مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

اصولا برگزاري يك مسابقه ورزشي به يكسري پيش بيني ها ، آينده نگري ها و برنامه ريزيهايي نياز مند است . آنچه مسلم است اين است كه هيچ مسابقه اي بدون زحمت و تلاش بخوبي برگزار نخواهد شد . لذا براي برگزاري مسابقات مي بايستي برنامه ريزي صحيح و گسترده اي در تمامي ابعاد صورت گيرد تا يك مسابقه به خوبي و با كيفيت مطلوب برگزار شود .

طبيعي است برگزاري يك مسابقه رابطه مستقيمي با برنامه ريزي مدير برگزاري دارد ، يعني اينكه هر اندازه برنامه ريزي اصولي تر و دقيق تر باشد ودر ان جزئي ترين مسائل در نظر گرفته شود . به همان اندازه در كيفيت و برگزاري بهتر وشايسته تر مسابقات موثر خواهد بود بديهي است كه در برگزاري مطلوب يك مسابقه يك مدير علاوه بر برنامه ريزي مي بايستي از تمامي امكانات و منابع انساني و مادي جهت تحقق اهداف سازماني كه همانا برگزاري مسابقه مطلوب است استفاده نمايد به عبارت ديگر بسيج امكانات مادي و بكارگيري ازنيروي انساني كار امد و مجرب براي رسيدن به هدف مشخص مهمترين وظيفه يك مدير ورزشي است .

اصولا برگزاري يك رويداد ورزشي ، فعاليت منقطع و بدون پيوسته نيست بلكه يك جريان مسمتري از عملياتهاي ويژه است كه هر يك از اين فعاليت ها در زمانهاي متفاوتي به وقوع مي پيوندد لذا در اين بحث سعي شده است تا آنجا كه ممكن است فعاليتها و عمليات هاي لازم را براي احراي يك مسابقه ورزشي به بخشها و عملياتهاي جداگانه اي تقسيم شود تا تفهيم مطالب سهلتر و آسانتر شود اگر چه تقسيم بندي آن تا حدودي مشكل مي باشد .

مديريت واداره مسابقات ورزشي مستلزم داشتن دانش ، بينش و تجربه لازم و كافي در اين زمينه است . به كار گيري مديريت صحيح نيازمند داشتن اطلاعات كافي از اين علم مي باشد .اما بديهي است كه قوه ابتكار ، خلاقيت و مديريت مدير باعث مي شود با برنامه ريزي صحيح ، آگاهانه و سازمان دهي مناسب از حداقل امكانات موجود هريك از اعضا بازده مطلوب را شاهد باشند .

الگوهاي مسابقه
براي مدير مسابقه دلايل زياد و متعددي براي سازمان دهي بازيكنان در قالب يك مسابقه وجود دارد اكثر مسابقه ها با شناسايي سطح شركت كنندگان يادر نهايت با ايجاد ساختار ممكن براي شناسايي سطح مورد استفاده قرار مي گيرند . بدون شك مدير اهداف ديگري نيز خواهد داشت كه به واسطه قابل دسترس بودن زمان و امكانات آنها را شروع خواهد كرد .

ميزباني مسابقات :
زماني كه ناحيه اي مسئوليت ميزباني مسابقات را به عهده ميگيرد و يا فدراسيون ورزشي مورد نظر ميزبان را انتخاب مي كند در اولين گام بايد هماهنگيهاي لازم با ساير سازمانها را انجام دهد . در همين زمينه مهمترين مساله انتخاب زمان مناسب براي برگزاري مسابقات است و پس از آن بايد با توجه به موجود بودن امكانات مورد نظر شروع به برنامه ريزي دقيق و منظم كرد وسرانجام مدير بايد نتيجه كار را به قدراسيون مربوط اعلام كند در واقع بعد از مشخص شدن اينكه يك منطقه ميزبان مسابقات است كار آن منطقه شروع خواهد شد .
سازماندهي منطقه اي :

يكي ازعوامل مهم در موفقيت برنامه ها براي اجراي مسابقات قهرماني ، اين است كه منطقه و افراد آن كمك كنند و موافق وسازگار با مسابقه باشند .
دعوت از افراد رده بالاي منطقه نظير ، شهردار ، رئيس انجمن شهر ، فرماندار ، رئيس هيات امناء ،مديران و باشگاههاي ورزشي و مديران باشگاههايي كه قادر به ارائه خدمت هستند ضروري است .
در اين مرحله بايد براي جلب توجه افراد فوق جهت همكاري و كمك و مساعدت مالي و … سعي كند .

ساختارگروه (كميته ) اجرايي مسابقه :

بدون توجه به نوع مسابقه براي هدايت آن موفقيت يك مسابقه بستگي به گروه (كميته ) مسابقات دارد . ساختار يك گروه بايد شامل موارد زير باشد :
– مدير مسابقه
از مسئوليت هاي او تكميل برنامه اجرايي مسابقه انتخاب گروه تشخيص صلاحيت ( گروه گزينشي ) براي گزينش تيمهاي شركت كننده و به طور كلي اظهار نظر در موردانتخاب ساير گروهها و تقسيم وظايف است .
– معاون مدير مسابقه :

اين فرد مسئوليتهاي واگذار شده از طرف مدير را قبول خواهد كرد .
– گروه گزينش :
مسئوليت اين گروه ؛ مشخص كردن صلاحيت و شايسته بودن تيمهاي شركت كننده و صدورگواهي براي شركت در مسابقه است . منطقه يا هيات برگزار كننده مسابقات ممكن است آيين نامه هاي گزينشي را براي انتخاب تيمها يا ورزشكاران تعيين كند .

اين هيات فهرستي از افراد شايسته براي شركت و مسابقات را تهيه مي كند و براي آنان پرونده تشكيل مي دهد. پس از صلاحيت ورزشكار برگه هاي مخصوصي جهت دعوت از ورزشكاران ياتيمها براي آنها فرستاده مي شود .

 

– گروه قانونگذاري :
اين گروه وظايف و مسئوليتهايي را به نمايندگي از رئيس گروه خواهد داشت وظايف با توجه به ورزش خاصي متفاوت خواهد بود .
– پزشك مسابقات
انتخاب يك پزشك به عنوان مسئول گرو.ه پزشكان الزامي است . مسئول گروه پزشكان بايد در تمام طول مسابقات يك پزشك را براي موراد لازم پيش بيني كند و يك جدول زمان بندي شده را بر اساس برنامه اصلي مسابقات تنظيم كند تادر طول انجام دادن هر مسابقه پزشك براي اقدامات ضروري حاضر باشد اين مسئول همچنين بايد امكانات و تجهيزات لازم را براي درمان سرپايي و يا انتقال به بيمارستان فراهم سازد.
– گروه روابط عمومي :
اين گروه به عنوان هماهنگ كننده تبليغات مسئول همه جنبه هاي راديويي ،تلويزيوني و ارتباطات خواهد بود. نمونه هاي ويژه اتاقهاي مطبوعات تجهيزات تلويزيوني وساير امكانات بايد موجود باشد .
– گروه پذيرش
انتخاب يك نفر يا يك گروه كه مسئوليت پذيرش ورزشكاران آن را به عهده بكيرد ضروري است .او مسئول آشناكردن با امكانات ساختمان هم هست .

– گروه حمل و نقل :
نقل و انتقال ورزشكاران با وسايل حمل و نقل بايد با برنامه ريزي قبلي و دقيق انجام شود . درهمين راستا مي توان با بستن قرار داد با نمايندگيهاي مختلف حمل و نقل مسئوليت را به آنان واگذار كرد . براي انتقال ورزشكاران به محل مسابقه وبرگشت به خوابگاه بايد يك برنامه دقيق را تنظيم كرد كه ورزشكاران به موقع براي مسابقه حاضر شوند واين برنامه كامل را در اعتبار نمايندگي مورد نظر قرار دهند و حتي پيش بيني مسائل دور از انتظار بايد صورت گيرد .
– گروه خدمات

اين گروه مسئول پايش و مراقبت از همه وسايل لازم براي مسابقه و اطمينان از موجود بودن آنهاست اين ابزار مي تواند شامل تشك كشتي ، تجهيزات بسكتبال ، دو و ميداني و ساير رشته ها باشد . با توجه به نوع مسابقه ، تعداد افرادگروه به طور قابل مسابقه بسكتبال نسبت به رشته هاي دو و ميداني و كشتي نياز به گروهي با تجهيزات وسيع ندارد .

– گروه ترفيع :
اين گروه بايد شامل اعضاي راديو ، تلويزيون ، نمايندگان شهر و كشور و در برخي موارد نمايندگان دولتي واستاني باشد .
افرادي كه كارشناس حرفه اي در ارتقا و بهبود هستند مي توانند به طور گسترده اي – اگر امكان برقراري تماس مناسب با آنها وجود داشته باشد دعوت شوند.
– گروه تبت امتيازها و زمانهاي مسابقه :

شخصي بايد به نمايندگي مدير مسابقه ، مسئوليت سازمان دادن و ارائه همه امتيازات و وقتهاي ضروري براي مسابقه را به عهده گيرد . در طول برنامه ريزي زمان مسابقه بايد به خاطر داشت كه ممكن است يك مسابقه براي چندين ساعت ادامه يايد بنابراين بايد زمان اضافي لازم را در نظر گرفت .
اين گروه همچنين ماموريت دارد كه به افراد خود اختيار جديد را از نقاط مختلف برگزاري مسابقات جمع آوري كند وبه سرپرستان ؛ مطبوعات ، راديو و تلويزيون و غيره برساند .

– گروه ثبت نمرات :
مسئوليت اين گروه تهيه تابلو امتيازات براي همه ورزشكاران است . اين كار بايد به دقت انجام گيرد واطمينان حاصل شود كه تابلوي امتيازات به درستي نصب شده است وتغييرات به موقع و پس از وقوع هر مسابقه روي تابلو انجام گيرد .
– گروه موسيقي :

در بسياري از مسابقات وظيفه گروه موسيقي : اجراي موسيقي ملي براي نفرات اول مسابقات و يا در برخي از رشته ها اجراي موسيقي براي شروع مسابقه و غيره است . در اين صورت سرپرست گروه موسيقي موظف است جدول مناسبي را طرح ريزي كند تا درآن زمان اجراي موسيقي مدت زمان اجرا و افراد مجري را مشخص كند در همين افراد اين گروه بايد موسيقي ملي كشورها آشنا باشند و قبلا هماهنگيهاي لازم انجام شده باشد .
– گروه مسئول خوابگاه :

مسئول خوابگاهها وظيفه دارد كه اتاقهاي ورزشكاران را در اختيار قرار دهد واطلاعات دقيقي از تعداد افراد ورزشكار ، همراهان ، مربيان تيمهاي شركت كننده در اختيار داشته باشد تامشكل موجود نبودن جاي مناسب براي افراد شركت كننده به وجود نيايد . در نظر گرفتن چند اتاق به صورت رزرو مي تواند براي حل مشكلات پيش بيني نشده كمك كننده باشد.

– گروه رفاه وتغذيه :
مسئوليت پيدا كردن فضاي مورد نياز براي ايجاد دكه هاي فروش اغذيه به عهده اين گروه است . دادن ژتون غذايي از مسئوليتهاي ديگر اين گروه به حساب مي آيد . سرو و ارائه به موقع و مناسب غذا مي توان از مسائل مهمي باشد كه به آن بايدتوجه كرد . ايجاد بوفه هاي ويژه براي افرادعادي كاركنان مطبوعات ، راديو و تلويزيون مي تواند در مد نظر قرار گيرد.

– گروه هداياي مخصوص
افرادي كه مايل به دادن هداياي ويژه به ورزشكاران برتر هستند مي توانند از طريق اين گروه هداياي خود را تقديم كنند.
– گروه دانشجويي يادانش آموزي :
استفاده ازدانشجويان براي كمكهاي ويژه اي نظير : پذيرايي ، خدمات ،ميزباني ، ساخت دكورهاي مسابقه و پخش مسابقات مي تواندمفيدباشد . ضمنا اين مسابقات مي تواند مكاني براي انجام دادن كارهاي تحقيقي دانشجويان در زمينه هاي گوناگون باشد
– گروه جوائز :
اين گروه مسئول تهيه جوايز از منابع اقتصادي است . مسئوليت اين گروه شركت در توزيع جوايز است . او با همكاري مدير مسابقه جدول زمانبندي شده توزيع جوايز را رسم مي كند .
– ساير وظايف :
– ناظر اتاق رختكن :
براي استفاده تيمهاي شركت كننده از رختكن ، فردي نظارت را بر عهده مي گيرد . اين شخص با دانستن تعداد افراد استفاده كننده از اتاقها و رختكن بايد وسايل مورد نياز بهداشتي را در اختيار آنان قرار دهد و اطلاعاتي را در مورد امكانات بهداشتي به اطلاع ورزشكاران برساند.
– گوينده :
مجري مسابقات ، فردي مهم در موفقيت برنامه مسابقات است او بايد از اطلاعات مسابقه به خوبي صحبت كند بايد فردي مسلط و خوش صدا باشد و بسيار شمرده صحبت كند .
– عكاس :
در صورت نياز به فيلمبرداري و عكاسي مي توان از عكاسان و فيلمبرداران استفاده كرد . در اين مورد به بايد مكان استقرار و كارت شناسايي آنها آماده شده باشد .
– اعضاي افتخاري :
مي توان از افرادي نظير : دولتمردان ،وزراء و روساي سازمانهاي مختلف ،روساي انجمنهاي ورزشي و غيره دعوت كرد .
– فهرست و جدول مسابقات:
بايد جدول كاملي از مسابقات تهيه شود كه تمام اطلاعات مربوط به زمان و مكان مسابقه در آن قيد شده باشد .
عمليات هاي لازم براي برگزاري يك رويداد ورزشي
به طور كلي اين عمليات ها رادر سه بخش جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم كه شامل :
۱- عمليات لازم قبل از اجرا
۲- عمليات لازم درهنگام اجرا
۳- عمليات لازم بعد از اجرا
۱- عمليات لازم قبلا از اجرا
در اين مرحله اقداماتي لازم مي باشد كه به اهم آنها مي پردازيم .

مرحله اول : برنامه ريزي
برنامه ريزي شامل تعيين هدف و وضع خط مشي .تبديل اهداف به صورت برنامه عملياتي و پيش بيني چگونگي اجراي آنها مي باشد . برنامه ريزي يكي از مهمترين وظايف مديران است چرا كه برنامه ريزي تعيين كننده جهت بوده و نيروي انساني را در مسير وحدت بخشي هدايت مي كند و .معمولا فقدان برنامه ريزي با نوعي فقدان جهت و هدف توام است .
اجراي برنامه هاي ورزشي نيز براي رسيدن به هدف خاص وبا دستيابي به هدفهاي مشخص درعرصه ورزش است و معمولا مديران ورزشي موفق كساني هستند كه از قدرت برنامه ريزي دقيق ومنظم برخوردار باشند و قطعا هر برنامه ورزشي كه هدفمند نبوده و داراي چارچوب مشخص و مدوني نباشند به مقصود نهايي و كمال مطلوب نخواهند رسيد