستورالعمل هاي مديريت عمليات در تعميرگاه هاي مركزي
پذيرش و عيب يابي
تخصيص و هماهنگي بين ايستگاه هاي كاري(داخلي و خارجي)
مديريت تداركات و پشتيباني

فعاليت هاي انجام شده در ماموريت
۲-۱۷- تهيه فرايندها و الگوريتم كليه دستورالعمل ها جهت تهيه نرم افزار
۳)تهيه نرم افزار سيستم نگهداري بر اساس پايش ماشين آلات

۳-۱- شناخت وضع موجود و بررسي نرم افزار هاي مورد استفاده
• مطالعه و شناخت فرايندهاي موجود
• مطالعه و بررسي داده ها و ارتباط آنها با فرايندها

۳-۲- تهيه مشخصات سيستم مطلوب (تحليل و تدوين خواسته هاي كاربران)
• تحليل نيازهاي كاربران در سيستم مطلوب
• تعيين فرايندهاي سيستم مطلوب و تجزيه آنها تا سطح فرايندها
• مطالعه و بررسي داده ها و ارتباط آنها با فرايندها

• تهيه فرهنگ داده ها براي سيستم مطلوب
۳-۳- طراحي مفهومي سيستم

• شناسائي موجوديت هاي سيستم
• تهيه نمودار موجوديت-ارتباط (ERD)
• تهيه نمودارهاي جريان داده اي سيستم (سطوح پائين تر DFD)
• تهيه شماي ساختاري سيستم و مشخص كردن پيمانه ها (Modules)
• تعيين مشخصات كلي سيستم سخت افزاري. نرم افزاري و شبكه
۳-۴- طراحي تفصيلي
• مشخص كردن جداول نرمال شده (طراحي بانك اطلاعاتي)

• تهيه مشخصات كامل برنامه ها و پيمانه ها
• تهيه جزئيات كامل واسط كاربري سيستم (UI) و گزارشات
• تهيه جزئيات كامل مشخصات محيط سخت افزاري. نرم افزاري و شبكه
۳-۵- پياده سازي و ساخت سيستم
• ساخت بانك اطلاعاتي پشتيباني كننده سيستم

• ساخت پيمانه هاي سيستم و آزمون آنها
• ساخت نرم افزار نگهداري و تعميرات

• آزمون برنامه در قالب سيستم
• تهيه مستندات كاربران
• تهيه مستندات عمليات
۳-۶- آزمون و استقرار سيستم
• تهيه راهنماي نصب. پيكربندي و نگهداري سيستم

• آموزش كاربران ( حداقل آموزش ۲۰ ساعته براي ۱۰۰ نفر مدنظر مي باشد).
• نصب سيستم
• اجراي آزمايشي
• اجراي موازي بر اساس طرح انتقال به سيستم مطلوب و رفع اشكالات

• تحويل موقت سيستم و قطع سيستم قبلي
• پشتيباني رفع اشكالات
• بررسي نتايج اجراي سيستم جديد
• تحويل قطعي سيستم
• پشتيباني ارزيابي و بازبيني سيستم پس از تحويل قطعي

۴) بررسي قابليت ها و گزارشات سيستم ارائه شده

• دسترسي كنترل شده در سطوح مختلف به اطلاعات
• مانيتورينگ برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در يك شبكه MIS بين پروژه ها و تعميرگاه ها به طور مجتمع
• امكان تهيه گزارشات هزينه يابي و مالي. فني و مهندسي. مديريتي و تصميم گيري. آماري و گرافيكي و هر نوع گزارش مورد نظر كاربران
• امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با برنامه آناليز روغن CM و تحقق Predictive Maintenance
• امكان استفاده از امكانات مولتي مديا در سيستم نرم افزاري

• گزارشات مديريتي ( شامل: اطلاعات پروژه ها و دستگاهها، نتايج اجراي CM بر بهينه سازي كاهش از كار افتادگي ها و ….)
• گزارشات مهندسي ( شامل : شاخص هاي ارزيابي MTBF، MTBM، MTBR، كارائي و راندمان، درصد بكارگيري، درصد آماده به كار و …)
• گزارشات اقتصادي ( شامل : ارزش اقتصادي تجهيزات، معادل ساليانه هزينه تعميرات، آناليز B/C، آناليز PW و …)
• گزارشات مالي(شامل : هزينه نگهداري و تعميرات انجام شده، هزينه مواد و قطعات مصرفي، هزينه نيروي انساني، هزينه دستور كار به تفكيك، پيش بيني هزينه هاي مورد نياز در آينده و ….)

گزارشات پرسنلي( شامل: نفر ساعت تخصص مورد نياز، نفر ساعت تخصص هاي بكارگرفته شده، اطلاعات پرنسل فني، گزارشات شيفت هاي كاري به يكديگر و …)
• گزارشات تحليل و آمار( نتايج اجراي CM، تحليل هاي آناليز روغن، آناليز ABC، گزارشات آماري و كمي و …)
• گزارشات خاص CM ( گزارش وضعيت دستگاهها( عادي، مرزي و …)، گزارش تغيير وضعيت دستگاهها، گزارش آزمايشات انجام گرفته بر روي نمونه هاي روغن، گزارش سوابق آزمايشات CM، گزارش روند فرسايش به تفكيك دستگاهها و قسمت ها و نمودارهاي مختلف و ..)
• گزارش ثبت سوابق ( گزارش فعاليت هاي انجام گرفته بر روي هر دستگاه، كارهاي انجام گرفته توسط پرسنل، قطعات و مواد مصرف شده و …)
• گزارشات تداركات و كنترل موجودي (ليست قطعات و مواد مورد نياز و زمانبندي سفارشات، ليست قطعات و مواد موجود، ليست مواد و قطعات انبارپاي كار، نرخ مصرف انواع مواد و قطعات و فيلتر و …(

و انواع و اقسام گزارشات مورد نياز

۵) ارائه پيشنهاد ها و تهيه يك نسخه از كليه مطالب مكتوب استفاده شده در پروژه، ارائه گزارش در همايش كارشناسي، علمي ـ تخصصي و تهيه مقاله از گزارش نهايي
– ارائه پيشنهادات مجري بر اساس زمينه هاي و استعدادهاي توسعه سيستم در محيط واقعي، براساس طرح QFD و بر اساس سيستم پيشنهادات مي باشد.
– ارائه پيشنهادات مجريان و كاربران بر ساس فيدبك هاي سيستم و طرح سيستم پيشنهادات پس از راه اندازي ممكن مي باشد.
– ارائه پيشنهادات كارفرما براساس صلاحديد و امكان پذير بودن جهت توسعه سيستم مي باشد.
– پيشنهاد نمودار سازماني مرتبط با MCM در وزارت راه و ترابري از طرف مشاور

– ارائه گزارش پيشرفت كار در پايان هر بند از شرح خدمات ( ۵ بند ) با حضور ناظرين، اعضاي كميته كارشناسي و نمايندگان
– ارائه نتيجه تحقيق در همايش دفاعيه در حضور كارشناسان و متخصصين بخشهاي اجرايي ذيربط و نمايندگان كارفرما
– تهيه مقاله از گزارش نهايي شامل مقدمه، اهداف، تاريخچه، روش تحقيق و نتايج در حداقل ۸ و حداكثر ۲۰ صفحه
– ارائه گزارش در همايش علمي ـ تخصصي در حضور نمايندگان سازمانها و مراكز مرتبط با موضوعات حمل و نقل ( اين بند از شرح خدمات با تشخيص كارفرما انجام مي شود)، مشاور مؤظف است اقدامات مورد نياز را جهت برگزاري اين همايش تا حداكثر ۶ ماه از برگزاري همايش دفاعيه انجام دهد.
– مشاور مؤظف است يك نسخه از كليه مطالب، متون، مراجع نرم افزاري، سخت افزاري و مكتوب استفاده شده پروژه را در اختيار كارفرما قرار دهد.